KOMT DE STIER IN DISKREDIET....? Klanken uit de ether C J PILOOT STORM ontvoerd in de stratosfeer IN DE GREEP VAN DE ANGST 10 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MAANDAG 7 MEI 1962 (*)ÖÖS<xxxxxx>c<mxm)Gxoc<xxx><xxxxxmxx^^ (Advertentie) He' et zonlicht laaide over de intieme Plaza de Toros van Palma. Ik had mijn schreden daarheen gewend om proefon dervindelijk aan de weet te ko men, of de vechtstier het inder daad tegen het voetbal in Span je heeft moeten afleggen. Vrien den hebben me al eens een kaartje gestuurd, waarop in ca- ricaturale lijnen wordt duidelijk gemaakt, dat het gewijde stie rengevecht zijn populariteit goeddeels aan het virtuoze bal- Met Pierre Huijskens door de sport VVVVW»AAA>\VVVWVV»AA»V spel heeft verloren. De „ansicht" toont een kolossale „toro", die voor de poort van een arena tra nen met tuiten stort en snikkend uitroept: „Ik mag er niet meer in. Ze kijken liever naar Di Stefano". Wie zich ter plaatse in de kwes tie verdiept, ervaart al gauw dat jong Spanje door de roem van Real Madrid en Barcelona, door de meer dan onmenselijke span ning in de eerste Spaanse divisie en door het ontstaan van bijzon der vechtlustige plaatselijke teams, de grote torero's als de kampioenen van een oude tra ditie op een veelzeggende wijze met rust laaf. Jong Spanje houdt meer van Di Stefano, Gento, Puskas, Kocsis, Czibor en Ramal- lets. Het betaalt geen dure sol- of sombraplaatsen meer in de plaza. (Dit is 'n reis-sportefeuille, ge schreven in de blakende mid daghitte van het door toeris ten „afgekloven" droomeiland Majorca hoofdbestanddeel der Balearengroep, waar ge neralissimo Franco zoveel goe de deviezen vangt). Het is een corrida saai gaan vin den, niet modem genoeg en een ritueel-voor-toeristen. Het meer bedaagde Spanje verwenst deze zienswijze, maar kan er weinig tegen uitrichten. De ouderen heb ben Manolete nog gekend, de on sterfelijke held, wiens standbeeld een soort van heiligdom is gewor den. Hij was menen de „mid delbaren" en grijsaards de grootste matador aller tijden. Dui zend stieren bevocht en overwon hij. Hij moest slechts buigen voor de duizend, en eerste, die hem in de arena van Linares op de hoorns nam en dodelijk verwondde. In de personen van Dominguin en Or- Advertentie) donez kreeg hij waardige opvol gers, die nochtans niet in staat waren de klassieke dapperheid van Manolete te evenaren en die zich trouwens teveel inlieten met filmgodinnen van Amerikaanse bloede of een schrijver als Ernst Hemingway. Wijlen deze auteur is in Spanje toch niet zo getapt als zijn „Death in the afternoon" zou doen vermoeden. Hij heeft tweespalt gezaaid in de kringen der matadoren en hij werd op den duur het land uitgekeken. Net als die andere Angelsaksiër, de scheidsrechter Leafe, die Real Madrid met een slechte arbitrage een poets bakte, waarover nog gesproken wordt. Nee, voetbal en stierengevecht moeten zoveel mogelijk inheemse zaken blijven. Het stierengevecht zeker. Want daarvan snapt de vreemdeling toch essentie niet, wijl 't aan de volksaard als per navelstreng verbonden is en wijl 't de duistere tevens triomfantelijk- vurige gang van het donkere Spaanse bloed en het Iberische temperament symboliseert. De houding van de jeugd, die van een corrida niet meer wakker ligt, toont duidelijk de insluiping in het hart van vreemde, de Spaanse ziel niet toebehorende elementen. En de oudere generatie betreurt dat. Zg betreurt het ook, dat zovele fiesta's vooral op Majorca op 't toerisme zijn afgestemd; dat de torero's zich lenen voor ge vechten ten behoeve van buiten landers en dat door deze propa ganda op gezette tijden de dieren beschermers aller landen tegen het Spaanse volksgebruik in opstand komen. Ordonez trad dus op in Palma. In de knusse, van Moorse invloeden vergeven arena za ten de Amerikanen en Engelsen „sombra" in de schaduw. De niet zo talrijke Spanjolen hadden „sol" gekozen de zoveel goed kopere plaatsen in de volle hitte van de namiddag-zon. De toeristi sche filmcamera's waren schie- tensgereed. Daar zaten onder be lachelijke strohoeden de als kreef ten roodgebrande ladies, „wonde ring" wat voor soort „party" ze nu wel te aanschouwen kregen. Ze werden geflankeerd door heren navenant, dikbuikige toeristische caricaturen, waarin Havanna's staken en waarvan het bovendeel gepavoiseerd was met die gillers van-hemden, dewelke Amerikanen ook buiten de nooit verbaasde United States menen te kunnen dragen. Ordonez trad aan met zijn ge hele tableau de la troupe: de ou verture, een kleurig schouwspel te gen het zuiver gele zand, trom petten en applaus. „It's i'unny, isn't it? ja, dat was het, vonden de heren. Voor Spanjaarden is de entree van bet gehele corrida- corps helemaal niet „funny". Het is een ernstige zaak. Het is een gedistingeerde groet der artisten, die opgesteld achter de mata dor allen met diens lot zijn be gaan. Als later de capadores hun ris kante ballet der plagerijen be ginnen en de binnengedreun- de, gevaarlijk-gehoornde kanjer aan het ophitsen zijn tot hij zijn strijdvaardigste humeur heeft be reikt, snorren de camera's. De ladies zijn stil geworden en reeds een beetje angstig. Die stier is niet mis. Glanzend en sterk staat hij even roerloos in het arena centrum. Dan buigt die meester lijk mooie kop en in flitsende vaart davert de kolos in de rich ting van een felle cappa, die hem bijzonder schijnt te hinderen. De kwiekeling, die in letterlijke zin het dier voor het lapje houdt, vliegt lenig over de palisade en de hoornpunten boren zich als met de trillingen van een afbouw- hamer in het zware hout. Is het een wreed bedrijf? Is het sport, zo'n corrida? Heeft de Spaanse jeugd er zich af gekeerd uit verlangen naar meer humane sensatie, die in het voetbal te vin den is? Ik hoop daar in een vol gende sportfeuilleton op te ant woorden. .^>mXXXXXX»OCÖOOC<5aXX)(XXXXXXXXXXXXXX>0(XXXXXXXXXXXXXXXXXX>mXXXXXXXXXXXXXX HOOG EN LAAG WATER 8 mei nap nap nap nap uur meter uur meter uur meter uur meter Vlissingen 4.40 2.22 17.03 1.98 11.05 2.00 23.31 2.04 Terneuzen 5.10 2.38 17.35 2.14 11.36 2.16» Hansweert 5.47 2.44 18.10 2.25 12.11 2.30 Zierlkzee 6.07 1.70 18.20 1.50 11.49 1.66 Wemeldinge 6.28 1.98 18.51 1.76 12.09 1.86 DINSDAG 8 MEI HILVERSUM I. 403 m. 746 kc/s. 7.00 AVRO. 7.50 VPRO. 8.00—24.00 AVRO. AVRO: 7.0U Nieuws. 7.10 Ochtend gymnastiek. 7.20 Ochtendvaria (gr.). VPRO: 7.50 Dagopening. AVRO: 8.00 Nieuws. 8.15 Programma-overzicht en rechtdoor naar school en kantoor (gr.) 9.00 Gymnastiek voor de vrouw 9.10 De groenteman. 9.15 Klassieke muziek (gr.) 9.35 Waterstanden. 9.40 Morgenwijding. 10.00 Arbeidsvitami nen (gr.). 10.50 Voor de kleuters. 11.00 R.V.U.: Dolhuizen en heksen processen, door dr. A. Everard uit Gent. 11.30 Voor de zieken. 12.00 In strumentaal trio: lichte muziek. 12.00 Regeringsuitzending: Uitzending voor de landbouw. 12.30 Mededelin gen ten behoeve van land- en tuin bouw. 12.33 Zang en orgel: lichte muziek. 13.00 Nieuws. 13.15 Medede lingen en eventueel actueel. 13.25 Beursberichten. 13-00 Licht ensemble en zangtrio. 14.00 Zang en piano: Is raëlische en Jiddische volksliederen. 14.20 Kerkorgelconcert. 14.40 School radio. 15.00 Met naald en schaar, praatje voor de vrouw. 15.30 So praan en piano: Klassieke muziek. 16.00 Feiten en meningen, lezing. 16.15 Muziek uit Chili (gr.) 16-30 Voor de jeugd. 17.30 Amateurspro gramma. 17.55 New York calling, praatje. 18.00 Nieuws. 18.15 Even tueel actueel. 18.20 Pianospel. 18.30 R.V.U-: Achter de schermen V, door G. J. de Voogd. 19.00 Voor de kleuters. 19.05 Paris vous parle, ge sproken brief uit Parijs. 19.10 Inlei= ding tot muziekbegrip, muzikale le zing. 19.30 Gitaarrecital. 20.00 Nieuws. 20.05 Kleurrijke klanken, muziek-revue. 21.00 Hou je aan je woord, spel met woorden. 22.00 Ka merkoor: oude muziek. 22.30 Nieuws en mededelingen. 22.40 Actualiteiten. 23.00 Strijkkwintet (gr.): klassieke muziek. 23.55—24.00 Nieuws. HILVERSUM II. 298 m. 1007 kc/s. 7-00—24.00 KRO. KRO: 7.00 Nieuws. 7.15 Klassieke muziek (gr.) 7.30 Voor de jeugd. 7.45 Morgengebed en overweging. 8.00 Nieuws. 8.15 Tulpenrally. 8.23 Pluk de dag (gr.) 8.50 Voor de huisvrouw. 9.40 Schoolradio. 10.00 Voor de kleu ters. 10.15 Lichtbaken, lezing. 10.25 Operettemuziek (gr.). 11.00 Voor de 2089. „Nou, Baryl", merkte 1 piloot Storm droogjes op, na het lange relaas dat Jeni van hun avonturen op Gra- nol had gedaan, „ik moet ggen, dat ik nooit heb geweten, dat je vrouw zo spraakzaam was. Vroeger leek zij me altijd zo stil!" „Man, hou op!", lachte Ba ryl. „Schijn bedriegt, hoor! 't Is hier bij ons al net zo als bij jullie op Aarde. De vrouwtjes zijn best van de tongriem gesneden. Vooral' wanneer ze ons iets uit het hoofd willen praten!" Jeni trok er zich niet veel van aan en babbelde poeslief: „Je bedoelt natuur lijk dat diepzee-tochtje, dat jullie morgen wilt maken, hè? Nou, stel je gerust, schat. San dra, Estra en ik zijn juist overeengékomen, dat het wel eens rustig zou zijn als jullie een poosje ophoepelden!" „Pak aan!", lachte Mare. „Dus we gaan morgen bellen blazen achter de vissen aan!". „Ikke ook mee met de mannen!", verklaarde Dinky nadrukkelijk, maar daar wilde zijn moeder niets van horen. De volgende morgen vroeg voer er een zonder ling vaartuig de kleine inham uit recht bene den Senthors huis om met een breed kielzog achter zich aan het ruime sop te kiezen. vrouw. 11.30 Lichte grammofoonmu- ziek. 11.50 Volaan... vooruit, lezing. 12.00 Middagklok noodklok. 12.04 Lichte grammofoonmuziek. 12.30 Me dedelingen ten behoeve van land- en tuinbouw. 12.33 Tulpenrally. 12.45 Grammofoonmuziek. 12.50 Oranje in het zilver: reportage van het konink lijk bezoek aan Middelburg. 13.00 Nieuws. 13.15 Platennieuws. 13.30 Dansorkest en zangsolisten. 13.55 Moderne Franse orkestwerken (gr.) 14-35 Voor de plattelandsvrouwen. 14.45 Lichte grammofoonmuziek. 16.00 Voor de zieken. 16.30 Ziekenlof. 17.00 Voor de jeugd. 17.40 Beursbe richten. 17.45 Regeringsuitzending: Nieuws uit de Nederlandse Antillen, door Henk Dennert. 18.00 Voor de jeugd. 18.20 Kaarten op tafel, ge sprekken over actuele problemen, 18.30 Lichte grammofoonmuziek. 18.45 Oranje in het zilver, reportage van het koninklijk bezoek aan Den Bosch. 19.00 Nieuws. 19.10 Actuali teiten met reportage Tulpenrally. 19.25 De halve maan(d), cabaret, 19.45 Pianorecital: Moderne muziek. 20.10 Omroeporkest, koor en solis ten: operamuziek. 22.00 Pianorecital (gr.) 22-15 Oranje in het zilver: re portage van het koninklijk bezoek aan Maastricht. 22.25 Boekbespx-e- king. 22.30 Nieuws. 22.40 Gehuwd en ongehuwd, lezing. 22.55 Vreemd..., woord, zang en dans van elders... en anders. 23.25 Metropole orkest en so list. 23.5524.00 Nieuws. TELEVISIEPROGRAMMA'S NTS: 19.30 Internationaal agrarisch nieuws. 20.00 Journaal. 20.20 Zend tijd politieke partijen: uitzending van de Anti Revolutionaire Partij. 20.30 ODera-aria's. 20.45 Speelfilm. 22.40 22.50 Reportage van het koninklijk bezoek aan Friesland, Groningen cu Drente. VLAAMS-BELGISCHE TELEVISIEPROGRAMMA'S 19.00 De Socialistische gedachte en actie. 19.30 Voor de jeugd. 20.00 Nieuws. 20.30 Speelfilm. 22.00 Pro gramma over architectuur. 22.45 Nieuws. FR A NS-BELGISCHE TELEVISIEPROGRAMMA'S 18.30 Voor de jeugd. 19.00 Jazz. 19.20 Documentaire film. 20.00 Nieuws. 20.30 Toneelstuk. 21.30 Lectuur voor allen. 22.20 Nieuws. Exploitatiewinst „Kloos" dertien pet. lager De bedrijfsresultaten over 1961 van F. Kloos en Zonens werkplaatsen te Kinderdijk werden ongunstig beïn vloed door belangrijke kostenverho gende factoren, welke niet geheel gecompenseerd konden worden door een evenredige toeneming van de omzet en stijging van de prijzen. Hierdoor is de exploitatiewinst oveil 1961 ca. dertien procent gedaald ten opzichte van I960. Voorgesteld wordt eên onveranderd dividend van dertien procent. Advertentie) EEUWIGE JEUGD jong blijven is een kwestie van opti misme. Maar verzuimt U vooral niet om regelmatig de kleine groene Knoflox-pastilles in te nemen. Knof- lox (reukloos) voor het bloed en de spieren, voor de spijsvertering en een gave huid. Verpakking 1,80 en 4,50. Feuilleton door Karl Unselt 28 Hij moest denken aan de waarschuwingen van zijn vriend Cor nelius Ramdohr, van juffrouw Maas en van meneer Bohme. Ze benauw den hem. Zijn begeleider begon in eens hard te hoesten. Wantrouwig geworden, kreeg Georg de indruk dat het gemaakt en gekunsteld klonk. Hij bleef onder de lantaren staan en keek de man recht in de ogen. Maar zegt U me eens, meneer wij hebben elkaar toch onlangs bij meneer Wucherpfennig gezien. Inderdaad U hebt me dus her kend, zei de man en lachte. Ik had U eigenlijk pas in het café willen verrassen. Kom. Hij nam Georg zachtjes bij een arm en wilde hem met zich mee trekken, alsof hij het nodig vond, uit het .schijnsel van de lantaren weg te komen. Bovendien kreeg Georg de indruk dat hij een beetje onrustig en ongeduldig wei'd. Dus bleef hij staan en merkte op, dat men eerst even oppervlakkig over de zaak zou kunnen praten, waarna men zien kon of het nodig was nog naar dat café toe te gaan. Nou, zei de man gewillig, hier onder deze lantaren voel ik me nu niet bepaald erg op mijn gemak om vrijuit te kunnen spreken. Tenslotte gaat het toch over dingen die, hoe zal ik zeggen, zeer delicaat zijn. Om daarover te praten gaat men toch niet uitgerekend onder het volle licht van een lantaren staan, zonder te weten of er in het donker niet iemand staat te luisteren. Tegelijkertijd trad hij uit het schijnsel en Georg volgde hem met tegenstrijdige gevoelens. Weer hoestte de man. Wat is er töch? viel Georg uit. Neemt U mij niet kwalijk, ik ben verkouden, zei de man ;op veront schuldigende toon, zijn hoofd een beetje scheef houdend, alsof hij luis terde. Dus, kom, meneer Ludecke. Nog een paar passen en ik zal U alle inlichtingen geven. Neen! Denk aan uw schoonvader en uw verloofde, meneer Ludecke. Boven dien Georg Ludecke verstond niet meer wat de man nog zeggen wilde, want plotseling hoorde hij een schril ge fluit. Uit de tuinen links en rechts van de weg sprongen mensen te voorschijn, die hem en de vreemde ling omsingelden en meesleepten naar een zijweg, waar een rij auto's zonder licht stonden. Laat me los, riep Georg woedend en probeerde zich uit de greep van een reusachtige man te bevrijden} wat hem evenwel niet gelukte. Later, zei de reus minzaam, duw de hem in de wagen en stapte in. Alles klaar, en toen zette de wa gen zich in beweging. Georg zat in de uiterste hoek van een lange bank. Het was donker. Toen even een koplamp reflecteerde, zag hij dat de ramen getralied wa ren en een hevige beklemming sneed hem een ogenblik de adem af. Ver doofd als hij was, door de onver wachte en snelle gang der gebeur tenissen, slaagde hij er niet in zich te realiseren wat er gebeurde. Alles was vaag en onwezenlijk voor hem. De chauffeur van de wagen claxon neerde luid en waarschuwend. Georg sprong plotseling rechtop en riep: De taxi? Wat is er met de taxi vroeg een stem, en tegelijkertijd werd het helder licht in de schommelende ruimte. Eén seconde sloot Georg verblind de ogen. Toen hij ze weer opende zag hij de reus naast zich en aan de overkant een kleinere man, die er net als een jockey uitzag. Beiden waren in uniform van de Westberlijnse po litie gekleed. Dat stelde Georg even gerust. Maar toch vroeg hij wan trouwend: U bent toch Westberlijnse politie? Ja, natuurlijk, antwoordde de reus en knikte hem op zijn vriendelijke manier toe. Wat was er met die taxi Och, die wacht op me. Daar ben ik mee gekomen. Dat zal ze nu wel niet meer doen, meende de reus nuchter. Georg keek eens naar de bouten wanden en de getraliede vensters. Arrestantenwagen, hè Hij wacht te de bevestiging van zijn vermoeden niet af, maar begon plotseling te lachen. De terugtocht is in alle geval fratis. Dat had ik niet kunnen de-- en. De jockey, met zijn samengetrokken mond alsof hij op een citroen kauw de, merkte zuur op, dat die terug tocht meer kostte dan geld, namelijk voor een tijdje de vrijheid. Deze opmerking zette dc situatie wel in een bijzonder helder licht en Georg vond nu toch ook, dat de toestand eigenlijk heel ernstig was en niet om te lachen. Hij dacht dus na en pro beerde er achter te komen, hoe alles in zijn werk moest zijn gegaan. On getwijfeld was de samenkomst aan de politie verklikt. De voorbereidin gen juist op de plaats van afspraak sloten een toeval uit. Deze ontdek king viel hem zwaai', want er volgde uit, dat er alleen sprake kon zijn van verraad. Maar voor de rol van verrader kwam alleen juffrouw Maas in aanmerking. Zij was de enige, die iets van de afspraak wist. Hij kon zich evenwel niet voorstellen, dat zij hem zoiets zou aandoen. Misschien waren er ook aan de overzijde lieden die ingewijd waren en die de man met de horrelvoet wilden dwarszit ten. Ook was het mogelijk, dat een van diens medeplichtigen hen bij de politie aan de overkant had aange bracht. Uitgesloten was dat niet. Zo iets gebeurde in Berlijn om de ha- verklap. Hij keek de beide beambten eens aan, maar vond het toch raadzaam, maar niet ernaar te vragen, omdat een dergelijke vraag kon beschouwd wor den als een bekentenis van zake lijke samenwerking met die man. Bovendien schaamde hij zich nu voor zichzelf over die relatie en de ge dachte, in een openbare rechtszit ting eventueel in één adem genoemd te worden met een verdacht sujet stemde hem allesbehalve prettig. Hoe langer hij over de mogelijkheden en: gevolgen van zijn daad nadacht, des te groter afkeer kreeg hij ervan. Maar die toestand duurde niet lang. Er kwam een ander gevoel voor in dc plaats, waar hij uitdrukking aan gaf, door plotseling met een ruk het hoofd op te steken en de twee poli tieagenten uitdagend aan te kijken. Tot zijn teleurstelling echter schon ken zij daar geen aandacht aan, hij kreeg veeleer de indruk, dat zij op het punt stonden in te dutten. Het maakte hem razend, dat mensen in tegenwoordigheid van iemand, die onschuldig zijn vrijheid dreigde te verliezen, zouden indutten. Het be langrijkste, zo dacht hij triomfante lijk, is dat ik niet eens wat gedaan heb. Zeg eens, riep hij op een toon van gekwetste onschuld uit: Waarom heeft men mij eigenlijk gearresteerd De politiemannen keken hem wre velig aan. Misschien had hij hen ge stoord in aangename herinneringen. De reus echter merkte op: Dat zult U wel beter weten dan wij. Nee, helemaal niet, stoof Georg op. Ik ben van niets bewust, dat de ze vrijheidsberoving kan rechtvaar digen. Nou, nou, kalm aan maar, zei de kleine met het zure gezicht. Vrijheidsberoving is een groot woox'd. U kunt beter een beetje voor zichtig zijn. .(Wordt vervolgd),

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 12