PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT GROOTSCHEEPSE ACTIE TEGEN PARA'S IN VOORBEREIDING Spoedig beslissing over Goese „miljoenenwerken" Verdere evacuatie op Nieuw-Guinea Koningin verrast met papieren molentjes Als tijdelijke maatregel Massale vlucht uit Algerije KONINGIN BEWONDERT ROMEINSE KROON Vandaag... MARINIER IN NIEUW-GUINEA GEWOND Bezoek aan Oostenrijk Het slopen van een grens 205e jaargang - no. 121 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteuren: W. Leertouwer en G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 62 cent per week, 8,00 p. kw.fr. p. p. 8.25 per kw Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE. GOESE. BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 23 mei 1962 ADVERTENTIEPRIJS 27 cent per m.m. Minim, p. advertentie 4,— Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (maximum 8 regels) 25 cent per regel met een minimum van 1,25. „Brieven bu reau van dit blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C. Middelburg. Bureaus: Vllssingen Walstr. 58-60, tel. 2355 (b.g.g. red. 3508/3546, adv. 3647/3643; Middelburg, Markt 51, tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375); Goes Gr. Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. red. 7853, adv.5213). Oostburg teL 2395, Terneuzen, tel. 2116; Zlerikzee Ted. tel. 2425. adm. tel. 2094. AANTAL INFILTRANTEN GESCHAT OP 400 Een militaire woordvoerder heeft gisteren verklaard dat de Nederlandse militaire autoriteiten te Hollandïa het aantal In donesische parachutisten dat in de afgelopen twee weken boven Nieuw-Guinea is afgeworpen scliatten op meer dan 400. De woordvoerder zei voorts dat de commandant der strijdkrach ten, schout-bij-naclit Reeser, voorbereidingen trof voor een ge- gecombineerde land-, lucht- en zee-aanval op de gelande para chutisten. Eenheden van de marine, dè luchtmacht en het leger zullen worden iugezet benoorden het vliegveld bij Kaimana, de omgeving van Fak Fak en de onmiddellijke omgeving van Te- minabuan, zo is verklaard. Het gouvernementsvoorlichtïngsbn- reau in llollandia heeft gisteren mee gedeeld, dat gouverneur Platteel, „nu de militaire activiteiten tot afweer van de Indonesische agressie tot volle ontplooiing zullen worden gebracht", by wyze van tijdelijke voorzorgsmaat regel heeft besloten om, evenals dit te Teminabuan is geschied, thans ook vrouwen en kinderen te Kokonao, Kai mana en FaltFak en te Steenkool, Inauwatan en Sorong in staat te stel len desgewenst naar plaatsen aan de noordkust af te reizen. Van de zijde der Nederlandse strijd krachten in Nieuw-Guinea werd gis teren meegedeeld, dat er over de strijd tegen Indonesische parachutis ten ten zuiden van Teminabuan op de ..Vogelkop" nog geen bijzonderheden konden worden meegedeeld omdat de "acties daar nog in volle gang zijn. Volgens ooggetuigen is daar maan dag een luchtaanval uitgevoerd op Indonesische parachutisten die al eerder waren gelokaliseerd. Vuurgevechten Ten oosten van FakFak op het schiereiland Onin heeft zich op nieuw een vuurgevecht voorge daan tussen Nederlandse militai ren en daar gelande Indonesische parachutisten waarbij enkele In donesiërs werden gedood. Ook vie len aan Indonesiche zijde een aantal gewonden, die vermoedelijk gevangen zijn genomen. Bij deze actie zyn onder meer een radio zender, noodrantsoenen en muni tie waaronder mortiergranaten, in Nederlandse handen gevallen. de land ter wereld, dat over S een dergelijk net beschikt. Foto: minister Korthals geeft O via een zeer oude inductor-tele- S foon aan de centrale opdracht S de automaat in dienst te stel- 55 ten. Naasthem prof. ir. G. i Bast, dirëcteur-generaal i de P.T.T. Uit bevolkingsmeldingen en eigen verkenning valt af te leiden dat deze parachutisten in kleine groepjes uit een zijn gevallen. Sommige groepen missen zelfs overkleding en hebben hun uitrusting weggeworpen. Omdat zij elk vuurcontact vermijden en voortdurend vluchten is een uitscha keling van deze groepen moeilijk. Ook btf de actie tegen parachutisten ten noorden van Fak-Fak hebben Nederlandse gevechtseenheden een aanval ingezet waarbij aan Indone sische zijde eveneens een aantal do den viel. Enkele gewonde parachutis ten werden gevangen genomen. Evacuatie Gistermorgen is een aantal geëvacu- eerden uit Teminabuan met een Da kota van „De Kroonduif" in Biak aangekomen. Enkelen van hen ver klaarden in een interview voor de radio-omroep Nieuw-Guinea dat de stemming in Teminabuan rustig is. Zjj spraken voorts over een goede regeling van de evacuatie, en ant woordden op de vraag hoe lang z\j in Biak dachten to zullVu blijven, dat zjj hoopten binnen niet al te lange tijd weer naar Teminabuan terug lc buu- ueu keren. Bij duizenden tegelijk komen te Marseille de Europeanen aan, die Algerije hebben verlaten. Het passagiersschip „Ville de Marseille", dat gistermorgen in de Franse liaven aankwam, had 1150 Europeanen aan boord. Volgens functionarissen van de lucht haven Merignane bij Marseille zijn hier maandag 955 mensen uit Alge- rhe aangekomen. Smds 18 april zijn meer dan 10.000 vroegere inwoners van Algerije in Frankryk aangekomen. Tussen 1 ja nuari en half mei hebben zich onge veer 12.500 gezinshoofden uit Alge rije bij kantoren van de vepatrië- ringsdienst in Parijs, Marseille, Tou louse, Lyon en Bordeaux vervoegd. Een moslim die met de „Ville de Marseille" in Marseille was aange komen, verklaarde „de Europeanen zijn in paniek. Ze kunnen alleen nog maar aan vertrek denken". Een beeld van het Nederlands koninklijk bezoek aan Oosten rijk: in het kunsthistorisch museum van Wenen bewondert koningin Juliana een prachtig Romeinse kroon. Op de ach tergrond bondspresident dr. Schaerf. m ...is liet 25 jaar geleden, dat de legendarische Amerikaanse s= oliemagnaat sir John D. Rocke- E feller sr. op 98-jarige leeftijd te Daytona Beach in Florida g overleed. Sir John D. Rocke- feller had tijdens zijn leven j= naar ruwe schatting ruim E 530.000.000 aan filantropi- s sche instellingen geschonken. E Bij zijn dood liet hij eveneens naar schatting 26.4J0.837 na. g De nrarinevoorlichtingsdienst heeft meegedeeld, dat bij op sporingsacties naar infiltranten in Nederlands Nieuw-Guinea de marinier der eerste klasse H. E. Hercules gewond is door een schot in zijn dij. Betrokkene is overgebracht naar het irnementsziekenhuis te Sorong. lier Hercules is 22 jaar oud, on gehuwd en afkomstig uit Eist (Gld.). Walrus en Pelikaan naar Nieuw-Guinea Gisteren zyn vanuit de marinebasis in Den Helder de onderzeeboot „Wal rus" en de „Pelikaan" een vaartuig voor logistieke ondersteuning, naar Nieuw-Guinea vertrokken. Zoals be kend zal de „Walrus" de „Zeeleeuw" gaan aflossen. Geschenk van invalide kinderen Geen geschenk kan ooit zoveel indruk hebben gemaakt als een paar eenvoudige papie ren molentjes en een handge- scliilderd bonbonschaaltje, die Jioningin Juliana gister middag bij het bezoek aan een Weense school voor ern stig invalide kinderen kreeg aangeboden. Tijdens haar rondgang door de school waar spastische en lichamelijk misvormde kinderen een school opleiding ontvangen, waarin zo veel mogelijk therapeutische be handeling is verwerkt, bezocht zij een klasje kinderen van 11 tot 14 jaar, die bezig waren met han denarbeid. De lerares van dit Idas je, die zelf een arm mist, toonde de koningin, hoe een meisje van elf jaar, ondanks haar volledig misvormde handen, uit een blaadje papier een molen tje vouwde. Toen de koningin op merkte. dat dit voor deze kinde ren bijzonder moeilijk te leren moest zijn, pakte het kind haar schooltas en liet trots in haar schrift zien, hoe mooi zij kon schrijven. Het meisje straalde, toen de koning; zei: „Wat mooi, zo mooi konden mijn kinderen niet schrijven". Bonbons Het koninklijk bezoek kwam zelf ook niet met lege handen. Een Nederlandse rechercheur in het gevolg, die waarlijk wel een man netjesputter mag heten, ging ge bukt onder een groot pak Neder landse bonbons, die de koningin voor de kinderen had meege bracht. Gisteren bezochten koningin, prins en prinses Irene voorts de Spaan se rijschool, maakten zij een rond rit door Wenen en plaatsten zij hun handtekening in het gouden boek van Wenen alvorens als gas ten van de Oostenrijkse kanselier Alfons Gorbach, het noenmaal te gebruiken. Opera Een galavoorstelling in de Weense Staatsopera met Mozarts „Die Entführung aus dem Serail", gis teravond werd gevolgd door een informeel souper in hotel Sacher, aangeboden door president Schaerf. In een dorpje ln de Turkse provincie Konya zijn tien kinderen overleden, ter wijl veertig anderen ln levensgevaar ver keren als gevolg van behandeling van hun hoofd tegen luizen met een insec- tenverdelglngsmiddel, bestemd voor vruchtbomen. DEZE WEEK SLOTBESPREK1NG Realisering zal echter nog vele maanden duren BINNEN enkele dagen zal een (voorlopige) beslissing worden genomen over de realisering van een viertal „miljoenen"- werken in Goes. Het betreft de z.g. infrastructuurwerken havenspoorlijn, weg en brug voor een totaalbedrag van bijna f 3,2 miljoen in deze Zeeuwse kerngemeente. Eind deze week zal tijdens een slotbijeenkomst van vertegen woordigers van het ministerie van economische zaken met het provinciaal bestuur van Zeeland, alsmede de bij de plannen be trokken deskundigen de beslis sing vallen over het wel of niet laten uitvoeren van de werken. De verwachting is, dat de be slissing positief zal zijn voor Goes. Weliswaar zal het resultaat van de bespreking niet onmiddellyk na afloop bekend worden gemaakt, maar kort daarna is indien een gunstige beslissing wordt geno men de principiële subsidietoe zegging van 85 van de minister van economische zaken te ver wachten. Het wachten ïs dan op het gereedkomen vap de besteks- klare tekeningen. Wanneer rijks waterstaat hiermee akkoord kan gaan hetgeen dus impliceert, dat de begroting wordt aanvaard kan de definitieve beslissing .van de minister van economische zaken tegemoet worden gezien. Niets let dan meer om tot aanbe steding van de werken over te gaan. Alvorens het echter zover is, zullen nog wel enige maanden verstrijken. Hoewel de gemeenteraad van Goes de infrastructuurplannen in zijn verga dering van 8 december 1961 heeft aanvaard en onmiddellijk daarna met de voorbereidingen is begonnen, heeft de gemeente verschillende tegenval lers moeten incasseren. De sonderin gen van de weg- en spoorlijntracés zijn pas vorige week gereedgekomen, terwijl het in de bedoeling lag het werk enige maanden eerder te be ëindigen. Niet alleen heeft Grond mechanica uit Delft een gedwongen rustperiode moeten ondergaan tijdens do vorstperiode in de afgelopen win ter, maar tevens is de meetmachine geruime tijd buiten werking geweest als gevolg van een defect. Dit alles heeft vertragend gewerkt. Half jaar? De architect van het werk, het in genieurs- en adviesbureau irs. Witteveen en Bos te Deventer, zal thans de gegevens van de sonde- (Zie slot pag. 2 kot. 5) In de „Bres"-brochure, die gisteren in onze krant werd besproken, trof ons een fier woord: „De grens wordt gesloopt". Het viel ons namelijk daarom zo op, omdat nog geen veertien dagen geleden in ons blad een reportage was afgedrukt, waaruit ondubbelzinnig bleek hoe hoog de muur in feite nog is tus sen Nederland en België. In dat stuk was een aantal feiten opge somd, waarmee met name de be woners van de grensstreek voortdu rend hebben te maken, feiten, die helaas geen grootse indruk geven van de Benelux in de praktijk. In beleidskringen wil men aan deze toestand iets doen en daartoe is nu een permanent orgaan gecreëerd, de Benelux Regional 1 Economische Samenwerking, een instelling waar van de voorletters het woord „Bres" vormen. Als men de samenstellers van de eerste brochure van deze ..Bres" mag geloven, dan zal er nu ernst mee worden gemaakt, met het slopen van de grens! Het wordt tijd. Want zoals het nu gaat. is Benelux in de grens provincies niet veel meer dan een vage kreet, een soort alibi voor bepaalde activiteiten, die ook zonder Benelux voortreffelijk georganiseerd kunnen worden. In de Gazet van Antwerpen troffen we onlangs nog een voorbeeld van zulk een activi teit aan: de Beneluxfeesten van Eeklo. Er zijn daar namelijk aller lei feestelijkheden gehouden in ver band met de ope ning van een nieu we weg naar de Nederlandse grens en daarvoor wa ren ook Zeeuws- viaamse autoriteiten uitgenodigd. Van Belgische zijde werden hoogge stemde woorden gesproken over de daadwerkelijke Beneluxpraktijk, meer bepaald tussen Zeeuwsch- Vlaanderen en het Meetjesland. Dat klinkt goed, maar het zijn in wezen frasen die hoogstens een goede ge zindheid dekken, maar helaas maar weinig feiten. De omstandigheid, dat men in Eeklo de feestelijkheden rond een wegopening versiert met de naam Benelux, kan daaraan niets veranderen. Zonder die versiering zou alles hetzelfde zijn geweest: het feest zowel als de' grenssituatie. Langs „de streep" is Benelux nog geen gaaf begrip. Daarom juist is het toe te juichen dat deze leemten nu eens grondig zullen worden aan gepakt: er ligt een groot werkter rein op nadere verkenning te wach ten. De thans verschenen brochure van „Bres" bevat eigenlijk niet veel meer dan een globale inventarisatie van het probleem met daarnaast een heel schetsmatig aan geven van de wijze, waarop men deze problematiek wil benaderen. Niet zeer opzienbarend dus. Toch moet men erkentelijk zijn voor de publi- katie van dit kleine boekje, want daarmee komt deze nieuwe vorm van Benelux-arbeid onder een gro ter publiek. En als er iets nodig is voor het aanpakken en uitbouwen van dit werk, dan is het wel een grote bekendheid. Want de Benelux is niet alleen een zaak van specialis ten en regeringsfunctionarissen, maar een aangelegenheid waarin de bevolking van de drie aangesloten landen als geheel b)j is betrokken. En hoewel men het eigenlijke werk van de „Bres" vooral de eerste jaren kan zien als een soort laboratorium- arbeid, een onderzoek van de mo gelijkheden, het opstellen van plan nen ed., komt vrijwel gelijktijdig de noodzakelijkheid naar voren meerde ren voor deze ontwikkeling te inte resseren. Benelux is er voor iedereen in de lage landen, voor de polderbe stuurder en douane-ambtenaar, voor de dominee en de pastoor, voor de leraar en de onderwijzer. Zij allen moeten de realiteit en de kansen van deze realiteit!) van Benelux duidelijk voor ogen krijgen. Wij hopen derhal ve dat deze nieuwe werkgroep in de toekomst eenzelfde koers zal va ren als thans in de aanvang: een grote openheid ten aanzien van haar arbeid, opdat geestdrift kan worden gewekt bij de bevolking aan beide zijden van de grens. Pas dan wordt Benelux werkelijkheid, pas dan wordt de grens geslecht. Een grens wordt gesloopt: dit ge durfde woord lezend in de bro chure hebben wij ons afge vraagd of de arbeid van deze werk groep „Bres", die vcoral praktisch- economisch is ingesteld, niet tevens een aanvulling vergt in de sociaal- culturele sfeer. In dit verband den ken wij aan de onlangs in deze pro vincie opgerichte Belgisch-Neder landse vereniging: ligt er voor deze instelling wellicht op dit gebied een specifieke taak? Er zijn in deze sec tor allerlei intiatieven mogelijk, die weliswaar niet directelijk te maken hebben met het werk van „Bres", maar die er toch wel parallel mee kunnen lopen. Misschien is het mo gelijk, dat men dit aspect nog eens nader bestudeert. In ieder geval is duidelijk, dat thans wat de grensstre ken betreft, zowel in beleidskringen als in de particuliere sector de gees ten 2ajn wakker geschud ten dienste van de Benelux. Gelukkig! En men moet goed begrijpen, het gaat hier niet om een liefhebberijtje van een paar idealisten, maar om nuchtere, realiseerbare kansen, die tot voor kort moeilijk bereikbaar schenen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 1