PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT BESPREKINGEN OVER NIEUW-GUINEA DUREN NOG VOORT Voorlopig geen hogere broodprijs Overtredingstransacties bij Zeeuws publiek en politie goed ontvangen Soebandrio naar Djakarta Extra vliegtuigen voor evacuatie Koortsachtig diplomatiek overleg NOG GEEN BESLISSING OVER WIJZIGING KERN POLITIEK V.S. Klooi Vandaag... 205e jaargang - no. 176 Zaterdag 28 juli 1962 KUSSA, nieuw WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN aerecht op tafel Directie: F. van de Velde en F B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter Hoofdredacteuren: W. Leertouwer en G. A. de Kok. Abonnementsprijs 62 cent per week. 8,00 per kw.fr. per post 8,25 per kw. Losse nummers15 cent. Bureaus: Vlisslngen; Walstraal 58-60, tel. 2355 (b g.g. red. 3508/3546, adv. 3647/3643); Middelburg: Markt 51. tel 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375), Goes: Grote Markt 2, tel 6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 5213), Oostburg: tel. 2395; Terneuzen: tel. 2116, Zierlkzee- red tel 2425 adm. tel. 2094. Adv. pr. 27 ct per mm Min per adv. f4.—. Ingez med. 3 s tarief. Kleine adv (max. 8 regels) 25 ct per regel (min. ƒ1,25) „Brieven bur. van dit blad" 25 ct meer. Giro 359300 p.z.o.. Miaaeiourg. De woordvoerder van het Amerikaanse departement van buitenland se zaken, Lincoln White, heeft gisteravond verklaard te hebben ver nomen dat de geheime besprekingen tussen Nederland en Indonesië „nog gaande zijn en zullen voortduren". Hij wilde verder geen com mentaar op de situatie geven en zei dat alle nieuws van de betrokken partijen moet komen. Amerikaanse functionarissen verklaarden te hebben vernomen dat dr. Soebandrio's voorgenomen vertrek naar Djakarta geen breuk in de besprekingen betekent en dat de heer Adam Malik, de Indonesische ambassadeur te Moskou, in Washington zal blijven om de besprekin gen met dr. Van Royen voort te zetten. De Indonesische minister van bui tenlandse zaken dr. Soebandrio is gisteren naar New York gevlogen voor een onderhoud, met de secre taris-generaal der Verenigde Na ties, Thant, over de jongste ont wikkelingen in het geschil over westelijk Nieuw-Guinea. Dr. Soebandrio zeide donderdagavond, na zijn bezoek aan het Witte Huis. dat hij van plan was vandaag, zaterdag, naar Djakarta terug te keren. Een regeling is getroffen opdat een an dere Indonesische functionaris dr. Soe bandrio eventueel zal vervangen. De woordvoerder van het Ameri kaanse departement van buitenland se zaken heeft in dit verband ge zegd: „Wij menen te weten dat de besprekingen die een vreedzame op lossing van het conflict beogen, voortduren en zullen voortduren". In New York had de secretaris-generaal der Verenigde Naties gisteren een rege ling getroffen voor afzonderlijke ge sprekken met dr. Soebandrio en de heer Bunker, vóór Soebandrio naar Djakarta afreist. In het hoofdkwartier van de Geeft minister Luns de moed op? Regering zou bereid zijn toe te geven aan eis eerdere overdracht Nieuw-Guinea (Van onze Haagse redactie) Nadat in kringen, die direct met de on derhandelingen met Indonesië te maken hebben, nog twee dagen geleden werd gezegd dat Nederland strikt zou vj houden aan de oorspronkelijke vorm het plan-Bunker en dat men er niets voor voelde de overdracht van Nieuw- Guinea te bespoedigen, kunnen thans in Den Haag meerdere stemmen worden gehoord die niet verhelen dat Nederland wat betreft de overgangstermijn uit eindelijk toch soepeler zal blijken te zijn. Dit opnieuw toegeven aan nieuwe eisen van Indonesië wórdt verklaard met een verwijzing naar de houding van de rege- ring-Kennedy, welke koste wat kost tot een oplossing van het geschil wil komen, terwijl voorts ook een rol zou spelen dat minister Luns er, populair gezegd, weinig heil meer in ziet tegen de tegen stroom irtemationaal, zowel als die in zijn directe omgeving, op te roeien. Ver wacht werd dat de soepelheid in de Tweede-Kamercommissies voor buiten landse zaken en voor defensie, welke vandaag zouden bijeenkomen met de mi nisters de Quay, Luns, Toxopeus en Vis ser en de staatssecretarissen Bot, De Jong en Calmeycr, niet op bezwaren zou stutten. Volgons welingelichte kringen te Moskou is de Sowjet-Unie voorstandster van een rechtstreekse telefoonverbinding lussen het Witte Huis en het Kremlin V.N. vroeg men zich af of Thant bespre kingen zou voeren over mogelijke wijzi. gingen in de door de heer Bunker voor gestelde formule voor de bestuursover- dracht van westelijk Nieuw-Guinea. Volgens vroegere berichten streeft dr. Soebandrio naar een verkor ting van de periode van twee jaar die in het plan-Bunker wordt ge noemd. Nadat dr. Soebandrio gedurende drie kwartier met Oe Thant gesproken had, is vrijdagavond van de zijde van het se cretariaat van de Verenigde Naties be kendgemaakt, dat de Nederlands-Indo nesische besprekingen hedenmorgen in het bjjzijn van de diplomaat Bunker zul len worden voortgezet. KONINKLIJKE ARCHEOLOGEN AAN HET WERK Enige dagen geleden is in c g Dinsdag eerste vlucht Pendeldienst Bangkok-Schiphol Naar in Den Haag wordt verno men zal dinsdag aanstaande eer begin worden gemaakt met het vervoer door de lucht van Biak naar Schiphol van vrouwen en kin deren van landsdienaren, die zich voor repatriëring uit Nederlands Nieuw-Guinea hebben aangemeld. Zoals bekend heeft de gouverneur dezer dagen maatregelen bekendgemaakt waarbij de besprekingen worden opge heven voor deze gezinsleden om reeds thans naai' Nederland te reizen. Voor het vervoer van de repatrianten zullen door de K.L.M. 2 Super Constel lations worden Ingezet. De normale TWEELING VAN TWEE JAAR VERDRINKT Twee jongetjes van twee jaar (een tweeling) zijn gistermiddag in de Westeinderplassen verdronken na dat zij uit een box waren geklom men. Zij zijn op een doos in de box gaan staan en zo uit deze box ge raakt. Daarna zijn ze naar de wa terkant gekropen en te water ge raakt. Dc moeder bemerkte wat er gebeurd was tien minuten nadat zij voor de laat ste keer naar de kinderen had gekeken. Drie urtsen zijn gedurende twee uur be zig geweest met kunstmatige ademha ling. Het ongeluk gebeurde omstreeks drie uur gistermiddag. Het zijn zoontjes van de familie Lok, die nog maar kort in de gemeente Aalsmeer woont. Het huis aan de Westeinderplassen was nog niet heel Ingericht. vluchten BiakSchiphol zijn als regel reeds geruime tijd tevoren volgeboekt. Men stelt zich voor met 1 toestel gere ilde vluchten te maken vein Biak naar iangkok en met de andere Constellation te pendelen tussen Bangkok en Schip hol. Het toestel, dat van Nieuw-Guinea vertrekt zal een capaciteit kunnen ontwikkelen van rond 1100 personen per 3 weken, het tweede toestel kan omstreeks 500 van de passagiers rechtstreeks doorbrengen naar Am sterdam, de overigen maken vanaf Bangkok gebruik van de normale lijndiensten van de K.L.M., die deze vlucht 4 maal per week met een DC- 8 maakt. •In Den Haag sprak men de verwachting uit, dat het merendeel van deze reizi gers in ons land bij familie of anders zins privé onderdak zal weten te vin den. De opvanging en huisvesting var degenen, die hier niet in slagen, wordt voorbereid. Naar het A.N.Pt van de zijde van de K.L.M. verneemt, zal de uitvoering van bovengenoemd schema geen enkele in vloed hebben op de normale K.L.M.-lijn- diensten. Er worden thans reeds maat regelen getroffen voor de bemanning en bevoorrading van de 2 in te schakelen -liegtuigen. De overleden secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Dag Hammars- lcjöld, heeft enige jaren geleden in Zuid-Zweden een buitenhuis gekocht om zich in stilte terug te kunnen trékken. Het heeft echter niet zo mogen zijn; voordat het huis gereed was, overleed hij. Het huis, dat dezer dagen gereed is gekomen en gemeubileerd is met het ameublement uit de New Yorkse woning van Hammarskjöld, is, volgens de laatste wil van Ham- marskjöld, nu bestemd om voor een langere of kortere periode onderdak te verlenen aan een door de Zweedse academie aan te wijzen geleerde. V\AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAI\AAA/\AAA/U Weekeinde met zon De onweersdepressie die donder dagmiddag passeerde, bracht in Westkapelle 30 en in Bruinisse, binnen 12 uur, zelfs 65 mm regen. Deze depressie wordt gevolgd door een hogedrukgebied, waar door wij gisteren al in een gebied met wat meer opklaringen kwa men. Dit hogedrukcentrum breidt rich van Schotland naar de Noordzee uit. Hierdoor mogen wij een droog en vrij zonnig weekein de verwachten, maar doordat de zwakke tot matige wind nog aoordelijk blijft wordt er wat te koele lucht aangevoerd. Hierdoor cal de middagtemperatuur tussen 17 en 20 graden liggen. Al mogen wij dan geen warm weekeinde verwachten, toch zullen de dui- senden vakantiegangers met het connetje al best tevreden zijn. De grote hobby van de leden van de Zweedse koninklijke familie is de archeologie; regelmatig kan men hen bij opgravingen vinden, waarbij zij daadwerkelijk aan het opgravingswerk deelnemen. Op de foto ziet men koning Gus- taaf Adolf, kroonprins Carl Gus- taaf en prinses Desiree bij een op graving in Zuidoost-Zweden; de koning heeft er een wel heel in formeel alpinopetje bij opgezet. De „Utrecht" in Willemstad Gistermorgen vroeg Is de Nederlandse onderzeebootjager Hr. Ms- „Utrecht" ïn de haven van Willemstad aangekomen. De oorlogsbodem zal tot maandag a.s. in Willemstad blijven, waarna hij zijn reis voortzet naar Nederland. De on derzeebootjager is op de thuisreis van Nederlands Nieuw-Guinea naar Neder land met ongeveer 240 man aan boord. ROESLAN ABDOELGANI „Zelfbeschikking Papoea's intern" Dr. Roesland Abdoelgani, voorzitter van de commissie voor indoctrinatie van de Indonesische regering, heeft blijkens een bericht van Antara verklaard, dat het zelfbeschikkingsrecht voor Nienw- Goinea, zoals president Soekarno zich dat voorstelt „intern" is en niet „ex tern". Abdoelgani, die minister van buiten landse zaken is geweest, zei, dat met „intern" werd bedoeld, dat als Nieuw- Guinea eenmaal deel uitmaakt van de unitaristische .epubliek Indonesië, In donesië en de Papoea's zullen uitmaken wat de positie van Nieuw-Guinea zal zijn binnen de republiek. Kennedy overlegt met adviseurs Arthur Dean naar Washington ontboden President Kennedy heeft'gisteren een bijeenkomst gehad met zijn hoogste diplomatieke en militaire adviseurs om na te gaan in hoe verre de Verenigde Staten hun eisen van internationale inspectie in een verdrag over het verbieden van kernproeven zouden kunnen verzachten. Na afloop van deze conferentie werd door het Witte Huis bekendgemaakt, dat Arthur Dean, de leider der Ameri kaanse delegatie naar de ontwape ningsconferentie in Genève, door presi dent Kennedy voor overleg naar Wash ington zal worden ontboden. Tijdens de conferentie werd echter nog generlei beslissing omtrent een eventue le wijziging van de Amerikaanse kern- politiek genomen, aldus het Witte Huis. Tussen de Verenigde Staten en En- z geland is de laatste tijd nauw over- geland is de laatste tijd nauw over leg gepleegd over de resultaten van de jongste Amerikaanse proeven in de Nevadawoestijn voor het opsporen van ondergrondse explosies. Officiële kringen in Washington i klaarden donderdag, dat er binnen de Amerikaanse regering nog steeds ver schil van mening bestaat over de vraag in hoeverre de eisen van het westen zouden kunnen worden verminderd. De perschef van het Witte Huis heeft evenwel tegengesproken, dat er sprake is van meningsverschil tussen de advi seurs van de president. Arthur Dean wordt maandag in Wash ington verwacht. KENNEDY geen beslissing Naar wij in antwoord op vragen van het ministerie van economi sche zaken vernemen, is bij dit mi nisterie niets bekend van een ver hoging van de broodprijs binnen zeer korte tijd. Een verhoging van de broodprijs zou slechts kunnen geschieden, zo zei men, nadat de zogenaamde vooroverlegproce dure is gevolgd, hetgeen inhoudt dat de bakkersorganisaties met de minister van economische zaken overleg over zulk een verhoging dienen te voeren en van hem daartoe toestemming moeten verkrijgen. De bakkers hebben met de minister nog geen overleg gepleegd. Wel hebben zij het ministerie gemeld, dat onder invloed van de E.E.G.-bepalingen de Nederlandse meel- en bloemprgzen zullen stijgen. Van andere zijde vernemen we, dat on der de nieuwe E.E.G.-bepalingen na 1 augustus geen volledige restitutie van bepaalde heffingen meer zou plaatsvin den, hetgeen onder meer zou resulteren in een verhoging van de prijzen per honderd kg van alle soorten bloem met twee gulden, tarwemeel met 3,60, in landse beschuitbloem met drie gulden en Amerikaanse patentbloem met twaalf gulden. De woordvoerder van het ministerie zei ons dat het duidelijk in strijd zou zijn met de te volgen procedure, indien de bakkers de broodprijzen zouden verho gen zonder met de minister daarover overleg te hebben gepleegd. ...is het 150 jaar geleden, dat de :ertijds befaamde Poolse dich ter, roman- en toneelschrijver, journalist en criticus Jozef J. Kraszewski te Warschau werd geboren. MORGEN ...is het 100 jaar geleden, dat de Duitse koormuziekcomponist dr. Fritz Lubrich sr. te Barsdorf (Po sen) werd geboren. ukrant geschreven over het parkeerprobleem in Middelburg, waarbij onder meer de mening werd weergegeven van de heer A. Imanse, voorzitter van „Handelsbe lang". De heer Imanse toonde zich, naar zijn gewoonte, een radicaal man: hij sprak over „grachten dempen" en wees tegelijkertijd enkele stukken gracht aan, die daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen. Zijn woorden werden ge lezen, zo bleek ons uit enkele reacties. Dezelfde dag nog werd één onzer ver- evers op straat aangesproken door Middelburger, die aan de mogelijk heid herinnerde ook het Dok dicht te gooien: nog meer parkeerruimte! Deze laatste mededeling deed ons den ken aan een vergadering van een vroeger college van b. en w. in Middel burg, waar eveneens over het parkeer probleem werd gesproken en waar één van de toenmalige wethouders de moge lijkheid van het dempen van het Dok naar voren bracht. De burgemeester van die dagen een magistraat, die een zekere vermaardheid genoot om zijn kernachtige uitspraken moet toen de wethouder hebben toegevoegd: „Dan be ginnen we met U er in te gooien!" Een dreigend woord: het zou op de heer Iman se kunnen slaan! Hoe wel we geen enkele behoefte voelen om de energieke mid denstandsvoorzitter waar dan ook in te gooien, konden we bij' het kennisne men van zijn dempingsneigingen toch wel enig begrip opbrengen voor het voornemen van de toenmalige burge meester. Want van grachten dempen zijn we tegenstanders, felle tegenstan ders zelfs. Het lijkt een zo voor de hand liggend middel tegen allerlei stedelijke kwalen en kwaaltjes, maar in wezen is het een lapmiddel, waardoor allerlei an dere narigheden ontstaan. Grachten dempt men namelijk niet on gestraft. Men tast er het stedebouw- •oed is. De laatste jaren kan men Middelburg van zulk een evenwichtsver- storing op kleine schaal kennisnemen, namelijk bij de Langevielebinnenbrug. Er was daar vroeger een onmogelijk brug getje, dat op allerlei manieren het ver keer belemmerde, zodat er een nieuwe brug moest komen. Die is er nu al een paar jaar, een voor het verkeer fraaie, brede vaste verbinding, maar uit ste debouwkundig oogpunt een onding: de verhoudingen ter plaatse zijn zoek. Het vroegere Militair Hospitaal, destijds evenwichtig gelegen aan het water, lijkt nu aan een soort plein te liggen, waar door het ongunstige proporties heeft ge kregen vergeleken by vroeger: de omge ving hier is niet half zo mooi meer. We moeten er niet aan denken welk een af schuwelijk effect zou ontstaan, indien de racht tussen watertoren en Huis van :ewaring zou worden dichtgegooid. Om van het dempen van het Dok nog maar niet te spreken. Dat zou de vernieling betekenen van een der mooiste delen van Middelburg. Eigenlijk zou over dem ping van dat stuk zelfs niet gesproken mogen worden Maar wat dan? Het is niet te ontken nen, dat het parkeerprobleem in enkele topweken van het seizoen specia le maatregelen vergt. In dit verband hebben zowel de heer Imanse als de commissaris van politie gewezen op de kansen, die het saneringsplan van Mid delburg kan bieden. En inderdaad, in deze richting kan een oplossing worden gevonden. Men moet echter niet verge ten, dat het hier niet alleen om een par keerprobleem gaat, maar om allerlei stedebouwkundige aspecten van deze tyd. Er spelen hier vragen inzake de verbindingen van de binnenstad naar buiten (uitvalswegen), van uitbreidin gen en bijbehorende winkelcentra, van grotere perspectieven in de richting van het Sloe, kortom allerlei vraagstukken, die in wezen even belangrijk zijn als het af en toe acuut-optredende parkeerpro bleem. Met elkaar dienen zij in één ver band te worden beschouwd en daarbq komt men er niet met incidentele oplos singen door afbraak van een pand hier of daar, ook niet door demping van stukken gracht. Alles dient in groter geheel te worden bezien. TI rij zgn het vaak met de Middelburg- W se middenstandsvoorzitter eens, maar ditmaal gaapt er een diepe kloof tussen hem en ons. We zullen derhalve niet naast hem staan als hg nog eens geroepen zou worden de eerste schop grond in een Middelburgse gracht te werpen. Integendeel, we zouden in dat geval ergens een heel stil hoekje op zoeken als dat er tenminste dan nog is om te treuren. Maar zover zal het wel niet komen: er zgn maar weinig grachtendempers in Middelburg. In vele gevallen wordt grif betaald Van nogal gunstig, via gunstig tot tevreden en zeer tevreden variëren de meningen van Zeeuwse politie mannen en Zeeuwse weggebrui kers en voetgungers over het sinds 15 juni van kracht zijnde systeem, waarbij lichte overtredingen met transactiebedragen van 2lA, 5 of 7/4 gulden vereffend kunnen wor den. Die bijzondere tevredenheid komt in het algemeen van de poli tiemensen, die dank zij deze maat regel veel meer tijd kunnen benut ten voor surveillance-diensten; de gunstige ontvangst geldt voor de overtreders, die vanzelfsprekend weliswaar de Iaatsten zijn om hun tevredenheid te betuigen, wanneer de politie dergelijke maatregelen voor hen noodzakelijk acht, maar over het algemeen kan de bevol king zeker waardering opbrengen voor deze vlotte en weinig tijd en beslommeringen vergende „ser vice". In vele gevallen variërend van meer dan de helft tot soms wel 75 procent zijn in de afge lopen anderhalve maand de gul dens aan de politiemannen over handigd, waarna de overtreders van alles af waren! Zoals bekend mag worden veronder steld gelden dergelijke transacties hoofdzakelijk voor kleine verkeerszon- den: het oversteken zonder gebruik te maken van de voetgangersoversteek- plaatsen, het ontbreken van de gele plaat op bromfietsen en het overtreden van de wachtverboden. De voetgangers betalen een rgksdaalder, de bromfiet sers twee en de wachtverbod-overtre- ders vinden een briefje aan hun voertuig bevestigd, waarop ze uitgenodigd wor den drie rijksdaalders te betalen of naar het politiebureau te brengen. In aanmerking dan genomen, dat de over treders 18 jaar oud zgn en het feit op heterdaad geconstateerd moet zgn. Weinig weigeringen Uit enkele steekproeven, die we in verschillende grote steden en politie- rayons in de provincie genomen heb ben, bleek dat dit alles vrij vlot efi soepel afgehandeld wordt. De Mid delburgse politiemensen zijn er „dik tevreden" mee, vertelde de heer M. A. Reneman, de commissaris. Voor zijn uitvoerend personeel werkt het prettig en tijdbesparend en het komt maar heel weinig voor, dat er ge weigerd wordt te betalen. Vreemdelingen, die niet direct Neder lands geld tot hun beschikking hebben in vreemde valuta mogen de trans acties namelijk niet afgedaan worden) wordt geadviseerd even naar de bank te lopen om het geld te wisselen. Soms gaat de wetsdienaar mee en dan ver liest niemand er veel tgd mee. En wil len de overtreders niet betalen, bereik baar blijven ze toeli altijd. Ook op de V.O.P. Tot nu toe gold het gros van de Mid delburgse bekeuringen automobilisten op drukke dagen, zoals de donder dag, vaak 30 35 per dag, andere da gen minder maar binnenkort zal de politie ook speciaal op de voetgangers gaan letten, met name wanneer die de V.O.P.'s wilen passeren. Hier geldt het motto: recht er over (van begin tot eind) en niet binnen dertig meter er naast. De Vlissingse politiecommissaris, de heer J. Marion, meldde „nogal gunstige" berichten over de nieuwe maatregel, die zo gemiddeld 300 overtreders per maand heeft „opge leverd". In de meeste gevallen ging (Zie slot pag. 2 kol6) Geen wijziging verlofregeling landmacht Het ligt voorlopig niet in de bedoeling de regeling van de bewegingsvrijheid van militairen bij de landstrijdkrachten te wijzigen. Deze regeling is ingevoerd in verband met vervoerstechnische moeilijkheden bg de Nederlandse Spoorwegen en geldt niet voor de Koninklijke Luchtmacht omdat zich daar niet zozeer moeïlijhe- den voordoen. Het extra-vervoer kan voor deze beide onderdelen worden ver werkt. Een herziening van de regeling bij die onderdelen ligt dan ook niet in de bedoeling. Dit heeft de minister van defensie, ir. S. H. Visser mede namens zijn ambt genoot van verkeer en waterstaat mee gedeeld in antwoord op schriftelijke vragen van het Tweede Kamerlid de heer W. Wierda (P.v.d-A.). ZEELEEUW IN DE IJSEL De politie te Rheden werd donderdagavond gealarmeerd dat er een zeeleeuw in de IJsel zou zwemmen. Toen men een kijkje ging nemen, bleek dat de tip geen grap was maar werkelijkheid. De rijksbakenmeester heeft po gingen gedaan het beest te vangen, doch is daarin niet geslaagd. Tot dusver is de zeeleeuw nog niet gevonden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 1