PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT KONINKLIJK PAAR BEGON TOCHT LANGS ELF HOOFDSTEDEN Publiek kan vorstelijke rijtoer en wandelroute via Burg goed volgen Ontmoeting met de jeugd in Zwolle, Arnhem en Utrecht Twee jongens gedood door handgranaat N.A.V.O. krijgt vijf Polaris-duikboten Vandaag... Abdel Serraj uit ziekenhuis ontsnapt Polaris-raket gelanceerd V.S. VRAGEN STERKERE CONVENTIONELE STRIJDMACHT VLIEGTUIG STORT NEER OP WIGHT-10 DODEN 205e jaargang - no, 107 Dagb.ao uitgave van «Ie firma Provinciale Zeeuwse Courant Diiect^e F. van de Velde en F. B. den Boer Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteuren W. Leertouwer en G. A. de Kofc. ABONNEMENTSPRIJS 62 cent per weefc. j 8,00 p. kw.; fr. p. p. 8,25 per kw Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 7 mei 1962 ADVEHTENTIEPRIJS 27 cent per m.m. Minim p. advertentie 4,— Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (maximum 8 regelai St cent per regel met een minimum van 1,25 „Brieven bu reau van dit blad" 25 cent meer. Giro n» 359300 P.Z.C. Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 08-60, tel. 2355 (b.g.g red. 3508/3546. adv 3647/3643; Middelburg. Markt 51. tel. 3841 (b.g g red. 2U78/3169. adv. 237t»>; !S Gr. Markt 2. tel. 6140 (b.g.g red. 7853. adv S213» Oostburg tel. 3395. Terneuzen tel. 2116. Zienkzee rea tel. 2425 adm tel. Pierre Salinger, de SG-jarige perschef van de Amerikaanse president Kennedy, is zondag ochtend even op Schiphol ge- I wees/;. Hij arriveerde om kwart voor tien.met het K.L. M.-lijntoestei uit New York, dat een half uur vertraging had, en reisde even later met de Tokio-machine naar Frank fort. Van deze stad zou hij naar Bonn reizen voor twee daagse besprelcingen met Duit se voorlichtingsambtenaren. Woensdagavond keert hij naar j ons land terug. Op donderdag- avond 10 mei zal hij in de rol zaal aan het Binnenhof in Den Haag spreken over „Interna tional informationDe foto toont Salinger bij het verlaten van het vliegtuig uit New York. Spectaculair jeugdspel in Arnhemse Schouwburg Koningin en prins zijn hun tocht langs de provinciehoofdsteden begonnen. Overijsel, Gelderland en Utrecht hebben zaterdag op ondubbelzinnige wijze van hun aanhankelijkheid aan het vor stenhuis getuigd en gaven daarmee het mooiste huwelijks cadeau dat het zilveren bruidspaar mocht wensen. Ongedwon gen hebben koningin en prins en hun kinderen feest gevierd. Een feest waarin met name de jeugd betrokken werd. Als men wil spreken van hoogtepunten dan waren dit er vele. Een beeld van het bezoek dat het koninklijk gezin zaterdag aan Utrecht bracht. Foto: het koninklijk gezin op het Vre- denburgplein, waar meer dan duizend jongeren aan lange houten tafels gezeten zich te goed deden aan een bevrij dingsmaaltijd bestaande uit ,JMeat and vegetables". Spectaculair was natuurlijk het jeugdspel in de Arnhemse Schouw burg, waar honderden jongeren bij een waren en hier op hun manier een antwoord gaven op de door onze vorstin gestelde vraag: „Wat denken jullie van de toekomst?". Maar dan was er ook dat ongedwongen samen zijn in de Buiten Sociëteit in Zwolle. Ook hier weer tientallen jongens en meisjes die luisterden naar een con cert dat door het Twents Jeugdor kest werd gegeven. Men zat niet in lange rijen maar ongedwongen aan met bloemen versierde tafeltjes. Aan elk van deze tafeltjes was een plaats opengehouden. De koninklijke gasten konden zelf kiezen waar zij wilden zitten. Dat deden zij dan ook. Zo maar, naast een meisje dat het schort van de houshoudschool nog droeg en een jonge landbouwer in overall. Zij dronken samen koffie, die jeugd van Overijsel en de gasten waarom het ging. Overijsel wilde zijn gezicht laten zien en dat deed men door een groots défilé, waarover de gasten zich bijzonder enthousiast toon den. En zo was liet eigenlijk ook in Gelderland. Naast de manifes tatie in de Schouwburg was er nog gelegenheid om de koningin, de prins en de prinsessen die op het balkon van het provinciehuis stonden, hulde te brengen. Dat deden meer dan 2000 padvinders, maar ook de 1000 schutters van de Gevonden wapen ontplofte Derde Rotterdamse jongen liep bijtijds weg Rond twaalf uur zaterdagmid dag deed zich op de Carnisse- singei in Rotterdam een explo sie voor. waarbij een jongen van acht jaar en een jongen van 11 jaar zijn omgekomen. De kinderen hadden vermoedelijk uit het water een handgranaat opgevist, die explodeerde toen ze de veiligheidspin er uit trok ken. Een derde kind dat ook in hun ge zelschap was begreep hoe gevaarlijk het spel van zijn vriendjes was. Hij heeft nog geroepen: „gooi het weg" en is toen vlug naai dc overkant van de straat gelopen- Dit kind bleef ongedeerd- De slachtoffers zijn de 8-jarïge jongen L. A. Burghout uit de Madeliefstraat in Rotterdam, die op slag werd gedood, en de li- jarige jongen H- A. Hendrikse iiit de Klaverstraat, eveneens in Rotterdam, die zwaar gewond naar het Zuiderziekenhuis werd vervoerd en daar is overleden 5 .is het 100 jaar geleden, dat een brand vrijwel geheel En- schede in de as legde. JJ ...is het 75 jaar geleden, dat 5 de eerste proefrit plaatshad 5 van de Stoomtram Maatschap- pij Breskens-Maldeghem N.V. ...is het 350 jaar geleden, dat de beroemde Engelse dichter 5 Robert Browning te Camber- m m well werd geboren. imimnmnmiiiiiiil Het projectiel was vermoedelijk een luchtdrukhandgranaat. Vriendjes en omstanders zagen hoe de jongens op de Carnissesingel de veiligheidspen lostrokken. Enkele seconden daarna explodeerde de granaat. De klap was tot ver in de omtrek te horen. Personeel van verschillende instan ties zoekt in de buurt van het onge val naar mogelijk ander oorlogstuig. OPSTAND IN VENEZUELA NEERGESLAGEN De regeringsstrydkrachten van Ve nezuela hebben zaterdagavond de twee dagen oude communistisch-ge- inspireerdc opstand in de havenstad Carupano neergeslagen, en zijn lei ders, onder wie kapitein ter zee Jesus Teodoro Molina Villcgas, gevangen genomen. Vijftienhonderd soldaten van het re geringsleger waren in opdracht van president Romulo Bctancourt naar Carupano opgerukt, waar zij zich na zes uur bittere gevechten nestelden. De opstandelingen, onder wie 450 mariniers en honderd communisti sche en crypto-communistische ele menten, bestookten de regeringstroe pen vanaf balkons en daken en van uit vensters. Radio Damascus heeft gisteren in een uitzending bekend gemaakt dat de voormalige vice-president van de Verenigde Arabische Republiek, Ab del Hamid Serraj, uit het gevange nisziekenhuis van El Maza is ont snapt. Serraj werd gearresteerd na een mi litaire coupe in Syrië die de afschei ding van het land uit de V.A.R. tot gevolg had. Federatie van Gelderlandse schut terij, de honderden bejaarden en de amazones en ruiters. Avond in Utrecht Utrecht viel de eer te beurt van een avondlijk bezoek. En men heeft dit tijdstip dan ook uitgebuit door te werken met veel kleurige lichtjes en geïllumineerde erebogen. De Utrecht se grachten, zovaak bekritiseerd, bo den een feeërieke aanblik, men was huiverig voor een tocht van dc ko ninklijke bezoekers door deze grach ten na al dat schoons dat er in de eerste dagen van mei reeds was ge boden. Maar de koninklijke familie heeft waarlijk genoten van wat hier werd getoond. Op het meest rustige plekje van Utrecht, de eeuwenoude kloostertuin aan de voet van de Dom, ontving het Sticht het zilveren bruids paar en zijn kinderen. Een waarlijk groots moment dat werd omlijst door frêle orgelpreludes die uit het Dom- orgel opwelden. Maaltijd En dan die maaltijd in Utrecht. Men wilde op de vijfde mei iets anders doen dan gewoon in Utrecht en men zocht het in de bevrijdingsmaaltijd waar velen nog zulke dankbare herinneringen aan hebben. „Meat and vegetables" aten de honderden jongeren die aan lange tafels op het Vredenburg gezeten waren en waar ook koningin en prins en de prinsessen een kijkje kwamen nemen. Deze zelfde maaltijd werd later op de avond geserveerd in het groot au ditorium van de universiteit, waar zich ruim 100 genodigden rond de koninklijke familie schaarden. Geslaagd Deze eerste dag van een reeks van bezoeken aan provinciale hoofdsteden mag bijzonder geslaagd worden ge noemd. Hiervan getuigden ook de koninkiyke gasten zelve toen zjj bij hun afscheid de commissarissen der Segni gekozen tot president van Italië Het Italiaanse parlement heeft zon dagavond de 71-jarige officiële christendemocratische, kandidaat, prof. Antonio Segni, bij de negende stemming tot president van Italië ge kozen. Segni, minister van buitenlandse za ken en voormalig premier, werd door de voorzitter van de nationale ver gadering, Giovani Leone, officieel tot president uitgeroepen. Toen bekend werd dat Segni ue ver eiste (gewone) meerderheid van 428 Stemmen had verkregen werd hij door zijn aanhangers toegejuicht. Segni behaalde 443 stemmen tegen over zijn voornaamste tegenstander Giuseppe Saragat, de officiële soci aal-democratische kandidaat. 334. De onzekerheid heeft vijf dagen ge duurd. De negende stemming was zondag avond enige tijd verschoven nadat sommige parlementariërs slaags wa ren geraakt en beledigende opmer kingen jegens elkaar hadden ge maakt. De Amerikaanse atoomenergiecom missie en het ministerie van defensie hebben bekend gemaakt, dat de Ver enigde Staten zondag in de Stille Oceaan een Polaris-raket met kern- lading vanaf een onderzeeër hebben afgevuurd. Dit was de vijfde proef in de lopende serie. koningin in Overijsel. Gelderland en Utrecht bedankten. Dank werd ook gebracht aan de Nederlandse Spoor wegen die deze dag de verantwoorde lijkheid droegen voor het vervoer van de koninklijke familie en een stipt tijdschema handhaafden. Medezeggenschap in kemzaken De Verenigde Staten hebben de N.A.V.O. meegedeeld, dat zij onmiddellijk vijf kernduikboten met Polaris-raketten voor de N.A.V.O. zullen bestemmen. De Polaris-duikboten zullen onder Amerikaans bevel blijven en onder het gezag van generaal Norstad, de Amerikaanse opperbevelhebber van de N.A.V.O. in Europa staan. In een communiqué dat gistermorgen in Athene is uitgegeven aan het ein de van de driedaagse voorjaarscon ferentie van ministers van buiten landse zaken en defensie van de vijftien N A.V.O.-landen, staat, dat de N.A.V-O- zich in geval van een aanval zal verdedigen „met alle be schikbare middelen." De Verenigde Staten hebben er in bevestigd dat ze zullen doorgaan met het verstrekken van kernwapens voor de versterking van de N.A.V.O. De ministerraad van de N.A.V-O. heeft besloten procedures te ope nen die alle lid-staten van de N.A.V.O. in staat zullen stellen inlichtingen over de rol van kern wapens Dij de N.A.V-O.-defensie in te winnen en uit te wisselen. Het besluit was gebaseerd, aldus het communiqué, op het Amerikaanse aanbod om voor de deelgenoten in de N.A.V-O. informatie beschikbaaar te stellen omtrent opslag van kern wapens en plaats daarvan in Europa, en met hen overleg te plegen inzake omvang van de voorraad kernwapens, de planning en voorkeursdoelen in geval van oorlog. De ministerraad van de NA.V.O. Kleit voor een evenwicht in de ver- ouding tussen conventionele en kernwapens „teneinde tegemoet te komen aan de bedreiging van de veiligheid van de verdragsorganisa tie." Amerika heeft onlangs meegedeeld zijn conventionele strijdkrachten te hebben opgevoerd met 45 procent, van elf tot zestien divisies, en van zijn bondgenoten gevraagd hetzelfde te doen. Op het eiland Wight is gisteren een DC-3 met 17 inzittenden verongelukt. De politie zei dat 10 inzittenden zijn gedood en 7 naar een ziekenhuis zijn gebracht. Het vliegtuig, eigendom van de Channel Airline, die vluchten maakt van Engeland naar eilanden in Het Kanaal, maakte een lijnvlucht van Jersey naar Portsmouth. „DRAAIBOEK" VAN KONINKLIJK BEZOEK: Verkeersmaatregelen: route vrijhouden van voertuigen; bussen naar Loskade DE MIDDELBURGSE politie heeft vanzelfsprekend uitgebreide verkeersmaatregelen moeten nemen om het bezoek van liet ko ninklijk gezin aan Middelburg morgen (dinsdag) zo vlot moge lijk te doen verlopen, maar deze maatregelen hebben het moge lijk gemaakt, dat bet publiek het bezoek van koningin, prins en de vier prinsessen waar zich dit buiten afspeelt goed kan volgen. Met nadruk werd er ons door de commissaris van politie op gewezen, dat de rijwegen van de routes, die de koninklijke stoet volgt, voor alle verkeer (dus ook van fietsen) wordt afgesloten, maar dat bet publiek op de trottoirs waar die zijn aangebracht achter de afzethekken gelegenheid heeft zich op te stellen. Omstreeks half elf zal het koninklijk gezin op de Markt arriveren. Hel publiek wordt verzocht 0111 reeds vanavond (maandag) zyn voertuigen uit. dc te volgen routes te verwijderen en elders te par keren. Deze routes zyu: A: Sport- laan, Noordsingel, Molenwater, Noordpoortstraat, Noordpoort- plein, Herengracht, Seisdam, Achter do Houttuinen, Langevie- le, Pottenmarkt, Plein 1940, Gort straat, Varkcnsmarkt, Hoogstraat, Nieuwe Haven, Turfkaai, Hout- kaai, Segeersstraat, Lange Delft, Koorkerkstraat. Onder de Toren. Groen markt, Bacillen stcene, Bange Noordstraat; B: Balans, Haringplaats, Bleek, Koepoort laan. Voorts dienen vanaf van avond vrijgehouden te worden de Markt, de Nieuwe Burg en de Bodenplaats. Vanzelfsprekend hoe ven de gedeelten van de straten, waar de ronte niet doorvoert, niet vrijgehouden te worden. De afzetting met hekken ter lengte van rond 800 meter van de Markt, Klauwt- Burg en Onder da Toren wordt afgesloten morgenochtend om 7 uur. Op de Markt worden de hek ken ongeveer op het midden van de rijweg geplaats, zodat er voor het publiek nog ruimte genoeg over is om een plaatsje in te nemen. Toegang tot het afgesloten deel van de Markt kan voor genodigden en deelne mers aan de manifestatie alleen worden verkregen via de Lange Noordstraat en het Zusterplein. Op dezelfde tijd 7 uur wordt voor alle voertuigen afgesloten (dus ook voor bromfietsen en ge wone fietsen)Markt, Zusterplein, Lange Delft (tot St. Janstraat), Nieuwe Burg, Lange Noordstraat (tot Bachten Steene), Vlasmarkt, Gravenstraat (tot Zusterstraat). Om 8 uur worden de te volgen routes afgesloten voor alle verkeer. Zo lang mogelijk zal echter het verkeer vanaf de Stationsstraat via de Konlngsbrug en do Houtkaai naar de Londense- kaai en omgekeerd worden doorge laten.'Ditzelfde geldt voor het verkeer vanaf de Veerseslngel via de Noord singel naar de Noordbrug en omge keerd. Parkeren Parkeergelegenheid voor voertuigen is er op: Loskade, Korendijk, Kinder dijk, Londensekaai, Bierkaai, Rou- aansekaai, Rotterdamsekaai, Dam, Dwarskaai, Klein Vlaanderen, Wa- lensingel, Hof van Tange (via Zand straat en Achter de Houttuinen te bereikenPottenbakkerssingel, Schoorsteenvegerssingel en daarbui ten. Het publiek moet er verder rekening mee houden, dat het busstation van bet Streekvervoer Walcheren van-ne gen tot elf uur 's morgens van het Plein '40 naar de Loskade zal worden verplaatst. De commissaris der koningin in Zee land, jhr. mr. A. F. C. de Casem- broot, burgemeester mr. J. Drijber van Middelburg en de commissaris van politie, de heer M. A. Reneman, zullen ter begroeting aanwezig zijn, wanneer de helikopter met de hoge gasten om tien uur op het nieuwe sportterrein, waaromheen de sintel- baan aangelegd is, zal landen. Overi gens zullen deze autoriteiten niet al leen staan: met hen zullen rond 2750 Middelburgse schoolkinderen, ge tooid met mutsen en vlaggetjes en opgesteld rond het sportveld op de tribunes, de koninklijke gasten ver welkomen. Aankomst Vijf Middelburgse meisjes bieden op het „vliegveld" de koninklijke gasten bloemen aan: de koningin krijgt een ruiker van Ankie Loof. prinses Beatrix van Anne-Marie Nicuwenhuyse, prinses Irene van Elsje Meijer, prinses Margriet van Hennie Petiet en prinses Marijke van Annelies Roth. Nadat het koninklijk gezin in een auto een rit rond de sintclbaan heeft ge maakt om de kinderen te danken voor hun welkom, begint een tocht door de stad, die op de Markt zal eindigen. Het gevolg van het koninklijk gezin zal bestaan uit mevrouw L. A. J. ba ronesse de Smeth-baronesse van Pal- landt luitenant-kolonel J. J. L. baron van Lynden, luitenant-kolonel jhr. (Zie slot pag. 5 kol. 5

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 1