Titanic-mysterie zou zijn opgehelderd Nederlandse expeditie vertrekt in augustus naar Himalaya Alles ZIEN en HOREN over gezellig kolen stoken het geheim van genoegens WELKOM! Stormen van applaus voor Eartha Kitt BELGISCHE KRITIEK OP KONINGIN-MOEDER GEEN ONTMOETING MET VERSCHRIKKELIJKE SNEEUWMAN OP PROGRAMMA LUNS SPRAK RUSK OVER NIEUW-GUINEA NIET DE „CALIFORNIAN" MAAR NOORSE „SAMSON" VOER LANGS MAANDAG 7 MEI 1962 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Noorse consul een rapport opge steld, nadat men vernomen had wat er met de Titanic was ge beurd en het vermoeden was ge rezen, dat de Samson zich dicht bij de Titanic had opgehouden ten tijde van de ramp. Macmillan naar Parijs De Britse minister-president Macmil lan heeft een uitnodiging van gene raal en mevrouw De Gaulle aanvaard voor een bezoek op 2 en 3 juli aan Frankrijk. Breng een bezoelc aan de Voorlichtingscaravan van de Stichting Vaste Brandstoffen. Met film, folders, haardmodellen en alle gewenste informaties wordt U volledig voorgelicht omtrent gezellig kolen stoken. Eén van de twee caissons, die het Engelse sleepschip „Clarn- sing" vrijdag op de Noordzee bij het lichtschip West-Hin derverspeelde, is zondagmor gen door de Nederlandse sleep boot ,^Ebro" veilig de haven van Vlissingen binnengebracht. De caAsson was op de Noord zee opgepikt door de sleepboot „Tyne" en later overgegeven aan de ,J2bro". De andere cais son wist de „Clamsing" zelf naar Vlissingen te brengen. Beide caisons zullen hier wor den gesloopt. Foto P.Z.C.) Gekleed in een avondjapon van goud brokaat heeft de Indiaans-Afrikaans Amerikaanse zangeres Eartha Kitt zondagavond met haar optreden stormen van applaus geoogst in het Amsterdams Concertgebouw. De twaalf songs die zij bracht werden begeleid door het orkest „The Sky- masters". Voor de pauze vulden enige cabare tiers. „The Skymasters" en de En gelsman Peter Reeves het program ma. Eartha Kitt kwam uit de podium- vloer te voorschijn op een rustbank en gekleed in een minkjas. Haar eerste nummer was „Hard day last night". Het lukte het enthousiaste publiek niet haar na haar laatste nummer (C'est si bon) een toegift te laten geven. Wel kwam Eartha Kitt nog eenmaal terug om te vertellen, dat zij de avond plezierig had gevonden en dat zij Amsterdam een geweldige stad vond. De Franse arts dr. Crosnier uit Pa rijs heeft in het blad „Journees Lyonnai- ses de Medecine" te Lyon meegedeeld dat sinds 1959 negen gevallen van nier transplantatie zijn verricht, waarvan er vjji rijn geslaagd, Diverse Belgische bladen hebben scherpe kritiek geleverd op de acti viteiten van koningin-moeder Elisa beth van België, die thans in Moskou verblijft. „Het Volk" vroeg zich zelfs af of de koningin-moeder nog wel in het be zit was van al haar geestelijke kwa liteiten. Oorzaak van de kritiek was het feit, dat koningin-moeder Elisabeth het „nogal goed kan vinden met de com munisten". Dit is in feite reeds tien tallen jaren het geval en er zijn Bel gen, die haar daarom de bijnaam de „rode koningin" hebben gegeven. Het recente bezoek van de „rode ko ningin" aan Moskou echter heeft vol gens „Het Volk" de emmer doen overlopen. Niet alleen legde zij een krans bij het graf van Lenin, maar bovendien stond zij een vraaggesprek toe aan het Belgische communistische blad „Drapeau Rouge" waarin zij premier Kroesjtsjew beschreef als „een vrien delijk man". Zaterdag schreef „Le Peuple" „deze keer is zij te ver gegaan". „Independance" te Charleroi lever de zaterdag een scherp gestelde be schouwing over het interview met „Drapaeu Rouge". Volgens welingelichte kringen zal de „rode koningin" te horen krijgen de pijnlijke bezoeken aan Moskou en de Chinese republiek en dergelijke ach terwege te laten. De koning zelf zal haar deze boodschap overbrengen, zo werd gezegd. HOOFD O.A.S. IN FRANKRIJK GEGREPEN Franse rechercheurs vermomd als huisschilders, hebben zaterdag.te Pa rijs het hoofd van de burgerorgani satie van de O.A.S. in Frankrijk, An- dré Canal, aangehouden. De politiemannen omsingelden hem op straat. Voorbijgangers wilden Ca nal eerst te hulp komen omdat zij dachten dat de man het slachtoffer was van een poging tot ontvoering. Canal wordt verantwoordelijk geacht voor de aanslagen met kneedbom- men in Tarijs en omgeving. Hij. draagt de bijnaam „de zwarte mono cle" om de monocle die hij voor een glazen oog draagt. Europa-wimpel voor Alkmaar De vice-president van de raad gevende vergadering van de Raad van Europa, dr. C. L. Patijn, heeft tijdens een plech tige vergadering in de veiling hal te Alkmaar de Europa-win- pel uitgereikt aan burgemees ter mr. II. J. Wvtema van Alk maar. Deze bijzondere onder scheiding viel Alkmaar ten deel wegens de vele activitei ten ter bevordering van de Europese gedachte. De plech tigheid werd bijzondere luister bijgezet door de aanwezigheid van delegaties uit de drie zus- stersteden Bath. Darmstadt en Troves. Dr. Palijn wees er o.a. op dat Alkmaar de uitwisse- lfngsgedachte krachtig heeft gestimuleerd en een hechte banc hééft weten te smeden met de zustersteden. Voorgeologisch en medisch onderzoek ln augustus zal een Nederlandse expeditie onder leiding van de hoogleraar in de algemene geolo gie aan de universiteit van Am sterdam, prof. dr. K. G. Egeler, naar de Himalaya van Nepal ver trekken voor het verrichten van een geologisch-aipinistische explo ratie. De andere deelnemers aan deze tocht zijn dr. T. de Booy, dr. J. W. A. Boden Hausen, drs. H. J. Nijhuis en drs. G. Schaar, al len geologen, de chirurg van het Haagse Bronovo ziekenhuis dr. A. Tammes, en waarschijnlijk de arts P. van Lookeren Campagne. Voorts zullen als alpinisten mee gaan de beroemde Franse berg gids Lionel Terray en de studen ten H. C. en P. F. J. van Looke ren Campagne. De Himalaj'a-expeditie heeft een tweeledig doel. In de eerste plaats zal een geologisch onderzoek van zuiver wetenschappelijke aard worden verricht, waaraan verbon den een medisch onderzoek, het wetenschappelijke, team zal de in gewikkelde structuur en stratigra fie van een deel van de Himalaya, gelegen in westelijk centraal Ne pal. bestuderen en verder aan dacht besteden aan de ouderdom der granitische lichamen en de graad van de metamorfose der verschillende gesteenten waaruit de structurele eenheden zijn opge bouwd. Het onderzoek beoogt een bijdrage te leveren lot de kennis van de geo logische bouw van de grootste al pineketen der wereld. De beide artsen zullen vooral onderzoekin gen op fysiologisch gebied ver richten. De bergbeklimmers van het team zullen énkele nog onbestegen top pen van de Nilgiri-groep beklim men, hun voornaamste doel is de ruim 7000 meter hoge noordtop. Indien men deze top inderdaad be reikt betekent dat een hoogtere cord voor een Nederlandse expe ditie. Subsidies Het geologisch gedeelte van de expe ditie zal ongeveer &V» maand du ren, het alpinistïsch gedeelte on geveer 3 maanden. De deelnemers Volgens zeer gezaghebbende krin gen in Athene heeft de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Dean Rusk, weer goede hoop, dat het afgebroken Nederlands-Indonesische overleg over de toekomst van Nieuw- Guinea spoedig zal worden hervat. Zij zeiden dit nadat de Amerikaan se minister met zijn Nederlandse collega een langdurig en vriendschap pelijk gesprek had gehad. Men zei, dat Luns aan Rusk had duidelijk ge maakt, dat Nederland een stabilise ring wenst van de strijdkrachten in het gebied. Luns had echter duidelijk gemaakt, dat op dit punt Indonesië nog geen opheldering had gegeven. Volgens Luns zou het initiatief nu van Indonesië moeten komen. zullen een deel van het benodigde geld zelf inbrengen, maar het grootste deel van de kosten zal worden bestreden door subsidies van culturele, wetenschappelijke en sportieve instellingen. Tot voor Pasen was het nog niet zeker of de expeditie zou kunnen door gaan, maar zondag j.l. ontving prof. Egeler van de in allerijl naar New Delhi gereisde dr. De Booy een telegram, waarin deze meldde dat de vereiste toestem mingen zijn verkregen. Dr. De Booy verblijft op het ogen blik nog in Nepal, waar hij reeds voorbereidingen treft voor de op slag van de materialen en levens middelen, die een totaalgewicht hebben van 6000 kg. Van het dorp Pokhana, 150 km van Katamandoe, zullen deze ma terialen en levensmiddelen door ongeveer 150 dragers naar het ba siskamp gebracht worden. De berggids Terray, die op het ogen blik als leider van een Franse expeditie in de Himalaya verblijft, heeft reeds een tiental sherpa's uitgekozen, die de Nederlanders op hun tochten door het gebergte zullen vergezellen. Ervaring in Andes Plrof. Egeler, dr. De Booy en Terray hebben in 1952 en 1956 reeds ge zamenlijk deelgenomen aan expe dities naar het Andesgebergte. Na overleg met Terray hebben de Nederlanders besloten een Franse uitrusting aan te schaffen, geba seerd op een temperatuur van 30 graden Celsius onder nul, een deel van de uitrusting zal men over nemen van de Franse expeditie die op het ogenblik in de Himalaya verblijft. Prof. Egeler gelooft niet in het be staan van de „verschrikkelijke sneeuwman". Aangezien Terray evenwel verschillende malen ab normale sporen in de Himalaya heeft gezien, gaan de gedachten van de Nederlandse expeditieleider uit naar de mogelijkheid, dat in de Himalaya een grote aap of beer leeft. Geen van de expeditieleden denkt aan een ontmoeting met het wezen dat de grote sporen zou veroorzaken. Geheim rapport onthuld Naar alle waarschijnlijkheid is het mysterieuze schip, dat volgens overlevenden van de ramp met de oceaanreus „Ti tanic" langsvoer zonder hulp te bieden, niet het Britse vrachtseliip „Californian" ge weest maar een Noorse rob- benjager, de „Samson", die met een bemanning van 42 koppen en in uitstekende staat verkerende reddingsbo ten dicht onder de Titanic voer, toen het schip op een ijsberg liep en met 1503 op varenden verging. Naar aanleiding van een rapport van de eerste stuurman van de Sam son, Henrik Naess, dat onlangs door de Noorse televisie aan de openbaarheid is prijsgegeven, heeft het Noorse blad „Verdens Gang" verklaard, dat het een raadsel blijft hoe de commentator van het televisiestation, Kjell Arnljot Wig, de hand heeft kun nen leggen op dit geheime rap port. De reden dat het rapport geheim is gehouden ligt in het, feit, dat de Samson op illegale robben vangst was. Toen de bemanning de lichten van de Titanic had waargenomen had men aanvan kelijk gedacht met sterren te doen te hebben, maar toen de lichten dichter bij kwamen, was men bang geworden, dat het schepen van de Amerikaanse kustwacht waren. In plaats van een nader ondei'zoek in te stellen was de Samson op de vlucht geslagen. De alarmraketten, door de Titanic afgevuurd, had men voor signalen van hun achtervolgers gehouden. Zodra het schip te Reykjavik aan kwam had de eerste stuurman Naess in samenwerking met de (Advertentie) Groot of klein, elk écht genoegen haalt u even uit de sleur. Neem Arsenal: een gróte sigaret in formaat, smaak en aroma. Overigensrookt u al Arsenal? 8 en 9 mei - van 14 tot 21 uur - LEDELPLEIN, OOSTBURG

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 7