BtfuK- Eén jaar geëist voor diefstal Westkapelle 0 „Holle Pinkel en het verdorven dorp" Echtpaar Bassie te Middelburg was zaterdag 65 jaar getrouwd 31CW cv».... «cAvijvcv» Waar zijn onze schepen WASMACHINE WASMACHINEHUIS ELEKTROTECHNISCHE EN MECHANISCHE INDUSTRIE „NOLTE" N.V. ELEKTROMONTEURS ZOMERS EN SPORTIEF... Dagbladreclame is de beste reclame MONTEUR FIRMA J. DE DREO MEPAL SERVIEZEN... ONDER ZEELANDS HOGE HEMEL MAANDAG 7 MEI 1962 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VIERHONDERD GULDEN UIT CAFÊLA Verdachte bleef zeer hardnekkig ontkennen De officier van justitie bij de Middelburgse rechtbank heeft vrijdagmorgen een onvoorwaar delijke gevangenisstraf van 1 jaar met aftrek geëist tegen de Westkappelaar J. C. Hem was ten laste gelegd, dat hij op 17 januari in café „De Valk" te Westkapelle een bedrag van ruim 100 uit het buffet heeft gestolen. Tijdens de gehele (langdurige) behandeling van deze zaak bleef de verdachte ontkennen. De eigenaar van het café had de diefstal de volgende morgen ontdekt. Toen hij de kat wilde binnenlaten, merkte hij dat de achterdeur op slot was en dat de sleutel aan de buitenkant rat, een zeer ongewone situatie. Verder stond in het café een binnendeur open, die altijd dïclit is, en er was een tafel verschoven. Bij nader onder zoek bleek, dat er een bedrag aan geld verdwenen was. C. was de avond tevoren in het café geweest. Hij had wat veel gedronken én was bijzonder luidruchtig. De caféhouder liet hem even alleen en toen hij terugkeerde was C. niet meer te zien. Volgens de verdachte zelf was hij toen naar een ander café, en vandaar naar huis gegaan. Onderweg zou hij enkele mensen gezien hebben, onder meer de verbalisant. Tijdens de zit ting van vrijdag verklaarden zowel de eigenares van het andere café als de verbalisant dat zij hem niet had den gezien. C. hield echter vol, dat hij omstreeks het middernachtelijk uur op straat had gelopen. „Je hebt ais een schim door Westkapelle ge wandeld", aldus dc president van de rechtbank, mr. P. van Empel. Een andere aanwijzing was een vingerafdruk, die op een deur in I het café werd gevonden, en die op 35 punten overeenstemde met die van C. I In zijn requisitoir zei de officier, mr. A. W. Rosingh, dat het onmogelijk was in het café van buiten naar binnen te komen. Hij meende dan ook, dat C. zich had laten insluiten, zijn slag sloeg, door de achterdeur naar buiten ging en deze deur aan de buitenkant op slot deed. De verdediger van C., mr. H. Bruin, verklaarde dat de bewijsvoering van de officier berust' op conclusies uit aanwijzingen. Hij achtte deze aan wijzingen echter niet zo duidelijk en verzocht vrijspraak. Uitspraak óp 11 mei. Inklimming In vereniging met een .zekere B. stal de jeugdige los werkman M. J. P. uit Middelburg op 9 maart een bedrag van 325 uit een Middelburgs pakhuis. Met een steen had het tweetal eerst een ruit ingegooid, Daarna wandelden zij een blokje om, aten aan een kraampje een zak patates-frites en hierdoor gesterkt klommen zij naar binnen. Daar vonden zij een enveloppe met geld. De buit had P., die tèr zitting alle feiten erkende, nodig óm een drietal boetes te betalen. De officier eiste een gevangenisstraf van 10 maanden met aftrek van voorarrest, waarvan 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar en onder toe- ziehtstelling van de reclassering. De raadsman van P., mr. J. F. C. Dein- se wees op de moeilijke omstandighe den van verdachte en vroeg een ge heel voorwaardelijke straf. Uitspraak op 11 mei. Overmoedig door de genoten alcohol klom de fabrieksarbeider J. C. G. uit St. Philipsland in de nacht van 18 op 19 november door een raam een huis binnen. Uit een bureaula stal hij een bedrag van 400. Op jacht G., die alle feiten toegaf, had een bezoek gebracht aan zijn vrouw, die in het ziekenhuis lag. Inplaats van naar huis te gaan, bezocht hij een aantal café's. Toen hij weer in St. Philipsland arriveerde haalde hij thuis een buks om in de polder te gaan jagen. Onderweg kwam hij langs het huis en hij kon de verlei ding niet weerstaan. Twaalf maanden gevangenisstraf, waarvan 8 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar en on der toezichtstelling van de reclasse ring, was do eis van de officier. Uit spraak op 11 mei. Leger der Heils in Goes bestond zeventig jaar Ter gelegenheid van het zeventig jarig bestaan van de Goese afdeling van het Leger des Heils was er za terdagavond in de aula van de am bachtsschool een muziekuitvoering. Het muziekkorps van het Leger des Heils uit Dordrecht verzorgde het programma. Bovendien bracht een mannenkoor nog enkele liederen ten gehore. Deze muziekuitvoering, die door ruim 150 belangstellenden werd bijgewoond, stond onder leiding van kolonel en mevrouw Ph. van Dalen. Artikel van drs. Verburg in Ierarenorgaan In het Ierarenorgaan van het Insti tuut voor Middenstandsontwikkeling is een artikel verschenen van drs. M. C. Verburg over „De middenstand en de regionale ontwikkeling". Drs. Ver burg, directeur van het Economisch Technologisch Instituut voor Zee land, hield over dit onderwerp een lezing tijdens het congres van lera ren van het Instituut voor Midden standsontwikkeling, dat in december te Vlissingen werd gehouden. ZATERDAG was het vijfenzestig jaar geleden, dat het echtpaar W. Bassie-van Leerzem te Middelburg in het huwelijk trad. Dit heuglijke feit werd onder meer gevierd met een diner in de Bogardzaal voor on geveer zestig personen (kinderen, klein- en achterkleinkinderen van het echtpaar). Op dezelfde dag was een zoon van het echtpaar, de heer II. Bassie uit Leiden, vijfentwintig jaar getrouwd. De familie Bassie vierde zaterdag dus twee huwelijks jubilea. De heer W. Bassie was eerst wei'k- zaam als landarbeider, daarna werk te hij 25 jaar lang op de boterfabriek op het Seisplein. Later vestigde hij zich als zelfstandig tuinder; de pro- dukten ventte hij zelf uit. Man en vrouw zijn beiden bijna 87 jaar. De Walcherse klederdracht zijn zij altijd trouw gebleven. Het echtpaar heeft acht kinderen, waarvan er twee niet in Zeeland wonen, 31 kleinkinderen en ongeveer 40 achterkleinkinderen. Al 61 jaar lang wonen de heer en mevrouw Bassie in hetzelfde huis aan de Seisweg. Ook het zestigjarige huwelijksfeest werd destijds uitgebreid gevierd en zaterdag heeft men het nog eens dunnetjes overgedaan: 's middags een receptie in de Bogardzaal en 's avonds zoals reeds gemeld een diner voor de familie. Op de foto: het echtpaar Bassie. (foto P.Z.C.) RADIO- EN T.V.-RUBRIEK VANDAAG T elevisie Om acht uur het journaal en het weer. Om tien voor half negen nieuws achter het nieuws van Arie Kleywegt. Om vijf over half negen de eerste aflevering uit de Amerikaanse Perry Mason filmserie met Raymond Burr als advocaat-detective. Ball- roomdansen zullen te zien zrjn van1 vijf voor half tien tot tien over tien in de wedstrijd tussen Engelse en Ne derlandse dansparen. Zij zullen wor den begeleid door Ray Mackay en zijn orkest en door het Grand Gala Orkest o.I.v. Jan Corduwener. Om tien over tien de Spiegel der kunsten voor muzeminnend Nederland, zoals de samensteller Henk de Bij zelf zegt. Om tien over half elf een repor tage van het koninklijk bezoek aan Friesland, Groningen en Drente. De Vlaamse televisie geeft na de Tienerklanken om zeven uur, twee tekenfilms om half acht, het cultu rele nieuws om kwart voor acht, het ballet voor debutanten om half negen, om negen uur de Rudi Carrellshow. Om tien over half tien vergeet niet te lezen gesprekken met Vlaamse schrijvers over hun werk. Radio Hilversum I: Om kwart over zeven de operette van Johann Strauss, een Nacht in Venetië, uitgevoerd door het Günther Arndtkoor het orkest van de Stedelijke Opera te Berlijn o.I.v. Fried Walter, met vele solisten. Om vijf over acht de Radioscoop Corry Brokken zingt Franse chan sons het bollen-hoorspel heet dit keer „De stille bewonderaar". Om tien over half elf reportages van de ko ninklijke bezoeken aan de provincies. Om elf uur jazz van Eric Krans. Hilversum II: Openbaar kunstbezit om tien voor zeven professor dr. F. W. S. van Thienen van de rijks academie voor beeldende kunsten te Amsterdam bespreekt de madonna met musicerende engelen van Jacob Corn, van Oostzanen. Om kwart voor negen het hoorspel de slede-patrouille van David Howarth. Om tien uur Volk en staat een causerie van prof. dr. I. A. Diepenhorst. Om vijf over elf de muzikale vraagbaak. kERKNIEUWS Vrijz. Prot. Landdag op 17 juni te Bergen op Zoom Zondag 17 juni zal te Bergen op Zoom de Vrijzinnig-protestantse Landdag voor Zeeland en westelijk Noord-Brabant worden gehouden. De. deelnemers van deze dag bezoeken tevens 's morgens in de Grote Kerk van de Ned. herv. gemeente een dienst voor jong en oud bij, die zal worden geleid door ds. H. Brouwer uit Bergen op Zoom. In de namïddagbijeenkomst in Tha lia bij mooi weer in de openlucht in de tuin, anders in de grote zaal zal als spreker optreden ds. W. de Weerd uit Oostvoorne. Het program ma wordt besloten met een voor dracht van de heer Johan Lauxter- man uit Amsterdam. Des middags kan men in de grote zaal aanzitten aan een gezamenlijke koffiemaaltijd. STAD UTRECHT 4 t> STEVEN 4 ts Rotterdam AMPENAN 4 v. Philadelphia r AMSTELSTAD 3 te Portland APPINGEDIJK 4 v. Lot Angelci 5 to San Farncisco ARCHIMEDES 4 te «uen» ASTEROPE 4 v. Hainoton Road BANTAM s to Bromerhaven BÊNNEKOM 4 v. Port of BlLLtTON a v. Portland n ,R 4 MA S IT IAI Baniaa Seachyheai GA ASTER LAND 4 v. Cabedele n HATHOR s te Hamburg HECTOR 4 V. Napels n. Ilvorn HILVERSUM 4 v. Jackaonvill JACOB VERpLME n. Baltimore KINDERDIJK 4 v Djibouti Sulphi OUWERKERK STEENKERK r Heden ontvingen wij het ontstellende bericht uit Eindhoven van het plotselinge overlijden van onze geliefde broe der CORNELIS ZWEEMER, op de leeftijd van 68 jaar. De familie. Borsselc, 4 mei 1962. Heden overleed, zacht en kalm, onze lieve vrouw, moeder, be huwd- en grootmoeder, CORNELIA SCHEPPER- MEI J AARD, In de ouderdom van ruim 70 jaar. Uit aller naam, fam. Schipper. Nieuwdorp, 5 mei 1962 Nw. Kraayertseweg 19 Heden overleed, tot on ze diepe droefheid, zeer onverwachts, zacht en kalm, ten huize van C. Koster, onze geliefde moeder, behuwd-, groot- en overgroot moeder, zuster, be huwdzuster en tante JANNA WILLEMINA FAASSE. weduwe van Kommer Quist, in de ouderdom van ruim 75 jaar. Uit aller naam, Fam. K. Quist. St.-Philipsland, 4 mei 1962. Voor de vele bewijzen van deelneming, ontvangen na het voor mij zo droevig ver lies van mijn geliefde vrouw N. M. VAN HOORN MESMAN, zeg ik hartelijk dank. W. van Hoorn. Vlissingen, 4 mei 1962. Paul Krugerstraat 11. Met droefheid geven wij kennis, dat na een kortstondig lijden, nog onverwachts in volle vrede van ons is heen gegaan, onze zeer ge liefde en zorgzame vrouw, moeder, be huwd- en grootmoeder ELIZABETH CORNELIA DE RUIJTER, geb. Bliek, in de ouderdom van ruim S0 jaar. J. de Ruijter. M. A. de Ruijter. L. G. de Ruijter- Stroosnijder. En kleinkinderen. Amsterdam-Z., 4 mei 1962. Valeriusstraat 45. Algemene kennisgeving. Heden overleed, zacht en kalm, in het Rust huis „Der Bocdc" te Koudekerke, onze lieve zuster en schoonzuster PIETERNELLA JACOBA PLASSCHAERT, in de ouderdom van 82 jaar. J. Plasscliaert. M. L. Plasschaert- Blielc. Middelburg, 4 mei '62. Herengracht 44. SLAAGT U ALTIJD uoK als U een Velo-combinatie koopt, krijgt U TOO,- voor uw oude machine terug. Kom eens vrijblijvend praten in het van M. POORTVLIET, Wijngaardstraat 5, GOES. Telefoon 7768. Heaen overleed plotse ling, tot onze grote droefheid, onze lieve moeder, behuwd-, groot- en overgroot moeder, CATHARIXA ROOSE, wed. van Izak Lijnse, eerder weduwe van Andrïes Godesclialk, in de gezegende ouder dom van 89 jaar. Goes: J. W. Godesclialk. M. Godeschalk- Baljeu. O.- en W.-Souburg: P. M. Lijnse- Godeschalk. A. Lijnse. A. S. Polderman- Lijnse. W. Polderman. A. Ovaa. M. Ovaa- Hollebrandse. O.- en W.-Souburg, 4 mei 1962. Oranjeplein 19. De begrafenis zal plaatshebben op dins dag 8 mei a.s. Vertrek van het sterfhuis des namiddags te 2 uur. Tong'elresestraat 209 Eindhoven Voor de uitvoering van een groot project in Middelburg en diverse andere karweien in Ne derland zoeken wij Zowel volwas, als halfwas en leerlingen. Wij bieden een prettige, interessante werkkring met een goede beloning en prima sociale voor zieningen. Gratis in bruikleen verstrekking van een tas met een uitgebreide collectie handge- reedschappen. Belangrijke tegemoetkoming hi studiekosten. Sollicitaties kunnen, zowel persoonlijk als schriftelijk, geschieden bij onze afdeling Perso neelszaken. Geïteresseerden kunnen zich bovendien voor inlichting vervoegen in MIDDELBURG, op dinsdagavond 8 mei a.s. tussen 7 en 8 uur in café „Het Wapen van Zeeland", Graven straat 5. lijders (sters) MYOPLASTIC KLEBER de franse vinding zonder j veer en kussen doet sinds 1953 in Nederland aan duizenden van Uw landgenoten hun breuk en hun breukband vergeten. U kunt op Uw beurt kosteloos dczeonvergelijkbare methode proberen bij de des kundige van INSTITUT HERNIAIRE DE LYON„ GOES: „Focus", Gr. Markt, woensdag 9 mei 10.15 -12 u. BERGEN OP ZOOM: Drog. Besling, Fortuinstraat 12, woensdag 9 mei 14 -16 u. TERNEUZEN Drog. Din- gemanse, Axelsestr. 3, don derdag 10 mei 10-12 uur. OOSTBUKG Drog. Huis man, Raadhuisplein 11, don derdag 10 mei 14-16 u. In lichtingen: I. H. L„ Heem- steedse Dreef 258, Heem stede. Neem ook 'n abonnement op de PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT die in Zeeland nieuws voor het gehele gezin brengt. nieuwe pantalons voor teenager en de moderne vrouw vele verrassende dessins. jROOVERS I I Walslraal 82 V Lx* Vlissingen Gevraagd: VOLWASSEN of AANKOMEND voor onze afdeling bromfietsen en motoren. Hoog loon. Wl. J. Jeremiasse GOES - TEL. 6063. Breng uw nieuw gekochte mantelhoed,schoenen of tas mee naar onze speciaal zaak In de grote sortering HANDSCHOENEN vindt U beslist het daarbij passende paar. L. Delft 125, Middelburg. modern van vormgeving, praktisch onbreekbaar. Alle onderdelen los ver krijgbaar. De moderne kampeerder wil niet anders meer. OOVERS-SPORT S*gMreil/ut 24 KiAJ&scj BAREND ZWERFMANS In „Onder Zeelands hoge hemel" neemt de auteur zijn lezers het ganse jaar mee op wandel, door Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland, door Zeeuwsch-Vlaanderen en de andere delen onzer provincie, terwijl hij bij wijze van afwisseling ook eens meetrekt met kreeften- en mosselvissers. Van alles wat hij ziet, vertelt hij op de hem eigen, boeiende, genoeglijke manier. Met vele foto's en illustraties van de schrijver. W. Vaarzon Morel tekende het omslag, lng. 3,85. Geb. 4,85. Alom bij de boekhandel verkrijgbaar. Uitg. FA. G. W. DEN BOER - MIDDELBURG.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 9