Zierikzees schuttingenkwartier Fruitcorso in Goes op 15 september fiDOUWE EGBERTS ECHTE FRIESCHE HEEREN BAAI Herstel kade Vlissingse buitenhaven aanbesteed Zeei uwse ALMANAK J. KNUIT: EEN AFSCHEID NA VEERTIG BRANDWEERJAREN Een pijp doet méér dan branden! Pijproken geeft rust en voldoening KRITIEK OP UITKERINGSPOLITIEK VAN DE MAATSCHAPPIJ ZEELAND 2 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 23 AUGUSTUS 1962 l laatste jaren steeds meer een „schuttingen-wijk". Min of meer met de regelmaat van de blok vallen in de steil naar de Nieuwe Haven oplopende straatjes in verval geraakte panden onder de slopershamer. Vaak behoeven de werklieden dit stuk gereedschap maar los jes te hanteren: de al lang geleden onbewoonbaar ver klaarde huizen zakken dan eenvoudig in elkaar. Enkele maanden geleden heeft het gemeentebestuur van Zie- rikzee een saneringsplan voor deze buurt aan de open baarheid prijsgegeven. Een ontwerp, dat afrekent met de „lapmiddelen", die de laatste tientallen jaren in de buurt, omsloten door Nieuwe Haven, Karsteil, Sint-Domusstraat en Raven straat, zijn gebruikt. Wanneer de toeristen en de inwo ners van Zierikzee, maar ook de oudheid-minnaars op het ogenblik een wandeling door dit oude havenkwar tier maken, zien zij dat er straten liggen, waar onge veer een derde deel van de bebouwing is verdwenen. Schuttingen al dan niet met een uniform karakter markeren de plaats waar gevels hebben gestaan. Er achter woekert het onkruid en hangt het wasgoed van de omwonenden. VOORAL in de Venkelstraat zijn de puinruimers de laatste jaren druk bezig geweest. Het ene pand na het andere gaf het op, de gemeente heeft hier en daar huizen aangekocht en telkens viel bij een derge lijke beslissing in de raad het woord „saneringsplan". Toen dit eenmaal op tafel kwam bleek, dat de oude Venkel binnen de markering van de rode lijnen op de kaart gedoemd is te verdwijnen. Deze verbinding tussen de Sint-Domusstraat vlak bij de historische Vismarkt en de Nieuwe Haven zal in de toekomst worden geblokkeerd. De vrijkomende ruimte wordt benut om de straten in de omgeving voor bewoning aantrekkelijker te maken. Dwars door de pa rallel lopende havenstraatjes is een oost-west door braak geprojecteerd. Van Groendal tot St.-Janstraat wil de gemeente een royale, tien meter brede winkel straat leggen, die gezien moet worden als een nieuwe levensstreng voor deze naar verpaupering neigende wijk. In feite is de huidige situatie in de Venkel en an dere straten in deze omgeving de eerste „fase" van het saneringsplan: een gestadige afbraak van huizen, die geen ander lot meer is beschoren (Foto P.Z.C.) Slot van pag. 1 Haemstede" uit Haamstede, „Apollo" uit Wissenkerke, „Advendo" uit Wol phaartsdijk, het tamboer- en pijperkorps „Juliana" in samenwerking met het mu ziekgezelschap „Onda" uit Middelburg, de harmonie „De Verenigde Vrienden" uit Sas van Gent, het showkorps van A. Claeys-Flandria uit Zedelgem (Bel gië) en het muziekkorps met drumband en marionetten van de Steenkolen Han delsvereniging te Rotterdam. Dit laatste korps zal op de avond van het corso een muzikale show geven op de grote markt en wel van half zeven tot half acht. Meer gedetailleerd ziet het programma voor de fruitweek er uit als volgt: zaterdag 8 september: officiële ont vangst ten stadhuize van de fruitfee, alsmede installatie van de fee. De fruit- Geografie Een gewetensvol lezer heeft zich een beetje geërgerd aan de om roeper van een vrij en blij opere rende radiozender, die uitmunt door verzoekplatenprogramma's. De man, de omroeper dan, wor stelde met een verzoek uit Kapel- Ie (Z.B.) en dan niet zo zeer met het verzoek, als wel met het thuisbrengen van de gemeente Kapelle. „Z.B. f' zo vroeg de man zich af Z.B. f Waar kan dat zijnf". Na enig wikken en wegen zag hij een mogelijkheid in Zuid-Brabant, mogelijk als logische tegenhanger van het alom bekende Noord-Bra bant. Een grondige geografische kennis was de man klaarblijke lijk niet beschoren, maar alia, niet allemaal hadden we vroeger op school een tien met een griffel voor aardrijkskunde. Hoewel het voor de omroeper van zo'n verzoekplatenprogram- ma natuurlijk wel makkelijk zou zijn als hij althans een béétje ver trouwd was met de aardrijkskun dige samenstelling van ons niet eens zo heel grote vaderlaw' Want als zo'n man al worstel met de begrippen „Kapelle (Z.B.) en Zuid-Brabantwaar moet hi. dan blijven met verzoegken uit laten we zeggen, Retranchement Dat zou hij ongetwijfeld in Zuid Frankrijk situeren, zelfs als ei (Z.V.j aan toegevoegd zou zijn „Z.V.t", zon hij denken, Z.V. Dat moet natuurlijk Zuid-Frank rijk zijn. Die briefschrijver ken zijn taal niet". fierooskerke (Sch.) zou bij hen op Schiermonnikoog komen t< liggen en Kamperland (N.B toch wel in Noord-Brabant. Over grenswijzigingen gesproker Zo'n man zou er ideaal voor zij) Die weet van knopen doorhakker, En daar wil het bij de bevoegd< instanties nog wel eens aan ont breken. zo hébben wij begrepen... fee zal een rondrit maken door de stad, waaraan de Goese muziekgezelschappen medewerking verlenen. Op de openings- worden tevens de derde V.V.V.- .C.-wandeltochten gehouden. De fruitfee zal 's avonds de wandelprijzen uitreiken. Voorts is er die zaterdagmid dag een voetbalwedstrijd tussen verte genwoordigers. Aan deze wedstrijd is een loterij verbonden ten bate van de patiëntjes van „Zonneveld", „Ipenoord" en „Welgelegen". De fruitfee zal de af trap van deze op het sportterrein aan de Willem Barentzstraat te houden voet balwedstrijd verrichten. 's Avonds zal een boerenkapel van internationale faam optreden onder leiding van „Mans uut Twente", die een „Zeeuwse feestavond" luister zal bijzetten. De grote attractie is, dat de Goese Middenstandscentrale heeft besloten een massale mosselmaaltijd te houden, waaraan circa 1000 men sen zullen deelnemen. Op vertoon van een door winkeliers te verstrekken kaart, zullen zü gratis een portie ge kookte mosselen en een glas bier kunnen nuttigen. Een en ander zal zich tussen half tien en half elf af spelen op de Grote Markt te Goes. Maandag 10 september: Goese ama teurs, orkestjes, solisten en het kinder circus „Jong Artistenbloed" zullen op treden. Dit programma is in de avond uren op de Grote Markt. Dinsdag 11 september wordt de fee der traditie getrouw op de Goese veiling ontvangen, 's Middags zullen de patiën ten in de Goese ziekenhuizen fruit wor den aangeboden, 's Avonds treden Zeeuwse keurturners voor het voetlicht op de Grote Markt. Woensdag 12 september is de opening gepland van de A.V.O.-tentoonstelling, getiteld: „Merck toch hoe sterck". De expositie, die in het Schuttershof wordt gehouden, wordt door de commissaris der koningin geopend, 's Avonds zal de fruitfee een bezoek brengen aan de show van de Goese middenstandsvrouwenver eniging onder leiding van Karin Kraay- kamp in „De Prins van Oranje". Donderdag 13 september zal de Goese middenstand een braderie houden op de Markt, waarvoor grote belangstelling bestaat, 's Avonds wordt de braderie op geluisterd met een boogschuttersfeest, waaraan 100 schutters deelnemen. Zij zullen de strijd aanbinden op twee lig gende wippen. De fruitfee staat deze dag een aangename taak te wachten: zij zal de patiëntjes van Zonneveld, Ipen oord en Welgelegen fruit mogen aanbie den, beschikbaar gesteld door de han delsreizigers. Vrijdag 14 september: rustdag. Zaterdag 13 september: fruitcorso van 3 tot 3 uur en van 8 tot 10 uur 's avonds op het parcours Goes-Oost. Langs de Bergweg zal een tribune wor den gebouwd met 2000 zitplaatsen. Tot slot van het avondcorso is er een groots vuurwerk. Uitspraken rechtbank Een jaar celstraf voor oplichting De rechtbank te Middelburg heeft woensdag de 67-jarigc brillcnkoopman P. H. R. uit Sas van Gent veroor deeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 4 voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar en 8 on voorwaardelijk, met aftrek. De man moest enkele weken geleden voor de rechtbank verschijnen, verdacht van op lichting bij de verkoop van te dure en ondeugdelijke brillen. De partij brillen van verdachte werd door de rechtbank verbeurd verklaard. De officier van justitie had een onvoorwaardelijke ge vangenisstraf van 1 jaar en 6 maanden, met aftrek, geëist. De 20-jarige Franse decoratieschilder uit Parys, die op 3 juli in Breskens een aanzienlijke som gelds en een aan tal horloges, toebehorend aan een land genoot, ontvreemd had, werd veroor- Jeeld tot een onvoorwaardelijke gevan genisstraf van 3 maanden. eveneens met aftrek. De officier had in deze zaak een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 10 maanden, met aftrek, geëist. Corsoreclame in geheel Nederland Het Zeeuws Fruitcorso, dat zater dag 15 september door de straten van Goes zal trekken, staat dit jaar in velerlei opzichten in het „teken" van de reclame. Niet minder dan 30.000 „corso-folders" zijn de wereld ingestuurd. Dat is 10.000 meer dan vorig jaar. Be halve in Groningen, Friesland en Drente wordt overal in Nederland reclame gemaakt voor het raden de Zeeuwse fruitsprookje. Niet minder dan 1600 Nederlandse be drijven met elk meer dan 100 werknemers hebben reclamema teriaal ontvangen. De resultaten van deze actie stromen thans bin nen. Zo heeft een groot Noord hollands bedrijf vijfhonderd tribu- nekaarten besteld. De Hollanders komen speciaal ter gelegenheid van het corso met een extra trein naar Goes! Bij de V.V.V.-kanto- ren in Nederland en in verschil lende delen van België wordt de zer dagen de aandacht op het fruitcorso gevestigd, datzelfde is het geval bij tal van industrieën, bij toeringcarbedrijven, in hotels, kortom ruim drie weken voor dit grote Zeeuwse evenement worden vele Nederlanders al op het fruit corso geattendeerd. lAAAAAAAAA/VAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/XAAAA^A/ Duitse scooterberijder bij val te Breskens zwaar gewond In de nacht van dinsdag op woensdag is op het Spuiplein te Breskens de be stuurder van een scooter, de 25-jarige Duitse jongeman L. J. uit Siegburg, met zijn voertuig over de kop gegaan en daarbij zwaar gewond. De jongeman moest met een hersenschudding alsme de een sleutelbeenbreuk naar het zie kenhuis te Oostburg worden overge bracht. Vermoedelijk doordat hij onbekend was met de verkeerssituatie ter plaatse heeft L. J., die met zijn scooter vanaf de boulevard het Spuiplein opreed, de ho- ;e rand van het trottoir geraakt. Hij ;ing daarbij over de kop en werd tegen iet hekwerk van een tuintje geslingerd, waar hij zwaar gewond bleef liggen. Dokter A. Ossewaard uit Breskens ver leende eerste hulp en achtte overbren ging naar het ziekenhuis te Oostburg noodzakelijk. ZANDZUIGER TE WATER IN BERGEN OP ZOOM Toen woensdagmorgen de machinist van een zandzuiger in de in aanleg zijnde Theodorushaven te Bergen op Zoom ar riveerde, zag hij dat de zandzuiger in de 4 tot 10 meter diepe kuil was gegleden. De kuil waarin de zuiger 's nachts te recht kwam, heeft een waterinhoud van naar schatting 50.000 m3- De machine kamer van de zuiger staat onder water, alleen een gedeelte van de zuiger, waar aan men de vorige dag een verlengstuk had bevestigd, steekt nog boven water uit. In de loop van de dag arriveerde de brandweer van Bergen op Zoom om met een viertal pompen het water uit de put te zuigen. Het zal een hele toer zijn de kuil droog te krijgen, want voortdurend stroomt nog water binnen. Pas na drooglegging zal men de schade aan de zandzuiger kunnen vaststellen. Uitwijkende auto in berm van de weg Omstreeks zes uur is dinsdagavond op de weg van Oostburg naar Waterland kerkje vlak bij de bebouwde kom van laatstgenoemde gemeente door plotse ling remmen de auto, van de heer G. G. Ft. uit Aardenburg'van de weg afge raakt en tegen een bermpaaltje terecht gekomen. Drie plotseling de weg over stekende jongens noodzaakten de be stuurder van de bestelauto krachtig te remmen. De bestuurder kwam met de schrik vrij, de auto werd flink bescha digd. In Wolphaartsdijk FEEST VOOR PATIËNTEN VAN „VREDERUST" Joom hield n.en woensdagmid dag een feest op het sportveld. Het be gon met een rondwandeling van de mu ziekvereniging „Euphonia" over het he le terrein van de inrichting. Daarna sprak ds. v. d. Berg een welkomstwoord. Tot 's avonds laat konden de patiënten zich vermaken met een draaimolen, een schiettent met de kop van Jut, een rol- ringbaan. Ze konden boogschieten, mee doen aan de tekenwedstrijden, mastlo- pen en zich laten bedriegen door een „bedricgertje". 's Middags kregen hon derden kinderen ballonnen. Bij de wed strijd in het 2 in 2 buksschieten was het de heer P. Marijs die het hoogste aan tal punten (32) schoot. De heer K. Pi- kaar won op de rolringbaan en bij het „bedriegertje" bleek de heer G. Openeer de beste. Om kwart over vijt ging men naar huis om daarna terug te keren naar het ont spanningsgebouw, waar films werden vertoond van het 25-jarig huwelijksfeest van het vorstenpaar. Het comité, bestaande uit de heren Sinke en A. Vergouwen, heeft veel van zijn werk gehad. Met band en plaat zorgde de heer J. Adriaansen voor de algehele muzikale omlijsting van u~* feest. (Advertentie) Een pijp schenkt U veel rookgenot. Maar hij doet nog méér: hij schept een oase van rust... hij brengt U tot andere gedachten... en hij geeft U zelfs de oplossing van dat huis werk in. Probeer maar. U hebt toch ook een pijp? De beste manier om van een pijp te genieten. Stop hem met een tabak die kalm brandt en koel rookt! Stop hem met Echte Friesche Heeren-Baai van Douwe Egberts; een zachte geurige mélange van rijpbruine tabakken. A (geel) 85 ct. Paarsmerk 70 ct. per 50 gram. BELGISCHE BROMFIETSER OP BRAAKMANWEG GEWOND Op de kruising van de Braakmamveg nabij Tivoli is woensdag de 60-jarigo A. P. uit Eeklo (België) met z'jn bromfiets ten val gekomen en gewond. Het ongeval was ontstaan doordat de bejaarde Belgische bromfietser na enige tijd op het kruispunt te hebben getwij feld wegreed en daarbij de schouder van een passerende bromfietser raakte. Als gevolg hiervan kwam P. ten val. Dokter j. H. M. Lockefeer uit IJzendijke ver leende eerste hulp en liet de onfortuin lijke bromfietser naar de ziekenkliniek te Eeklo vervoeren. Auto ging over de kop en belandde in bietenveld In de langzamerhand berucht geworden bocht in de weg IJzendijke-Schoondijke nabij café Hinneman raakte woensdag middag de heer P. W. D. uit Axel, die met zijn auto uit de richting Schoondij- ke kwam, oe macht over het stuur kw(jt. Het voertuig sloeg over de kop en belandde via een sloot op een bietenveld. De bestuurder kwam met de schrik vrij, de auto werd aanzienlijk beschadigd. Politie te Bergen op Zoom vatte keeshond in kraag Woensdagmorgen verrichtte de politie te Bergen op Zoom op het Stationsplein een niet alledaagse arrestatie. Een welgedane witte keeshond werd in de witwollen kraag gegrepen. Reeds enkele da gen had deze keeshond „onbe heerd" rondgelopen, 'a Nachts oleek hij zich tegoed te hebben gedaan aan een tweetal fazanten uit de ren van hotel Soeters. On der de ren was een gat gegraven van een andere ren was net gaas stukgetrokken. Weldoorvoed lag de keeshond gistermogen in de wachtkamer te dutten. Hij is nu veilig opgeborgen. iXaaaawaaawaaawawiaa/uwiaaaaaaaaaaaa/ TIJDENS JAARVERGADERING Declareren interim-dividend zal worden overwogen Verschillende „kleine" aandeelhouders hebben woensdagmorgen tijdens de jaarvergadering van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland hun teleurstel ling uitgesproken over én kritiek ge uit op het dividend ad 13 procent één procent lager dan over I960 dat ge zien de bedrijfsresultaten, de hoge liqui diteit (16 min gulden) en de hoge reser veringen voor nieuwbouw (nu 25 min gulden) minder was dan zij hadden ver wacht, Een van hen rekende voor, dat de intrinsieke waarde van do stukken tenminste 800 pet was en daarom noem de hij het voorstel uiet alleen onjuist, maar ook onrechtvaardig. De 14 pet over het verhoudingsgewijs lage kapi taal (3,7 min gulden) kon zijns inziens zonder bezwaren voor de liquiditeit ge handhaafd blijven. President-commissaris ir. Th. P. Tromp, tevens regeringscommissaris in het be drijf, en de directie repliceerden met te zeggen, dat in dit voorstel de gehele winst, na aftrek van de reserveringen en afschrijvingen aan de aandeelhouders ten goede komt. Twee van de drie sche pen de Prinses Beatrix en de Konin gin Emma zijn over vijf. zes jaar aan vervanging toe en daarmee wordt met de liquiditeit rekening gehouden. De huidige beschikbare financiële middelen zijn volgens hem ontoerei kend voor een nteuwbouwprogram- ma. Om de aandeelhouders, die nu veelal maandenlang op uitbetaling van hun winstaandeel moeten wach ten, tegemoet te komen zei Ir. Tromp koersdrukkende uitwerking voorzag maar ir. Tromp zegde uiteindelijk toe deze kwestie nogmaals in de raad van commissarissen te zullen bespreken. Bij alle kritiek inzake het dividend was er overigens bi) de aandeelhouders toch veel waardering voor de bereikte resul taten. Ook voor dit jaar laat de gang van zaken zich gunstig aanzien, on danks de slechte zomer. Draagvleugelboten komen technisch en naar Harwich, de dienst die de maat schappij onderhoudt. De bouwkosten zijn buitengewoon hoog, evenals het on derhoud. De capaciteit van de huidige (drie) schepen is nog voldoende, zelfs in do zeer drukke zomermaanden. Het goede renvervoer (vlees, fruil, groente, vis en auto's) is vrH constant. In zeer drukke perioden wordt een van de schepen vaak aan de Britse spoorwegen vercharterd. De intensief gebruikte schepen hebben overigens verhoudingsgewijs langdurige onderhoudsbeurten nodig. de jaarwisseling dend te declareren. Bij dezelfde groep was ook een duidelijk verlangen naar een stock-dividend. De directie meende dat de aandeelhouders met een dergelijke winstuitkering niet gebaat zijn ook al omdat zy een „Mooie gelegenheid om er uit te stappen" De ondercommandant van d-e vrijwillige brandweer iii Woiphaartsuljk, de 62-ja- rige timmerman J. Knuit zal aanstaan de maandagavond na veertig brand weer jaren afscheid nemen. „Ik heb de maximum leeftijdsgrens voor brand weermannen al twee jaar geleden be reikt. Het veertigjarig jubileum is een mooie gelegenheid om er uit te stap pen", is het commentaar van de sym pathieke ondercommandant van Wolphaartsdykse brandweer. De heer Knuit laat een goed getraind korps achter. Drie achtereenvolgende jaren is dc vrijwillige brandweer een 'eerste prijs toebedeeld op de jaarlijkse Bevelandse brandweerwedstrijden, „Zij zijn paraat. Er heerst een prettige sfeer in het korps", zei dc Wolphaartsdykse brandweerman met zijn veertig dienst jaren. Precies veertig jaar geleden werd d< oude handbrandweerspuit (systeem Jan van de Heiden) van de hand gedaan en kocht Wolphaartsdijk een „moderne" motorpomp. Dit besluit hield tevens in, dat de brandweerplicht voor alle bewo- Brdndweerman J. Knuit te Wolphaarts dijk wethouder van deze gemeente neemt volgende week afscheid van zijn korps. De heer Knuit heeft cr ,}0 jaren bij de brandweer opzitten. De brand weerman van beroep timmerman is al even kundig met de troffel als met de brandslang...!... (Foto P.Z.C.) ners mét de oude pomp kon worden af- ;eschaft. Voortaan zou een vrijwillige •randweer het moeten klaren. Als een van de eerste vrijwilligers meldde zich de heer Knuit. Hij weet zich nog te her inneren, dat de eerste motorpomp „een pufmotor" op een wagen met ijzeren banden was gemonteerd en door een paard moest worden getrokken. Na de zuigerpomp deed de centrifugaal- pomp zijn intrede, die nog later door weer beter materiaal werd vervangen. Het transport van het brandblusappa- raat geschiedde vele Jaren met behulp van de auto van de dorpsmolenaar. Thans beschikt het korps over een soli de trekker-manschappen wagen. In het besef, dat de brandweer van Wolphaartsdijk wat kennis, paraatheid on materiaal liet reft bij-de-tijd is, neemt de heer Knuit afscheid van het korps, waaraan hij zovele jaren zijn beste krachten heeft gegeven. Dc Zeeuwse rijkswaterstaat heeft gis teren het herstel van de grote kadenmu- ren in de Vlissingse buitenhaven aan besteed, met dc dnarby komende wer ken. De hoogste inschrijver was de Hol landse Bctonmaatschappij uit Den Haag met een bedrag van f 3.325.000 en d<- laagste was het aannemingsbedrijf v/h •J. M. Strijland uit lithoorn voor f 2.955.000. Deze aanbesteding had het volgende volledige resultaat: 1. N-V. aannemings bedrijf v/h J. M. Strijland te Uithoorn, f 2.955.000; 2. P. Boezema te Bussum, f 2.959.000;* 3. N.V. v/h firma J. van Pijk en Zoon tc Hardinxveld-Giessen- dam, f 2.960.000; 4. Volkcr Beton N.V. te Slledrecht. f 2.985.000; 5. Geerdlnk aannemersbedrijf tc R'dam, f 2-991.000 6. Van de Vorms aannemingsbedrijf N.V. te Rotterdam, f 3.000.000: 7. A. Faas aannomingsmaatschappij N.V. té Am sterdam, f 3.000.000; 8. N.V. aanne mingsbedrijf v/h B. N. van Noordenne en Zonen te Hardinxveld-Gtessendam, f 3.020.000; 9. P. van Hees te Utrecht, f 3.030-000; 10. N.V. Visser en Smit aannemingsbedrijf te Papendrecht, f 3.040.000; 11. aannemingsmaatschap pij Oberon te Amsterdam, f 3.060.000; 13. J. de Oudes aannemingsbedrijf N.V. tc Biervliet, f 3.080.000; 14. aanne mingsbedrijf Zeeland N.V. tc Middel burg, f 3.100.000; 15. N.V. van Splun- der aanncmlngsmautschappij te Ridder kerk, f 3.165.000; 16. aannemersbedrijf Dirk Verstoep te Den Haag, f 3.237.000; 17. N.V. Nederlandse Bctonmaatschap pij Bato te Den Haag, f 3.320.000; 18. Hollandse Bctonmaatschappij N.V. tc Den Haag, f 3.325.000. Voorts werd aanbesteed het vernieu wen van een steiger van de midden- sluis, en van een steenglooiing in de buitenhaven van Hansweert. De In schrijving hiervoor luidt: 1. N.V. Wewabo te VUssingen, f 217.500; 2. Van der Straatcns aannemersbedrijf N.V- tc Hansweert, f 222.000; 3. aanne mersbedrijf Dirk Verstoep tc Den Haag, f 225.000; 4. J. dc Oudcs aannemings bedrijf N.V. te Biervliet, f 228.000; 5. A. v d. Hoek te Heenvllet, f 228.000; 6. C. v. d. Klippc te Vlissingcn, f 230.000; 7. lirma J. Pijl te Zuidland. f 230.000; 8. N.V. aannemersbedrijf v/h B. N. van Noordenne en Zonen te Hardinxveld- Giessendain, f 230.000; 9. aannemersbe drijf T. A. Swets Bzn., te Hardinxvcld- Gicsscndam. f 234.000; 10. Volker Be ton N.V. te Sliedrecht, f 235.000; 11. A. Eroere's aanncmingsmaatschappij N.V. Broeres aanncmingsmaatschappij N.V. tc Amsterdam, f 240.000; 12. N.V. Vis ser cn Smit aanncmingsmaatschappij te Papendrecht, f 24G.000. (Advertentie) SNEL cn GOEO Uw tilmB vóór 5 uur gebracht... de volgende dag klaar. FOTO VERSCHOORE Goes (trainingen VUssingen HET WEER IN EUROPA TOENEMENDE BEWOLKING Geleidelijk toenemende bewolking, voor namelijk in dc hogere niveaus, met te gen de avond van het westen uit enige regen. Matige tot krachtige, langs dc Strandverwachting (Van onze weerkundige medewerker) Rug van hoge druk doet de dag met op klaringen beginnen. In de middag toe nemende bewolking, gevolgd door enige regen. Matige tot vrij krachtige zuid westen wind. Overdag 19 a 20 graden, zeewater 17 graden. Vooruitzichten: storingsfronten on op klaringen blijven elkaar afwisselen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 2