PROVINCIALE ZEEOWSE COURANT OAS. DREIGT ALGERIJE TE VERDELEN Uitvoering wegenplanVrije van Sluis' vertraagd Aanslag op De Gaulle verijdeld Leden opgeroepen in gebied rond Oran Moties in Tweede Kamer tegen toetreden Spanje tot E.E.G. Pekelzonden a contant Functionaris van Vlaamse t.v. aangehouden Vandaag... Studenten kamperen op de Dam MEMOIRES VAN EICHMANN NIET OPENBAAR Dr. Van Roijen „TE ALLEN TIJDE BEREID" AMSTERDAMSE „TOTO-POT" VAN 25 MILLE VERDWEEN SPOORLOOS BRAND IN EEN RUBBERFABRIEK VERRASSENDE REACTIE MR. LUNS Tragedie van onze tijd 205e jaargang - no. 139 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Diiectie: P van de Velde en P. B. i Vlissingen Walstraai 58 60, tel 2355 Zierikzee- red tel 2425 adm. tel 2034 Adv. pr. 27 ct per Boer Adjunct: W de Pagter Hootdredacteuren; W. Leertouwer en Q. A. de Kok. Abonnementsprijs 63 cent per week, f 8,00 per kw.: ir. per post f 8,25 per kw. Losse nummers 15 cent. Bureaus: •G red. 3508/3546 adv. 3647/3643). Middelburg. Markt 51 tel. 3841 tb.sg. red. 2078/3169. adv 2375), Goes: Grote Markt 2. tel 6140 «bg.g. red. 7853, adv. 5213), Oostburg: tel. 2335; Terneuzen: tel. 2116: j|. K|eine adv (max. 8 regels) 25 ct per regel (min. ƒ1.25). .Brieven bur. ven d)t blad" 25 ct meer. Giro 359300 P.Z.C.. Middelburg. Vrijdag 15 juni 1962 pagina 7 m. Min. per adv f 4.'r.grz med „Vier of vijf" O.A.S.-commando- leden, die opdracht hadden presi dent De Gaulle te vermoorden, zijn gearresteerd, nadut het staats hoofd gisteren zijn rondreis door enige departementen in Oost- Frankrijk nas begonnen. Dit werd meegedeeld door officiële krin- fen te Vesoul, de hoofdplaats van het epartement Haute-Saone waar De Gaulle zijn vierdaagse reis begon. Voor zijn aankomst op het vliegveld aldaar, werden, naar verluidt, nog vijf mannen aangehouden. Alle arrestanten zouden uit Duitsland zijn gekomen. Een aantal andere O.A.S.- commandoleden, wier aanwezigheid was gesignaleerd, wist tot dusver aan arres tatie te ontkomen. Op deze mensen werd gisteravond nog jacht gemaakt tussen Vesoul en Lons-le-Saulnier, waar Voordat de president uit Parijs vertrok hadden officiële kringen verklaard dat de voorzorgsmaatregelen met het oog op eventuele moordaanslagen waren uit gebreid. Het Franse staatshoofd zal in ongeveer 40 steden èn dorpen het woord voeren. Het is zijn achttiende rondreis door de provincie. Ditmaal bezoekt hij de de partementen Haute-Saone, Jura Doubs. Een waarnemend directeur van de Vlaamse Televisie, D. W., is giste ren gearresteerd op beschuldiging van omkoperij. Hij zou van een Nederlander, die in België gevan gen zit op beschuldiging van vals heid in geschrifte, oplichting en bankroet, 350.000 frank hebben aangenomen voor inlichtingen of het voeren van een propaganda- actie voor een loterij die deze Ne derlander in België organiseerde. De Nederlander J. van S, had een soort pool zonder verliezers georganiseerd, doch hij kon de winnaars niet uitbeta len en ging bankroet op een bedrag dat volgens voorlopige ramingen een hon derd miljoen frank zou bedragen. Bij het gercchtciyk onderzoek naar dit fail lissement is de naam van de 39-jarige W. in het geding gekomen. Deze zou echter volgens krantenberichten ten stelligste ontkend hebben dat hy in zjjn werk voor de televisie op enige wyze reclame voor Van S. heeft gemaakt. Europa nu ook in ruimterace Gisteren hebben 12 Europese landen, Ijjdens een conferentie in Parys „Ksro" opgericht, de organisatie die van het oude werelddeel de nieuwste deelnemer in de race om de ruimte maakt. JOsro (European Space Research Orga nisation) heeft ccn ambitieus plan voor de lancering van raketten, en het in ecu liaan brengen \nn kunstmanen rond de aarde on rond de maan. Frankrijk. Engeland. West-Duitsland, Italië, Zwitserland, Zwedc-n, Noorwegen, Spanje, Denemarken, Oostenrijk, Bel gië en Nederland doen mee in het plan. In Delft zal de afdeling „Estec" worden gevestigd, het Europese centrum voor ruimtevaart technologie. Jongeman verdronken B(j het zwemmen in een vïsvyver van de Nederlandse Heidemaatschappij is donderdagmiddag in Heeze verdronken de 24-jarige priesterstudent J. H. M. uit Nieuwenhagen. ONDERHANDELINGEN MET F.L.N. MISLUKT WANHOPIGE POGING ZICH TOCH TE HANDHAVEN Het extremistische geheime leger O.A.S. heeft de Europese bevolking van West-Algerije gisteren in een piratenuitzending bevel gegeven tot „onverwijlde hergroepering" in vijf steden van het district Oran. „Oran, Mostaganem, Perregaux, d'Arzew en Sidi Bel Abbes, zullen tot territoriaal gebied worden verklaard en militair worden verde digd", aldus het in een clandestiene radiouitzending te Oran gegeven bevel. In Algiers, waar de terreur giste ren praktisch nihil was, vormde de massale uittocht van Europea nen een schril contrast met de dreigende radiouitzending te Oran. Buiten het kantoor van de „Air Algeria" wachtten rijen van meer dan 200 personen op plaatsbewij zen voor een luchtreis naar Frank rijk. Bij de bureaus van scheepvaart maatschappijen waren de rijen nog langer. Een en ander wordt door waarne mers beschouwd als een reactie op de verklaringen van de Algerijnse rebellenregering, luidende, dat de Europeanen in het gebied dat vol gende maand onafhankelijk wordt geen uitzonderingspositie zal wor den toegekend. De O.A.S. heeft gisteravond in een clan destiene radio-uitz-ending meegedeeld, dat de onderhandelingen met de mo hammedaanse nationalisten door tussen komst van president De Gaulle zijn mis lukt. De O.A.S. zou met het oog hierop haar tactiek van de verschroeide aarde met ingang van vandaag hervatten. In uitzending werd gezegd, dat de nieu we campagne van een geheel ander ka rakter zal zijn dat tot dusver. De Europese leiders in Algerije hadder in het overleg met de FX,N. als vre desvoorwaarde verdeling van het ge bied, of een speciale status voor hun volgelingen gesteld. Het Algerijnse be wind wees beide punten woensdag in verklaringen af. Verdere orders De O.A.S. te Oran deelde de Europea nen mede dat „gedetailleerde orders binnen korte tijd zullen volgen". Er zijn tot dusver geen aanwyzingen dat aan de Europeanen van het district Algiers een gelijkluidende opdracht zal worden gegeven. Mostaganem, Perregaux, d'Arzew Sidi Bel Abbes liggen alle binnen een straal van 75 kilometer van de grote havenstad Oran. Wat de O.A.S. met de in het gebied wonende moslims van plan was werd nog niet bekend gemaakt. O.A.S.-bolwerk Oran is altijd een extremistisch bv,w«..'k geweest cn waarnemers geloven dat het geheime leger daar ondanks de vele ar restaties die de laatste maanden zyn verricht felle tegenstand zou kunnen bicden in een burgeroorlog die mogeiyk uit haar bevel tot hergroepering en ter ritoriaal gezag zou kunnen resulteren. is het 25 jaar geleden, dat te Rotterdam met de bouw van de Maastunnel werd begonnen. De tunnel kwam in februari 1942 gereed. De Amsterdammers hebben zich gistermorgen afgevraagd wélke gemeentelijke dienst na weer op de „kleine steentjes" op de Dam ging opereren toen daar drie ten ten werden opgezet. Maar het tentenkamp had niets te maken met kapotte waterleidingbuizen of telefoonleidingen. Zy dienden als demonstratie tegen het gebrek aan studentenkamers in de hoofd- Vijf studenten, die overigens zelf een goede kamer hebben, betrok ken net „kamp" dat met toestem ming van de gemeentelijke auto riteiten is opgeslagen. Het ligt in de bedoeling van de studenten een nacht in de tenten door te bren gen en zelf op een primus hun maaltijden klaar te maken. Van slapen zal voor enkelen wel niet veel komen want voor het vijftal zijn slechts twee eenper soons luchtbedden beschikbaar.... Uit welingelichte bron is vernomen dat de regering van Israël de me moires welke door Adolf Eich- mann zijn geschreven tijdens zijn gevangenschap in Israël, niet zal overdragen aan familieleden of wie anders ook ter publikatïe. De Duitse advocaat van Eichmann, Ro bert Servatius heeft pogingen gedaan om deze memoires, ongeveer 500 met de hand geschreven bladzijden, in bezit te krijgen ter bestrijding van zijn onkos ten in het proces. Vernomen wordt dat het geschrift waar schijnlijk onder beheer der gevangenis autoriteiten blijft. Kind verdrinkt in ven Gistermiddag om Zes uur is by het ba den in het Witven in de gemeente Stip hout het 12-jarig jongetje van Bloem berg uit Helmond verdronken. Het kind werd enige tijd vermist. Na het dreggen is het slachtoffertje levenloos opgehaald. „De Nederlandse regering is te al len tijde bereid om de besprekin gen met Indonesië te hervatten en om met bekwame spoed te streven naar een vreedzame oplossing". Deze woorden sprak de Nederland se ambassadeur in de V.S., dr. J. H. van Roijen, gistermiddag op Schiphol, kort voordat hij met het KX.M.-toestel naar New York ver trok. De heer Van Roijen verklaarde dat hij gedurende zijn verblijf in ons land uit voerige besprekingen met de Nederland se regering heeft gevoerd. „Ons stand punt in de Nieuw-Guinea-zaak is vol maakt duidelijk". Vervolgens sprak de heer Van Roijen de bereidheid uit om met de Indonesiërs aan de onderhandelingstafel plaats te nemen. „Wat ik hier zeg" zo zei hrj,i „bevat geen enkele kwalificatie, restric tie of voorbehoud. Wanneer er van In donesische zijde wantrouwen bestaat te gen onze bedoelingen, dan is dat vol strekt ongegrond", aldus dr. Van Roijen. De Nederlandse ambassadeur besloot zijn verklaring met te zeggen dat hy „het vertrouwen en de overtuiging heeft, dat wanneer wij aan de conferentietafel met de Indonesiërs gaan zitten wij inderdaad tot een oplossing zullen kunnen komen". De echtgenote van dr. Van Royen, die met hem naar Nederland was gekomen, is twee dagen geleden reeds naar Ame rika vertrokken. Op Schiphol kwamen een zoon en een dochter van de ambas sadeur afscheid nemen. POLITIECOMMISSARIS WORDT ADVISEUR AMSTERDAMSCHEBANK Naar wij van de zyde van de Amster- damsclie Bank vernemen, zal de chef van de centrale recherche te Amster dam, commissaris H. J. Moll, met in gang van 1 juli in voorkomende geval len gaan optreden als adviseur van de directie van de Amsterdamsche Bank. Commissaris Moll, die waarnemend hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie is, gaat per 1 juli met pensioen. De directie van de Amsterdamsche Bank stelde er prijs op zich, indien dit noodzakelijk mocht blijken, verzekerd te weten van de hulp van een deskun dige op politiegebied. Aanleiding hiertoe was, zo verklaarde een woordvoerder van de A.B., vooral het feit dat twee buitenlanders, onlangs hebben getracht een aantal van diefstal afkomstige reis- cheques bjj één der kantoren in te wis selen. Leeuwtje geboren in circus Boltini In circus Toni Boltini, dat op het ogen blik in Breda staat, is gisteren een leeuwtje gehore». De welp maakt het goed, maar omdat leeuwenmoeders in gevangenschap liun pasgeboren jongen nogal eens verslinden, lieeft men het jong by de moeder weggenomen. Het circus zoekt nu een zogende hond, die de welp kan voeden totdat het dier groot genoeg is en zonder risico weer bij moeder te worden gelaten. NOG GEEN AANGIFTE, MAAR.... Voorzitter van verduistering verdacht I)e afdeling Amsterdam van de K.N-V.B. stelt momenteel een onderzoek in naar het verdwijnen van de toto-pot bij de. voetbalvereniging J.H-K., Jan Hansen Kwartier. De voorzitter van de vereniging, de lieer De J., wordt ervan verdacht de gehele opbrengst van enige jaren poolen, een bedrag van rond 25 000,te hebben ver- Dondert! apnamiddag heeft een yrote brand, huisgehouden in de rubberfabriek van Hertel dj Co. aan de Grasweg in Amsterdam-Noord. Hoewel de brand weer met vier molorspuitcn, de drijven de brandspuit „Jasoti" en de zogenaam de P-wagen met waterkanon de strijd tegen de vlammen aanbond, kon maar weinig worden gered. Een gedeelte van de fabriek stortte in. Foto: een overzicht van de brand. duistere!. Er is, hangende het terne onderzoek, nog geen aangifte bij de justitie gedaan. De afdeling Amsterdam heeft met de toto geen verdere bemoeienis dan de administratie van dc zegels en de inning van de aan de bond verschul digde gelden Voer het deel van de opbrengst, dat aan de verenigingen toevalt, zijn deze zelf verantwoorde lijk. „Kennelijk heeft het", zo zei men ons bij de afdeling, „aan een bekwame controle ontbroken." De voorzitter werd alom volkomen be trouwbaar geacht. Naar wij verne men was hij al sinds zijn jeugd lid van de vereniging en acht jaar voor zitter. Het geld was bestemd voor de bouw van een nieuw clubhuis. Boven zijn stand De J. lieeft zelf het bestuur van zijn handelwijze in kennis gesteld. Hij zou het geld ten eigen bate hebben aangewend, omdat hij boven zijn stand leefde. In kringen van de K.N-V.B. werd het bericht aanvankelijk met ongeloof ontvangen. Men kende er De J. als een volkomen integer man, bij wie men alle financiële affaires van zijn vereniging ook die van de toto administratie in veilige handen achtte. Het interne onderzoek duurt nog voort. ftafitlijH (Van onze parlementaire redacteur) Het grote debat dat deze week in de Tweede Kamer is gehouden over de Europese integratie is gisteren geëindigd met een naar het oordeel van een aantal kamerleden, dilt we na de sluiting der vergadering- spraken, nogal onhandige verklaring van de minister van buiten landse zaken, mr. Luns. De heer Schuyt van de K.V.P. had bij de replieken een motie inge- iiend, luidende als volgt: „De Kamer, van mening dat dc integra tie van de Europese landen hetzij in de vorm van een volledig lidmaatschap van de E.E.G., hetzij in de vorm van een associatieovereenkomst het bestaan van democratische instellingen in de landen die zich aanmelden veronderstelt, van oordeel, dat dit medebrengt overeen komstig de Europese conventie van de rechten van de mens en het Europees sociaal handvest: een democratisch verkozen volksver tegenwoordiging; b. een doelmatige beveiliging van de rechten van de mens; het recht om zich op democratische grondslag in een vakvereniging te kun nen organiseren en de erkenning van andere fundamentele rechten der werk nemers; d. vrijheid van loyale politieke oppositie. Overwegende dat aanvragen om toe te mogen treden tot de E.E.G. in dit licht bezien moeten worden, verzoekt de Ne derlandse regering zich door deze over wegingen by de beoordeling van de aan vragen tot lidmaatschap van de E.E.G. te laten leiden en gaat over tot de orde van de dag". Tweede motie Na hem diende do socialistische afge vaardigde de heer Goedhart een mo tie in, die in een aantal opzichten ge lijkluidend was, maar die de kenmer ken van een democratische geregeer de staat wat uitvoeriger omschreef. De heer Goedhart deelde mee, dat hy zich bij het opstellen van zijn motie gericht had naar de resolutie, die de zer dagen op het congres van de Europese Beweging in München is aangenomen. Hij meende te moeten concluderen, dat de heer Schuyt en zijn fractie aan en kele grondrechten van de mens, die in de motie van dc heer Schuyt niet noemd waren, blijkbaar minder hechten dan de overige leden van de Kamer doen. De heer Goedhart kon namens de overige leden van de Kamer spreken, want zijn motie was mede ondertekend namens de V.V.D., de AJt.P. en de C.H.U. De heer Schuyt wees het ver wijt van de heer Goedhart met veront waardiging van de hand. Wat deed nu minister Luns? Hij ont ried de aanneming van de motie-Goed hart. Tegen de motie van zijn noot de K.V.P.'er dr. Schujrt: geen bezwaar. Spanje tot de E.E.G.. Er is zelfs nog geen aanvraag. Eerst zou Spanje even tueel toegelaten kunnen worden als ge associeerd lid en pas veel later, maar dan ook werkelijk veel later, als vol waardig lid. Hij vond de motie van de heer Goedhart, die Spanje met name noemde cn dus tegen dit land gericht was, prematuur. De voorzitter deelde tenslotte mede, dat dinsdag over de moties zal worden ge stemd. Mr. Luns deelde in zijn rede verder o.m. nog mee, dat hy niet voelt voor een Nederlandse minister voor Europese za ken. Een staatssecretaris voor Europese za ken zou te overwegen zyn. i partyge- had hij Interruptie Dat ontlokte de heer Nederhorst de in terruptie, of de bewindsman sprak als K.V.P.'er of als raadsman van de Kroon. Minister Luns liet er geen twijfel over bestaan, dat hy als raadsman van de Kroon sprak. Hij had een duidelijke verklaring voor de afwijzing van de motie-Goedhart. Er rog geen sprake van toetreding van Kriebelige lading Aan boord van het motorschip Porto Torres is een leger van mil joenen mieren vertrokken naar Sardinië, om strijd te leveren te gen een insektenplaag welke bos sen op dat eiland bedreigt. Door het Italiaanse instituut voor entomologie is al met succes met mieren geëxperimenteerd voor be houd van bossen in de Appenijnen en in de Italiaanse Alpen. Frans schip aangehouden De Braziliaanse autoriteiten hebben een Frans schip, de „Plomac V" aangehou den op de verdenking dat het vaartuig de territoriale wateren van Brazilië heeft geschonden. Dit is door het mini sterie van marine bekendgemaakt. Het schip was op de kreeftenvangst. r^v e Belgische regering heeft gisteren II maatregelen getroffen om de con trole op giftige produkten en ge neesmiddelen te herzien, terwijl voor lopige voorschriften zijn uitgevaardigd om een verkoopverbod mogelijk te ma ken voor schadelijk geachte geneesmid delen. Deze maatregelen zijn een gevolg van het „Softenon-drama" in Luik, dat in heel Europa groot opzien heeft ge wekt. Onlangs is daar een verminkt kindje geboren, waarvan de afschuwe lijke afwijkingen vermoedelijk waren veroorzaakt door een kalmeringsmiddel (Softenon), dat de moeder tijdens de zwangerschap had gebruikt. Het kindje overleed enige tijd na de geboorte om dat de moeder, met voorkennis wellicht van haar arts en enkele familieleden, het een te grote dosis slaapmiddelen had verstrekt. Daarop zijn de jonge vrouw, haar man, de arts en enkele fa milieleden gearresteerd. Deze zaak heeft nu in België een felle discussie ontketend over de mate van schuld van allen, die bij dit drama zijn betrokken. En inmiddels wordt in Luik met lijsten rondgegaan om handtekeningen te ver zamelen voor een petitie, waarin vrij lating van de gearresteerden wordt ge vraagd. Ondertussen is deze zaak ook in het politieke vlak getrokken doordat de socialistische pers de rooms-katholieke minister van volksgezondheid mede ver antwoordelijk stelt: men betoogt dat hij reeds maanden geleden de maatrege len had moeten treffen, die pas nu zijn afgekondigd. Er zijn zelden kranteberichten, die de publieke opinie zo direct beroeren als over een tragedie als deze in Luik. Iedereen, die ervan kennisneemt, realiseert zich immers dat zulk een in trieste geschiedenis óók in eigen gezin of in dat van naaste verwanten kan voorkomen. En inderdaad zyn er zeer velen, die de zware last torsen van een kindje, dat geestelijk of lichamelijk, soms in tweeërlei opzicht, ernstig is ge handicapt. Voor zulk een kind, waarvoor ouders alles over hebben, moeten zij zich soms onmen selijke opofferingen getroosten. En bij het klimmen der ja ren vermeerderen de zorgen, waarbij de vraag: „wie zal er voor ons kind in de toekomst zorgen" soms tot een obsessie wordt. In dit Luikse geval heeft een moeder deze toekomst niet willen af wachten: zij heeft over het leven van haar kind beschikt. Daarover zijn in België reeds scherpe en veroordelende dingen gezegd en met grote nadruk is er daarbij op gewezen, dat het respect voor het leven absoluut behoort te zijn en dat het loslaten van deze norm een terugval tot een heidense barbaarsheid betekent. En men moet toegeven' dat hierop de nadruk behoort te vallen. Want waar ligt de gr°ns? Wie zal uit maken wanneer de méns tot zulk een onherroepelijke daad moet besluiten? Men denke slechts aan de ongeneeslijk- zieken, die vaalt ondragelijk lijden, van wie men weet dat het einde een milde verlossing zal betekenen. Sommigen van hen smeken zelfs om het recht te mogen sterven. Maar de mens is geen meester over het leven en aan dat leven mag hy zich niet vergrijpen. Dit alles geldt men kan het niet ontkennen onverminderd voor de jonge mensen uit Luik, die een be slissing namen die zij niet mochten ne men. Maar deze onvermijdelijke consta tering neemt niet weg, dat men tegelij kertijd een zeer gróót meedogen voelt voor de jonge moeder, wier tragiek slechts bij benadering is te omvatten. Een vrouw, die haar verwachting als jonge aanstaande moeder op deze wijze zag vervuld, die daarna tot dit onher roepelijke besluit kwam, zij moet wel door de diepste diepten zijn gegaan. En wanneer wy' ons voorts realiseren dat moeder en kind het slachtoffer zyn van een tijd, waarin onder het mom van geneesmiddelen afschuwelijke giften té koop zijn, dan krijgt het drama nog weer schrillere accenten. Het is aan grijpend en meer dan dat: een afschu welijke tragedie van onze tijd. Wanneer wij er kennis van nemen, dan worden we bestormd door gevoelens van mach teloze woede tegen zulk een tijd, door gevoelens van meedogen jegens deze jonge vrouw, maar toch ook door het weten dat een besliste afwijzing van haar daad onvermijdelijk is. Dit alles overdenkende mag men hen, die ge roepen zullen worden over deze zaak een oordeel uit te spreken, een grote wijsheid toewensen. SLECHTS 16 VAN DE 150 KILOMETER IN 1963 Het wegenplan van het waterschap „Het Vrije van Sluis", omvattende de verbetering van 150 kilometer wegen in West-Zeeuwsch-Vlaande ren, zal een jaar later gereedko men dan aanvankelijk was ge dacht. De voornaamste reden daar van is dat in 1963 een subsidie van de cultuurtechnische dienst is te verwachten van circa 375.000 gul den. Dit is juist voldoende voor de -aanleg van ruim 16 kilometer weggedeelte. Terwille van het zo stabiel mogelijk houden van het dijkgeschot, met andere woorden, de nodige verhogingen binnen de perken houden, zal het water schap zich in 1963 beperken tot die 16 kilometer wegverbetering. Daarvan valt ruim 4800 meter in het district Oostburg, ruim 4000 meter in Groede-Cadzand, ruim 3800 meter in Biervliet en 3550 me ter in het district Aardenburg. Dit deelde djjkgraaf J. B. Becu donder dagmorgen mee in hotel „Du Commer ce" te Oostburg, waar het waterschap de algemene vergadering hield. Het da- gelyks bestuur werd door de vergade ring gemachtigd een snbsidieaanvragc in te dienen by de cultuurtechnische dienst en een gedeelte van de wegen in eigen beheer te doen uitvoeren. Door het uitblyven van de nieuwe bydrage- wet is de bijdrage van de provincie in onderhoud en verbetering van wegen 13.000 gulden lager geworden dan op grond van de oude regeling mocht wor den verwacht, zo deelde dykgrnaf Becu do vergadering verder mede. Voor ons is dit nog niet fataal te noemen, maar wy zullen met deze tegenslagen toch terdege rekening nio voegde hy eraan toe. Een andere tegenvaller was de aan besteding van de wegverbetering 1962. In het totaal bezien kwam men hier 40.000 gulden boven de raming. Er zat weinig anders op dan de werken aan de laagste inschrijvers te gunnen, maar wel zal de vergade ring t.z.t. een aanvullende begroting worden voorgelegd. Dijkgraaf Becu kon de vergadering ver der meedelen, dat de duinpaden en over gangen te Cadzand en te Retranche- ment in de afgelopen winter voor een groot deel zijn aangelegd. De kosten van aanleg zyn betaald door de gemeen ten Cadzand en Retranchement, met een belangrijke subsidie van het rijk. Overeenkomst Beide gemeenten hebben met het water schap een overeenkomst gesloten inzake het onderhoud van paden en overgan gen. De provincie heeft 65 ter be schikking gesteld van de wegaanslui- tingskosten van de weg Oostburg-St.- Margriete. Wanneer tussen het water schap en de gem. Oostburg 'n sluitende regeling tot stand komt betreffende de overige 35 en over het onderhoud, deze wegaansluiting worden uitgevoerd. Twee studenten van de universi teit van Birmingham, Bon Brooks (linksen Jim Wood, beiden twintig jaar oud, zijn met een watertandem uit Dover vertrok ken ten einde het Kanaal over te fietsen. Zij hopen in de buurt van Calais aan land te kunnen gaan.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 1