PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WASHINGTON NIET GESCHOKT DOOR LANDING BIJ MERAUKF „THOOLSE DAGEN" weer groter van opzet „Soekarno nu vrijer om te onderhandelen" Militaire macht in Oran bedwong O.A.S. Nieuwe haven te Breskens Soebandrio„Doorgaan tot regeling is bereikt" Regeling op komst voor gemeentelijk belastinggebied Kapitein zette verstekelingen over boord Kamercommissies worden morgen ingelicht ZOMERECES TWEEDE KAMER IN GEVAAR DOOR DE MAMMOETWET Vandaag... Prof. Vondeling wijzigt zijn wetsvoorstel Herhaald verwijt 205e jaargang - no. 149 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Directie. P van de velde en t B. den Boer Adjunct. W de Pagter Hoofdredacteuren; W. Leertouwer en Q. A. de Kok. ADonnementsprlJs 62 cent per week. 8,U0 per kw.tr. per post /825 per kw Losse nummers 15 cent. O Bureaus: VUs-mgen Walstraat 58-60, til 2355 fb.g.g red. 3508/3546, adv 3647/3643). Mtddeibrrg Mtrkt 51. tel. 3841 (b.ge. red. /078/3163 adv 2375). Goes Grote Markt 2. tel 8140 (bg.g. red. 7853, adv 5213) Oostburg. tel. 2395, Terneuzen: tel. 2116; Zier.k7i<e «><i «i ii"L- <,dn> tei 2094 Adv pr 27 ct oer mm Min peT adv 4.— Inee? med 3 tarief Kleine adv. (max. 8 regels) 25 ct per reeel <min. 1.25» P -even bur. van dit blad" 25 ct meer Giro 359300 P.Z.C.. Middelburg. Woensdag 27 juni 1962 Pagina 2 Frankrijk zou plutoniumbom in serie produceren Het Franse blad „France Soir" heeft gemeld van bevoegde zijde te hebben vernomen dat Frankrijk thans in staat is plutoniumbommen in serie-produktie te nemen die door vliegtuigen waarover de Franse luchtmacht beschikt, naar hun doel kunnen worden gebracht. In Washington blijft de indruk heersen dat liet geheime voor overleg tussen Nederland en Indonesië over de toekomst van weste lijk Nieuw-Guinaa in een betrekkelijk nabije toekomst zal worden hervat ondanks de jongste Indonesische parachutistenlanding bij Merauke. In officiële Amerikaanse kringen is men ervan overtuigd, dat president Soekarno tot deze militaire actie is overgegaan om redenen van binnenlandse politiek en dat hij zich nu vrijer voelt om het overleg met Den Haag te hervatten. De Indonesische minister van buitenlandse zaken, dr. Soebandrio, heeft gisteren tegenover de pers verklaard, dat „wij, zolang geen vreedzame regeling van het geschil om Nieuw-Guinea is bereikt, zullen voortgaan guerillastrijders boven dit gebied neer te laten". De Indonesische minister antwoordde hiermee indirect op het jongste Neder landse protest naar aanleiding van dt nieuwe luchtlandingen in Nieuw-Guinea. Idonesië zal binnenkort officieel het Ne derlandse protest beantwoorden bij n de van zyn permanente vertegenwi diger by de Verenigde Naties. „De Nederlanders houden niet op ver sterkingen yaar Nieuw-Guinea te zen den en doen hun aanvalsoperaties in aantal toenemen", aldus Soebandrio. „Wjj kunnen niet werkeloos biyven toe zien tegenover een zo oorlogszuchtige houding". De Indonesische minister van buiten landse zaken verklaarde overigens met nadruk dat Indonesië altyd bereid is het overleg inzake een vreedzame rege ling van het geschil op grondslag van het voorstel-Bunker te hervatten. „Nog hoop' Avercll Harriman, de assistent-mi nister van buitenlandse zaken voor Aziatische aangelegenheden, heeft gisteren verklaard dat er nog steeds hoop op is dat het plan-Bunker een basis zal opleveren voor een oplos sing van het Nederlands-Indonesische geschil over Nieuw-Guinea. „Nog zeer veel", antwoordde Harriman, toen verslaggevers hem vroegen of er nog hoop was op een oplossing op basis van de voorstellen van de Amerikaan Ellsworth Bunker. Hy Btond (je pers te woord na een on derhoud met dc Phillppijnse vice-presi dent Emmanuel Pelaez. Verontwaardiging De Nederlandse ambassadeur in Wash ington, dr. J. H. van Royen, stelde later op dc dag minister Harriman op de hoogte var dc „verontwaardiging van de Nederlandse regering over de jongste landing van Indonesische parachutisten in westelijk Nieuw-Guinea. Na zijn onderhoud dat 25 minuten duurde, zei de ambassadeur tegen journalisten: „ik heb de heer Har riman ingelicht over de veront- Australië laakt agressie van Indonesië De Australische premier, Robert Men- zies, heeft gisteren verklaard dat de Australische regering „onmogciyk" kan begrijpen waarom vreedzame onderhan delingen over de toekomst van westelijk Nieuw-Guinea zouden moeten worden belemmerd door „militaire agressie". De verklaring van premier Mcnzles werd uitgegeven na een bijeenkomst van liet Australische kabinet. In de verklaring wordt voorts gezegd dat de Indonesische „oorlogsdaad" door het neerlaten van parachutisten in het gebied van Merauke „in strijd is met fn het openbaar en herhaaldelijk tegen over ons afgelegde verklaringen, dat In donesië zijn territoriale aanspraken op westeiyk Nieuw-Guinea niet met wa pengeweld zou doen gelden". waardiging van de Nederlandse re gering en onze teleurstelling over het feit, dat toen wij alles gedaan hadden wat in onze macht lag om te bewijzen dat wij de besprekin gen wilden hervatten, dit de reac tie van de Indonesische regering moest zijn". (Van onze parlementaire redacteur). De Tweede Kamer heeft in haar giste ren gehouden vergadering zonder hoof- delijke stemming een wetsontwerp aan genomen tot goedkeuring van het op 28 juni 1952 te Genève door de internatio nale arbeidsconferentie aangenomen verdrag betreffende de minimumnor men van sociale zekerheid. De Kamer behandelde voorts do begro ting van het gemeentefonds voor het dienstjaar 1962 en twee wetsontwerpen tot wyziging van dc begrotingen van liet gemeentefonds voor de jaren 1960 en 1961. De minister van finanoiën, prof. zyistra, zegde toe, dat hij zyn best zal doen de kwestie van het gemeenteiyke belastinggebied zo snel mogelijk op te lossen. De Kamer nam de wetsontwerpen zon der hoofdelijke stemming aan. Twee Grieken, die als versteke ling met het. Amerikaanse schip ,J3lemir Wilmington" naar Ame rika wilden, hebben tegen de ka pitein van deze boot 'een klacht ingediend omdat deze hen in zee geworpen zou hebben. In maart waren zij in Piraeus zonder te betalen aan boord gegaan. Ter hoogte van Italië werden zij ont dekt, waarna de kapitein terug keerde naar Griekenland en in de Griekse territoriale wateren de jongelui voorzag van reddings boeien en een fles water, waarop hij hen in zee liet werpen. Enige tijd later werden zij door vissers op 28 km van dc zuidkust van Griekenland ontdekt en gered, al dus het verhaal van de jongelui, de 20-jarige Anastasios Pistöli en de 28-iarigc Emmanuel Anthi. De Griekse pers is verontwaar digd over de barbaarsehandel wijze van de kapitein en zegt te hopen dat er een onderzoek zal worden ingesteld. Wenen of een grapje van dc fotograaft Een merkwaardig plaatje blijft deze NIEUW-GUINEA (Van onze parlementaire redacteur). Morgenochtend om elf uur zullen de vaste commissies van buiten- dse zaken en van defensie uit de Tweede Kamer bijeenkomen, zo heeft de voorzitter van deze Ka mer dr. Kortenhorst, gisteren mee gedeeld. Het is de bedoeling van de regering om in deze bijeen komst mededelingen te doen over de stand van zaken ten aanzien van Nieuw-Guinea. De socialistische fractievoorzitter mr. Burger had bezwaar tegen de geheim zinnigheid van een commissievërgade- ring, maar als liet niet anders kan, wilde hy zich erby neerleggen. De bladen hebben geschreven, zo zei hij, dat de regering het plan-Bunker heeft aanvaard. Dat is echter nooit officieel aan het parlement meegedeeld. Hij wilde daarom precies weten, wat er aan de hand is. Toen de voorzitter, doelende op de ver gadering van donderdagochtend, ant woordde dat op de juiste plaats cn tijd een antwoord van de regering verwacht kan worden, repliceerde de heer Burger met de opmerking, dat de zaak Nieuw- Guinea in de volle openbaarheid Is ge bracht en dat dc Kamer dus aanspraak mag maken op een openbare uiteenzet ting door de regering. De voorzitter zegde toe, dat hij het verlangen van mr. Burger aan de re gering zal overbrengen. Een „gevangene" wordt opgebracht is, dat de Kamer niet op de vastgestelde tijd, dat is na af loop van de vergadering van 12 juli a.s., op zomerreces zal kunnen gaan. Tijd gaat dringen (Van onze parlementaire redacteur). I°t dreigt, als de leden der Twee de Kamer zich niet enige zelf beperking opleggen, spaak te lo pen met de behandeling van de mammoetwet, zeker in die zin, dat er een kwade kans aanwezig Europese uittocht duurt voort „Slechts" enkele aanslagen Duizenden militairen hebben gis teren met prikkeldraad omgeven openbare gebouwen in Oran be waakt, nadat de O.A.S. een olie- opslagplaa+s in de haven in brand had gestoken. Het machtsvertoon der soldaten, die onder leiding stonden van ge neraal Katz, kon echter niet ver hinderen, dat de O.A.S. twee tele fooncentrales met bommen be schadigde en een consultatiebu reau van de openbare gezondheids dienst opblies. Dc aanwezigheid der militairen, di< iraktisch in een staat van beleg resul- eerde, had ir; ieder geval tot gevolg dat het betrekkeiyk rustig was in Oran. Laat in de middag stegen nog dichte zwarte rookwolken op uit de brandende olietanks, maar het gevaar van een ver der uitslaan van de brand was geweken. Het leger betrok by het aanbreken van de dag zyn stellingen. Op vracht wagens opgestelde luidsprekers waarschuwden de Europese inwoners van de stad zich niet naar het afge zette gedeelte van de haven te be geven. Niettemin slaagde de O.A.S. er in met haar bomaanslagen de te lefoonverbindingen naar de prefek- tuur enige uren te verbreken. In Algiers heeft de Algerijnse persdienst A.P.S., de spreekbuis van de Algerijnse regering in Tunis, de Fransen aange vallen, omdat zy nog geen vyf dagen voor de volksstemming geen einde heb ben kunnen maken aan de aanslagen van de O.A.S. De A.P.S. waarschuwde, dat de onaf hankelijke regering die het gezag op 27 juli overneemt „een einde zal weten te maken aan de subversieve en misdadige activiteiten van de O.A.S.". Een functionaris van het Franse minis- tetrie voor uit Algerije terugkei-enden heeft gistereu medegedeeld dat tussen een en 25 juni meer dan 183.000 Alge rijnse uitgewekenen, voor het grootste gedeelte bestaande uit Europese vrou wen, kinderen en oude mannen, per boot vliegtuig in Frankrijk zijn aangeko- n. Dagelijks vertrekken zeventig lynvlieg- tuigen met passagiers uit Algiers er Oran naar Marseille, Toulouse, Bor deaux, Parijs en Montpellier. Vele vis sers vervoeren hun gezinsleden in hun eigen vaartuigen naar Marseille. Een beeld van de oefeningen, die Nederlandse troepen hebben ge houden in de omgeving van Sen- tani bij Hollandia op Nederlands Nieuw-Guinea; een „gevangene", die in het oerwoud is overmees terd wordt opgebracht. In elk geval zijn avondvergaderingen no dig en bovendien, zal, zo kondigde dr. Kortenhorst, de voorzitter van de Kamer, op vrijdag 6 juli a.s. verga derd moeten worden, als de loop der besprekingen van de mammoetwet dat noodzakelijk maken. Gewoonlyk komt de Tweede Kamer samen op dinsdag, woensdag en donderdag en nooit op vrydag. Er is te meer reden om op te schieten, nu vóór het zomerreces ook nog moeten worden behandeld een wij ziging van de pachtwet, het initiatief- ontwerp van prof. Vondeling (p.v.d. a.) tot verlenging van de wet op de vervreemding van de landbouwgron den, de associatie van Suriname met de E.E.G. en het verlenen van steun aan de K.L.M. Het beraad van de bijzondere commis sie van voorbereiding van de mam moetwet om te komen tot een snelle re behandeling van dit wetsontwerp heeft niet veel opgeleverd. Er is al leen besloten om enkele groepen van artikelen, die enigszins verband met elkaar houden, bij elkaar te bespre ken. De voorzitter rekent daarbij op de uiterste kortheid. ...is het 200 jaar geleden, dat de Boheemse violist en componist Johann Wessely te Frauenberg werd geboren. Drie patiënten hadden geen tyfus Bij een nader ingesteld medisch onder zoek is maandag komen vast te staan dat de drie patiënten die in het afgelo pen weekeind zyn opgenomen in het Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam, geen tyfus hebben, zoals gevreesd werd. Na de publikaties en de brief aan de huisartsen over de besmetting van het drinkwater in Amsterdam-West, werden nog drie gevallen als „verdacht" opge nomen. Nu staat vast dat deze patiënten slechts last van koorts en diarree heb ben. Er zijn voorts geen nieuwe meldin gen van tyfusgevallen bekend geworden, zo wordt van de zijde der gemeente medegedeeld. Pierementenparade in Amsterdam Het lid van de Tweede Kamer, dr. ir. A. Vondeling, heeft zyn wetsvoorstel tot opheffing van de beperking van de wer kingsduur van de wet op de vervreem ding van landbouwgronden gewijzigd in een wetsvoorstel tot verlenging van de wet op de vervreemding van landbouw gronden. De voorgestelde verlenging loopt tot einde 1967. De heer Vondeling heeft dit, naar hg in zyn memorie van antwoord op het voorlopig verslag van de Tweede Ka mer met betrekking tot zijn oorspronke- ïyke wetsvoorstel mededeelt, gedaan omdat hy tot zyn grote spyt heeft moe ten constateren, dat er in de Kamer geen meerderheid is te vinden voor een wet zonder tydslimiet. De heer Vonde ling heeft lang geaarzeld, alvorens hy besloot tot een hernieuwde verlenging en tot dienovereenkomstige wyziging van zijn ontwerp. Dat hy daarmee han delt in overeenstemming met de advie zen van de S.E.R- en het landbouw schap heeft zyn besluit vergemakkelykt, zo verklaart de heèr Vondeling in zijn memorie van antwoord. ftantlijn Het Amsterdamse Thorbeckeplein was nog Amsterdamserdan anders door een grote rij pierementen, welke daar stond opgesteld voor deelneming aan het draaiorgelconcours. Ieder orgel bracht op zijn beurt een melodietje ten gehore voor een jury van strenge, kri tische deskundigen en een vele malen groter pierement-minnende groep Am sterdammers. VOLGENDE WEEK VRIJDAG EN ZATERDAG In de Middelburgse raad heeft zich maandag een schermutseling voorge daan tussen de V.V.D. en de P.v.d.A., waarbij zijdelings ook ons blad in het geding Is gebracht. Men zal zich her inneren, dat wy vorige week naar aanleiding van een debat in de raad Krabbendyke een verkiezingsfolder van de P.v.d.A.-Middelburg kritiseerden, omdat daarin een onvolledige (en daar door onjuiste) voorlichting was gege ven. In de folder was stelling genomen tegen de door de V.VJ). in Middelburg verkondigde opvatting als zou deze par ty de stoot hebben gegeven tot de bouw van een nieuwe openbare school J, en voorts had de P.v.d.A. er in deze cir culaire aan herinnerd, dat de V.VJ). tot tweemaal toe had geweigerd mee te werken aan de bouw van een openbare kleuterschool. In een beschouwing in de P.Z.C. van 19 juni jJ. stelden wy vast, dat deze voorlichting als onjuist moest worden aangemerkt, omdat een aantal essentiële feiten was weggelaten. Maandag heeft de P.v.d.A.-woordvoer- der, de heer M. A. L. Hubregtse, dit verwy't van de hand gewezen. Hy stelde, dat reeds op 6 december 1955 was vastgelegd dat de bewuste school J zou worden vernièuwd, omdat toen de raad een nota voor kennisgeving aan nam, waarin b. en w. een urgentieplan voor de vernieuwing van oude scholen hadden vastgesteld, waarby school J. Om deze reden was in het gewraakte pamflet geschreven, dat de V.V.D. in 1959 met haar actie in de raad ten bate van deze school een open deur had in getrapt: de vernieuwing stond immers al vier jaar vast! De heer Hubregtse maakt naar ons gevoel op deze manier de discussie wel moeilyk: wanneer men, zoals nu doet, de zaak over een groter tijd vak gaat beschouwen, verandert er in wezen niets, ze wordt wél ingewikkelder. Maar goed, wy willen de P.v.d-A.-woord- voerder volgen en met hem in 1955 be ginnen. Op 23 november van dat jaar kwamen b. en w. met een nota, die een ver slag behelsde van een excursie langs acht oude openbare en byzondere scholen. In dit verslag werd de kwaliteit dezer scholen vastgesteld en daaraan werd een urgentie voor vernieuwing vastge knoopt. Zoals burgemeester Bolkestein het toen formuleerde: „Een objectieve rangorde van „slechtheid", een volgorde waarin de zaak moet worden aangepakt. School J kwam daarby op de vyfde plaats. Wy willen er echter met nadruk op wijzen, dat de nota zowel bijzondere als openbare scholen behandelde. Dat wij hierop de aandacht vestigen is daar om nodig omdat het in 1959 niet om beide categorieën ging, maar uitsluitend om één school voor openbaar onderwys. Wat was namelyk het geval? In februari 1959 kwam by de be handeling van de gemeentebegro ting vast te staan, dat er (ondanks of misschien tengevolge van? de no ta van 1955) nog steeds geen nieuwe openbare school was gebouwd. Daarom werd er in die vergadering aan de bel jetrokken en wel door de V.V.D. en (in- firect) door de P.v.d.A., de eerste door indiening van een motie waarin werd festeld dat er nu eerst eens een open- iare lagere school moest worden ge bouwd, de tweede door een onderwijs nota te verzoeken. (De P.v.d.A. vond toen blijkbaar het stuk uit 1955 niet langer meer actueel: terecht, het stuk had immers voor het openbaar onder wijs niets uitgewerkt, vandaar dat ook wy het in onze vorige beschouwing niet hebben genoemd). De door de P.v.d-A. verlangde nota werd door b. en w. toe gezegd op uitdrukkelijke voorwaarde, dat de V.V.D. haar motie zou intrekken. Dit gebeurde en half mei kwam het col lege met het toegezegde schriftuur. Het merkwaardige was, dat hierin aanvan- kelyk geen nieuwbouw voor school J werd voorgesteld b. en w. aarzelden kenneiyk maar een maand later kwam het college op dit standpunt terug in een aanvullingsnota, waarin het een nieuwe school J wél nodig vond. Wy stellen nu vast, dat samenge vat de gang van zaken zich als volgt heeft toegedragen: in 1955 rapport b. en w. over de toestand van alle oude openbare en bijzondere scholen met het vastleggen van een ur gentie met school J op de vijfde plaats; vervolgens vier jaar lang géén activiteit ten dienste van scholenbouw voor het openbaar onderwys, waarop in februari 1959 de V.VJ). een motie indient en de P.v.d-A. om een (nieuwe) nota verzoekt: in mei 1959 verschynt deze nota zonder echter nieuwbouw voor school J voor te stellen, welk standpunt tenslotte in juni 1959 wordt verlaten ten gunste van nieuwbouw. In deze opsomming kunnen wy het optreden van de V.VJ). in fe bruari 1959 niet zien als het intrappen van een open deur: er was ondanks de nota van 1955 jarenlang niets gebeurd en het optreden van de V.V.D. leidde nu mét het verzoek van de P.v.d.A. tot re sultaat voor het openbaar onderwys. Wanneer wij nu ons aanvankelijke verwjjt té eenzydige voorlich ting in een P.v.d.A.-verkiezings- folder plaatsen naast de repliek van de heer Hubregtse, dan geloven wij dat ons verwyt niet behoeft te worden te ruggenomen. Het doel van de bewuste folder was zo heeft hy uiteengezet „de mythe uit de wereld te helpen dat de V.V.D. niet de enige strijder is voor het openbaar onderwys" Akkoord. Maar dan ook alle feiten op tafel! De kiezer kan zelf de conclusie wel trek ken. Dat geldt ook ten aanzien van de kleuterschoolkwestie, die geheel uit het verband van de toenmalige situatie was gelicht. Het verkïezingsfoldertje maakte op ons de indruk haastig (en zonder vol doende verificatie in de stukken) in elk aar te zijn gezet. Het vermelden van de hier gereleveerde gang van zaken zou waardiger en van meer respect jegens de kiezer hebben getuigd. MANIFESTATIE VAN HELE EILAND DE „THOOLSE DAGEN" groeien zo langzamerhand uit tot een jaarlijkse manifestatie, waarby de gehele samenleving van het eiland wordt ingescha keld. Het begon zes jaar geleden. Toen bracht, het agrarische bevolkingsdeel voor de eerste maal op een fokveedag een briljante selectie runderen „voor het voetlicht" en sindsdien is er van jaar tot jour een nieuw element aan de opzet verbonden. Het programma voor de „Thoolse dagen 1962" is dan ook nog weer groter dan de commissie vorig jaar op het terrein aan de Schapen- weg te Poortvliet aan het publiek voorschotelde. Zo zal men op vrijdag 6 juli aan staande weer het puikje zien van de Thoolse veestapel. De aanvoer, die de commissie van voorbereiding tot op dit moment heeft genoteerd is weer groter dan in 1961. De werk groep huishoudelijke voorlichting van de streekverbeteringscommissie trekt op het terrein een lent op, die bijna 500 vierkante nieter beslaat. Zaterdag 7 juli krijgt liet program ma in de middaguren een culturele en ontspannende toets. Automobilis ten, motorryders en bromfietsers kunnen zich via een oriëntatierit met twee- startpunten naar het terrein van de manifestatie laten loodsen. Daar aangekomen zullen zy worden ontvangen met een trekkerbehendig- hcidswedslryd, een défilé van po ny's, dubbelspannen en tandems van trekpaarden aangespannen voor wa gens, turndemonstraties en ringste ken. En nu de commissie „Thoolse dagen" dit alles op papier heeft staan en de programma's naar de drukker gaan, spelen door het achterhoofd van de organisatoren al ideeën om de mani festatie in Poortvliet volgend jaar een nog bredere basis te geven. Dc resultaten, die het in 1960 opge richte overkoepelende orgaan en de mannen op wier naam de organi satie van dc fokveedag voordièD stond, hebben geboekt, zijn daarbij een belangryke stimulans. De Thool se veehouders hebben de laatste ja ren meer liefhebberij gekregen in het fokken en aankopen van hoog geno teerd vee. Dc keuringen op de Thool se dag(en) waren voor de mannen- langs-het-iyntje een duidelyke vin gerwijzing. Zij kregen meer houvast aan de daar gepropageerde fokricliting. Op Tho- len heeft men als eerste in deze pro vincie de (vrywillige) melkcontrole- verenigingen omgezet in een fok- en controlevereniging. Het vetgehalte dat thans op 394 staat, is in verge lijking met zes jaar geleden bedui dend gestegen. Wanneer men daarby aantekent, dat dc oppervlakte grasland op Tholen na de herverkaveling met 33 is teruggelopen en voor de veestapel slechts een teruggang van 4 werd geregistreerd, zijn de produktie-re- sultaten van een betëre beweiding en bemesting daaruit in één oogop slag af te lezen. De veeverbetering op het eiland is voor een belangrijk deel te danken aan subsidies van de streekverbete ringscommissie. die ook de organi satie van de „Thoolse dagen" steeds (Zie slot pag. 2 kol. 5) Zoon voor de hertogin van Kent De hertoging van Kent heeft gis teren het leven geschonken aan een zoon. Het kind werd geboren in de woning van de hertog en hertogin van Kent. Moeder en kind maken het goed, aldus een officiële mededeling. De boreling zal bekend staan als de graaf van St.-Andrews en is tiende in lyn van dc troonopvol- De'hertog van Kent was in Cop- pins, Buckinghamshire, waar de hertogelyke woning staat, aan wezig toen zijn eersteling werd geboren. Naar verluidt heeft hij opdracht gegeven dat er cham pagne „voor iedereen wordt ge serveerd".

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 1