PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT NEDERLAND VERKLAART GEREED TE ZIJN VOOR NIEUW GESPREK MET INDONESIË I Carps f Films varf >enter f I vernield TAPTOE GOES WERD FLONKEREND MUZIEKFESTIJN Mr. Burger contra Elsevier Op basis plan-Bunker Auto vijfmaal over de kop in puzzelrit GAT IN DE MUUR GEBLAZEN HOF DAT SALAN „SPAARDE" ONTBONDEN WILLY BRANDT WAARSCHUWT „SCHIETLUSTIGE" VOPO'S Weergaloze show Achttien werden VIJFDUIZEND MEDEDELING IN NEW YORK AAN V.N. OVERHANDIGD De Nederlandse regering „heeft zich tot dusverre slechts bereid verklaard om het voorstel te bespreken, wat helemaal niet beantwoordt aan het bekende Indo nesische besluit van aanvaarding". De landingen van Indonesische parachutis ten konden volgens Soebandrio niet door Nederland als daden van agressie wor den betiteld. Bescherming93 De Nederlandse regering lieeft secretaris-generaal Thant van de V.N. zaterdag laten weten bereid te zijn de onderhandelingen met Indone sië op basis van het plan-Bunker te hervatten. Deze kennisneming is door de Nederlandse ambassadeur bij de V.N. mr. C. W. A. Scbiirmann overgebracht aan een plaatsvervanger van de secretaris-generaal, C. V. Narasimhan. SOEBANDRIO verdedigt acties van infiltranten Kort tevoren was een brief van de Indonesische minister van buiten landse zaken, Soebandrio, gepubli ceerd door de V.N., gedateerd 25 mei en gericht aan secretaris generaal Thant. De Indonesische minister wees in dit schrijven eerst als een „foutieve stel ling" de Nederandse beschuldigingen van de hand als zou Indonesië schuldig zijn aan agressie. Volgens Soebandio was geen agressie mogelijk tegen een gebied, dat een integraal deel vormde van Indonesië. In beginsel Na de Indonesische inspanningen om tot een vreedzame oplossing te ko men te hebben aangehaald, zei de minister doordrongen van dit vreedzame verlangen heeft zijne excellente president Soekarno alsook de regering der republiek Indonesië de afgelopen weken herhaaldelijk verklaard, dat Indonesië in beginsel bereid was het zogenaamde plan- Bunker te aanvaarden". Soebandrio beklaagde zich over het feit, dat Nederland nog steeds niet had aangekondigd of het ook bereid was in te gaan op de voorstellen van de Ame rikaanse bemiddelaar. „Indonesiërs die West-Irian hebben betreden en die dit in de toekomst zullen blijven doen, zijn Indonesische staatsburgers, die zich naar Indone sisch gebied begeven, dat nu door de Nederlanders met geweld wordt bezet. In dit verband hebben de strijdkrachten van de republiek In donesië slechts hun plicht gedaan door hen een volledige bescherming te geven terwijl zij zich in een inte graal deel van de republiek Indone sië bewegen, te weten Irian" „Het is zonneklaar dat Nederland zich schuldig heeft gemaakt aan agressie in een deel van het Indonesische gebied door West-Irian sinds 27 december '49 gewelddadig bezet te houden- Deze daad van agrescie van de zijde van Nederland is des te flagranter door het sturen van meer Nederlandse land-, zee- en lucht strijdkrachten naar West-Irian, ter ver sterking van zijn militaire garnizoenen in dat gebied. Over het Nederlandse verzoek waarnemers der V.N. naar Nieuw- Guinea te zenden, verklaarde hij, dat zijn regering het nut van deze waarnemers niet inzag, daar deze in het geheel niet bij zouden dra gen tot een regeling van het pro bleem. Spaarcentjes weg met oude schoen Een Amsterdamse groentehandelaar, de 61-jarige D. van de B. uit Hasebroek- straat, heeft bij de politie aangifte ge- n van de vermissing van 1150. De r van de B. had dit bedrag, toen hy e week een bustocht ging onderne men, voor alle veiligheid opgeborgen in paar oude werkschoenen. De echtgenote van de groentehandelaar, die niet op de hoogte was van de kost bare inhoud van de schoenen, bracht tijdens de afwezigheid van haar man het paar ter reparatie naar de schoen maker. Toen de groentehandelaar, van zijn reis, de dag daarna weer te voorschijn wilde halen hij tot zijn schrik dat de schoenen wa ren weggebracht. De bewüste schoen maker ontkent het geld in de schoenen te hebben aangetroffen. iar, terug het geld bemerkte Onbekenden hebben in de Berlijnse muur ter hoogte van de Bemauer- strasse met springstoffen een gat ge blazen. Foto: Terwijl Vopo's (achter grond) en Westberlijnse politieman nen (voorgrond) als kemphanen te genover elkaar de wacht houden, ma ken metselaars het gat dicht. Omdat het niet de doodstraf heeft uitgesproken over ex-generaal Ra- oul Salan, gewezen leider van de O.A.S., heeft de Franse regering gisteren het hoog militair ge rechtshof in Parijs ontbonden. Een desbetreffend decreet van het Fran se ministerie van justitie is verschenen in de staatscourant. De stap was voor zien, toen de regeringen Parijs zaterdag meedeelde, dat de vier personen die be schuldigd worden van een poging om president De Gaulle van het leven te beroven, niet voor het hoog militair ge rechtshof, maar voor een kantonnaal ge rechtshof zouden worden gedaagd. In april veroordeelde hetzelfde hof de ex-generaal Edmond Jouhaud, Salans rechterhand, ter dood. Jouhauds advoca ten hebben gevraagd om een nieuw pro ces voor hun cliënt. Volgens betrouwbare kringen is nog geen besluit genomen omtrent de vraag wat voor het hoog militair gerechtshof in de plaats zal komen. Dit bestond uit drie generaals, een vice-admiraal en vijf burgers, althans tijdens de zaak- Salan. Dinsdag of woensdag zal het hoge hof van beroep beslissen of ex-generaal Jou haud een nieuw proces krijgt. Tot dan kan het hem opgelegde vonnis niet wor den voltrokken. Automobilist dood onder auto gevonden bij Halsteren In de nacht van vrijdag op zaterdag is op de provinciale weg Halsteren-Steen- bergen nabij de zgn. „Handwijzer" een man dood onder zijn auto gevonden. De rijkspolitie die gewaarschuwd werd, stelde vast dat het slachtoffer de 29- jarige L. van Herel uit Steenbergen was. O.A.S. DREIGT MET NIEUW WAPEN De organisatie van het geheime le ger (O.A.S.) heeft gisteren ge dreigd een nieuw wapen „dat nog geen leger ter wereld ooit heeft bruikt" aan te wenden in haar strijd tegen een onafhankelijk Al gerije. Dit dreigement is uitgezonden op golflengte van Radio Algiers. Er werd niet gezegd wat voor wapen bedoeld werd, maar het dreigement heeft de paniek onder de Europeanen die thans reeds bij duizenden per dag uit Algerije vluchten, nog vergroot. In het kader van haar „verschroeide aarde" campagne staken mannen van de O.A.S. weer twee scholen in Algiers in brand, terwijl de terreur tegen de Algerijnen onvermin derd voortgang vond. Tegen half negen zondagavond waren er 19 gedood en zes gewond. Zaterdag zijn 18 lagere scholen twee stadhuizen en een belastingkan toor door de O.A.S. in brand gestoken. 5 De door dc ruimtevaarder Scott 3 Carperter tijdens zjjn ruimtereis 3 opgenomen films zijn door zee- 3 fotografische materialen zaterdag 3 gezegd. 3 Nadat de ruimtecabine Aurora 7 3 in zee terecht was gekomen. Is het 3 zeewater in do camera doorgo- 3 drongen. De films werden met de 3 meeste spoed naar Rochester 3 overgebracht om te worden ont- 3 wikkeld, maar na bestudering is 3 gebleken dat zti van weinig waar- 3 de voor de ruimtevaartgeleerden 3 zullen zijn. De meest beschadigde a film is die waarmee de terugkeer B 'n de atmosfeer is opgenomen, De 3 foto's die Carpenter zelf heeft ge- L 3 nomen zijn onbeschadigd. Gehoopt 5 3 wordt dat hierop bijzonderheden 3 over de „vuurvliegen' of „sneeuw- 3 vlokken" voorkomen. 3 Overste Powers, de voorllchtings- 3 officier van het „Mercury-pro- leet", heeft zaterdag meegedeeld, dat Carpenter tijdens zijn terug- 3 keer naar de aarde met de Auro- ra-7 na zijn vlucht van drie banen om de aurde, een fout heeft be- 3 gaan. Uit gesprekken van Carpen- 3 ter met deskundigen op het eiland i 3 Grand Turk is komen vast te 3 staan, dut Carpenter tijdens de te- i 3 rugtocht gedurende drie £t vier mi- 3 nuten ook de handbesturingappa- 1 3 ratuur in werking had gehouden. L_ 3 hoewel hjj reeds op automatische 3 3 besturing was overgegaan. Dit 3 3 verklaarde ook waarom 't brand- B 3 stof verbruik groter was dan was 3 3 berekend. Een generaal van de E 3 Amerikaanse luchtmacht beschul- E 3 digde voorts de marine ervan dat E 3 zij de astronaut anderhalf uur te E 3 lang onder de brandende Caralbi- 3 3 sche zon in zee heeft laten dryven 3 om de eer van de redding voor 3 3 zich te kunnen opeisen. ÏÏUUllUlllUIUIIIlIllllllllllIllllllllluf Na explosies en vuurgevecht aan Berlijnse muur DE BURGEMEESTER van West- Berlijn, Willy Brandt, heeft de communisten gisteren in een radio rede gewaarschuwd dat de West berlijnse politie het vuur zal ope nen op Oostduitse grenswachters die schieten op vluchtelingen. Zaterdagavond werd weer een man dood die naar het westen had willen vluchten. De vluchteling, die met ma chinegeweren en karabijnen werd be stookt, bevond zich in de nabijheid van de prikkeldraadversperringen in Franse sector. Brandt verklaarde voorts dat de telijke politie niet in de buurt van de sectorgrens patrouilleerde om men sen ervan te weerhouden de Berlijnse muur op te blazen. Hij zei dat hij tegen geweld was. De „Duitse politie is er echter niet om de muur der schamde te beveiligen" aldus Brandt. Door de ontploffingen nabij de sector grens en de vuurwisselïngen tussen Oostduitse en Westberlijnse politieman nen heeft de toestand in Berlijn zich ernstig toegespitst. In zijn radiorede spraik Brandt over het incident op woensdagavond, toen een Oostduitse po litieman werd gedood en een andere werd gewond. Het voorval geschiedde toen Westberlijnse politiemannen een vluch teling te hulp kwamen. Brandt verdedig de de Westberlijnse politiemannen die het vuur der communisten hadden be antwoord. Hij zei dat de Westberlijnse De dood op de weg Vrouw gedood, twee zwaar gewonden TE DELFT is zaterdagmiddag een ernstig ongeluk gebeurd, dat aan de 23-jarige huishoudkundige mej. G. Borger uit Den Haag het leven heeft gekost en waarbij drie personen werden gewond. AANSLAG OP AMBASSADE VAN INDONESIË IN PARIJS Op de ambassade van Indonesië te Pa rijs is zaterdagavond een kneedboniaan- slag gepleegd. De portier van de ambas sade schrok om II uur wakker door de ontploffing. De bom was geplaatst op de venster bank van zijn woning. De explosieve kracht van de bom zou niet groot zijn geweest. Omtrent de 'eden van de aan slag tast men in het duister. De Indone sische ambassade heeft nooit dreigbrie ven ontvangen. OOSTENRIJKSE POLITIE ZOCHT 3 UUR NAAR OORRING KONINGIN DE OOSTENRIJKSE politie heeft zaterdag meegedeeld dat tien mannen van de politie drie uur lang naar een kostbare oorring hebben gezocht die koningin Juliana deze week tydens het staatsbezoek had verloren. De koningin had toen zij na het programma van woensdagavond in haar hotel terugkeerde, gemerkt dat de oorring, die volgens de politie ongeveer drieduizend gulden waard zou zyn, zoek was. De politie reconstrueerde on middellijk de gebeurtenissen van de avond een galadiner en een Weens wijnfeest in de openlucht. Allen haalden opgelucht adem toen de oorring eindelijk werd teruggevonden in het grint van een laan die naar de plaats leidde waar het Weense wijnfeest is gehouden. Het ongeluk gebeurde met een personen auto, die werd bestuurd door mevrouw P. uit Rijswijk. Zy nain deel aan een en was van Ypenburg gestart, in de auto zaten haar man, haar zoontje Hans en mej. Borger. Op de secundaire weg voor langzaam verkeer, oostelijk van rijksweg 13 nabij de Pamvniolen te Delft, reed zy met een snelheid van zeker 100 km/u. De klin kerweg is op dergelijke snelheden niet berekend en op een gegeven moment maakte de auto een sprong en sloeg vyf- maal over de kop. De drie passagiers werden uit de wagen geslingerd, mevrouw Pdie een veilig heidsgordel had, echter niet. Mej. Bor ger was op slag dood. De heer P. en zijn zoontje werden ernstig gewond. Zy zijn in het gasthuis te Delft opgenomen, res pectievelijk met een bekkenfractuur en een hersenschudding. Mevrouw P. kreeg enige snijwonden en een gekneusde schouder en kon naar haar woning wor den vervoerd. Botsing met bus Zaterdagmorgen is de heer J. Ny- meijer uit Enter (gem. Wierden) om het leven gekomen, toen een perso nenauto, waarin hij was gezeten, te gen een autobus bolste. De autobus stond op de Amersfoortsestraat in Soesterberg voorgesorteerd om links af te slaan. De bestuurder van de per sonenwagen trachtte de bus, toen deze al opreed, nog links te passe ren. Dat gelukte niet meer en er ont stond een hevige botsing. De chauf feur van de personenwagen werd licht gewond. Twee passagiers, die achterin zaten, werden zwaar ge wond. Zy zijn overgebracht naar het ziekenhuis „De Lichtenberg" in Amersfoort. Uit de bocht Op de autoweg ArnhemNijmegen is in de nacht van zaterdag op zondag, om streeks half vier nabij het Mermse via duct onder Eist de öl-jarige J. A. F. Francois uit Malden mee zyn auto uit de bocht gevlogen. Dc bestuurder werd uit de wagen geslingerd. Hy was onmid- dellyk dood. De heer Francois was ge huwd en vader van zeven kinderen. Zaterdagavond omstreeks negen uur kwam in Doetinchem op de Terborgse- eg de 24-jarige onderwijzer B. Siebe- link bij een autobotsing: om het leven. Hij reed per auto op de weg en trachtte een melkwagen in te halen, maar be merkte daarbij vermoedelijk niet, dat van de tegenovergestelde zijde een bus van de Gelderse Tramwegen naderde. Hij reed tegen deze bus op en was op slag dood. De heer Siebelink was nog maar sinds korte tijd gehuwd. WILLY BRANDT politie de schoten der communisten zou blijven beantwoorden. Tenslotte noem de hy het beschieten van vluchtelingen een poging tot moord. De vijftienjarige jongen die vorige week by zijn vlucht via een kanaal naar West- Berlijn door de Oostduitse politie werd aangeschoten, is in het ziekenhuis tot bewustzijn teruggekeerd en verkeert nu niet meer in direct levensgevaar, aldus is door de dokters meegedeeld. Nederlands rapport over infiltraties aan V.N. De Nederlandse vertegenwoordiger bij V.N., mr. Scbiirmann, heeft aan secretaris-generaal Thant een rapport overgelegd over de ontwikkelingen op militair gebied in Nieuw-Gninea. In dit rapport, dat gedateerd is f3 mei en als een document van de Veiligheids raad in omloop is gebracht, zegt de heer Schürmann, dat de Nederlandse rege ring hem heeft opgedragen, onder de aandacht van de secretaris-generaal te brengen „dat de volledige verant- woordelykheid van de Indonesische re gering voor de aanvallen, waarvan in de vorengenoemde feiten melding wordt gemaakt, wordt bevestigd door recente verklaringen van de Indonesische mi nister van buitenlandse zaken, Soeban drio en de minister van oorlog Nasoe- tion". In de brief wordt niet om een bepaalde actie van de V.N. verzocht. Een weergaloze muzikale show ge bracht door honderden militairen in schitterend ceremonieel tenue: dat was de Taptoe Goes, die zaterdagavond in een werveling van klank en kleur tot le ven kwam tegen het enigszins sombere en massieve decor van het stadhuis. Duizenden toeschouwers stampvolle tribunes en uitpuilende vensters hebben bijna zeven kwartier lang met volle teugen genoten van een muzikale en militaire show van formaat. Toen om tien minuten voor half tien voor de eerste maal de tientallen lampen hoog aan de gevels van de huizen aanflitsten en de Grote Markt in een zee van licht baadde, gingen de ruim 500 toeschouwers op de tribunes wat rechter zitten om toch vooral niets van het schouwspel te missen. Het tamboerkorps van het 11de bataljon Gar de Grenadiers, het tamboerkorps van de Ko ninklijke Marechaussee en het tamboerkorps van de kapei van de Koninkiyke Luchtmacht openden de show. De kleurige tenues, die her inneringen opriepen aan de uniformen van de achttiende en negentiende eeuwse soldaat, de pittige muziek uit de in lamplicht flonkerende instrumenten, de keurige excercitic van de muzikanten, die telkens wisselende kleurscha keringen, dit alles vormde een klank- en licht spel zoals men slechts zelden te zien krijgt. Daar waren verder het trompetterskorps van de Cavalerie, het fanfarekorps van de Genie en de Marinierskapel van de Koninklijké Marine met tamboers en pypers die bewegelijkheid en kleur gaven aan dit grote spektakel. Muzikaal gezien werd een grootse prestatie geleverd: vaak zonder de leiding van een diri gent kwamen de muzikanten van de verschil lende korpsen tijdens de gezamenlijke uitvoe ring tot een verrassend goed samenspel. Steeds in beweging, draaiend en kerend, voor al musicerend, marcheerden de muzikanten de ene kant van de Markt naar de andere, waarbij het licht voortdurend uit andere hoe ken viel (Zie slot pag. 2 kot. 6) Vragen aan prof. De Quay Het lid van de Tweede Kamer, mr. J. A. W. Burger (p.v.d.a.) heeft aan de minister-president de vol gende schriflelijke vragen gesteld: 1. Is de minister-president bereid ken nis te nemen van het hoofdartikel van het weekblad Elsevier van zaterdag 26 mei j.l., aangezien de schrijver Lunshof daarin onder de titel „het verraad" o.m. beweert: „Wy hebben destijds tegen een cama rilla gewaarschuwd rond een bekende figuur uit het bedryfsleven, cfeze ca marilla is thans een oligarchisch-socia- listisch machtsblok geworden". „Het „Tydens een byeenkomst in een Scan dinavische stad is door een hoge Ne derlandse functionaris van een van de internationale organisaties waaraan wij zo rijk zijn (een socialist met ƒ70.000 belastingvrij inkomen) tegenover nie mand minder dan de Amerikaanse on derminister Ball stelling genomen tegen onze regering." ,,Wat het Nederlandse parlement be treft, voor ons staat vast dat sommige staatsgeheimen waarover parlementa riërs beschikken, via Washington in handen van Amerikaanse ambtenaren zijn gespeeld." „Wij zullen geen namen noemen. De betrokkenen weten wie wy bedoelen. Wij kennen enkele namen. Wel vragen wy ons af waarom de procureur-gene raal in Den Haag niet tot arrestatie over gaat van lieden die leuren met staats geheimen en althans in onderhandeling staan met een land dat feitelyk oorlog voert met deze staat." „Men kan over Nieuw-Guinea denken wat men wil, te handelen tegen hetgeen parlement en regering hebben besloten is een begin van landverraad." „De minister van justitie moge aan dit duistere, sombere beleid, dat ons aller bestaan zelf bedreigt, zo snel mogelyk een einde maken." 2. Is de minster-president niet van me ning, dat in de citaten, weergegeven in vraag 1, het plaatsgevonden hebben en hij de justitie bekend zijn van n tegen de staat worden 3- Is de minister-president bereid en in staat mede te delen of de door de heer Lunshof in zyn artikel gepleegde ern stige beschuldigingen door de feiten worden gestaafd? Zo deze beschuldigingen op waarheid berusten waarom heeft dan de minister an justitie niet doen ingrijpen gelyk de bedoelde schrijver verlangt? 5. Acht de minister-president de tyd niet gekomen de eer en goede namen Ivan personen en groepen meer effectief 'te beschermen tegen misbruik van pers vrijheid cn, zo ja, ziet de minister-presi dent daartoe mogelijkheden, zonder de persvryheld zelve wezenlijk aan te tas ten? rijn van misdrijven 1 gesuggereerd? pagina 5) 205e jaargang - no. 125 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN SjjKS?£* ,^e Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Psgter. Hoofdredacteuren: W. Leertouwer en G. A. de Kok. Abonnementsprijs 62 cent per week, ƒ8.00 per fcw.; fr per post ƒ8.25 per fcw. Losse nummers 15 cent. Bureaus: bJr?-Jred- 3508/3546, adv. 3647/3643); Middelburg: Markt 51. tel 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375), Goes: Grote Markt 2. tel 6140 (b.g.g. red. 7853, adv 5213). Oostburg: tel. 2395; Temeuzen: tel. 2116; zieriKzee red tel 2425. adm. tel. 21)94 Adv. pr. 27 ct per mm. Min. per adv. f 4— Ingez med. 3 x tariei Kleine adv. (max. 8 regels) 25 ct per regel (min. 1,25). „Bileven bur. van dtt blad" 25 ct meer. Giro 359300 P.Z.C., Middelburg. Maandag 28 mei 1962

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 1