PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT V.V.D. SCHORT HET „VONNIS" OVER IR. VISSER OP LEVENSLANG VOOR RA0UL SALAN Den Haag door brief verbijsterd van Thant Prof. Oud: nog geen eindoordeel maar wél grote reserve Rijkswaterstaat beproeft methode tegen verzilting en aanslibbing „Hoogste straf" was geëist N.-Guinea-debat op televisie Voorwaardelijk veroordeeld 205e jaargang - no. 122 Dagblad, ultg3ve van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie; P. van de Velde en P. E. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteuren W. Leertouwer en G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 62 cent per week, f 8,00 p. kw.fr, p. p. 3,25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE. BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 24 mei '62 ADVERTENTIEPRIJS 27 cent per m.m. Minim, p. advertentie 4, Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (maximum 8 regels) 26 cent per regel met een minimum van 1,25. „Brieven bu reau van dit blad" 25 cent meer. Giro no 359300 P.Z.C. Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2355 (b.g.g. red. 3508/3546, adv. 3647/3643; Middelburg, Markt 51. tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375); Goes Gr. Markt 2. tel. 6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 5213). Oostburg tel. 2395, Ter neuzen, tel. 2116; Zierikzee red tel. 2425. adm. tel. 2094. KAMERCOMMISSIE ZAL BELEID IN ZAAK-VAN DER PUTTEN EERST AAN EEN VERDER ONDERZOEK ONDERWERPEN (Van onze parlementaire redacteur) De liberale Tweede-Kamerfractie heeft het voorbeeld van de V.V.D.-senatoren niet gevolgd, die bij monde van mr. Van Rïel vorige week het vertrouwen in minister Visser hebben opge zegd. Prof. Oud heeft gistermiddag in de Tweede Kamer ver klaard, dat zijn fractie van mening is dat het tijdstip om een eindoordeel over het beleid van de minister van defensie in de zaak-Van der Putten te geven nog niet is gekomen. Wel staat de fractie met grote reserve tegenover het beleid dat gevoerd is. Zou liet verdere verloop ran zaken onze aanvankelijke in druk niet wegnemen, dan zullen wij van dit beleid volstrekt afstand nemen, aldus de liberale leider. Spanning tijdens verklaring De publieke tribune van de Tweede Kamer tijdens de behandeling van de nota zaak-Van der Putten woensdagmiddag. Midden op de tribune de heer Van der Putten met naast hem mevrouw Aernout. Er heerste grote spauning in de zaal van de Tweede Kamer, toen voor zitter Kortenhorst het voorstel van de commisïe-Van Doorn inzake de wjjze waarop de nota van minister Visser over de zaak-Van der Patten moet worden behandeld, aan de orde stelde. Het was doodstil in de zaal toen prof. Oud, die het eerst het woord ver kreeg, begon met het afleggen van zijn verklaring. „Mijn fractie kan zich in zijn geheel volledig akkoord verklaren met de conclusie" en de in houd van het rapport, dat door de commissie-Van Doorn is uitge bracht", aldus de heer Oud. Ook kon de fractie er zich mee verenigen, dat voor het verdere onderzoek een bij zondere commissie wordt benoemd, die met het oog op de doelmatigheid en ter voorkoming van dubbel werk van dezelfde samenstelling zal moe ten zijn als de commissie-Van Doorn. Sub judice ..Sub judice is thans bij de cen trale raad van beroep het appel van de minister tegen de uit spraak van het ambtenarenge recht te Arnhem, waarbij het aan de heer Van der Putten gegeven ontslag nietig is'- verklaard", zo ging prof. Oud verder. Hij zei dat zijn fractie zich er van bewust is, dat van de zijde der Ka mer niet behoort te worden getreden in de vraag van de rechtmatigheid en de juridische gegrondheid van het ontslag volgens de ter zake geldende bepalingen. Maar wel wenste de fractie met de commissie-Van Doorn reeds op dit ogenblik vast te stellen dat het zeer wel mogelijk zal zijn „dat de rechter in hoogste instantie het besluit tot overplaatsing en dat tot ontslag, althans een van beide, niet zal nietig verklaren, doch dat de Kamer niettemin het beleid van de minister onjuist zal achten". Vervolgens deelde prof. Oud mede, dat zijn fractie van mening is, dat het tijdstip om een eindoordeel te geven over dat beleid nog niet is ge komen. Fouten De door bet ambtenarengerecht aan zijn uitspraak ten grondslag gelegde feiten wekken ook naar onze mening de indruk, zo ver- Pro/. mr. Oud luistert vaar dc ver klaringen van de verschillende voor zitters van de Kamerfracties over de nota zaak-Van der. Putten. volgde prof. Oud zijn verklaring, dat op kardinale punten fouten zijn begaan van zodanige aard, dat ernstige inbreuken werden ge maakt op de eisen van rechtsze kerheid en individuele rechtsbe scherming die een evenwichtig personeelsbeleid behoren te ken merken. Prof. Oud achtte het in hoge mate gewenst, dat het tot een spoedige uitspraak van de Centrale Raad van Beroep komt, opdat omtrent een en ander zo snel mogelijk opheldering- komt. Hij hoopte, dat beide proces partijen daartoe hun medewerking zullen verlenen. Ook vond hij het van belang, dat de bijzondere commissie alle spoed betracht, die met de eisen van een goed onderzoek verenigbaar is. Daarbij zou de commissie wellicht kunnen overwegen te beginnen met haar werkzaamheden te concentreren op het onderzoek van het beleid, dat op het stuk van het ontslag en het geen daaraan onmiddellijk vooraf ging, is gevoerd. (Zie slot pag3 kol4) VUURGEVECHT AAN BERLIJNSE ZONEGRENS De Westberlijnse politie is gisteren in. een vuurgevecht gewikkeld ge weest met de Oostberlijnse grenspo litie, de Grepo. Eén Grepo werd op zijn minst zwaar gewond, de ander werd licht gewond. Het vuurgevecht ontstond, toen de Grepo's het vuur openden op een 15- jarige jongen, die zwemmend naar het westen trachtte te ontkomen. De jongen werd zwaar gewond, maar wist het westen te bereiken. Hij werd naar een ziekenhuis overgebracht. Bij de vuurwisseling werd een van de Grepo's verscheidene keren in de maagstreek getroffen. Hij werd la ter met een ambulance afgevoerd. De andere Grepo kreeg een schot wond aan de arm. Ex-generaal Salan is gister avond tot levenslange gevan genisstraf veroordeeld. De open bare aanklager liad de hoogste straf geëist, het woord dood straf vermijdend, maar het hoog militair gerechtshof heeft ver zachtende omstandigheden in aanmerking genomen. De officier van justitie, André Ga- valda, las zijn requisitoir zittend in een zetel voor, het gelaat gekeerd naar de beklaagde. Aan het einde ervan zei hy niet in staat te zijn verzachtende omstandigheden noch redenen voor gratie naar voren te kunnen brengen. Hij vroeg de zwaar ste straf, maar liet het woord dood daarbij niet vallen. Gavalda had geprobeerd de argu menteringen te ontzenuwen die de verdediging had opgeworpen in de zes dagen dat getuigen a décharge werden gehoord. Hij zei dat de door Salan geïnspireer de putsch in Algiers volgende doel stellingen voor ogen had gehad: Omverwerping van de Franse rege ring. Vorming van een Frans Algerije. Vestiging van een regering in Parijs onder leiding van Salan. Toen het hof zich om negen uur gisteravond uit de zittingszaal terug trok, maakte Gavalda bekend, dat terroristen hem de hele middag hadden lastig gevallen met de be dreiging dat hij en zyn gezin zouden worden vermoord, zou Salan te rechtgesteld worden. Geen beroep op Indonesië alleen (Van onze Haagse redactie) De secretaris-generaal der V.N., Tliant, heeft op het verzoek van premier De Quay om waarne mers naar Nieuw-Guinea te sta ren, weigerend geantwoord. Ook wil Thant geen beroep doen op Indonesië om de aanvaUen op Nieuw-Guinea te staken. Het antwoord van Thant is gisteren gepubliceerd. Thant verklaarde geen beroep op Indonesië te willen doen, omdat dit zou duiden op partijdig heid in de kwestie. Wel meende hij dat een situatie is ontstaan, waarin hij er bij zowel Den Haag als Dja karta op wilde aandringen alle agres sieve handelingen achterwege te la ten. Waarnemers wilde Thant slechts zenden, wanneer daarom door beide regeringen wordt verzocht. Er zijn sterke aanwijzingen dat in regeringskringen van de brief van Thant met verbijstering is kennisgenomen. Er was rekening mee gehouden dat de wnd. secre taris-generaal, gezien zijn positie moeilijk anders kon antwoorden dan dat het hem op 't ogenblik niet mogelijk is 'n beroep op Indo nesië te doen om de De V.N. hebber» bij de Katangaanse regering geprotesteerd tegen het optreden van „Katangaanse burgers, politieman nen en soldaten" tegen de Amerikaan Rose, die bij de sociale dienst van de V.N. in Kongo werkt. Rose werd onlangs afgeranseld in een van de negerwijken van Elisabethstad. handelingen te staken, omdat dit zou impliceren dat hij partij zou kiezen in de controverse Neder- land-Indonesië. Bepaald verrassend en zulks in negatieve zin vindt inen de ver klaring van Thant, dat hij meent dat er thans een toestand is ont staan, welke hem geëigend lijkt een beroep te doen op beide partgen, dus ook Nederland, zich van agressieve handelingen te onthouden. „Zoals de brief thans luidt, lijkt het er op dat Thant, hoewel hij zegt geen partij te willen kiezen, wel partij heeft gekozen en dat niet in een voor Nederland gunstige zin", zo gaf men ons te verstaan. (Van onze radio- en t.v.-medewerkster) Volgens mededelingen gisteren ge daan op de persconferentie van de N.T.S. te Hilversum, zullen de kij kers vanavond van half acht tot acht uur een reportage te zien kry- gen van de Nieuw-Guinea-debatten van diezelfde middag in de Kamer. Men hoopt dan van elf tot half twaalf 's avonds nog eens met een uitzen ding te komen van de avondzitting. Bij vliegramp in V.S. 45 doden Reddingsploegen vonden na acht uur zoeken gistermorgen het wrak van het Boeing straalverkeersvliegtuig van de Continental Airlines dat dins dagavond tijdens een herig onweer met 37 passagiers en een bemanning van acht koppen ten noorden van Unionville in de Amerikaanse staat Missouri is verongelukt. PROEF OP DE SOM IN SLUIS VAN TERNEUZEN Luchtscherm stuwt zout water terug Een ploeg technici van de dienst bruggen en sluizen van rijkswa terstaat, neemt momenteel on der leiding van ir. P. v.d. Burgh in Terneuzen uitgebreide proe ven, gericht op het tegengaan van verdere verzilting van het kanaal Terneuzen-Gent. Dit ver- ziltingsprobleem bestaat in fei te reeds meer dan een eeuw, na melijk sinds het tijdstip dat de Terneuzense sluizen, .voor het eerst werden geopend en dus de eerste hoeveelheden zout water het kanaal binnen stroomden. Nog erger werd de verzilting toen in 1910 de zeesluis in Ter- neuzen in gebruik werd geno men. Een tegenwicht vormde het zoete water, afkomstig uit de bovenloop van Schelde en Leie, dat via de Gentse sluizen het kanaal werd ingebracht. Bijzonder ernstig zou het verziltïngs- probleem worden als zonder tegen maatregelen over een aantal jaren de enorme schutkolken van de nieu we zee- en binnenvaartsluizen te Ter- neuzen in gebruik worden gesteld. Deze sluizen in tegenstelling tot de huidige tysluizen, continu te ge bruiken zouden enorme hoeveel heden zout water doorlaten waar door de algehele verzilting van het kanaal zonder twijfel een feit zou worden. Zowel de Belgische als de Neder landse regering waren het er bij de onderhandelingen over de ka- naalwerlcen over eens dat hier tegen maatregelen dienden te worden genomen. Er werd een eigenly'k simpele oplossing gevonden. Vlak achter de zuidelijke sluls- hoofden is een bassin ontworpen, drie meter dieper dan de rest van het kanaal. Het binnenstromende zout zwaarder dan water zakt snel en zal dus op de bodem VADr bot BoutbassLn komen ta lig* gen. Middels een lange buis onder de sluis, kan dit zout vrrj gemak kelijk terug naar de buitenhaven worden afgevoerd. Sinds die oplossing werd gelanceerd, zijn inmiddels enkele jaren verstre ken en in die tijd heeft de dienst bruggen en sluizen zich niet bij deze enige oplossing neergelegd. Mede door het feit, dat het probleem zich ook voordoet bij andere sluizen en zelfs havens. De waterstaatingenieurs kwamen enige tijd geleden op een nieuw idee, dat inmiddels reeds is beproefd en dat gunstige resultaten heeft opge leverd. Deze proeven worden "nu sinds maandag j.l. ook in Terneuzen uitgevoerd. En weer is het systeem eigenlijk zó eenvoudig dat van een „el van Columbus" kan worden ge sproken. Als een sluiskolk vol water is gelo pen en dus het niveau van de buiten haven heeft bereikt, worden de sluis- (Zie slot pag* 2 koL 2) j^antliih *r Burger van de P.v.d.A. heeft IVI gisteren de rede van professor ATAOud in de Tweede Kamer over minister Visser en de zaak-Van der Putten een „voorwaardelijke veroor deling" genoemd. Dat was geen on geestige kenschetsing. De V.V.D.- fractieleider heeft zich gisteren wel iswaar met enige voorzichtigheid ge distantieerd van de actie Van Riel in de Eerste Kamer zonder die overigens bij name te noemen maar tevens heeft hij de minister na drukkelijk laten weten, dat er in de V.V.D.-kring niet plezierig over hem wordt gedacht. En als "zou blijken, dat deze onplezierige gedachten op goede gronden berusten, dan zal ook de V.V.D.-fractie in de Tweede Ka mer zich haasten afstand te nemen van 's ministers beleid. Een voor waardelijke veroordeling, inderdaad! De heer Oud baseerde de kem van zijn betoog op de uitspraak van het Ambtenarengerecht, waarbij het ontslag aan de heer Van der Putten werd vernietigd. Die uit spraak bracht hein namelijk tot de conclusie, dat er ten aanzien van de heer Van der Putten op kardinale punten ffcuten zijn begaan, waardoor een ernstige inbreuk werd gemaakt op de eisen van rechtzekerheid en in dividuele rechtsbescherming. Kenne lijk doelde de heer Oud daarbij te vens op enkele duidelijke verschillen, die er bestaan tussen de uitspraak van de ambtenarenrechter en de thans aan de orde zijnde nota van de minister over de zaak-Van der Putten. In die no ta (van 8 februari J.l.) aan de Twee de Kamer betoogt namelijk de minister, dat hij aan de heer Van der Putten opdracht had doen geven in een rapport namen te verstrekken van officieren, die thans nog in de Koninklijke Landmacht dienen en die zich in het voormalige Nederlands-Indië aan collaboratie zouden hebben schuldig gemaakt. Omdat echter de heer Van der Put ten aan deze opdracht niet zou heb ben voldaan, werd hij op staande voet ontslagen. Het Ambtenarenge recht evenwel zegt in zijn uitspraak, dat het over die opdracht geen ze kerheid heeft kunnen krijgen en het acht het dus mogelijk, dat de beide departementsambtenaren (Peijen- burg en Krans), die op 6 november vorig jaar op last van de minister de heer Van der Putten over zijn op dracht moesten inlichten, niet vol strekt duidelijk zijn geweest. Daar door kwam aan het ontslag de fei telijke grondslag te ontvallen! Het betoog van de heer Oud, gisteren in de Tweede Kamer, doelde kenne lijk op dit deel van de uitspraak en kwam in feite op het volgende neer: „Minister, als het onderzoek van de Kamer zou uitwijzen dat deze con clusie van de ambenarenrechter juist is, dan kunt ge wat ons betreft uw defensiebiezen wel pakken". Nu de kruitdampen op het par lementaire slagveld zijn opge trokken kan men slechts conclu deren, dat de heer Oud een uitermate handige formulering heeft weten te vinden om uit de nesten te komen, waarin de heer Van Riel hem had ge bracht. Tegen het betoog van de heer Oud van gisteren immers is niets in te brengen: hij is formeel volkomen en règle, hij houdt terdege rekening met het feit dat'de ontslag zaak Van der Putten thans in hoger beroep wordt behandeld en miskent evenmin de eigen parlementaire ver antwoordelijkheid. Het waren echter juist deze elementen, die vorige wéék door de heer Van Riel in de Eerste Kamer met de voeten werden getreden. Hij immers zag (met op zet) over het hoofd, dat de Tweede Kamer de nota van de minister over deze kwestie in .behandeling had en hield voorts geen rekening met het beroep van de bewindsman bij de Centrale Raad. En hij erkende niet, dat de minister zich op dat moment door dit beroep niet kon verweren. Daardoor stempelde de heer Van Riel zich tot een opportunist. Nu heeft professor Oud deze in de Eer ste Kamer gevallen steken een beet je opgehaald. Niet allemaal echter: er is namelijk geen woord van kri tiek over zijn lippen gekomen jegens zijn partijgenoot Van Riel. Dat is jammer' Het zou de Tweede-Kamer fractievoorzitter van de V.V.D. heb ben gesierd wanneer hij het optre den van zg'n geestverwant duidelijk zou hebben afgekeurd. Mr. Van Riel heeft immers om met de A.R.- heer Roosjen te spreken van do Eerste Kamer een „schiettent ge maakt, waar men op een minister mocht schieten". Een parlementariër als professoi- Oud, die altijd zo pijn lijk-nauwkeurig is ten aanzien van procedures, had hier een scherpe af keuring behoren uit te spreken. Twee opmerkingen tot slot. In de eerste plaats lijkt ons de con clusie gerechtvaardigd dat, gelet op de „voorwaardelijke veroordeling" door professor Oud, de V.V.D. inder daad de neiging heeft om minister Visser te laten vallen. In de tweede plaats en tenslotte is het goed er op te wijzen, dat deze beruchte zaak (met de nog steeds niet bovengeko men onderste steen) thans een nieu we fase is ingegaan, de fase namelijk van een onderzoek door een bijzonde re commissie uit de Tweede Kamer. Moge zij spoedig rapporteren! In Pakistan zijn zes mensen verdron ken, nadat zij uit angst voor een dol geworden kameel op een veerboot over de Indus in paniek waren geraakt «n overboord wai«j gesprongen,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 1