rilVHCIUI ZEEUWSE COUIAHT RUSSEN HEFFEN COMMANDO BERLIJN OP President Kennedy wil Kroesjtsjew spreken S.E.R.-advies gevraagd over vakantiespreiding Gen. Rikhye plotseling op reis naar Djakarta Aan fruitcorso in Goes wordt hard gewerkt Aanslag op de Gaulle mislukt Direct overleg militaire I Wellicht het begin I Besluit even belangrijk commandanten afgesneden j van nieuwe maatregelen als bouw van muur Leiders Himalaya- expeditie naar India vertrokken KERKRADE PROTESTEERT TEGEN T.V.-UITZENDING MET OPTOCHT Spiegel Va ndaag Stoet van minstens twaalf praalwagens 205e jaargang - no. 198 Donderdag 23 aug. 1962 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN (JJf y/XJlR i de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteuren: W. leertouwer en G. A. de Kok. Abonnementsprijs 62 cent per weck, 8,00 per kw,; Ir. per post ƒ8,25 per kw. Losse 15 cent. Bureaus: Pagina 7 tel. 2425,' adm. tel 2094. Adv.pr. 27 ct per mm. Min. per adv. 4 t tarief. Kleine adv. (max. 8 regels) 25 ct per regel (min. 1.25). ..Brieven t i dit blad" 25 ct r De regering van Kusland heeft gisteravond bekendgemaakt dat de Russische commandopost in Berlijn is opgeheven. Kwesties met be trekking tot de controle op het vervoer van personeel en voorraden van de garnizoenen van de westelijke mogendheden naar West-Ber- lijn, de bewaking van de gevangenis te Spandau, waar de oorlogsmis dadigers worden vastgehouden en de wachtdienst bij het Russische monument vallen voortaan „tijdelijk" onder de bevoegdheid van het Russisch hoofdkwartier in Oost-Duitsland. In de bekendmaking werd gezegd, dat de maatregel past in het kader van het Rnssisch streven om een vredesverdrag te sluiten met Duits land. De Oostduitse regering heeft met de maatregel haar instemming betuigt. Hoewel de nieuwe Russische stap een verrassing was voor het westen, is de maatregel nuchter ontvangen. President Kennedy verklaarde gisteren op zijn persconferentie in Washington dat de Sowjet-Unie niet eenzijdig iets kan veranderen aan de rechten van de vier grote mogendheden in Berlijn. Het westen heeft reeds een verklaring op- De Amerikaanse president zei te hopen, dat hij een onderhoud over Berlijn zal kunnen hebben met premier Kroesjt sjew, indien deze voor de zitting van de algemene vergadering van de V.N. naar New York komt. Tot dusver hadden de V.S. evenwel geen bericht ontvangen, dat de Sowjetleïder naar de V.S. komt. Ambtenaren van het Amerikaanse mi nisterie van buitenlandse zaken in Washington beschouwden de Sowjet- maatregel als een deel van de Sowjet- campagne om het westen tot erkenning van het communistische bewind in Oost- Duitsland te dwingen. Zij legden er ech ter de nadruk op, dat het besluit de Russen niet ontslaat van hun plichten (Van een speciale verslaggever) Twee man van de Nederlandse Hi- malaya-expeditie zijn gister morgen uit Nederland naar In dia vertrokken: de leider van de groep, prof. dr. C. G. Egeler, en zijn plaatsvervanger, dr. T. de Booy. Zij zijn de overige zeven Nederlandse leden van de expe ditie, die op 5 september zullen volgen, vooruitgegaan. In India en Nepal zullen zy zich hoofd zakelijk bezighouden met de organi satie van de dragertrein. De dragers, honderd in getal, zijn momentcel met de brandstof van de expeditie van Darjeeling onderweg naar Kath- mandu. Prof. Egeler benadrukte voor het ver trek nogmaals, dat deze expeditie voor Nederland een uniek gebeuren is: nog nooit is uit ons land een zo gespecialiseerd team alpinisten met een zo ambitieus wetenschappelijk programma uitgezonden voor een on derneming van zo lange duur. De geologen In het team zullen het langst bezig z(Jn. Op hoogten die va riëren tussen de vierduizend en zesduizend meter zullen zij de her komst van het gesteente bestuderen, teneinde een beeld te verkregen van de wordingsgeschiedenis van de jong alpine-formatie, die het Himalaya- gebergte is. Daarnaast zullen de al pinisten uit het gezelschap onder lei ding van Lionel Terray, de Franse beroepsalpinist, momenteel noir in de Andes, de lastige top van de Milgiri- groep (ruim zevenduizend meter) be klimmen. A Tijdens dichte mist zijii twee Engelse een- persoonslesvlieRtuijjon van de Engelse lucht- mncht boven Newcnstle-Upon-Tyne met elk aar in botsing gekomen Beide piloten kwa men hierbij om het leven Omdat de Russische militaire bussen, die naar het monument van het Rode Lener in West-Ber- lijn rijden, voortdurend door woe dende Westberlijners worden aan gevallen. laten de Russen nu ge pantserde wapens met soldaten naar het monument rijden. De foto toont een van deze wagens de Amerikaanse doorlaatpost bij de i Cfxarly. ■nd van de vier-mogendhedenover- ;omst inzake Berlijn. Een woordvoerder van het Franse mili taire bestuur in Berlijn liet zich in de zelfde zin uit. Géén verrassing In Bonn werd gezegd, dat de maatre gel voor West-Duitsland geen ver rassing was. Men wees op berichten uit Berlijn, dat de Russische g< raai. die militair commandant Berlijn was zich al in geen weken in het openbaar heeft vertoond. In Londen zeiden politieke waarnemers, dat de maatregel als een verrassing kwam, maar blijkbaar was de verras sing niet groot, want de Britse regering liet ogenblikkelijk weten vastbesloten te zijn samen met de andere westelijke mogendheden de geallieerde rechten in Berlijn te verdedigen, ongeacht de Rus sische maatregelen. Minder dan een uur nadat het Russische besluit bekend was geworden zei een woordvoerder in Londen „de rechten van de geallieerden, waaronder ook het recht tot vrije doorgang en toegang, i: op geen enkele wijze in het geding ge komen". Voorspel In politieke kringen in Londen werd echter wel het vermoeden geuit, dat het heel goed mogelijk was, dat de Russi sche maatregel een „voorspel" was op maatregelen om de westelijke mogend heden de toegang tot Berlijn te ontzeg gen. Dat zou dan speciaal de toegang tot Oost-Berlijn gelden. De Russische maatregel werd over het algemeen betreurd omdat men van mening was, dat juist via de Berlijnse militaire commandanten A.V.R.O. reageert verongelijkt BOOSHEID OVER SLECHT BEELD VAN HET MUZIEKCONCOURS Wij hebben het wereld muziek concours te Kerkrade wel degelijk au se- rieux genomen. Dit zegt de A.V.R. O. naar aanleiding van een pro testmars die zaterdag, naar aanlei ding van de televisie-reportage don- Terxcijl de gedachten van vele sportliefhebbers in Nederland uitgaan naar de Nederlandse troeven in het water, is een van de Nederlandse keien op het ijs, schaatskampioen Hexxk van de Grift, woensdag in Breukelen ge trouw met Reyka van Zijtveld. Foto: In het stadhuis van Breu kelen, waar Sjoukje Dijkstra haar gelukwensen kwam aanbie den. in de afgelopen maanden herhaal delijk een mogelijkheid was ge schapen om spanningen weg te ne men. Nu de Russische militaire commandant uit Berlijn is, zo werd gezegd, zal een nieuwe weg gezocht moeten worden voor doel matig en snel overleg tussen west en oost. Men acht daarom de politieke be tekenis van dit besluit even groot als bijvoorbeeld de bouw van de muur. Steeds nijpender probleem Iedere poging tot nu toe mislukt De staatssecretaris van economi sche zaken, drs. F. J. W. Gijzeis, heeft, mede namens de staatsse cretaris van onderwijs, kunsten en wetenschappen en van sociale za ken en volksgezondheid, aan de Sociaal-Economische Raad advies gevraagd over het steeds nijpen der probleem „van de vakantie spreiding". In zyn adviesaanvrage merkt de staatssecretaris op, dat door het sa menvallen van de vakanties van ve len gedurende slechts enkele zomer weken, het van jaar tot jaar moei lijker wordt om de vakantietijd, die steeds meer buiten dc woonplaats wordt doorgebracht, zo aangenaam mogelijk te besteden. Ook de dienst verlenende sectoren komen in grote moeilijkheden van allerlei aard. Ondanks prijzenswaardige initiatieven zijn de pogingen om althans voor de Nederlandse vakantiegangers een zeke re spreiding te bewerkstelligen, tot dus verre mislukt. Voor de grote meerder heid van de bevolking hangt de periode van de zomervakantie af, van wat dien aangaande in het bedrijfsleven collectief of individueel wordt overeengekomen, waarbij het bedrijfsleven op zijn beurt weer sterk afhankelijk is van de school vakanties. De staatssecretaris verzoekt de S.E.R., of hij de mening kan delen, dat de sprei ding van vakantie bevorderd dient te worden en zo ja, welke methoden daar toe naar zijn mening dienstig zijn, met inachtneming van de bijzondere belangen van bepaalde sectoren van het bedrijfs leven en uiteraard van het onderwijs. zal worden gehouden. De protestmars is een uiting van de ontstemming die er by velen in de mijnstreek zou heersen over wat wordt genoemd het bijzonder slechte beeld dat de A.V.R.O. met deze reportage van het muziekconcours zou hebben gegeven. Bij de A.V.R.O. kan men zich niet voor stellen, dat men uit een badinerende opmerking van de verslaggever zou kunnen afleiden dat het concours niet ernstig genomen zou zijn. Voor deze conclusie bestaat des te minder grond, zo meent men, daar in het programma enkele sprekers met name muziekoloog Wouter Paap het belang van het concours uitv( rig hebben uiteengezet. Wel zegt de A.V.R.O. dat ook zij a een indringerder programma over het wereld muziek concours de voor keur zou hebben gegeven. Het enigs zins teleurstellende resultaat is evenwel veroorzaakt door het feit dat bij de opnamen te Kerkrade aan de regisseur de hem toegezegde me dewerking en faciliteiten werden onthouden. Volgens de regisseur was er met alle Kerkraadse orkesten een afspraak voor opnamen gemaakt van een mars door de stad naar de markt. Geen der orkesten zou echter zijn komen opdagen. De politiekapel, die niet aan het concours deelnam, heeft de regisseur wiens reportage letterlijk en figuurlijk in het water dreigde te vallen, toen uit de nood geholpen. Het rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek over de radio en televisie als vrijetijdsbesteding is giste ren in een commentaar in het Vrije Volk „Spiegel" genoemd. Dat is dunkt ons een korte, maar rake kenschetsing van dit werkstuk: het Nederlandse volk krijgt de spiegel voorgehouden en ziet plotseling de werkelijkheid, een werke lijkheid die overigens menigeen al ver moedde. Is zij aantrekkelijk Sommi gen zullen haar een attractieve verschij ning vinden, anderen daarentegen een hol vat. Duidelijk is in eik geval gewor den, dat een meerderheid van luisteraars en kijkers de radio en de t.v. beschouwen als media, die de ontspanning dienen. Speelfilms en amusementsprogramma's staan bijzonder hoog genoteerd. In de eerste plaats ontspanningsmedia dus. Nu dit is vastgesteld door mid del van een onderzoek, zijn we wel be nieuwd naar de reacties van de omroep verenigingen. Er is in Nederland tot dus ver heel weinig gedaan aan systema tisch onderzoek van luister- en kijkge woonten en bij herhaliug is daarop van vele zijden aangedrongen, omdat een dergelijk onderzoek mede een basis kan vormen voor het omroep- en t.v.-werk. Inderdaad moet worden erkend, dat een rapport als thans is verschenen voor Hilversum en Bussum van belang is, maar van nog groter belang lijkt ons: wat gaat men er mee doen. Vandaar onze belangstelling voor de reacties uit omroep- kringen. Met dit rapport in de hand zou men immers bepaalde ideële taken nog weer verder kunnen afschuiven, terwijl er eigenlijk al te weinig aan wordt ge daan. Het publiek wil in meerderheid amusement, zo blijkt; welnu, een vol gende star. kén zijn aan een dergelijke wens toegeven. Bij het huidige bestel zou dat echter ronduit funest zijn. Wis selwerking tussen publiek enerzijds en de mensen achter camera's en micro foons anderzijds is bijzonder nuttig, maar zij mag toch niet leiden tot een dwingelandij, waarbij minderheden niet Eerste para's in Merauke aangekomen Brigadegeneraal Rikhye, de mili taire adviseur van Thant die mo menteel te Hollandia verblijft om daar met de Nederlandse autori teiten besprekingen te voeren, heeft plotseling besloten vandaag naar Djakarta te reizen. Aldus werd van de zijde van V.N.-verte- genwoordigers te Hollandia verno men. Dinsdag verklaarde de generaal van de Verenigde Naties bij zijn aankomst te Hollandia, dat hij ongeveer twee weken in Nieuw-Guinea zou blijven. Op de vraag of hij daarna naar Djakarta zou reizen antwoordde generaal Rikhye: „dat is best mogelijk, maar daarover heb ik nog geen beslissing genoihen". Via welke route generaal Rikhye naar Djakarta zal vliegen kon men in Hol. landia niet vertellen. Verwacht wordt, dat de delegatie van de Verenigde Na ties donderdagochtend een verklaring zal uitgeven over het onverwachte ver trek van de hoge militaire functionaris. Eerste paras In Merauke hebben zich dinsdag de eerste Indonesische infiltranten bij de Nederlandse autoriteiten gemeld. Dit werd gisterochtend officieel mee gedeeld, nadat de commandant van de Nederlandse strijdkrachten dins dag de gehele dag desgevraagd ver klaard had, dat van meldingen van parachutisten niets bekend was. ......is het 25 jaar geleden, dat de Franse componist Albert Ch. Roussel te Royan overleed. De infiltranten waren via transistor radio's op de hoogte van het akkoord gekomen. Dinsdagochtend kwamen zij uit het oerwoud te voorschijn, waarna zij contact opnamen met het plaatselijk bestuur in Merauke en met de Neder landse strijdkrachten. De groep bestond uit veertien parachu tisten en stond onder leiding van een luitenant. Zij zijn ingekwartierd in „Oostpolder", in de nieuwe wijk van Me rauke, waar veel huizen leeg staan. Vooruitgezonden Naar het A.N.P. van bevoegde zijde uit Merauke verneemt, is het groepje infil tranten vooruitgezonden door een veel grotere groep, die onder leiding staat van kapitein Benny. Deze groep zou uit ruim 100 man bestaan en eveneens con tact zoeken met de Nederlandse autori teiten. Een andere groep, eveneens bestaande uit ongeveer 100 para's onder leiding van kapitein Bambang, zou ook reeds contact met 3e autoriteiten te Merauke hebben gezocht. Er worden maatregelen genomen om de para's op verschillende plaatsen te concentreren. Inmiddels is bekend geworden dat de garnizoenscommandant te Sorong van een kamponghoofd in de omgeving be richt heeft ontvangen dat zich bij Kla- mano eveneens parachutisten bevinden die contact zoeken met de Nederlandse autoriteiten. Deze para's zijn precies een week geleden boven het gebied neerge laten. Waarnemers Acht officieren van de V.N.-strijdkracli- ten, die dienst deden in de (woestyn)- strook van Gaza, zyn gisteren op reis gegaan naar Nieuw-Guinea, waar zy dienst zullen doen als militaire waarne mers van de V.N. FRANKRIJK NEEMT DEEL AAN RUIMTERACE De Franse minister van staat Palewski, die belast is met 't Franse wetenschap pelijke onderzoek, heeft meegedeeld, dat xn maart 1965 een Franse ruimtecapsule van 80 kilo gelanceerd zal worden. Kor te tijd later zouden kunstmanen afge- ivariërend van 200 tot Gisteravond om tien voor half ne gen is een aanslag op president de Gaulle, die van een kabinetszïtting te Parijs terugkeerde naar zijn landhuis te Colombey-Les-Deux- Eglises, mislukt, aldus heeft de Franse politie bekendgemaakt. Volgens ooggetuigen werden met een machinepistool drie salvo's op de auto van de president afgevuurd, toen deze een kruispunt te Petit Clamart in de Parijse buitenwijken, op ongeveer één kilometer van het vliegveld van Villa- coublay, passeerde. De auto, waarin zich, behalve de president, mevrouw de Gaulle en hun schoonzoon kolonel Alain de Boissieu bevonden, werd door ver scheidene kogels getroffen. De kogels drongen oa, in twee banden, waardoor het voertuig niet verder kon ryden. Een volgauto kreeg een kogel in het carter en moest ook stoppen. Niemand van de inzittenden van de twee auto's werd getroffen. Een van de motoragen ten, dié tezamen met twee overvalauto's met politieagenten de president escor teerden, kreeg een kogel door zijn helm, doch ook deze bleef ongedeerd. Volgens de politie werden twee particu liere motorrijders lichtgewond door verdwaalde kogels. Van twee particulie re auto's werden de banden stuk ge schoten. De dader is ontkomen. DE DERDE zaterdag van septem ber wordt bet fruitsprookje in Goes voor de achtste maal reali teit: op 15 september zal het jaar lijkse fruitcorso door de straten van Goes-Oost trekken. Hard wer ken de organisatoren momenteel aan de voorbereiding van de plan nen, die thans, nauwelijks drie weken voor de opening van de Zeeuwse fruitweek, langzamer hand gestalte aannemen. Vast staat, dat minimaal twaalf praal wagens aan het corso zullen deel nemen. Het is niet uitgesloten, dat dit aantal nog tut vijftien zal wor den uitgebreid. Tijdens een woensdagmorgen in hotel „Centraal" te Goes gehouden pers conferentie heeft het fruitcorsocomité zijn plannen voor het fruitcorso 1962 ontvouwd. Voor de fruitweek van 8 tot 15 september is een aantrekkelijk programma samengesteld, dat vrijwel iedei-e dag activiteiten in de Ganze- stad brengt. Dank zij de steun van fruittelers, fruitteeltorganisaties, Goese middenstanders en de gemeen te Goes zijn de organisatoren er op nieuw in geslaagd een corso-met entourage op te zetten. Het is overigens een grote stap ge weest om te besluiten het fruitcorso op zaterdag 15 september in de straten van Goes te houden. Niet alleen is dit op een bijzonder vroeg tfldstip, maar tevens is de fruitoogst circa drie weken verlaat. Dit betekent, dat de deelnemers tegen half september minder appels en peren tot hun beschikking hebben dan andere jaren het geval is. Niettemin hebben zij zich unaniem uitgesproken vóór een cor so op 15 september en zelfs hebben zij de suggestie van de organisatoren om zo nodig meer bloemen te gebruiken zonder meer van de hand gewezen. On danks het feit, dat er weinig fruit is, blijft de formule 70-30 (minstens 70 pro cent fruit en ten hoogste 30 procent bloemen) gehandhaafd. „De deelnemers hebben tydens een bespreking met ons duidelijk gesteld, dat zij in alle opzich ten het accent op het fruit willen blij ven leggen", verklaarde de voorzitter van de stichting „Zeeuws Fruitcorso", de heer J. A. van Willegen, die zich daarover bijzonder verheugd toonde. Meer prijzen Een punt, dat het corsobestuur tel ken jare voor problemen stelt, is de kwestie van «1e prijzen. Wie de praal wagens ziet r(jden, weet, dat de deel nemers kosten noch moeite sparen. Vooral in jaren, dat het fruit hoge prijzen opbrengt, vraagt het corso een belangrijk financieel offer van de deelnemers. Teneinde hieraan te gemoet te komen zijn de pryzen de laatste jaren niet onaanzienlijk ver hoogd. Ook dit jaar zit er weer een verhoging in. Iedere praalwagen krijgt namelijk 250,- „startgeld". Daarnaast zijn de gebruikelijke geld prijzen gehandhaafd: ƒ750,- voor een eerste prijs, 500,- voor een tweede prys en 350,- voor een derde prjjs. Van de twaalf deelnemers, die reeds hebben ingeschreven, vertegenwoordigen er vijf een gemeente: 's-Heerenhoek, Kloetinge, Westenschouwen, Wissen- kerke en Wolphaartsdijk. De keus van het onderwerp is vrij. Evenals vorig jaar hebben de meeste deelnemers ech ter van de diensten van ervaren „arran geurs" gebruik gemaakt. Uit het feit, dat hoe langer hoe meer (fruit) gemeen ten aan het corso gaan deelnemen, valt te concluderen, dat de belangstelling van de streek voor dit grootse en unieke evenement, dat telkenjare tienduizenden in Goes brengt, toeneemt. Verheugend vindt het corsobestuur ook, dat de belangstelling voor de reclame stoet groter wordt. De categorie perso nenauto's zal dit jaar tussen de praal wagens worden opgenomen, waardoor men een meer verspreid geheel ver wacht te krijgen. Hierdoor zullen de bezoekers de indrukken, welke een praalwagen op ben maakt, beter kunnen verwerken. Ruim tien muziekgezel schappen zullen de stoet van praalwa gens vergezellen: namelijk de drie Goe se gezelschappen „Euphonia", „Hosan na" en „Excelsior", alsmede „Witte van (Zie slot pag 2 kol. 1) ft ant lijn meer aan hun trek komen. Er is in dit verband nog een i dat de aandacht vraagt. Het rap port stelt feiten vast, maar laat het waarom van deze feiten buiten beschou wing. Toch is de kennis daarvan nodig om de resultaten van het onderzoek op de juiste wijze te kunnen interpreteren en te gebruiken. Wanneer bijvoorbeeld wordt geconcludeerd, dat films een groot t.v.-publiek trekken, dan is het niet uit gesloten, dat (onder meer) het grote vakmanschap, waarmee deze films wor den gemaakt, een belangrijke attractieve factor vormt. Iedere kijker zal moeten erkennen, dat een aantal van de ge- importeerde t.v.-films een bijzonder goe de indruk maakt in vergelijking met sommige Nederlandse programma's: ze zijn raker, minder omslachtig, vak kundiger in elkaar gezet en over het al gemeen niet lang. Enkele dagen geleden b.v. verscheen een Amerikaans (docu mentair) filmpje over Engeland op het Nederlandse scherm, dat een voorbeeld bleek van vakmanschap. Wanneer men daartegenover het Nederlandse produkt nam over het Limburgse plaatsje Thorn enkele dagen daarvoor vertoond viel de vergelijking helaas helemaal ten nadele van het eigen fabrikaat uit. Het gevolg Toestel uit. Met dit voorbeeld willen wij onderstrepen, dat het vast stellen van de feitelijke luister- en kijk gewoonten nog niet alles zegt. Men moet ook het waarom weten. Op één punt in het rapport willen wij nog in het bijzonder wijzen: diege nen onder de t.v.-toestelbezitters, die én Nederland én België kunnen ontvan gen, kijken voor een belangrijk deel naar België. Voor Zeeland een interes sant gegeven. Voor Zeeland, maar ook voor Bussum. Misschien aanleiding om de in deze kolom reeds menigmaal ge signaleerde „Hollandistische" mentali teit daarginds een beetje aan de kant te zetten. Een fraai voorbeeld van deze in stelling was een opmerking enige tijd geleden van een vermaard omroepman tot een groep Zierikzeese scholieren, dat zij met het winnen van een prijs in een ra diowedstrijd hadden aangetoond „dat Zierikzee niet langer meer tot de ach tergebleven gebieden behoorde". Fyn gezegd! Nog een voorbeeld: de repor tage van vorige week via de t.v. over het wereldmuziekconcours in Kerkrade. Het Amsterdamse culturele superiori teitsgevoel spoot bij wijze van spreken tijdens deze reportage het toestel uit. Een laatste voorbeeld nog, van geheel andere orde: onlangs maakten wij een bespreking mee tussen enkele mensen van de N.T.S. en een man van een t.v- sectie van een der omroepverenigingen, waarbij de laatste bittere verwyten kreeg te incasseren omdat h(j een staf mensen de provincie had ingestuurd. Het kon goedkoper dicht bij Bussum. Mis schien dat nu de gegevens uit het nieu we C.B.S-rapport de Hollandisten bij radio en t.v. tot inkeer stemmen. Ook daarom zyn we benieuwd naar de reac ties bij de omroep! RUSSEN NAMEN KERNPROEF Volgens het geodetisch instituut van Stockholm heeft de Sowjet- Unie gistermorgen om 10.05 uur plaatselijke tijd een nieuwe atoom- proef genomen in de omgeving van Nova Zembla, op ongeveer 2000 km noordwestelijk van Stockholm. De kracht van de ontploffing wordt ge schat op ongeveer tien megaton. De proef geschiedde, aldus het instituut, op zeer grote hoogte. Het is de vierde kernproef van de Sow. jet-Unie in het gebied van Nova Zem bla sedert het begin van deze maand. De drie vorige vonden plaats op 5 augus tus (40 megaton), 10 augustus (3 mega ton) en 20 augustus 12 megaton). Kroesjtsjew „waarschijnlijk" naar de V.N. De Russische premier, Kroesjtsjew, heeft de Westduitse ambassadeur in Moskou meegedeeld, dat hij dit najaar „waarschijnlijk" de bijeenkomst van de algemene vergadering der V.N. zal bij wonen, aldus welingelichte kringen in Bonn. De Russische leider zou dit te kennen hebben gegeven aan dr. Krol! tijdens de ontvangst van zaterdag op het Kremlin ter ere van de Russische ruimtevaarders Popovitsj en Nikolajew.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 1