PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT BOUWKOSTEN MOETEN OMLAAG MEENT DE TWEEDE KAMER Thant vraagt Soekarno erleg te hervatten ov Aan Nederlandse kant 3 gewonden in N.-Guinea „Met nog eens twee huurverhogingen komen we er niet" Kabelbaan voor de Grevelingendam op komst De kat uit Winschoten Twee geboortebewijzen voor prinses Astrid Met twee woorden STEUNPUNTEN IN STROOMGEUL Contra-gewichten DIPLOMA VOOR ZIEKE LYCEIST NA ONDERWIJS PER TELEFOON 205e jaargang - no. 134 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN TnïcJ?™irF'.de ye'd® n?;,d,e,n Boer- Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteuren: W. Leertouwer en G A. de Kok. Abonnementsprijs 62 cent per week. ƒ8.00 tier kw.: fr. per post ƒ8,25 per kw. Losse nummers 15 cent. Bureaus: ^<b-e's'Jred- 3508/3546, adv. 3647/3643); Middelburg: Markt 51 teL 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375), Goes: Grote Markt 2, tel. 6140"(b.g.g. red. 7853, adv 5213), Oostburg: tel. 2395; Temeuzen: tel. 2116; zienxzee red tel. z425. adm. tel. 2094 Adv. pr. 27 ct per mm. Min. per adv. 4,—. Ingez med. 3 x tarief. Kleine adv. (max. 8 regels) 25 ct per regel (min, 1.25). „Brieven bur. van dit blad" 25 ct meer. Giro 359300 P.Z.C., Middelburg. Vrijdag 8 juni 19.62 (pagina 3) Kritiek op „eenzijdig beleid" van regering (Van onze parlementaire redacteur). Duidelijk is gisteren in de Tweede Kamer gebleken, dat de afgevaar digden het ergste voor de woninghuren vrezen, als de bouwkosten zich in stijgende lijn blijven bewegen. Zij bespraken het voorstel van de regering 0111 de huren met ingang van 1 juli 1962 met tien tot twaalf procent te verhogen. Direct al de eerste spreker, dr. Van Heivoort van de K.V.P., betoogde dat de stijgende stichtingskosten elke huurverhoging ten aanzien van het doel dat ermee beoogd wordt, bijna geheel illusoir maken. An dere leden zongen enigszins andere woorden op hetzelfde wijsje. Zij bedoelden te zeggen, dat de regering nu wel kan proberen door enige huurverhogingen van de oude huizen het huurpeil van de nieuwste huizen te bereiken, maar dat haar dit niet gelukken zal, als de huur prijzen van de nieuwe woningen als gevolg van de stijgende bouw kosten voortdurend oplopen. Hun conclusie lag voor de hand: de re geling zal ernaar moeten streven de bouwkosten te verlagen. Produktie in bouwbedrijf te weinig gestegen Een gemakkelijke taak zal dat niet zijn. De socialistische woning- bouwdeskundige de heer Bommer, gaf een verklaring van de stijging der bouwkosten. Zij is het gevolg, zo betoogde hij, van het achterblij ven van de produktiviteitsstijging in de bouwnijverheid bij die in de industrie. De bouwkosten zijn sinds het eind van de oorlog met 500 procent omhooggegaan tot bij na 600 procent. Dat is sneller dan de overige prijzen en dan de lonen. Spanningen Hoewel de bouwkosten dus steeds ho ger worden, wil de rogering de subsidies in enige etappes laten vervallen. De heer Van Heivoort waarschuwde tegen de spanningen, die hierdoor zullen ont staan. Hij voorzag, dut na i960 het pro bleem van de woninghuren nog niet zal zijn opgelost. Dal betekent, dat het wo- ninghuurbeleid van de regering op een onjuiste grondslag berust. De lieer Bommer verlangde van de regering dat zij zich bij haar sub sidie- en huurbeleid niet richt naai de prijzen, die de bouwnijverheid werkelijk oplevert, maar naar dc prij zen. die redelijk en aanvaardbaar zijn. Het huurpeil dient voorts in oen re delijke verhouding te staan tot het inkomenspci! van de huurder. En de opbrengst van de huurverhoging dient mede te strekken tot verbete ring van de kwaliteit der woningen. De heer Bommer bepleitte verder een royalere subsidieverlening voor de huis vesting van bejaarden. Hij vroeg ten slotte, om aan de bejaarden een gelijke conioensatie te verstrekken als aan de loontrekkende:!. De compensatiemaatre gelen hebben in het algemeen de instem ming van de K.V.P., zo deelde de heer Van Heivoort mee. Voorbehoud De antirevolutionaire heer Aantjes, .lie niet zijn partijgenoot minister mr. Van Aartsen terug wil naar norma ler verhoudingen - evenwicht tussen vraag en aanbod van woningen en vrije huren en afschaffing van sub sidies verklaarde zich akkoord met het wetsontwerp, al wilde dit r.iet zeggen, dat er geen vraagpun ten voor nem zijn overgebleven. Wat de volgende voor te stellen huurver hogingen aangaat, behoudt zijn frac tie zich volledige vrijheid voor, zo liet hij weten. De liberale heer Schuitemaker ver wachtte niet, zomin als een aantal van zijn mede-afgevaardigden, dat men er met een paar keer een huurverhoging is, gezien de tendens tot voortdurende stijging van de bouwkosten. De heer Schuitemaker was het niet duidelijk, waarom de minister in het wetsontwerp een onderscheid heeft gemaakt tussen inkomens van meer dan 13jOOO en van minder dan 13.000. Voorts vroeg deze afgevaardigde de bewindsman om de personele belasting niet met de huren mee omhoog te laten gaan. Akkoord De christelijk-historische fractie gaat in grote Ujnen met het wetsontwerp ak koord, verklaarde de heer Van der Peyl. Zij moet echter nog enkele aarzelingen overwinnen. De tijd voor het maken van zelfs maar een begin met de liberalisa tie van de huren achtte de heer Van der Peyl nog niet gekomen. Een van de bepalingen van de huurwet opent de mogelijkheid voor huurders die zelf veel aan hun woning hebben laten doen, om van de huurverhoging af te komen. De heer Van Heivoort voelde niets voor deze bepaling. Daarom zal hij met een amendement komen. Hij vreest er namelijk allerlei narigheid van. Hoe moet bijvoorbeeld aangetoond worden, dat de huurder recent verbeteringen aan zijn huis heeft laten aanbrengen? De heren Van der Peyl en Schuitemaker waren het geheel met de heer Van Hei voort eens. De staatkundig-gereformeerde heer Kodde bepleitte compensatie voor ieder een, niet alleen voor de loontrekkenden. Minister Van Aartsen antwoordt de spre kers volgende week dinsdag. „DRUIVEN VAN T WESTLAND" W' John Steinbeck schreef destijds Druiven der gramschap". Maar dat kwam ómdat hij noch liet. West/and, noch de druivenprinses van die streek kende. Als hij die had gekend, ivas het beslist ,J)rui- x'en van 't Westland" geworden. De ZS-jarige Dago Persoon uit Honselersdijk is uitverkoren tot druivenprinses 1962 van het Westland. Donderdagochtend heeft zij zich in Naaldwijk met haar hofdames voorgesteld. V.l.n.r.: de 19-jarige Br eg je van der Lely uit Maas land, Dago Persoon en de 22-ja- rige Nel van Dijk uit Naaldwijk. «lu it 9 Akkoord in Laos De drie Laotiaanse prinsen zijn gisteren in principe tot overeenstemming geko men over de toewijzing van dcfe: en binnenlandse zaken in een eventuele coalitieregering, zo is op de conferen tieplaats in de vlakte van de kruiken bekendgemaakt. De drie prinsen de neutralistische Soevanna Phoema, de communistische Soephanoevong cn de rechtse Boen Oem zijn op het ogenblik bijeen om te pogen tot een coalitieregering te ko men. De eerdere pogingen hiertoe zijn op niets uitgelopen, omdat Boen Oem vasthield aan de cis dat zijn rechtse groepering in_een eventuele coalitiere gering defensie 'en binnenlandse zaken zou krijgen. „Zo spoedig mogelijk" INDONESIË WIL EERST PEILEND GESPREK De waarnemend secretaris-gene raal van de Verenigde Naties, Thant, heeft gisteren een beroep op president Soekarno gedaan om in te stemmen met een zo spoedig mogelijke hervatting van de on derhandelingen met Nederland over de kwestie-Nieuw-Guinea. In een telegram aan de Indonesische president vroeg Thant ook een afgevaar digde te benoemen vo ir hervatte onder handelingen niet de Nederlanders. „Zo spoedig mogelijk als liet U schikt" nu Nederland zijn bereidheid voor een her vatting te kennen heef' gegeven. „Ook hoop ik dat er een eind zou kun nen komen aan alle vijandelijkheden aan beide zijden ais de onderhandelingen eenmaal zijn hervat", aldus Tlianl. Thant maakte „met waardering" ge wag van Soekarno's verklaring in een dinsdag onlvungen brief, dat Indo nesië bereid is de kwcstic-Nieuw- Guinca te regelen volgens de begin selen van hot plan-Bunker. Uit gezaghebbende Indonesische bron is vernomen dat. Indonesië de zekerheid wil hebben, dat zijn afgevaardigden in derdaad met dc Nederlanders ter zake kunnen komen wanneer dc besprekingen over Nleuw-Guinea worden hervat. Daarom zou er eerst, wat genoemd werd een „gedachtenwisselmp." met Neder land moeten worden gehouden. De Indonesische zegsman verklaarde, dat Thant en Bunker moeten trachten, deze voorafgaande „gedaehtenwisseling" tot stand te brengen. Toen burgemeester Lucien Coore- nians van Brussel gisteren het Belvedère" paleis betrak, leek het er op, alsof hy het duurste bloe menmagazijn van België binnen ging. Het stond er vol met de rachtigste boeketten en mandeu. e burgemeester kwam echter om officieel prinses Astrid in te schrijven als de jongste uitbrei ding van het gezin van prins Al- bert van Luik en prinses Paola. Hij had twee geboortebewijzen bij zich voor dit ene prinsesje: een in het Frans gesteld en een in het Nederlands. Dc korte plechtigheid op het pa leis werd onder meer bijgewoond door de voorzitters van de twee kamers, premier Lefèvre, de mi nisters van justitie en van buiten landse zaken en anderen. De in leer gebonden registers la gen op een lange tafel, die gedekt was met een kleed van kant uit Brugge. Prins Albert betrad de zaal met de tweejarige prins Phi lippe aan de hand. Later werd ook prinses Astrid binnengebracht. Foto: prins Albert tekent het ge boorteregister. Prins Philippe vraagt zich af, waarom papa in dat grote boek schrijft. Dr. Noordenbos lid van Tweede Kamer (Van onze parlementaire redacteur). In de gisteren gehouden vergadering van de Tweede Kamer is tot lid geïnsta- leerd dr. O. Noordenbos van de P.S.P. De lieer Noordenbos volgt ds. N. van dei- Veen, die onlangs overleden is, op. ATTLEE UIT ZIEKENHUIS De voormalige Britse premier Attlce, is gisteren uit het „King Edward VIT'i ziekenhuis ontslagen, waar hij sinds april wegens een maagstoornis werd verpleegd. Executies bij Indonesiërs DERDE DEEL VAN PARACHUTISTEN BUITEN GEVECHT Volgens een gisteren In Hollandia uitgegeven communiqué zijn maan dag drie Nederlandse militairen gewond en vier Indonesische pa rachutisten gedood bij een kort vuurgevecht Het zijn. zoals reeds gemeld, J. Bood en C. D. Jonge jan en voorts een ser geant van de koninklijke landmacht, A. P. H. Hagemeyer, die echter over enke le weken weer dienst zal kunnen doen. Sergeant Hagemeyer kreeg een schot wond door een dij. Alle drie werden op genomen in het hospitaal in Sorong. Bij de gevechten werd een parachutist ge vangen genomen. De Nederlandse militairen werden ge wond bij een aanval oo een aantal In donesische parachutisten bij Wersar, 15 km ten zuiden van Teminaboean. Het communiqué maakt voorts voor de tweede keer melding van het neerschieten door een parachutisten commandant van eigen militairen. Volgens inlichtingen van de bevol king en uit verhoren van gevangen genomen parachutisten is gebleken dat de commandant van de parachu tisten die ten noorden van Fak Fak opereren, drie eigen mensen heeft doodgeshcoten. Vorige week schoot een Indonesische commandant vijf parachutisten in de omgeving van Kaimana neer. In het communiqué wordt verder mee gedeeld dat ten oosten van Fak Fak twee Indonesische parachutisten ge vangen werden genomen. Het totaal aantal tot dusverre gevangen genomen parachutisten wordt geheim gehouden om de Indonesiëers inlichtingen daar over te onthouden. Gebleken is dat de Indonesische parachutisten beschikken over transistor-radio's waarmee zij naar Radio-Biak luisteren om te verne men hoe de acties ih andere gebieden verlopen. De schattingen zyn dat van de 400 tot 500 neergelaten parachutisten om en naby de 150 werden gedood, gewond of gevangen genomen. Alleen voor militairen BRIEVEN UIT NIEUW-GUINEA VRIJ VAN PORT Op korte termijn is een regeling te verwachten, waarbij militairen in Nederlands Nieuw-Guinea algehele portvrijdom genieten voor brief wisseling met Nederland, zo ver neemt het A.N.P. van officiële zij de. Voor in Nederland verblijvende betrek kingen zal voorts binnenkort een rege ling van kracht worden, waarbij voor briefwisseling met militairen in Neder lands Nieuw-Guinea met binnenlands tarief kan worden volstaan. Ten aan zien van het zenden van pakjes geldt reeds thans de regeling, dat geschenk zendingen tot een waarde van 25, vrij zijn van invoerrechten. Door het ministerie van binnenlandse zaken is de gouverneur van Nederlands Nieuw-Gui nea verzocht om een uiterst soepele toepassing van deze regeling. Bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is gesproken over het losser worden van de lokale bindin gen en over de verzwakking van de be tekenis der gemeenten en daarbij werd van hooggeleerde zijde betoogd, dat men steeds toenemende concentratie en cen tralisatie zowel in maatschappij als in het openbaar bestuur blijkbaar zonder veel tegenzin aanvaardt. Het is een ver schijnsel dat velen verontrust, terecht, omdat het de relatie tussen bevolking en haar overheden in sterke mate doet verzwakken. Wij vragen ons echter af of elk gemeentebestuur de verontrusting over deze verzwakking wel deelt: er zijn hier en daar wel eens symptomen waar te nemen, die wijzen op een zekere nonchalance aan bestuurszijde, een non chalance die voor de relatie bestuur-be- stuurden echter even funest kan zijn als een voortschrijdende centralisatie. ij willen deze opmerking nader toelichten met een voorbeeld. Enige tijd geleden kwam ons een brief onder ogen van een gemeentebe stuur, in welk stuk een subsidiekwestie werd behandeld. De subsidie ontvangende instelling had op verzoek van de ge meente enkele gegevens verstrekt, maar daarbij (te goeder trouw evenwel) een verzuim gepleegd. Waarop het gemeen tebestuur per brief aan de betrokken vereniging mededeelde: „Wij betreuren het, dat U ons een onjuiste voorstelling van zaken hebt gegeven". Met andere woorden: vrienden, gij hebt ons een rad voor de ogen willen draaien. Terwijl daar van geen sprake was, hoogstens van een misverstand over de bedoeling van de aan vankelijke vraag. Toen het aldus ge kapittelde bestuur ten stadhuize er op wees dat het toch niet aanging om een dergelijke beschuldiging te uiten aan het adres van een aantal burgers, dat ge heel vrijwillig werk voor de gemeen schap verrichtte, klonk het van de an dere zijde van de tafel: „Dat moet U niet zo ernstig opvatten. Die brief is door een ambtenaar geschreven. Wij als gemeentebestuur hebben heus niet de bedoeling gehad U te krenken". Maar ondertussen was het dan toch maar ge beurd. Dit is nu een voorbeeld van een zoggen we luchthartigheid aan de zijde van een gemeentebestuur, die eigenlijk niet mag voorkomen. Dit be stuur moet er voor zorgen dat de amb tenaren van de gemeente zodanig wor den geïnstrueerd, dat zy ïn de corres pondentie enige wellevendheid betrach ten. In het onderhavige geval zou bo vendien een telefoontje vermoedelijk het misverstand direct opgehelderd hebben, doen in plaats daarvan werd een zure brief geschreven. Over het algemeen munt de corres pondentie van sommige gemeente besturen gelukkig zijn er uitzon deringen niet uit door een stylistisch meestérschap en evenmin door een over maat aan beleefdheid. „Stadhuistaal" bevat soms eeD lachwekkende plecht statigheid plus een dosis irriterende norsheid. De ontvanger van zulk een brief krijgt de indruk dat de auteur van het schriftstuk gespeend is van enige gewone wellevendheid. Jaren ge leden een tweede voorbeeld vertrok een burgemeester uit een Zeeuwse ge meente en daarom gaf hij een ambte naar opdracht een briefje voor hem te schrijven aan de verenigingen, waarvan hij beschermheer was geweest, een actief bescnermheer zelfs. Deze ambtenaar nu zag echter geen kans het verder te brengen dan een epistel, bestaande uit één zin: „Ik deel U mede dat ik wegens vertrek bedank als beschermheer uwer vereniging. De burgemeester". Meer kon er rJet af, geen aanhef, geen herinne ring aan de jaren van samenwerking, geen wensen voor de toekomst. In het algemeen schijnt trouwens de by „ge wone mensen" gebruikelijke aanhef door de overheid als franje te worden beschouwd: „Geachte heer" of alleen maar „Mijnheer" wordt eenvoudig over bodig geacht. Waarom? Als het hier om kinderen ging zou men zeggen: „Kun jij niet met twee woorden spre ken?" Correspondentie tussen een gemeen tebestuur en de gemeentenaren is een stuk communicatie, dat voor de binding tussen beide groepen van groot belang is. Er zijn echter nog al tijd gemeentebesturen, die daarover nooit hebben nagedacht en die voortgaan met het rondzenden wan blafferige briefjes. Terwijl het toch zo gemakke lijk anders kan. Niemand verwacht van zijn gemeentebestuur dat het aan de inwoners zal schrijven in de geest van „Lieve ingezetene" en J.Uw toegenegen gemeentebestuur", maar wel wordt eni ge summiere wellevendheid op prijs ge steld. Wil men de verhouding tussen bestuur en bestuurden goed houden, dan dient men voor een goede communicatie tussen beide partijen te zorgen: in de eerste plaats is dan nodig een hoffelijk ambtelijk apparaat en voorts een stijl van briefwisseling, die aan redelijke normen voldoet. Aan deze elementaire zaken echter schort het nog wel eens. Ook in Zeeuwse gemeenten. Een felle brand heeft donderdag de schuimrubberfabriek „Berli" in Bergen Limburg) totaal vernield. Naar schat ting is voor driekwart miljoen gulden schade aangericht. (Luchtfoto A.N.P.) AAN DE KOP van do Grevelingen dam, die op liet ogenblik na een tochtje van ruim vier kilometer over land van Bruinisse uit be reikbaar is, wordt op het ogen blik druk gewerkt aan de voet stukken voor de kabelbaanto rens, waarlungs Schouwen-Duï- veland en Goeree-Overflakkee volgend jaar zomer aan elkaar worden gelast. De palen voor de meest zuidelijke toren zijn al ingeheid. Enkele honderden me iers verderop in de richting van de Bruinisser wal, drijven hei blokken betonzuilen de grond in voor een stevige verankering van deze „luchtverbinding" over de laatste 1200 meter water, die niet ladingen uit gondels aan 12 zogenaamde loopkatten zal wor den afgedamd. In do loop van de volgende week zullen «Ie steunpunten voor de middelste toren van de kabelbaan te verge lijken niet een grote uitvoering van een elektriciteitsmast midden in de stroomgeul worden neergezet. Men gebruikt daarvoor de vier eenheids- caissons, die op hei ogenblik nog in de werkliaven van Bruinisse drijven. Dit kwartet is bij de afsluiting van de zuidgeul in de Grevelingendam, nu vier weken geleden, in reserve gehouden. Uiteraard zal het plaatsen van dit vier tal voor de Deltadienst een precisie- karweitje zijn. Zij krygen een plaats je in carré, elk zestien meter uit elkaar. Wanneer het bevel „afsluiters open" bij het zinken van deze cais sons over het water klinkt is daar aan het nodige stelwerk met sextan te# en andere meetapparatuur voor afgegaan. De Franse leverancier van de kabelbaan, Neypic in Grenoble een fabriek met ervaring in het over bruggen van ravijnen en stuwdam men in aanbouw zal het materiaal voor de torens in de loop van de ko mende maanden aanvoeren. Daarna kan met de montage van de drie masten worden begonnen. Het ligt in de bedoeling dat de draag- kabels 92 mm dik eind oktober kunnen worden ingohangen. In de cember moet volgens het bestek van de Deltadienst de eerste loopkat voor gebruik gereed zijn en op 1 maart volgend jaar zal dc kabelbaan be drijfsklaar worden opgeleverd. De laadplaats voor de gondels het is nog niet bekend of by het vervoer van bakken of van netten gebruik wordt gemaakt komt aan de zuid kant te liggen. Daar bouwt men ook een verankering met contra-gewichten, die de kabels zal moeten spannen. Aan de Flak- keese kant wordt achter de toren een vaste verankering en een draaiplaats voor de zelfbewegende gondels opge trokken. Er heerst nu enkele weken na de af- sluiting van de zuidgeul in Greve lingendam volop aciiviteit op het operatieterrein. De bodem van de nog resterende 1200 meter open wa ter wordt langzaam maar zeker op gehoogd. De „Dorus Heymans" spreidt er onder water een asfalt loper uit en de zinkstukken worden nabestort met grote blokken door middel van een doer de Deltadienst ontwikkeld vaartuig, dat in enkele minuten 360 ton gelijkmatig verdeelt over de ryshouten matten op de drempel van het sluitgat. Wanneer de vorige maand ingevaren caissons eenmaal in het dijklichaam zullen zijn gepakt, zal alle aandacht van de Deltadiensc ca de N.V. Dijks- bouw zich op het siuitgat met de kabelbaan richten. Tol de vroege zo mer van 1963 wordt daar dan alles in gereedheid gebracht om het laat ste „plukje water", dat Schouwens verbinding met Goeree nog belem mert, te dichten Twee O.A.S.-ers terechtgesteld Twee O.A.S.-Ieileu, de in Algerye gebo ren Fransman Claude Piegts en de Joe goslaaf Albert Dovevar, zijn gisteroch tend in een fort by I'arys doodgescho ten. Zij waren ter dood veroordeeld wegens moord op een commissaris van poliite te Algiers, Roger Gavoury, gepleegd in mei 1961 DE TWINTIGJARIGE BERT PRINSEN te Arnhem, die al ruim vijf jaar aan zijn bed gekluisterd is vanwege een rugaandoening heeft het einddiploma-A van het christelijk lyceum in Arnhem behaald. Na aanvankelijk les thuis te hebben gehad, werd later een rechtstreekse telefoonlijn aangebracht tussen zijn huis aan de Heyenoordseweg en het lokaal in het christelijk lyceum. Via deze verbinding kon hij de lessen volgen. Leerlingen en leraren bleven hem echter ook in die tyd trouw bezoeken. Voor het eindexamen kon voor Bèrt die slechts een keer doubleerde, en wel in de vyfde klas, ook een regeling worden getroffen. Hij kreeg ten verzegelde enveloppe thuis met de opgaven. Onder toezicht werkte hij deze uit. By het mondeling examen was eveneens een toezichthouder aanwezig. Gecommitteerden waren prof. dr. A. J. Jansen, prof. dr. A. Meeuwse, beiden hoogleraar te Nijmegen en dr. A. B. Ruigrok uit .Leiderdorp.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 1