PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Soekarno stuurt afgezant TRIOMFALE INTOCHT VAN BEN CHEDDA IN ALGIERS Deltadienst en Domeinen bewaken Veerse Meer Premie-spaarregeling voor het hele volk VERKLARING VAN BEN BELLA BEDIERF HET FEEST NIET Winst voor Japanse regeringspartij bij verkiezingen Vandaag O.A.S.-ERS ZOUDEN NAAR KATANGA GAAN VRIJMANS KAREL APPEL-FILM KREEG ZILVEREN BEER SURINAME BEGROETTE TWEE PRINSESSEN UITBUNDIG Voorzieningen zijn een vereiste Idealen en het onderonsje 205e jaargang - no. 155 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Directie: F van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W de Pagter. Hoofdredacteuren. W. Leertouwer en G. A. de Kok. Abonnementsprijs 62 cent per week, ƒ8,00 per kw.; fr. per post 8.25 per kw. Losse nummers 15 cent. Bureaus: Vlisslngen- Walstraat 58-60, tel. 2355 (b.g.g. red. 3508/3546, adv. 3647/3643); Middelburg: Markt 51. tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169. adv. 2375). Goes. Grote Markt 2, tel 6140 (b.g.g. red. 7853. adv &213), Oostburg: tel. 2395; Temeuzen: tel. 2116; Zienkzee red tel 2425 adm tei 2094 Adv. pr 27 ct per mm. Min. per adv f 4,Ingez med. 8 x tariel Kleine adv. (max. 8 regels) 25 ct per regel .(min. 125). ..Brieven bur. van di» blad" 25 ct meer. Giro 359300 P.Z.C., Middelburg. Woensdag 4 juli 1962 Juli-wind blaast tenten dicht Pagina 2 WASHINGTON VERHEUGD Het Amerikaanse ministerie van bnitenlandse zaken heeft gisteren het bericht verwelkomd dat de In donesische regering een afgezant naar Washington zal sturen om met Nederlandse gemachtigden te spreken over regeling van het ge schil om Nieuw-Guinea. De perschef van het State Department, Joseph Reap, zei dat het ministerie niet officieel van het bericht uit Djakarta op de hoogte was, maar het niettemin beschouwde „als een bemoedigende stap op de weg naar vreedzame regeling van het geschil". President Soekarno persoonlijk kondig de gisteren in Djakarta aan, dat hy een gezant naar Washington zou sturen om „definitieve opheldering" te zoeken over de Nederlandse houding tegenover de Bunker-voorstellen, maar de Indonesi sche president zei niet wie die gezant zou zijn en evenmin wanneer hij uit Dja karta zou vertrekken. De aankondiging van de president werd uitgezonden dooi Pia, een van de twee Indonesische persbureaus. Hij zei ook, dat hij secretaris-generaal Thant van de V.N. een nota had gezon den waarin dit besluit was bekendge-| maakt. - Feest in de kasba van Algiers, die ter onafhankelijkheid met honderden vlag getjes is versierd. De Algerijnse voorlopige regering is gisteren in Algiers aangekomen, op haar twintig k'Iometer lange tocht van liet vliegveld geestdriftig toegejuicht door een geweldig aantal Algerijnen, die gisteren met ontroering I et langverwachte ogenblik hebben beleefd: de onafhan kelijk wording van hun land. Duizenden jongeren van het nationale bevrijdingsfront in witte hemden en zwarte broeken vormden langs de route een erehaag. De premier van de voorlopige regering, Ben Joesoef Ben Chedda en de vice-premier en minister van binnenlandse zaken, Belkacem Krim, stonden rechtop in een legervoertuig, begeleid door officieren van het bevrijdingsleger. la ja" (militair district) één, dat het Auresgebergte en het Nemetsjageberg- te in Oost-Algerije omvat. De kolonel richtte een oproep tot alle leden van de raad voor de re volutie, het F.L.N.-parlement, als mede tot het bevrijdingsfront (F. L.N.) en het bevrijdingsleger (A. L.N.) eensgezind de contra-revolu tie neer te slaan en voor altijd te vernietigen. Aan de niet geheel onbewolkte onafhan- kelykheid*diemel van Algerije verscheen op deze dag een verklaring van vice- premier Ben Bella, die op niet al te beste voet staat niet zjjn regerings partners. Vanuit Bengazi in Libië liet hy weten dat hij gisteren niet van de party kon zyn, doch Al ge rye binnen kort op eigen gelegenheid zou binnen- reizen. De onder stroom staande grensversper- ring tussen Algerye cn Marokko is gis termiddag opengesteld. Ook de grens met Tunesië zou worden opengesteld. By zyn aankomst in Algiers hield pre mier Ben Chedda een réde, waarin hij onder andere zei dat dc volkswil de be trouwbaarste afweer ls tegen „het militaire dictatorschap waarvan sommi gen dromen". Hiermee richtte hij een duidelijke waarschuwing tot vice-pre- mier Ben Bella en de militairen die hem steunen. Wilde tonelen „Algerye is thans onafhankelyk". aldus Ben Chedda, „doch de stryd is nog lang niet voorby'. De leden van de voorlopige regering werden in Algiers verwelkomd door dc voor zitter van de voorlopige raad voor De liberaal-democratische partij van premier Ikeda heeft vijf zetels gewonnen bij verkiezingen die zon dag voor 127 zetels (de helft plus twee vacante zetels) in de Japanse senaat zijn gehouden. Met de thans verworven 69 zetels heeft zij een absolute meerderheid van 142 op de totaal 250 zetels. Do socialistische oppositie heeft in to taal 66 zotels (één winst). Kleinere par tyen leden verlies. Dc democratische so cialisten, een centrum-party, ging er sterk achteruit. Het meest opvallend was de vooruitgang van de Soka Gak- kai, een Booddistische politieke party waarvan allo negen kandidaten werden gekozen. Do partij heeft thans vijftien zetels. Zij neeft hierdoor de democra- lisch-socialiaii8che party van de derde plaats verdrongen. ...Is het 200 jaar geleden, dat do Italiaanse kerkmuziekcompo- nist Marco Santucci tc Camajorf word geboren. Algerye, Abderahmane Fares. Bij de prefectuur van Algiers kwam het tot tonelen van wild enthousiasme. Onder gejuich werd Ben Chedda op de schouders van otficieren van het bevrydingsleger gedragen. Kolonel-rebel De bevclhcbben van het nationale be vrydingsleger in het gebied van het Auresgebergte. waar in 1954 de Alge rijnse opstand begon, bestempelde gis teren premier Ben Chedda en diens vol gelingen als „contra-revolutionairen en samenzweerders". In een verklaring tegenover verslagge vers in het Auresgebergte deed de be velhebber, kolonel Taha'r Zblri, een be roep om „eenheid achter onze leiders, Ben Bella, Khider, Ferhat Abbas en Mohamed I Said en de gezonde elemen ten in de revolutie". Kolonel Zblri heeft het bevel over „Wil- Volgens een bericht van het Kongolese persagentschap, dat „een in Leopold- stad op bezoek zijnde Katangese jour nalist" citeerde, zijn „verscheidene hon derden vroegere O.A.S-soldaten" naar Katanga gekomen 0111 er dienst te ne men in president Moise Tsjombes huur- soldatenieger. Volgens het persbureau hebben de O.A. S.-ers zich verzameld in de kleine mijn- stad Kipoesji ten zuiden van Elisabeth- stad aan de Rhodesische grens. Het Kongolese persbureau zei dat het hier misschien ging om „het onzicht baar partisanenleger" waarmoe Tsjom- be onlangs heeft, gedreigd, voor het ge val de Verenigde Naties Katanga op nieuw zouden aanvaller Een woordvoerder vo de V.N. ver klaarde desgevraagd, dat de V.N. gelo ven dat inderdaad grote aantallen huur soldaten Katanga opnieuw binnenko men. VOLKSSTEMMING ALGERIJE: OVERWELDIGEND „JA" De president van het voorlopige J Algerynse bestuur heeft gister- morgen de uitslag bekendge- maakt van de zondag in Algerije g 'houden volksstemming, eregistreerde kiezers: 6.549.736; gestemd: 6.017.680; geldige stem- men: 5,992.115; „ja"-stemmen: 5.975.591„nee"-stemmen: 16.534. „Deze unanieme en opvallende be- krachtiging is de grootste hulde die het Algerijnse volk en zijn 'ciders gebracht kon worden", aldus Fares, „Aan de gehele wereld die ons nu gadeslaat moeten wij weder- om de eenheid van ons volk to- nen, waardig blijven aan onze mar- lelaren, onze onwrikbare wil uit- spreken om alle hindernissen uit 1 de weg te ruimen en de unie van i alle Algerijnen in ons land con- solideren", aldus de president. Klacht van mr. Burger: „Regering laat Kamer onkundig" (Van onze parlementaire redacteur) Aan het begin van de dinsdag gehouden vergadering der Tweede Kamer infor meerde mr. Burger, de voorzitter van dc fractie der P.v.d.A., bij voorzitter dr. Kortenliorst, waaraan het is toe te schrijven, dat de regering de Kamer wel in kennis stelt van haar brief aan secretaris-generaal Thant, waarin ver ontwaardiging wordt uitgesproken over de nieuwste agressieve daden van Indo nesië in Niëuw-Guinea en niet van haar brief, die inhoudt dat zy het plan-Bun ker aanvaardt, hoewel dnarop verleden weck door hem is aangedrongen. Voorts vroeg mr. Burger, of het juist is wat de kranten melden, namelijk dat de onderhandelingen tussen Nederland en Indonesië zullen worden hervat. Hij (Van een onzer verslaggevers) De kleurendocumentaire „De werkelijkheid van Karei Appel" van de Amsterdamse journalist-cineast Jan Vrijman, heeft op het twaalfde filmfestival in Berlijn „de zilveren beer" ver worven. Dit is de derde keer dat Nederland een hoofdprijs in de wacht heeft gesleept en de vierde keer in successie dat een Nederlandse cineast in de eerste prijzen voor documentaire films viel. In I960 werd de gouden beer verleend aan Herman van der Horst voor diens avondvullende documentaire over Suriname „Faja Lobbi" en het jaar daarvoor, 1959, kreeg Herman van der Horst de gouden beer voor de documentaire „Prijs de zee". De jonge cineast Sluizer kreeg vorig jaar de „zilveren beer" voor zijn documentaire „De lage landen", an Vrymans film over Karei Appel, waarover heel wat te doen is ge weest omdat Jan Vrijman nog nooit gefilmd had en van het ministerie van o. k. en w. een ton subsidie had gekregen, is door de kritiek in Nederland weinig lovend beoordeeld. Het ministerie van o. k. en w., dat geheel achter de film stond, verwachtte evenwel dat het buiten land beter zou reageren, wellicht niet om de filmische kwaliteiten van de documentaire, maar om het onderwerp. „Zoo" van Haanstra is onderscheiden met de prijs van de stad Berlijn en met de prijs van de in Berlyn werkende op het filmfestival aan wezige filmcritici. ZANDERIJ IN ORANJE EN ROOD-WIT-BLAUW Duizenden kwamen naar vliegveld Gistermiddag om drie uur, plaat selijke tijd, een kwartier later dan was voorzien, zijn de prin sessen Irene en Margriet en hun gevolg met een toestel van de K.L.M. op het vliegveld Zan derij geland. Aan de vliegtuigtrap werden zij opgewacht door de waarnemend gouverneur van Suriname, de heer A. Currie. Prinses Irene was gekleed in een lichtgroene jurk en droeg een witte hoed met groene banden, prinses Margriet was gekleed in een blauwe jurk en had een witte hoed met blauwe banden op. Nadat de militaire kapel, die compleet met tamboers, hoornblazers en vaan- delwacht op het-platform stond op gesteld, achtereenvolgens het Suri naamse en het Nederlandse volkslied gespeeld had, stelde de waarnemend gouverneur de overige leden van de commissie van ontvangst prinsessen voor. Hierna werd de uit honderd man be staande militaire erewacht onder commando van kapitein W. L. M. Kruse geïnspecteerd. Vervolgens wandelden de beide prinsessen naar het stationsgebouw, waar zij door duizenden zeer enthousiaste Surina- niers, die zich op de terrassen van dit gebouw hadden verzameld werden Tydens de rondgang door het moderne stationsgebouw werden de prinsessen hartelijk toegejuicht door de samen- festroomde menigte. Zowel prinses rene als prinses Margriet waren zichtbaar verrast door deze overwel- vond het onjuist, dat de Kamer hier over niet is ingelicht Voorzitter Kortenhorst antwoordde, dat de regering bezwaar gemaakt heeft te gen publikatie van de brief over de aanvaarding van het plan-Bunker. Zy heeft daarover wel de commissie van defensie en van buitenlandse zaken uit de Kamer vertrouwelijk ingelicht. Met een „ik hoor het U zeggen, maar het verklaart mij niets" legde mr. Bur ger zich bii de mededeling van dr. Kor tenhorst nëer. Tegen afkalven en verstuiven NAUWELIJKS nadat VQrig jaar april de laatste reuzencaisson in het Veerse Gat tot zinken was ge bracht en de eb- en vloedbewegin gen uit het Veerse Meer -waren ge bannen, hebben zich voor de Noordbevelandse kust ware woes tijntaferelen afgespeeldDe honderden hectaren grote zandpla ten Schotsman en De Ruyter, die tot vóór de afgrendeling van het Veerse Gat dagelijks tweemaal door het water werden overspoeld, werden een „speelbal" van de krachtige westenwinden. By tyci en wyle joegen enorme zand wolken over de uitgestrekte zand en schorrenvlakte, die de allure aan namen van een zandstorm in de woestijn. Deze zandverstuivingen nu worden met name genoemd in een brief van de A.N.W.B. aan de minis ter van verkeer en waterstaat. De A.N.W.B. betoogt daarin, zoals wy vorige week meldden, dat de eilan den en voorlanden van het Veerse Meer in ernstige mate verstuiven en door de golfslag afkalven. De Toe ristenbond vreesde, dnt hierdoor kostbare recreatieterreinen zouden verdwijnen, wanneer niet spoedig maatregelen zullen worden getroffen. Is hef. inderdaad zo erg gesteld met de verstuiving en afkalving van de eilan den en voorlanden van het Veerse Meer? Wy hebben deze vraag voorgelegd aan de dienst der Domeinen te Breda en aan de Deltadienst van de rykswaterstaat- „Het heeft vorig jaar soms behoorlijk gestoven boven de Schotsman en De Ituyterplaat", zei ons ir. A. Smid van de Domeinen. „Inmiddels echter hebben we zomergerst en zomerkoolzaad ingezaaid, zodat vrywel geen sprake meer is van verstuivingen". Ir. G. H. S. Hofker van de Deltadienst verklaarde: „Er komt op sommige plaatsen afkalving voor. Dit lijkt ernstiger dan het is. Zo langzamer hand komen we echter in een stadium, dat we maatregelen zullen moeten treffen". van de dyk van de Onrustpolder be dekt, zodat de maatregelen van de Domeinen beslist niet te laat zyn ge komen. Overigens heeft de Domeinen geen koolzaad en gerst gezaaid met de bedoeling deze zomer een oogst binnen.te halen- „Daar rekenen we echt niet op. Het is trouwens ook (Zie slot pag. 2 kol. 5) Tengevolge van de soms flinke golfslag zijn grote stukken van de voorlanden en de eilanden in het Veerse Meer afge kalfd. Rijkswaterstaat noemt deze af kalving over het algemeen niet veront rustend, hoewel men wel van mening is, dat er zo langzamerhand iets gedaan moet worden aan de verschillende plaat sen, waar afkalving is waargenomen, zoals deze foto laai zien. Foto P.Z.C Woeslijn Reeds kort nadat de zandverstuivingen de Schotsman en De Ruyterplaat op sommige dagen in een woestyn hadden veranderd, heeft de Domeinen maatre- len getroffen. Vorig jaar september werd rogge ingezaaid, maar dat is een mislukking geworden. Dit voorjaar heeft men opnieuw een poging gewaagd: totaal 180 ha werd ingezaaid met zo mergerst en met zomerkoolzaad. Het resultaat ls nu duidelijk zichtbaar. Van de machtige dam door het Veerse Gat af heeft men een prachtig uitzicht op de drooggevallen gronden, die één gele bloemenzee vormen. Een bewijs, dat het koolzaad is opgekomen. Wie dichter bij komt, zal zien, dat de plan ten vrij ver uit elkaar staan cn dat ook vry veel gerst omhoog is geschoten. Dit is juist de bedoeling van de Domei nen geweest. Gerst en koolzaad houden met hun wortels het korrelige zand vast en zandverstuivingen behoren tot het verleden. digende begroeting. Duizenden waren met oranje getooid en zwaaiden met vlaggetjes. Na een koele dronk in de „VIP-kamer" (de wachtkamer voor zeer belangryke personen), vertrok het gezelschap per auto in de rich ting Paramaribo. De duizenden Surinamers die naar het vliegveld Zandery waren gekomen om de beide prinsessen te verwelko men hadden dat vooral ook gedaan om „hun" prinses Margriet te ver welkomen. De liefde voor haar da teert nog uit oorlogsjaren toen slechts Suriname en de Nederlandse Antillen in staat waren de geboorte van dit Oranjekind vrij en uitbundig te vieren. Vandaar dan ook dat de Surinamers prinses Margriet beschouwen als „on ze" prinses zonder overigens de an dere prinsessen ook maar iets te kort te willen doen. In duizenden wonin gen hangt nog steeds het porseleinen herinneringsbordje van de geboorte van „prinses Margriet Fransisca", dat destijds werd uitgegeven door de „Netherlands Aid Society". Nixon gooit balletje op De vroegere Amerikaanse vice- president Richard Nixon vertoeft op het ogenblik met zijn echtge note in Kopenhagen. Natuurlijk bezocht het jaar ook 't beroemde amusementspark Tivoliwaar men Nixon met vuur en grote ernst bezig kon zien bij het ballen gooien aan een werpt ent. r Het knusse onderonsje: we troffen deze uitdrukking aan in het jury rapport over het Zeeuwse Landjuweel 1960-1961. In dit stuk stelt deze jury namelijk de mentaliteit van de ama teur-toneelspelers aan de orde en zy be toogt daarvan, dat hy of zij de bereid heid moet hebben om zich met overgave en bezieling aan de geheel vrijwillig op zich genomen taak te wijden. „Deze in stelling vereist uiteraard een bepaalde mentaliteit, die niet zo maar komt aan waaien, een mentaliteit, die het mogelijk maakt verder te zien dan de vaak van chauvinisme doortrokken belangen der eigen vereniging. Zou men zich aller- wege op kunnen werken tot dit inzicht, dan zou men alle moeite doen om zich op dit terrein te oriënteren en te bekwa men in hechte teamgeest", aldus de jury, om dan te constateren: „Het is naar onze mening in vele gevallen juist het niet aanwezig zijn van de hier bedoelde mentaliteit, die verhindert dat het ama teurtoneel uitstijgt boven de sfeer van het knusse onderonsje, terwijl het toch eigenlijk een waardevol onderdeel van ons cultuurpatroon zou dienen te zijn". De jury zal wel gelijk hebben. Natuur lijk heeft de Jury van haar stand punt uit gezien gelijk. Maar toch voelen we by het lezen van zinnen als de hier boven geciteerde ons de kriebels over de rug lopen. Waardevol onderdeel van het cultuurpatroon. Uitstijgen boven de sfeer van het onderonsje. Toemaar. Het zal wel moeten, maar eerlijk gezegd vinden we het nogal pretentieus. Maar we we ten dat we aldus schryvende kette rij bedrijven, omdat we een stille sympa thie koesteren voor het knusse-onder- onsje-zonder-het-cultuurpatroon, omdat we een genegenheid tonen voor een op vatting rond het amateurtoneel, die de laatste jaren volstrekt taboe is. Hoe ketters onze opvattingen wel zijn, bleek ons bij kennisneming van een tweetal arti kelen in EIckerlyc, het orgaan van het W.K.A., waarin de in Zeeland niet onbeken de en zeer gerespecteerde Frits Bloem kolk met veel nadruk vaststelt: „Er moet iets veranderen!" De meerderheid van de amateurs weet niet of nauwelijks de goede weg te vinden, zo schrijft hij bedroefd: „Waar het me om gaat is dat ik zo weinig liefde zie ontbranden of opbloeien voor het toneel. Ik zie teveel alleen maar gezelligheid en genoegelijk- heid". En in een tweede stuk zet hij uiteen wat eigenlyk van een amateur toneelspeler moet worden verwacht: offerbereidheid, idealen, onstuitbaar en onbedwingbaar verlangen, cursussen volgen in weekends of zelfs in studie weken, geroepen-zijn, scheppend gestal te geven aan een bepaalde persoon in een menselijke situatie, napraten onder goede leiding, verdieping in de geschie denis van het toneel. Enzovoort, enzo voort, enzovoort. Wy herinneren ons een toneelvoorstel ling, nu al weer jaren geleden er gens in Zeeland. De zaal had vrywel 2en accommodatie, zodat de spelers, e niet op het toneel bezig waren, ge schminkt en wel in de zaal op de eerste ry zaten. Op een bepaald ogenblik stok te het spel. Totdat de regisseur woedend de zaal instormde en een volkomen verdiept toekijkende acteur toebrulde: „Kees. het is joe beurte". Waarop Kees zich haastig van zijn zetel verhief en het spel voortgang kon vinden. Genoten dat er is in die zaal! Geweldig! Maar och arme, waar blijven we in zo'n geval met de idealen en aanverwante zaken? Hier was immers alleen maar sprake van het onderonsje, heel knus zelfs. En dat mag niet van de jury en van Frits Bloemkolk. Zij zullen wel gelijk hebben, wanneer zij hun idealen noog stellen, wanneer zij de banier heffen voor de Mens en zijn Spel. wanneer zij op deze wijze nieuwe inhoud trachten te geven het amateurtoneel. Maar toch... Toch vragen wij ons af: slaat zo lang zamerhand de schaal niet te sterk naar één kant? Wordt niet te veel het accent gelegd op een amateurtonelisti- sche opvatting, die eigenlyk niet reëel is? Men spreekt over een „zinvolle vrijetijdsbesteding": maar houdt dat in, dat er alleen maar gave dingen te voor schijn mogen komen? Mag er niet zo maar een beetje aangerommeld worden omdat het zo gezellig is? De voortrek kers willen de amateurtoneelspeler niet meer zien als iemand, die op een ge noeglijke manier ontspanning zoent, maar men wil hem verheffen tot de speelman uit de middeleeuwen, hem een magische functie toedenken, nadruk kelijk deel laten zijn van wat dan ons cultuurpatroon heet. Misschien moet het zo. Maar we moeten bekennen er niet te geloven. En het grootste deel, van de amateurtoneelwereld mist dit ware ;eloof blijkbaar ook: ware het anders, lan zouden de artikelen van Bloemkolk niet nodig zijn geweest. Wij hebben diep respect voor de voortrekkers met idea len, maar toch: het knusse onderonsje Frits Bloemkolk en de jury vergeve het ons zouden we niet graag willen missen... Een commissie van de Sociaal-Eco nomische Raad heeft een ontwerp advies opgesteld betreffende een algemene premïespaarregeling voor liet gehele Nederlandse volk. De commissie, die onder voorzit terschap stond van prof. dr. C. Goedhart, is niet tot een unaniem advies kunnen komen. Een deel van de commissie is van mening, dat bij een algemene premie-spaar regeling geen inkomensgrens moet worden gesteld, terwijl een ander deel van oordeel is, dat een derge lijke grens moet worden gelegd bij een fiseaal inkomen van 12.000. De Sociaal-Economische Raad zal vry- dag in zijn openbare vergadering de tekst van het advies, dat bestemd is voor de staatssecretaris van algemene zaken, drs. W. K. N. Schmeltzer, defini tief vaststellen. In zijn adviesaanvrage had de staatsse cretaris van algemene zaken aangege ven hoe in grote lijnen de inhoud van de algemene premiespaarregeling zou kun nen zyn. Volgens de staatssecretaris zouden aan de regeling kunnen deelne men ingezetenen van 25 tot 60 jaar van wie het inkomen niet meer dan 15.000 bedraagt. Voorts zouden de deelnemers over een spaarbedrag van maximaal 400 gulden per jaar een belastingvrije spaarpremie van 20 procent ontvangen zodra de besparing vijf jaren onaange tast heeft uitgestaan. Dc S.E.R.-commissie spreekt zich in liet ontwerp-advies uit voor een verla ging van het maximumspaarbedrag per persoon en per jaar van 400. tot 200.— a 250.—. Ook is de commissie voorstandster van premie- cumulatie op eenzelfde spaarbedrag ingevolge meer dan één spaarrege ling. Deelneming aan de algemene premiespaarregeling dient naar het oordeel van de commissie principieel onafhankelyk te zijn van de vi-aag of gelijktijdig wordt deelgenomen aan een door de werkgever ingestelde premiespaarregeling of winstdelings- spaarregeling. Een deel van de commissie ls van me ning. dat aflossingen op alle hypothe caire leningen op onroerend goed. dus op woningen, bedryfspanden en alle grond onder de regeling dienen te vallen. Weer een ander deel is van oordeel, dat niet alleen aflossingen op hypothecaire leningen op de eigen woningen met bij behorende grond onder de algemene premiespaarregeling dienen te vallen, doch ook de aflossingen in het kader van de speciale middenstandskredietre- gellng verstrekte bedrytsuitrustlngs- en overnamekredieten

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 1