PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT NIEUW ONDERZOEK IN DE ZAAK-SALAN Raadhuis en hospitaal in Algiers opgeblazen RESTAURATIE STADHUIS GOES URGENT Gerechtelijke actie tegen Bidault is in voorbereiding OPSCHUDDING IN GOUDA DOOR EXPLOSIE IN KAARSENFABRIEK Moties ALS DE TROS WORDT LOSGESMETEN Vandaag... 205e jaargang - no. 140 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Directie: F van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteuren: W. Leertouwer en G. A. de Kok. 6 Abonnementsprijs 62 cent per week, ƒ8,00 per kw.: fr. per post ƒ8,25 per kw. Losse nummers 15 cent. Bureaus: VlissingenWalstraat 58-60, tel. 2355 (b.g.g. red. 3508/3546, adv. 3647/3643); Middelburg; Markt 51, tel. 3841 (b.g.e. red. 2078/3169, adv. 2375), Goes: Grote Markt 2. tel 6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 5213). Oostburg: tel. 2395; Temeuzen: tel. 2116; Zierikzee: red tel 2425, adm. tel. 2094. Adv. pr. 27 ct per mm. Min. per adv. 4,—. Ingez. med. 3 x tarief. Kleine adv. (max. 8 regels) 25 ct per regel (min. 1,25). „Brieven bur. van dit blad" 25 ct meer. Giro 359300 P.Z.C., Middelburg. Zaterdag 16 juni 1962 k O.A.S. VERDER VAN GEVANGENIS UIT GELEID k ARRESTATIE BRENGT BEZWARENDE FEITEN AAN HET LICHT Het Frans Openbaar Ministerie heeft gisteren te Parijs aangekondigd dat een nieuw onderzoek i$ begonnen inzake de vergrijpen van O.A.S.- „koning" Raoul Salan. Dit zou kunnen leiden tot een nieuw proces tegen de extremistenleider, die vorige maand door een speciaal tribu naal tot levenslange gevangenisstraf werd veroordeeld. Het openbaar ministerie maakte voorts bekend dat zij een verzoek zou indienen tot opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van ex-premier Georges Bidault, die naar* te Parijs wordt geloofd, vanuit een hoofdkwartier buiten Frankrijk een anti-Gaullistische rechtse beweging leidt. TWEEDE PROCES MOGELIJK Een van de mogelijkheden die de Franse wetgeving openlaat voor een tweede proces is wanneer de betrokkene na zijn arrestatie op grond van de eerste aan klacht nieuwe activiteiten ontplooit. Naar verluidt zou Salan vanuit zijn cel in ile Parijse Santé gevangenis zijn voortgegaan met het zenden van instruc ties naar zijn geheime leger in Algerije en in Frankrijk zelf. arrestatie een brief van Salan ge vonden die 24 april was geschre ven. Op genoemde datum zat Salan gevangen. mZ RAOUL SALAN Nieuw proces voor ex-generaal f Het openbaar ministerie baseerde zijn nieuwe onderzoek op artikel 98 van het Franse strafrecht dat in de doodstraf voorziet voor „diegenen die in verbin ding staan met de leiders of hoofdkwar tieren van gewapende benden". Salans voormalige rechterhand Edmond .fouhaud, eveneens ex-generaal in het Franse leger, werd door hetzelfde tribu naal dat dc O.A.S.-„koning" tot levens lang veroordeelde naar het schavot ge zonden. Alleen De Gaulle kan Jouhaud nog gra tie verlenen. Naar verluidt zal hij zijn besluit pas nemen na de onafhankelijk- heidsstemming in Algerjje op 1 juli. Volgens politiezegslieden is op een andere extremistenleider, André Canal alias „De monocle", bij diens VWWi/UWWVWWWWWUVWWVWWWWWW Mr. Cals krijgt assistentie De minister van onderwijs, kun sten en wetenschappen, mr. J. M. L. Th. Cals, heeft de directeur- generaal voor het onderwijs, mr. J. G. M. Broekman, aangewezen tot ambtenaar als bedoeld in art. 104, eerste lid. van dc grondwet met de opdracht hem bij te staan bij de behandeling van het ont werp van wet tot regeling van het voortgezet onderwijs (de zgn. mammoetwet) in de vergaderin gen van de Tweede Kamer. Arlé. 104, eerste lid der grondwet luidt: „dc ministers hebben zit ting in de beide Kamers. Zij heb ben als zodanig alleen een raad gevende stem. Zij kunnen zich in de vergadering doen bijstaan door ambtenaren, daartoe door hen aangewezen". Deze grondwetsbepaling dateert van 1922. Belgische Kamer keurt fiscale hervorming goed Do Belgische kamer van volksvertegen woordigers heeft vrijdagnacht om kwart over twaalf haar goedkeuring ge hecht aan de wet op de belastinghervor ming die het Belgische belastingstelsel moet moderniseren. Na een debat van meer dan een week en stemmingen van twee dagen over tientallen amendemen ten, aanvaardde de kamer de fiscale mammoet met 141 stemmen tegen 35 by 8 onthoudingen. Het wetsontwerp, dat de gemoederen in België stork in beweging heeft ge bracht, zal volgens de minister van fi nanciën, Dequae, de gewone belasting betaler over het algemeen niet meer geld gaan kosten. Er is een aantal in terne verschuivingen voorzien met o.a. opheffing van de grondbelasting doch van de nieuwe voorschriften wordt vooral een teruggang van de belasting ontduiking verwacht zodat dc fiscus er toch aanzieniyk beter van zal worden. Het ontwerp moet nog door de senaat worden behandeld. Aangezien de re gering de hervorming per 1 januari 1963 wil laten ingaan, zullen de senatoren haast moeten maken. Wellicht zal hun zomervakantie zelfs In het gedrang ko men. Dit zou een van de bewijzen zijn, dat Sai-an vanuit zijn col de sub versieve organisatie ook wist te leiden. O.A.S. ontziet niets meer PATIËNTEN OP NIPPERTJE GERED Het extremistische geheime leger heeft gisteravond om acht uur het stadhuis van Algiers opgeblazen. Na de donderende slag die de ex plosie vergezelde brak in en rond het zwaargehavendo stadhuis aan de Rue Alfred Lelluch brand uit. Bij dc ontploffing kwamen twee soldaten om en werden er dertig gewond. In en om het gebouw bevonden zich ze ventig soldaten toen naar schatting veer tig kilogram springstof in de kelder ruimte ontplofte. De aanslagplegers zouden het op ver- kiezingsregisters gemunt hebben. In de hoofdstad Algiers werd voorts naast brandstichting in verscheidene gebouwen gisteren een verwoestende aanslag gepleegd op het grootste en mo dernste ziekenhuis ter plaatse. Ondanks strikte veiligheidsmaatrege len wisten Europese terroristen, toen de medici en verpleegsters aan hun eerste ronde begonnen het ziekenhuis binnen te dringen. Met angstwekken de nauwkeurigheid plaatsten zij een zware springstoflading in de afde ling voor radiologisch onderzoek, waar zich naast moderne apparatuur stoffen bevonden die voor de mens, indien direct daaraan blootgesteld,1 dodelijk zouden zijn. Terwijl medisch personeel en patiënten In paniek wegvluchtten, legden de ex tremisten in een aantal andere afdelin- fen kleinere explosieve ladingen, n de zaal voer door kinderverlamming getroffen patiëntjes, werd op nog geen tien meter afstand van een dozijn mo hammedaanse kinderen een dergelijke lading gedeponeerd. Zij werden door ver pleegsters in allerijl weggedragen. Twintig minuten nadat de O.A.SJers waren gekomen, verlieten zy het zieken huis en even later veranderden donde rende ontploffingen het radiologisch en het centraal laboratorium alsmede drie operatiekamers in puinhopen. geheime leger heeft in een clande stiene radio-uitzending aangekondigd, dat alle Europeanen Algerije moeten verlaten en dat de campagne van de verschroeide aarde versneld sal worden uitgevoerd. Foto: Franse veiligheidstroepen hebben in Oran speciale maatregelen getroffen. In het centrum van de stad zijn militai ren samengetrokken. Links op de foto het raadhuisrechts de opera. Gouda Apollo gaf groot alarm TWEE GEWONDEN IN ZIEKENHUIS OPGENOMEN Iets over half negen gisteravond heeft zich een explosie voorgedaan op de kaarsenfabriek „Gouda Apollo". Gouda werd opgeschrikt door een doffe dreun. De explosie werd gevolgd door een rode wolkengloed. Het gevolg van de ont ploffing was dat de heer Jan Blind (33 jaar) zeer ernstig werd gewond ten ge volge van een steekvlam en in het Van Iterson-ziekenhuis in Gouda is opge nomen. De heer G. P. de Bruyn (35 jaar) brak ten gevolge van het ongeluk een been en is eveneens in het zieken huis opgenomen. Steekvlam De ontploffing deed zich voor in de ozonisatieafdeling van het chemisch bedryf. Hierdoor ontsnapte een meng sel van oliezuur en zuurstof, hetgeen gepaard ging met een steekvlam. Het restant van dit mengsel viel rond de installatie, waardoor een begin van Alfred Cortot in Lausanne overleden De beroemde Franse ]>ianist Alfred Cor- is gisteren in een ziekenhuis te Lausanne overleden. Hjj was 84 jaar. Cortot was wereldbekend door zyn ver tolking van de werken van Chopiri en andere romantische componisten, zoals Liszt en Schumann. Toen hij zich in 1953 van het concert podium terugtrok, schatte men dat hij meer dan 6000 concerten had gegeven. ZOMERWEER NIET STABIEL (Van onze weerkundige mede werker.) Het zomerweer dat wij momen teel in West-Europa aantreffen is niet geheel stabiel. De tempe ratuur bleef vrijdagmiddag iets lager dan donderdag, toen in ons land al 28 graden werd geno teerd. Boven de Britse eilanden ligt een koudfront, dat heel lang zaam naar het oosten komt. Van daag zal met een wind tussen zuid en zuidwest nog vry warme lucht worden aangevoerd, maar tegen zondag kan dit front ons land passeren, waarna iets koe lere lucht met winden tussen zuidwest en west wordt aange voerd. Neerslag van betekenis verwachten wij daarbij niet. De algemene tendens zal vrij gunstig blijven, maar de temperaturen zullen de komende dagen iets la ger biyven. De eerste helft van juni is bijzonder fraai geweest met ruim 140 uren zonneschijn en nog geen 5 mm neerslag. brand ontstond dat echter zeer snel door- de bedrijfsbrandweer en de inmiddels ge alarmeerde Goudse brandweer kon wor den bedwongen. Als gevolg van de ont ploffing was het koelingsapparaat van de absorbtiekolom uitgevallen en daar door was het noodzakelijk, om verder brand- en ontploffingsgevaar te voor komen, de kolom te Blijven koelen met bluswater tot men in staat was het reactiemengsel af te kappen. Chemisch proces De ontploffing is ontstaan doordat het chemisch proces dat zich in deze kolom voltrekt te snel was gaan ver lopen, waardoor te hoge temperatu ren waren opgetreden en een gas mengsel was ontstaan. Wat van deze situatie de juiste oorzaak is, heeft men nog niet kunnen uitzoeken. De breekplaats waar de ontploffing zich voordeed, was speciaal aangebracht om in geval van gasvorming het ge hele apparaat niet te doen ontplof fen, doch slechts op vooraf bedoelde plaatsen geringere ontploffingen te doen ontstaan. Het feit dat zich op het moment van deze ontploffing twee mensen in de on middellijke omgeving bevonden, was een bewijs dat zij, die deze kolom moesten controleren, niet ontdekt hadden dat er iets mis was. Schade gering De schade wordt als niet bijzonder ern stig gezien. De periode dat deze afde ling van het bedryf niet zal kunnen produceren wordt kort geacht, zo heeft men namens de directie van het bedrijf meegedeeld. Aanvankelijk liet het gebeuren in de kaarsenfabriek in Gouda zich ernstig aanzien. Er werd dan ook in Gouda groot alarm gemaakt en van alle zijden werden ziekenwagens en politiewagens naar het terrein van het gebeurde ge dirigeerd. MAN DOOR TREIN GEDOOD De 23-jarige W. van D., afkomstig uit Nieuw-Lekkerland, is gistermorgen om ongeveer negen uur op het traject Huls- horst-Harderwyk op onverklaarbare wy'ze onder de trein uit Zwolle geraakt. De man was op slag dood. ry o liggen Gisteren is Hr. Ms. torpedoboot- jager „Overijsel" uit Den Heider naar de wateren rond Nederlands- Nieuw-Guinea vertrokken. Foto: afscheid te midden van de rommelige drukte even voor het vertrek. ZWITSERS SCHIP ZINKT NA AANVARING Gisterochtend heeft tydens dichte mist Nyon (5364 ton) en het Indiase schip Jalazad (6199 ton). De Nyon is gezon ken. Alle opvarenden zyn gered door de Jala/.ad en dit schip heeft zyn reis naar Antwerpen voortgezet. De aanvaring had plaats ter hoogte van The Needies, een rotsformatie aan de westzijde van het eiland Wight. De Tweede Kamer moet dinsdag stemmen over twee moties inzake de verhouding Spanje-E.E.G. Er is deze week in de Kamer namelijk ge sproken over het verzoek van Spanje tot associatie bij de Europese Gemeen schap en in verband daarmee werd aan gestuurd op een duidelyke uitspraak. Het bleek echter niet mogelijk een mo tie in te dienen, die de goedkeuring van alle grote en middelgrote fracties kon krijgen, met als gevolg dat er twee uit de bus kwamen: één van de K.V.P. en één van de P.v.d.A., V.V.D., C.H., en A.R. samen. Er bleken enkele opvallende ver schillen te bestaan tussen de beide mo ties, terwijl bovendien de indiening van de eerste door de K.V.P. nogal onver wacht kwam: de woordvoerder van deze partij had namelijk in eerste instantie in het geheel niet over de kwestie-Span- je gesproken! Zijn motie was dus dui delijk een gevolg van het samengaan der overige partijen. Daarom is het leer zaam de beide stukken te vergeleken. Er blykt dan, dat de K.V.P. zwijgt over het recht op vrije meningsuiting en het stakingsrecht, voorts niet spreekt over „erkenning van de rechten der opposi tie", maar in meer beperkte zin over de „vryheid van loyale politieke oppositie". Bovendien wordt door de K.V.P. Spanje niet genoemd, dit in tegenstelling tot de tweede motie waarin duidelijk wordt ge steld dat al deze uitgangspunten aan de orde dienen te komen in verband met de aanvrage tot toelating bij de E.E.G. van Spanje. De conclusie is haast onver mijdelijk, dat de K.V.P. man en paard niet wil noemen en daarom wellicht drukt zij zich zo aanzieniyk vager uit dan de overige partijen. Het pikante van deze kwestie is voorts nog. dat mi nister Luns geen bezwaar maakte tegen de K.V.P.-motie, maar wel tegen die van de andere partijen. dus twee moties op ta fel, waarover dinsdag moet worden beslist. Bij het aan de orde stellen van deze zaak ontkomt men niet aan de noodzakelijkheid de jongste gebeur tenissen in Spanje in de beschouwingen te betrekken. Wij willen ze kort samen vatten. Politieke leiders, die het con gres van de Europese beweging in München hadden bygewoond, kregen de keus om óf naar het buitenland te gaan óf te worden opgeborgen op het eiland Fuerteventura. De cnristen-democraat Gil Robles verkoos de ballingschap, de Bask Satrustegui de gevangenschap. De Spaanse pers schrijft thans kwade stuk ken over „het verraad van München". Men kan niet zeggen, dat deze maat regelen de publieke opinie in althans een faa aantal landen van de E.E.G. geestdriftig maken voor een bondgenootschap met de heer Franco. Daarbij kan al evenmin worden vergeten, dat na de oorlog Spanje een ideaal oord bleek voor uit geweken nazi's, die er een zonnig on derdak vonden. Men behoeft maar te denken aan de Belgische rexist Léon Degrelle. En over de vryheid van gods dienst wordt in Spanje ook anders ge dacht dan bijvoorbeeld in Nederland. Een duidelijke formulering van een aan tal politieke grondslagen, waarop ~de toelating van Spanje tot de E.E.G. kan worden overwogen, is v/anneer men dit alles overweegt in een Neder lands parlement zeker gemotiveerd. De K.V.P. echter heeft zich nu ten aanzien van deze uitspraak gedis tantieerd van de andere partyen. wy geloven dat deze gang van zaken moet worden betreurd: het is nodig dat een uitspraak over deze kwestie de grootst mogeiyke meerderheid krygt, teneinde in E.E.G.-verband duidelijk te maken hoe in Nederland over Spanje als partner wordt gedacht. Dat is één reden. De tweede heeft betrekking op binnenlandse verhoudingen: dit distan tiëren van de K.V.P. op toch wel essen tiële punten van de meerderheidsmotie doet de vraag rijzen of deze grote poli tieke partij, die zulk een dominerende rol speelt in ons staatkundig leven, het niet kan opbrengen een duidelyke ver oordeling van Franco en zyn regime uit te spreken. Indien dit zo zou zyn, lykt ons dat verontrustend. Of speculeert men erop in deze kring, dat een even tuele associatie van Spanje met de E.E.G. mogelijk een modernisering en liberalisering van het regime tot ge volg zal hebben? Laat men dit dan na drukkelijk zeggen. De houding van de K.V.P. thans stelt zonder nadere ver klaring helaas teleur. Nieuwe aanbouw in Lange Kerkstraat Als de gemeenteraad van Goes zich met de plannen van burge meester en wethouders kan ver enigen, zal er eindelijk vaart worden gezet achter de al jaren lang slepende stadhuisrestaura tie. Zcuïs bekend is thans de raad voorgesteld een krediet van f 70.500 beschikbaar te stel len voor het nader uitwerken van de restauratie- en verbou wingsplannen, die beogen Goes een degelijk en goed geoutil leerd stadhuis te verschaffen. Volgens een globale schatting van architect M. J. J. van Be- veren uit Middelburg is met de ze restauratie-verbouwing, die monumentenzorg als urgent zou bestempelen, ruim een miljoen gulden gemoeid. Als een gril en een uitspatting van luxe kunnen de plannen van het Goese college niet worden be schouwd. De restauratie is een har de noodzaak. Hoewel het stadhuis beschikt over een fraaie en imposante facade aan dc Markt met hierachter enkele gro te ruimten zoals de raadszaal, de burgemeesterskamer en een kamer voor de secretaris, zijn de secretarie en andere afdelingen byzonder slecht gehuisvest in tal van kamers en kamertjes in dc verschillende aanbouwsels by het hoofdgebouw. Via soms smalle gangetjes en byzon der steile en krakende trapjes zijn deze afdelingen bereikbaar. Zelfs een groot deel van het stadhuis staat ongebruikt, omdat de daar aanwezige ruimten of in een te vervallen staat verkeren of geen behooriyke licht inval hebben en bovendien te slecht bereikbaar zijn. Zoals byvoorbecld de tweede verdieping aan de Markt. Dat restauratie ook uit veiligheids overwegingen geboden is. bleek in liet afgelopen najaar, toen bij een flinke storm een deel van het dak naar beneden kwam en een stuk van de Lange Kerkstraat moest wor den afgezet. Het gevaar was te groot dat de storm nog meer schade zou aanrichten en in alleryi moesten en kele noodvoorzieningen worden ge troffen. Ook de vierkante donjon aan de Markt verkeert in een slech te staat en is hoognodig aan een flinke opknapbeurt toe. Rigoreus willen burgemeester en wethouders in deze situatie verande ring brengen, waarbij men het oude en fraaie gebouw nu volledig dienst baar wil maken als stadhuis. Aan vankelijk had men zelfs gedacht aan de bouw van een geheel nieuw stad huis, maar dit plan heeft men reeds vry gauw laten varen omdat het onmogeiyk is. Ook is nog gedacht het bestaande stadhuis te verbou wen in zyn oorspronkelijke toestand, zoals men die slechts van oude pren ten kent. RIGOREUS Maar ook dit idee heeft men vry vlug laten varen en daarop werd besloten het gehele stadhuis te handhaven en in liet gebouw gron dig te gaan breken om een accep tabel geheel te krygen. Raadzaal kamer van burgemeester en secreta ris met de hier achter gelegen ruim ten, waarin enkele afdelingen van dc secretarie zyn gevestigd, biyven echter gehandhaafd, maar zullen wei geheel in stjjl worden gerestaureerd. De huidige fietsenstalling op de be gane grond, waarin heel vroeger dc waag was gevestigd en waarin later de politie nog e.nige. tijd zetelde, zal met de oude vleeshal omgebouwd worden tot een ruime ontvangst- en vergaderruimte. De grootste wijzi ging, die neerkomt op een ingrijpen de verbouwing is gedacht aan de Lange Kerkstraat, waar het z.g. „Unie"-winkelpand, waarin de afde ling burgerlijke stand is gehuisvest, geheel zal worden gesloopt. Hiervoor in de plaats komt een nieuw en beter passend aanbouwsel aan het stadhuis. Voorts wordt ach ter het stadhuis tussen de Lange en Korte Kerkstraat een binnenplaats gecreëerd, waardoor de verschillende kantoren een betere lichtinvai krij gen, terwijl aan de zijde van de Lan ge Kerkstraat het centrale trappen huis is gedacht. In de kelder aan die zyde van het gebouw komen ver der garderobe, toiletten en de instal latie voor de centrale verwarming. Vooral de centrale verwarming wordt als een verbetering gezien, want tot op heden heeft men het nog steeds met e moeten stellen. NEGENTIENDE KERNPROEF BIJ CHRISTMAS ISLAND I)e Verenigde Staten hebben gisteren, om ongeveer vyf uur in de middag, hun negentiende openbaar gemaakte kern proef genomen in de buurt van Christ mas Island. ftiUltlijK is het 100 jaar geleden, dat de Nederlandse landschapschilder Pieter Voskuil te Medemblik overleed. MORGEN wordt de beroemde Russische, in 1934 tot Fransman en in 1945 tot Amerikaan genaturaliseerde componist Igor Stravinsky te Hol lywood 80 jaar. Vermist jongetje verdronken In een van de Dordtse havens, de Spui- haven, is vrijdagmorgen het stoffelijk overschot gevonden van de driejarige Bastiaan Bras uit Dordt. Het jongetje was maandagmiddag spoorloos. Het lykje werd opgemerkt door personeel van een bedrijf aan de Spuihaven. De politie had deze week reeds in verscheidene havens gedregd. Ook waren onbewoonde panden in de binnenstad afgezocht cn was cr een speurhond ingeschakeld. VLIEGEND SCHOOLREISJE VOOR FRANSE JEUGD NAAR AMSTERDAM 'charming Een ander plan, waarvan de moge lijkheden nog onderzocht moeten worden, betreft het aankopen van (Zie slot pag. 2 kol. 2) (Van een onzer verslaggevers) In de komende weken zullen 900 schoolkinderen uit Parijse voorsteden in groepen van 90 telkens één dag naar Nederland komen. De eerste groep van 90 kinderen arriveert dinsdag a.s. met een Doug -as DC-6b omstreeks negen uur op Schiphol. Daar staan dan bussen klaar voor een uitstapje naar de Aalsmeerse veiling, Madurodam en andere bezienswaardigheden. Tegen de avond vertrekken de kinderen weer. Voorzover bekend is een dergelijk schoolreisje per vliegtuig iets volkomen nieuws. De vluchten worden uitgevoerd door de U.A.T. (Union Aeromaritime des Transports) een der twee grootste particuliere luchtvaartmaatschappijen in Frankrijk. Deze maatschappij heeft onlangs een fusie aangegaan met de A.I.T., een ander groot Frans luchtvaartbedrijf. TMffWMMMMrWWMMrjrWWrfjrmWWMWMWWMJmWMWmfMWMMWMMMMa.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 1