PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT STRANDEN FAVORIET MET PINKSTEREN Paasrecord ongebroken Busongeluk: 42 kinderen gedood Nederlands soldaat gesneuveld PINKSTEREN IN ZEELAND: DRUK, DRUK Nieuwe versterkingen naar Nieuw-Guinea AUSTRALISCH MINISTER IN INDONESISCHE LEGERKLED1NG FRANCO STUURT LEIDERS VAN OPPOSITIE IN BALLINGSCHAP DIRECT NA TERUGKEER UIT MÜNCHEN LEUGENS" IN ELSEVIER WEER MEER TOERISTEN DAN VORIG JAAR Vooral veel Belgen en Fransen J.OLYSLAGER OVERLEDEN REGERING VOOR LAOS In Buenos Aires PRINS BERNHARD GEBELGD OVER De A.N.V.V. schat dat Nederland gedurende het pinks ter weekeinde 570.000 buitenlanders binnen zijn grenzen heeft gezien. Dat is ruim twee maal zoveel als vorig jaar Pinksteren, toen er 275.000 buiten landse toeristen werden geteld. Met Pasen was het drukker. Toen passeerden 750.000 buitenlanders de grens. Het was toen evenwel bollentijd. Er waren ditmaal nog meer Duitsers dan anders. Opvallend was ook het grotere aantal kampeerders dan normaal en de grotere spreiding van de toeristen. Dc Waddeneilanden liepen met 8000 be zoekers half vol. De kanipeerinformatie- dienst van de A.N.W.B. was om twee uur in de nacht van zaterdag op zondag' nog bezig liefhebbers voor kamperen aan de kust tussen Petten en lioek van Holland, die tussen «Ie 40.000 anderen geen plaats meer konden krijgen, meer landinwaarts op een standplaats 'te brengen. t In bet overige doel van de Holland^1 Utrecht sloegen naar schatting 13.000 mensen hun tenten op, op do Zuidhol landse en Zeeuwse eilanden 7500, op de Betuwe 18000 en in de Betuwe, Achter hoek en Twente 11.000. In Brabant en Limburg sliepen 11000 toeristen onder tent of caravandak en in de drie noor delijke provincies 5000- De informatie dienst van de A.N.W.B., die regelmatig met 2 tot 6 man was bezet, bracht SOOO van de in totaal ca- 115.000 kampeerders onder. Ook de belangstelling voor verblijf in hotels en pensions was zeer aanzien lijk. Dit blijkt wel uit het feit, dat 20 kantoren van de logies-informatie- dlenst van de A.N-V.V. 8300 personen Sn het volle Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Leiden, Delft, PAPOEA'S ZIJN VERMOEDELIJK ONTVOERD Via dc radio-omroep Nleuiv-Gui- neu is zondagavond omgeroepen, dat tijdens een roti tine-patrouille- tocht van de politic langs de Kadju-Ampat eilanden, waarbij onder meer het eiland Gug In het uiterste westen werd aangedaan, dc gehele bevolking van de kam pong Kabelet afwezig bleek. Een nader onderzoek ter plaatse deed het vermoeden rijzen dat de Papoea's, die zich daar voorna melijk bezighielden met de ver zorging van hun tuinen, door In donesiërs gedwongen zijn, naar Indonesisch grondgebied te gaan. De toestand van achtergelaten huisraad, voeding, kleding, spe ren en prauwen wijst uit, dat het vertrek ongeorganiseerd en in grote haast is gebeuld. Landin waarts zijn geen sporen gevon den. -Dordrecht, Groningen, Leeuwarden, Zwolle, Apeldoorn, Almelo en Venlo onder moest brengen tegen 7000 in 1961. Vooral stranden De stranden trokken gedurende de pink sterdagen een enorm bezoekersaantal. Daarnaast trokken ook andere attrac ties veel bezoek. Het „Europees recrea tiecentrum" Westerhoven-Valkenswaard kreeg tot zondagavond reeds 63000 be zoekers. Zelfs de Scheveningse Pier m'oest daar met 50.000 bezoekers in drie dagen het loodje tegen leggen. Maduro- dam in Den Haag verheugde zich in 30.000 grote en kleine kijkers, de Efte- ling bij Kaatsheuvel in 40 000, Schiphol kreeg een kleine 30.000 man binnen de hekken, Artis 13.000, Blijdorp, Rotter dam 30.000 en de Spidoboten vervoer den 13.000 havenbezoekers. Slachtoffers Jammer genoeg hebben de mooie pinksterdagen bij stmndgenoegens en watersport slachtoffers geëist. Ook het verkeer eiste zjjn tol. De snel heidsbeperking tijdens de pinksterda gen zou volgens de thans nog niet geheel overzichtelijke gegevens een gunstige invloed op dc veiligheid heb ben gehad, maar heeft anderzijds na delig gewerkt op het gebied vun file vorming, zodat opstoppingen niet zijn uitgebleven. In Delft kwamen twee mensen om- het leven: de marechaussee S- Schellinger hout uit Schiedam (20) kwam onder een o, de 42-jarige kloosterbroeder J. W, J. dc Kok uit Rotterdam overleed nil een botsing op zijn bromfiets met een andere bVomfietser. Het vierjarig zoontje van dc heer J. Blanken uit Nieuw-Amsterdam kwam om het loven, toen de auto van zijn vader op een tegenligger-botste. De mo torrijder C. Korzelius (23) uit Haarlem werd het slachtoffer van een botsing met een auto. r Verdronken In dc Vinkcvcenso plassen verdronk de 35-jarige gehuwde Hagenaar A. W. De Australische minister van de fensie, Athol Townley, heeft bij zijn terugkeer uit Djakarta ont kend, dat hij, toen hij op Java legeroefeningen bijwoonde, een volledig Indonesisch legeruniform heeft gedragen. Dit was door pers bureaus uit Indonesië geseind. Do minister zei dat men hem oen hemd en een broek had gegeven om te voor komen dat zijn kostuum bij een bezoek aan een oefenkamp vuil zou worden. Deze kledingstukken waren van het mo del dat Indonesiërs en Australiërs ge bruiken bij oefeningen in de wildernis. „En ik droeg geen insignes, al spelde ik wel enkele lintjes van mijn militaire onderscheidingen op", aldus minister Townley. De minister zei dat bij zijn komst in Djakarta zijn bagage door een fout werd meegenomen, zodat hij geen dere kleren luid dan die welke hij aan had. De commissie voor buitenlandse zaken van het Noorse parlement heeft een regeringsvoor stel goedgekeurd om honderdduizend kronen ter beschikking to stellen van de hoge com missaris -. nr do vluchtelingen van de V.N, ten bate van Algerijnse vluchtelingen. Een luchtopname van het kam peerterrein in de duinen bij Zand- voort waar met de pinksterdagen topdnikte heerste. (Luchtfoto A.N.P.) In Buenos Aires in Argentinië is een schoolbus gistermorgen op een spoor wegovergang in botsing gekomen met een trein. Volgens de woordvoerder van een zie kenhuis in de Argentijnse hoofdstad zijn 42 kinderen bij de botsing om het leven gekomen of later aan hun ver wondingen overleden. Er bevonden zich ongeveer 100 kinderen in de bus. Het koetswerk van de bus werd door de schok van de botsing van zijn chassis gereten. Vele slachtoffers werden ern stig verminkt. De kinderen, die allen uit de achter buurten van Buenos Aires afkomstig waren, werden, zoals dagelijks het ge val is, begeleid door twee onderwijzers, van wie er een is gedood en de andere als vermist is opgegeven^ Kooseburg. Een Duitse bader verdween in de zee bij Scheveningen. In de Loe- nenveense plassen bij Loosdrecht is de 83-jarige G. J. Koelofsma uit Den Haag bij liet zwemmen verdronken. Bij liet baden in zee in Sclieveningen kwam voorts de 8-jarige Paul Waayen uit Den Haag om het leven. Zondagmiddag ver dronk bij de suikerfabriek Dinteloord de 20-jarige C. P. Meeuwissen uit Fein- aart. Maandag is de eerste van een serie vluchten met aanvullingstroepen voor Curagao van Schiphol vertrokken. Op de foto: nog een laatste zwaai naar thuisblijvers en dan het toestel in. De Spaanse regering heeft zater dag vier oppositieleiders, onder wie de christen-democraat Gil Ro bles, voor de keus gesteld op Spaans gebied een gedwongen ver blijfplaats te aanvaarden of in het buitenland in ballingschap te gaan. Op dezelfde dag had de Spaanse regering bekendgemaakt dat het artikel van het handvest van de burgerrechten waarin staat dat elke burger zich op het nationale grondgebied mag vestigen waar hij wil, voor twee jaar buiten wer king wordt gesteld. De vier oppositieleiders kwamen terug uit München waar zij hebben deelgeno men aan het congres van de Europese Beweging en met Spaanse leiders in ballingschap overeenstemming bereik ten over de noodzaak de democratische vrijheden weer in Spanje in te voeren. Behalve Gil Robles zijn het Fernando Alvarez de Miranda, Jesus Prados Ar- rarte en Joaquin Satrustegui. Arrarte nam zaterdag een vliegtuig naar Amsterdam en vandaar de nachttrein naar Parijs, waar hij zon dagochtend aankwam. Naar van welingelichte zijde in Ma drid werd vernomen, is Gil Robles zondagochtend eveneens per vlieg tuig naar Parijs vertrokken. Kritiek op koninklijk huis ook hier „een sport" Bij zijn terugkeer uit de Verenig de Staten op Schiphol, heeft prins Bernhard zaterdag kritiek geuit op wat hij noemde „de sport die de laatste tijd ook wel in de Nederlandse pers begint door te dringen om leden van het koninklijk huis aan te val len." De prins merkte op dat koninklijke personen zich niet kunnen verdedigen. ,Als die aanvallen nu geschieden in kin derblaadjes (de prins noemde met name het studentenblad Propria Cu res) dan geeft het allemaal niet". Maar de prins vond dat het toch wel „de spuigaten uitloopt" als een week blad als „Elsevier" durft te zeggen dat hij, na 25 jaar lang niets anders gedaan te hebben dan het standpunt van de Nederlandse regering verde digen, nu anders zou handelen. Prins Bernhard vond het enorm kwalijk, dat dergelijke leugens neergeschre ven worden. Over zijn onderhoud met president Kennedy, aun wie hij een beleefd heidsbezoek heeft gebracht, zei prins Bernhard, dat de Amerikaanse pre sident hem gevraagd had naar zijn mening over het probleem Nieuw- Guinea. „Ik heb hem geantwoord dat ik blij was dut de regering en het parlement zich bereid verklaard heb ben de onderhandelingen te hervatten op basis van het plan-Bunker" aldus de prins, „en ik heb de hoop uitge sproken dat de heer Soekarno zijn belofte om dit eveneens te doen zhl nakomen". President Kennedy had daarop gezegd buitengewoon bly te zijn met het be sluit van de Nederlandse regering en te hopen dat een vreedzame oplos sing zo spoedig mogelijk tot stand gebracht zou kunnen worden. De heer H. A. Lunshof, hoofdredacteur van het weekblad Elsevier gaf gis teravond een schriftelijke verklaring aan het A.N.P., in reactie op het pers- en televisiegesprek van prins Bernhard. Onder meer .verklaarde de heer Lunshof: „Het lijkt mij toe dat hier van een misverstand sprake is, daar nooit in enig artikel van Else- viers Weekblad de prins genoemd is anders dan in lovende zin. Noch is door my aan de mogelijkheid gedacht dat Z.K-H. hetzij in besloten hetzij in openbare kring zich ten aanzien Jan Nieuw-Guinea in welke zin ook zou hebben geuit. De mede deling van Z.K.II. dat de Nederland se pers hem aanvalt, berust eveneens op een misverstand. Wat Elseviers Weekblad betreft, hebben wij bij her haling de prins tegen onreclit\tiardi- ge aanvallen verdedigd. De regering heeft bekend gemaakt, dat zaterdagavond, zes uur plaat selijke tijd tijdens acties tegen In donesische infiltranten op Nieuw- Guinea nabij Maledofok is gesneu veld de dienstplichtige soldaat G. Bos uit Nieuw Amsterdam (ge meente Emmen). De gesneuvelde was twintig jaar oud en onge huwd. Van Schiphol en Curacao K.L.M.-luchtbrug naar de Antillen Gisteren zijn van Schiphol enige tientallen militairen in burgerkle ren van de koninklijke landmacht met een gecharterd K.L.M.-vlieg- tuig naar Curagao vertrokken. Vandaar zullen zij met de „Zuider kruis" naar Nieuw-Guinea worden vervoerd. ZEELAND MET Pinksteren: druk, druk, druk. Wéér meer men sen dan vorig jaar Pinksteren, meer auto's, bromfietsen, scooters, fietsen, vreemde talen. En tweede pinksterdag minder zon. In de vakantiecentra was het een drukte van belang. Domburg bij voorbeeld was zaterdag, wat lo- giescapaciteit betrof, al bijna ge heel bezet, in Vlissingen moest de politie verscheidene toeristen aan een „noodadres" helpen, omdat de hotels, pensions, e.d. al vol waren. De duinstreken op Walcheren, in Zeeuwsch-Vlaanderen en op Schouwen kregen grote hoeveelhe den mensen te verwerken, meer dan vorig jaar. Er waren nu aan zienlijk meer Belgen en Fransen. Dc veerdiensten werkten op volle toeren Vlissingen om het half uur, dubbele capaciteit, bij het veer ZijpeAnna Ja- cobapolder stonden dc auto's in files van drie tot vier kilometer, tot Sint-I'hl- lipsland toe. In Zeeuwseh-VInnndereii wus het vooral pinkster-twee een druk te op de grote wegen: men trok van de stranden weg wegens bet minder gun stige weer. Miniatuur Walcheren trok dc beide pinksterdagen weer het „gebruikelijke" aantal bezoekers: totaal 454600, waarvan 1800 op eerste pinksterdag en 2787 op tweede pinksterdag. Het aan tal individuele bezoekers lag hoger dan vorig jaar, zo was de indruk, maar dat droeg toch niet tot een groter totaal bij. „Naar onze begrippen zijn wij met dit aantal bezoekers tevreden, voor deze periferie van Nederland, vergeleken met de andere attracties in ons land", zo zei men ons. Er waren wel veel deel nemers aan de zeilwedstrijden op het Veerse Meer, die een kijkje kwamen ne men op het miniatuureiland. In de auto „Bijzonder druk" noemde ook dc Pro vinciale V.V.V. do pinksterdagen. Zelfs bij do boerderijen stonden auto's en toeristen overnachtten ook in hun wa gens langs de kant van de weg, de kam peerterreinen waren vol. De „camping" in Vlissingen moest velen verwijzen naar andere kampeerterreinen op Wal cheren. Men kampeerde zelfs aan de voet van de Nolledijk in Vlissingen bij het tennisveld aan de Zwanenburgse- weg. Het verkeer in deze gemeente was drukker dan vorig jaar op eerste pink sterdag. Zaterdagavond meldde een Vlissingse ingezetene de politie, dat hij nog 17 slaapplaatsen had; binnen derhalf uur had dc politie deze slaap plaatsen „uitverkocht". Zo werd onder meer nog een Frans gezin va.n negen personen en 2 Duitse gezinnen, die op de „bonnefooi" naar Zeeland waren ge komen. aan een slaapplaats geholpen. Het belangrijkste probleem waarmee Middelburg worstelde, was de on voldoende parkeergelegenheid, waar naar men „maar niet te veel heeft gekeken, waar moest men anders zijn wagen laten", zo zei. de Middel burgse politie. De Markt voor het stadhuis was bezaaid met auto's, maar wat de beruchte „bottle neck", de .Stationsbrug betrof, was het „wel eens benauwder geweest", aldus de politic. Het was, zo kreeg men de indruk, min der druk dan voorgaande jaren tussen en 7 uur. dc piekuren. Zondagavond liet men het verkeer in een dubbele rij passeren, lange files deden zich niet veel door het muziekconcours in Kort- genc. Vele automobilisten maakten tochten over het voormalig eiland, de politie liad handenvol werk. Zuid-Bcveland ondervond weinig hinder van het drukke verkeer en had ook wei- (Zie slot pag. 5 kol. 1) De militairen behoren tot de die reeds met de „Waterman" en de „Zuiderkruis" als versterking van de troepen op Nieuw-Guinea zijn vertrok ken. De groep die via Curasao naar Nieuw-Guinea reist, is een aanvulling van de reeds per schip vertrokken de tachementen. De komende twee weken zullen, nage noeg dagelijks, nog enige groepen mili tairen naar Curagao vertrekken. De K. L.M. heeft in haar vliegschema een speciale „luchtbrug" naar de Antillen opgenomen. De „Waterman" is gisteren met on geveer 800 militairen aangekomen in Nieuw-Guinea. Het schip, dat op het laatste deel van de reis begeleid werd door do torpedoboot „Utrecht", meerde half vijf 's middags af in de haven van Hollandia. Gisteren is in alle stilte ter aarde be steld het stoffelyk overschot van de heer J. Olyslager, directeur van de N.V. Stoomvaart Maatschappij „Nederland". De heer Olyslager is vrjjdag op G4-jarige Ieel'tyd overleden. Naast de vele functies die de heer Oly slager in de scheepvaartwereld vervul de, was hy o.m. commissaris van de Kon. Ned. Hoogovens en de Amster damse Bank. Z.E.H. Prins Bernhard, gefotografeerd tijdens zijn persconferentie op Schip hol na, zijn aankomst uit de Verenigde Staten. In deze persconferentie heeft de prins kritiek geuit op wat hij noemde „de sport die de laatste tijd ook wél in de Nederlandse pers begint door ie dringen om leden van liet koninklijk huis aan te vallen''. De drie Laotiaanse prinsen zijn gisteren tot overeenstemming ge komen betreffende de vorming van een coalitieregering, aldus heeft de leider der neutralisten, prins Soe- vanna Phoema te Khang Khay be kendgemaakt. Volgens het Russische persbureau Tass zal Soevanna Phoema premier zyn van het nieuwe kabinet en tevens de porte feuille van oorlog op zich nemen. Soe- phanoevong en generaal-niajoor Plioemi Nosovan, de rechtse genei-aal, zullen vice-premiers worden. Soephanoevong zal bovendien minister van economi sche zaken worden, terwijl Nosovan is benoemd tot minister van financiën. Soevanna Phoema's aanhangers Quinim Pholsena en Pheng Phonsavan zijn be noemd tot minister van buitenlandse zaken en minister van binnenlandse zaken. Prins Boen Oern wordt niet in verband met het nieuwe kabinet ge noemd. 0 De staking van 53 eiekironionieurs, die de autoproduklie van B.M.C. in Birmingham gedurende tien dagen onmogelijk heeft ge maakt. is geëindigd. Door de staking waren bijna 23.000 arbeiders werkeloos. De mon teurs namen genoegen met een loonsverho ging die hen al voor zij gingen staken, was aangeboden. De Zeeuwse stranden waren met Pink steren de belangrijkste trekpleister. De ze foto geeft een overzicht van het Vlis singse badstrand, waar het. zij het dan niet overvol, toch wel flink druk was. (Foto P.Z.C.) Veerdiensten De veerdiensten kregen reeksen auto's, motoren enz. te verwerken. De boot VlissingenBreskens voer om het half uur en liet reserveschip, de Prinses Irene, werd Ingelegd. De veerdienst Zie- rikzeeKats voer tweede pinksterdag constant met twee boten. De dienst ZijpeAnna Jacabapolder kon de grote stroom Loeristen, die in de richting van de Schouwse Westhoek gingen, niet verwerken. Files van drie tot vier kilo meter, tot Sint-Philipsland, waren geen uitzondering en wachttijden van 3% uur waren normaal..., dit laatste voor al vrijdag en zaterdag. En dit ondanks het feit, dat met twee boten werd ge varen. De kampeerterreinen in de Schouwse Westhoek waren overvol, men vergeleek hier de Pinksteren met een topdag in de vakantie. De hotels en overige logiesgelegenheden waren goed bezet. Noord-Beveland kende vooral twee de pinksterdag een ongewone druk te, die onder meer werd veroorzaakt I Vlijtig volhardend naar de top (pagina 5) 205e jaargang - no. 136 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Directie: Fvan de Velde en P. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteuren: W. Leertouwer en G. A. de Kok. 0 Abonnementsprijs 62 cent per week, ƒ8,00 per kw.; fr. per post 8.25 per kW. Losse nummers 15 cent. 0 Bureaus: VlissingenWalstraal 58-60, te). 2355 (b.g.g. red. 3508/3546, adv. 3647/3643); MidaeJburg: Markt 51, tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169. adv. 2375), Goes: Grote Markt 2, tel 6140 (b e.g. red 7853, adv 5213), Oostburg: tel. 2395; Terneuzen: tel. 2116; Zierik7.ee- red tel 2425 adm. tel. 2094 0 Adv. pr. 27 ct per mm. Min. per adv. 4.Ingez. med. 3 x tarief Kleine adv. (max. 8 regels) 25 ct per regel (min. 1,25). „Brieven bur. van dit blad" 25 ct meer. Giro 359300 P.Z.C., Middelburg. Dinsdag 12 juni 1962 Minder ongevallen op de weg met maximumsnelheidsproef

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 1