BROSSER Kritiek op cursusduur nijverheidsonderwijs mssmsmm mamssm wat is bros punt - uit! U kiest natuurlijk de IL.FORD SPORTSMAN KELNER ZONDER RIJBEWIJS VEROORZAAKTE AANRIJDING VERENIGING AKKOORD MET PROGRAMMA VAN SPORTWEEK „VERHOUDING GEMEENTE EN MIDDENSTAND OPGEBLAZEN" VIERVOUDIG JUBILEUM IN SINT-JOSEPH VLISSINGEN PROVINCIALE ZEE UW SE COURANT DONDERDAG 26 APRIL 1962 JAARVERGADERING IN VLISSINGEN Leergang avondscholen verplicht acht maanden I dienst op grote scholen. Aan. deze dienst zullen bijvoorbeeld een maat schappelijk werkster, een schoolarts I en een schoolpsycholoog moeten zijn l)e lieer G. N. Meurs. voorzitter van j verbonden. de Nederlandse Bond van Leerkrach- 1 Andf>re> mltpn ten bij het Nijverheidsonderwijs, lieeft I woensdag, tijdens de 17e algemene De Nederlandse Bond van Leerkracli- vergadering van de bond, zijn teleur- ten biJ" 'iet Nijverheidsonderwijs had stelling uitgesproken over de gang dinsdag, eveneens in Britannia, een van zaken bij het vaststellen van een huishoudelijke vergadering gehouden, nieuwe maatregel betreffende de um- Woensdagmiddag was er voor de da- forme cursusduur voor avondscholen I mos-niet-afgeyaardigden een auto voor lager nijverheidsonderwijs aan tocht over Walcheren. Des avonds jongens. In deze beschikking wordt I v°lgde er een ontspanningsavond in het Citytheater te Middelburg, die werd verzorgd door „D'Oprechte Amateur" èn waaraan meewerkten het Middelburgs Barokensemble. het Middelburgs Kamerkoor onder leiding van Bart Levnse en de dansgroep Crishna Devi. Deze bondsvergadering, georgani seerd door de afdelingen Vlissingen, Middelburg en Goes, wordt vandaag, donderdag besloten met een lunch in „De Korenbeurs" te Goes. de duur van de cursus aan genoemde avondscholen van 6 op 8 maanden gebracht, iiamelyk van 1 oktober tot 31 mei. Daarbij wordt het aantal we kelijkse lessen teruggebracht van 12 tot 9. Deze uniforme cursusduur werd reeds geruime tijd bestudeerd bij de inspec tie van het nijverheidsonderwijs. Maar tot april 1961 waven de organisaties van leerkrachten in het overleg in deze zaak niet betrokken. Op 18 april ontving liet Nederlands Verbond van directies en leerkrachten het verzoek commentaar te leveren op het desbe treffende voorstel. Het verbond deel de toen mede. pas zijn mening te kun nen geven als het volledig zou zijn ingelicht over de consequenties er van. Tevens drong het verbond erop aan, deze zaak te bespreken in breed overleg. De bond hoorde niets en her innerde de staatssecretaris eind maart van dit jaar aan de desbetref fende brief. „Wie schetst onze verba zing, toen op 5 april de circulaire verscheen, waarin werd voorgeschre ven, dat de nijverheidsscholen uiter-. lijk bij de aanvang van het cursus jaar 1963/1964 uniform een cursus duur van 8 maanden moeten hebben ingevoerd" aldus de heer Meurs, die opmerkte deze gang van zaken op zijn minst weinig elegant te vinden. V ierjarig De heer Meurs was verder van ma- itiüg, dat het steeds meer duidelijk wordt, dat de technische school een vierjarige opleiding moet krijgen, met een gelijk leerjaar voor alle. leerlin gen (de brugklasse ïn de Mammoet wet) en een beperkte differentiatie in het tweede leerjaar. De heer Meurs was van mening, dat nu de geboorlegolveti van 1946 en 1947 de klassen en scholen voor 14- en 15-jarigen zo goed als doorlopen hebben, er ruimte vrijkomt voor de invoering van een verplicht negende leerjaar. De voorzitter besteedde ver der "onder meer aandacht aan de pen sioenen, de salarissen, het meisjes- nijverheidsonderwijs en de vernieu wing van het nijverheidsonderwijs. In de vergadering van woensdag in Britannia kwamen verder een groot aantal voorstellen van de verschillende afdelingen en vak groepen aan de orde. Zo werd het hoofdbestuur opgedragen te wa ken tegen verdere aantasting van de praktische vakgerichte oplei ding op de lagere technische scho len. De vakgroep was van mening, dat de laatste jaren hervormingen worden voorbereid, die het onderwijs in prin cipe aantasten. In een toelichting op het voorstel verklaarde de vakgroep, dat de bond in deze kwesties onvol doende zijn stem heeft laten horen. Een ander voorstel betrof de kwestie van de scholen zonder of met onvol doende administratief of onderhouds personeel. De vergadering droeg het hoofdbestuur op, met de meeste spoed bij de bevoegde instanties op salaris verbetering voor dit personeel aan te dringen. Het hoofdbestuur zal verder de mo gelijkheid onderzoeken van het aan stellen van een sociaal-medische met „alles" ineen" sneltransport, 2,8 lens en grote, goudgecoate liinkaderzoeker. Met een KANTONRECHTER MIDDELBURG Honderd gulden boete en TUSSEN VLISSINGEN EN MIDDELBURG Geen zwemontmoeting tussen beide steden De vertegenwoordigers van de Vlis singse en Middelburgse sportvereni gingen, die deelnemen aan de ste denon tmoeting: in de week van 19 tot en met 26 mei a.s. in Vlissingen, hebben woensdagavond tijdens een bijeenkomst in de Vergenoeging te Middelburg het concept-programma, dat de beide overkoepelende organi saties samenstelden, besproken. Dit programma, dat wij enkele weken geleden reeds publiceerden, zal tij dens de sportweek voor het grootste deel aangehouden worden. Er moesten slechts enkele wijzigin gen aangebracht worden: zo zal de tafeltennisontmoeting niet op dins dag 21 mei. maar op maandag 20 mei gespeeld worden. De volleybal wedstrijden verhuizen van de woens dagavond naar de donderdagavond en de microkorfbalwcdstrijd van zater dag eveneens naar donderdag. Het doorgaan van de tennis- en de voetbalwedstrijd, deze laatste voor de stedelijke elftallen met de sterkste spelers, is nog dubieus. De Middelburgse lawntennisspe- lers hebben evenals vorig jaar de eis gesteld, dat een Vlis- singse ploeg samengesteld zal worden uit De Schelde en DOS. De Middelburgers willen dus niet afzonderlijk spelen tegen de bei de Vlissingse clubs. Deze kwestie zal nu nader besproken worden. De voetbalwedstrijd is wat de Vlis singse zijde betreft op losse schroeven komen te staan, omdat Zeeland Sport promotiewedstrij den moet spelen, waarmee zeker 6 weken gemoeid zijn, terwijl er daarnaast ernstig' rekening mee moet worden gehouden, dat ook Vlissingen a.s.' zondag kampioen wordt en deze ploeg dus in het nationaal kampioenschap moet spelen. Jeugdwedstrijd Er zal nu worden getracht om een wedstrijd tussen twee jeugdelftallen in te lassen voor spelers tot en met 23 jaar, die dan naast de wedstrij den tussen de B-junioren, de vetera nen en de zomeravondclubs gespeeld wordt. Als datum is zaterdag 26 mei gekozen om half zeven op het Irislaan-hoofdveld, waardoor de slui- Premiekeuringen in Goes Op 27 juni a.s. zal in Goes de jaarlijk se premiekeuring voor merries wor den gehouden. Voor het eerst zullen in Goes ook de paarden uit Noord- Beveland verschijnen. Tot voor kort was cr zowel op Noord-Beveland als op Zuid-Beveland een afzonderlijke keuring. Doordat het aantal paarden op Noord-Beveland is afgenomen en doordat er een vaste oeververbinding tot stand is gekomen, is besloten tot één gezamenlijke keuring. Dit werd meegedeeld tijdens een dinsdag in Goes gehouden vergadering van de Bond van Zuidbevelandse Paarden fokkers, die. zo bleek ter vergade ring, momenteel rond honderd leden telt. SCHOOIVOETBAIWEDSTRIJDEN Chr. d.h.v. 3 winnaar in afdeling B te Middelburg Op de tweede dag van de schoolvoet- balwedstrijden te Middelburg is de christelijke detailhandelsvakschool 3 winnaar geworden in de afdeling B. De chr. d.h.v. 3 won de laatste wed strijd. tegen de r.h b.s. 4. met 7— I. De overige uitslagen in deze afdeling zijn: l.t.s. 6chr. h.h.s. 4 06: l.t.s. 9—chr. ulo 4 0—3; chr, h.b.s. 4la gere landbouwschool 40: l.t.s. 9— chr. d.h.v. 3 0—5; l.t.s. 6—l.l.s. 3—2; chr. ulo 4chr. d.h.v. 3 22: l.t.s. 10 r.h.b.s. 4 1—3; l.t.s. 8chr. h.b.s. 6 5—0; l.t.s. 10—op. ulo 3 0—1: l.t.s. S —op. ulo 2 0—8; r.h.b.s. 4op. ulo 3 20; chr. h.b.s. 6—op. ulo 2 0—8; r.h.b.s. 4op. ulo 3 20; chr. h.b.s. 6 op. ulo 2 011; ger. ulo 2chr. ulo 5 0—1; l.t.s. 7cnr li.b.s. 5 02; ger. ulo 2gymnasium 00: l.t.s. 7 —r.h.b.s. 3 01: chr. ulo 5—gymna sium 30; chr. h.b.s. 5r.h.b.s. 3 0 1. tingèbijeenkomst van de sportweek iets later gesteld1 is, namelijk op half negen. Voorts moeten de biljartbestuurders van beide steden nog onderhandelen over het al of niet doorgaan van de biljartontmoeting. Tot slot is het vrijwel zeker, dat de zwemontmoe ting geen doorgang zal vinden, om dat de Vlissingers niet in staat zijn öm een redelijke wedstrijdploeg in het water te brengen. - De vertegenwoordigers van dè ver schillende takken van sport zullen dc programma's nu nader uitwerken. Eerste rit Scheldegouwen voor clubtitel 1962 Zaterdagavond 28 april a.s. organi seert de wedstrijdcommissie der M.A.C. „Scheldegouwen" de eerste rit voor het provinciaal clubkampi- oensehap 1962. Het is een oriënte- ringsrit, die gereden wordt volgens K.N.M.V.-handleiding 1962 met een lengte voor bromfietsen van 33 km en voor overige voertuigen van 59 km. D= gemiddelde snelheid is resp. 20 en 36 km per uur. Start en finish zijn bij café v. d. Dries, rijksweg te Lewedorp, waai de eerste rijder zal starten om 19.30 uur. Inschrijving vanaf 19.00, uur. Deze rit telt tevens mee voor het clubkampioenseliap der diverse aan gesloten verenigingen. WETHOUDER SMIT VAN VLISSINGEN Over sanering van oude binnenstad Woensdagavond heeft wethouder F. G. Smit van Vlissingen in een huis houdelijke vergadering van de afde ling- van de P.v.d.A. in een causerie over de sanering van de oude binnen stad de verhouding tussen gemeente bestuur en de middenstand een zaak genoemd, die nogal eens opgeblazen wordt. „Soms Lijkt het zelfs alsof er een soort oorlog bestaat", aldus de wethouder, die naar aanleiding liiervan wees op de saneringscom missie, waarin zowel vertegenwoor digers van de middenstand als van liet gemeentebestuur zitting hebben. „Met deze commissie is in de afgelo pen drie jaar herhaalde malen con tact geweest", betoogde wethouder Smit en tijdens de besprekingen zijn drie punten naar voren gekomen, die de middenstand graag verwezenlijkt zou zien: 1. zo snel mogelijke aan sluiting van de 2e fase van het sa neringsplan op de le fase; 2. meer woningen in de 2e fase en 3. een groot plein bij de Sint Jacobskerk. Over de wens van de middenstand van een zo snel mogelijke aanslui ting van de 2e fase op de le fase deelde wethouder Smit mee, dat in de 2e fase de plannen zijn opgesteld binnen de bestaande rooilijnen, zodat de weg die de 2e fase door moet veel korter is dan bij de le fase. Met de mening van de 'middenstand, dat de "cmeente in dit deel van de oude bin nenstad ook zou moeten zorgen voor de opruiming van de oude panden was wethouder Smit het niet eens. „Waar blijft anders het particulier initiatief", vroeg hij zich af. Aan de wens van de middenstand om meer woningen in de 2e i'ase is vol gens de wethouder tegemoet geko men. In dit plan zijn een groot aan tal woningen geprojecteerd. Hoeveel liet er zijn kon hij niet meedelen. Aan het idee van de middenstand om onder de Sint Jacobskerk een groot marktplein te projecteren, kan vol gens de wethouder om verschillende redenen niet worden tegemoet geko men. Als men hier namelijk toe over gaat worden alle. stedebouwkundi^e verhoudingen uit liet oog verloren en lijkt de kerk nietiger dan zij in wer kelijkheid is. Een ander bezwaar vormt bovendien de financiële zijde. Bij realisering van een groot plein dient namelijk alle bebouwing op dit punt te verdwijnen, hetgeen ontzag gelijke kosten "met zich brengt, ter wijl met dit plein juist veel verkeer naar de binnenstad wordt getrokken. Hieraan voorafgaand had wethouder Smit met behulp van kaarten een uitvoerige uiteenzetting gegeven over de noodzaak van de sanering en ook over de uitbreidingsplannen van de gemeente Vlissingen met name het plan Paauwenburg, dat plaats moet bieden aan 7500 inwoners toegelicht. ontzegging rijbevoegdheid De Vlissingse kelner A. A. van A. is woensdag döor de Middelburgse boete van 100 en ontzegging van de rijbevoegdheid voor de tijd van I jaar, waarvan 6 maanden voor waardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Voorts bepaalde de kantonrech ter, (lat Van A. tijdens de proeftijd alleen mag rijden, als hij verzekerd is. Er waren de Vlissïnger maar liefst vier feiten ten laste gelegd. Op 31 december van het vorig jaar ver leende Van A. op een kruispunt in Souburg niet een personenauto geen voorrang aan een bromfiets, waar door een aanrijding ontstond. By na der onderzoek bleek, dat de kelner geen rijbewijs liad, dat de uitlaat van zijn auto dei eet was en dat de wagen geen spiegel had. Omdat hij niet in het bezit was van een rijbewijs, had liij zijn auto niet kunnen laten Verzekeren. Voor het niet verlenen van voorrang kreeg Van A. een boete van 50 subs. 10 dagen; het zonder rijbewijs rijden kostte hem 25 subs. 5 dagen en voor dc defecte uitlaat en het ontbreken van de spiegel werd hij veroordeeld tot respectievelijk 10 subs. 2 dagen en 15 subs. 3 dagen. De grossier M. K. uit Biggekerke zou op 8 januari in Souburg bij het links afslaan met zijn bestelauto nïefc voldoende rechts hebben gehouden. Hierdoor zou een aanrijding zijn ont staan met een motorcarrier. K. ver klaarde, dat hij inderdaad links had gereden, maar hij deed dit volgens zijn zeggen om te trachten een aanrijding met de motorcarrier te voorkomen. De bestuurder van de carrier, J. V. uit Souburg, was be keurd voor het niet verlenen van voorrang. Dc officier van justitie, nu*. J. L. Andreae, meende echter, dat de aanrijding aan beide bestuurders te wijten was en hij eiste een boete van 15 subs. 3 dagen. De kantonrech ter, mr. J. Moolen^urgh, noemde het een samenloop van omstandigheden en sprak K. ten slotte vrij. Bij verstek Bij verstek werd de chauffeur J. J. de K. uit Kamperland veroordeeld tot 50 boete subs. 10 dagen. Op 18 januaii zette hij een truck met op legger in het donker dwars over een weg bij Middelburg, zodat hij de rij baan blokkeerde. De gevolgen bicven niet uit, want een personenauto reed tegen de oplegger. Een boete van 40 subs. 8 dagen kreeg bij verstek de Middel burgse winkelier J. de B., die op 25 januari te Middelburg met zijn auto geen voorrang verleende aan een personenauto. De aanrij ding, die volgde, had iets weg van een familieontmoeting, want de personenauto werd bestuurd door een neef van de Middelbur ger, C. de B. uit Vrouwenpolder. Voorrang en gevaar Ook de aanrijding, die op 23 ,januari op een kruispunt in Vlissingen tus sen twee personenauto's ontstond, was te wijten aan het niet verlenen van voorrang. De koopman A. B. uit Middelburg had zich aan dit feit schuldig gemaakt en kreeg daarvoor een boete van 35 subs. 7 dagen. De voorrangskwestie was eveneens in het geding, toen op 20 december van het vorig jaar twee bestelauto's op een kruispunt in Middelburg met elkaar in botsing kwamen. De verko per P. N. B. uit Breda was in dit ge val de schuldige. Dertig gulden subs. 6 dagen was de uitspraak. De bromfietser B. J. R. uit 's-Hecr Arendskerke verleende op 14 januari in Vlissingen geen voorrang aan een personenauto. Een botsing was het gevolg en R. werd woensdag ver oordeeld tot 20 subs. 4 dagen. Er was gevaar ontstaan voor liet achter opkomend verkeer, toen de stuurman G. C. van 31. uit Koudekerke met zijn personenauto in .Middelburg wegreed uit een file geparkeerde auto's. Daar voor kreeg hij een boete van 25 subs. 5 dagen. Aanleg van riolering aanbesteed in Goes Namens het gemeentebestuur van Goes is woensdagmorgen in het openbaar aanbesteed de verbetering van een gedeelte van Poehveg I, het leggen van nieuwe rioleringen en het uitvoeren van alle bijkomende wer ken op een terrein ten zuiden en ge deeltelijk ten noorden van de spoor lijn. Het betreft hier in hoofdzaak de aanleg van riolering tussen de Fruit- laan en de De Ruyterstraat, een aan sluitende riolering voor dc afvoer van het hemel- en afvalwater van bouwplan zuid. Ingeschreven werd als volgt;'fa. J. A. Leijs; KapeHe 121.300; fa. De Bourgraaf, Goes 122.200; fa. Duynhouwer, Goes 123.000; aannemingsbedrijf Zee land, Middelburg 125.900; gebr. Geldof, Serooskerke 127.300; fa. P. Stam. Hardinxveld, 127.600. gunning werd aangehouden. ZILVER EN GOUD OFFICIER VAN JUSTITIE: Bromfietsers lappen de beperking aan hun laars „Tijdens de laatste drukke dagen heb ben we gezien, dat de bromfietsers de snelheidsbeperkingen gewoon aan hun laars lappen", aldus de officier van justitie bij liet Middelburgse kanton gerecht, mr. J. L. Andreae. De offi cier maakte deze opmerking woens dag bij de behandeling van een vier tal zaken tegen bromfietsers, die in de bebouwde kom van Vlissingen te hard hadden gereden. Opmerkelijk was, dat alle vier verdachten zeiden, dat de snelheidsmeter defect of niet aanwezig was, zodat zij niet wisten hoc hard ze reden. Hierover zei mr. Andreae: „Dit. argu ment maakt op mij geen enkele in druk". De scholier P. de N. uit Vlis singen. dc scholier J. H. uit Souburg en de leerling-monteur J. van den B. uit Middelburg kregen ieder een boete van 25 subs. 5 dagen. In het geval van de lasser J. J. uit Koude kerke meende de officier: „Het heeft geen zin onderscheid te maken tussen 1 jongelui en oudere mensen. We moe ten één strakke lijn trekken". Ook J. werd veroordeeld tot 25 boete subs. 5 dagen. Zondag huldiging in hal kinderpaviljoen Hoewel ze misschien liever had den gezien, dat er geen enkele aandacht aan werd besteed, staan vier zusters Franciscanessen uit het Siiit-Josephziêkenliuis te Vlis singen zondag in het middelpunt van de belangstelling als zy liun zilveren resp. gouden jubileum als kloosterlinge herdenken. Ook zus ter Stefani, die wars is van alle officieel gedoe, als het haarzelf betreft. Evenals haar collega-zus ters Kiehilde, Geraldine en Cani- sia zal zij zich zondag niet aan een klciné huldiging kunnen ont trekken, wanneer er van elf lot twaalf uur in de hal van het kin derpaviljoen van het ziekenhuis gelegenheid bestaat om de vier zusters te feliciteren met hun jubileum. Vijftig,jaar kloosterlinge zijn de zusters Richiide en Geraldine, die van deze vijftig jaar er vijfender tig in het ziekenhuis Sint-Joseph werkzaam zijn: zuster Geraldine als hoofd van dc broodkeuken cn zuster Richiide als kosteres. Functies, die voor beiden veel drukte meebrengen. Dagelijks moet zuster Richiide soms wel meer dan viermaal alles klaarma ken voor een godsdienstoefening, terwijl zuster Geraldine als hoold van cïe broodkeuken er voor zorg draagt, dat haar patiënten niets te kórt komen. Zowel zuster Ri chiide als Geraldine is indertijd ingetreden in Salskolten, waar vroeger het generale moederhuis was gevestigd. De „zilveren" zus- denhout by Haarlem. Van de vijf entwintig jaar dat ze kloosterlin ge zijn, hebben zuster Stefani en Canisia er ongeveer dertien door gebracht in het Vlissingse zieken huis: zuster Canisia als hoofd van de operatiekamer en zuster Ste fani als hoofd van de interne af deling (afdeling inwendige ziek ten). Een aardige bijkomstigheid bij het jubileum van zuster Geraldine is nog, dat zij in het afgelopen jaar aanwezig was bij de huldi ging van haar zuster, die toen 50 jaar kloosterlinge was. En deze zuster zal zondag op haar beurt zuster Geraldine komen fclieite- ren met haar gouden jubileum, Akademiedagen '62 vrijdag en zaterdag in Middelburg Aanslaande vrijdag en zaterdag zul len in Middelburg de Akademiedagen 1962 voor Zuid-Holland en Zeeland gehouden worden. Deze, Koninklijke Nederlandse Akademiedagen zijn in gesteld om meer bekendheid te ge ven aan haar bestaan en liaar werk zaamheden en om het contact met provinciale en locale wetenschappe lijke en culturele genootschappen te verstevigen. Vrijdagmorgen worden de Akademie dagen 1962 in het Citytheater ge opend door prof. dr. C. J. Corter, voorzitter van de afdeling natuurkun de van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Ver der worden er die dag lezingen ge houden door prof. dr. S. Dresden over „Recente Franse romankunst", prof. dr. R. Brinkman over „Stra lingsgevaar en radiopathologle" en de heer L. J. Bol over „Barend Cor nells Koekkoek, „romantisch" schil der". Van vijf tot zes uur vrijdagmorgen worden de deelnemers in de burger zaal van het stadhuis ontvangen door het gemeentebestuur van Middelburg, 's Avonds is er in hotel „Britannia" te Vlissingen een ontspanningsavond, die wordt verzorgd door het Middel burgs Dilettanten Toneel. Verder worden twee films vertoond: „Het onthullend oog" cn „Drie eeuwen we tenschap". Zaterdagmorgen houdt drs. M. C. Verburg een lezing over „Zeeland in ontwikkeling" en spreekt ir. J. G. Snip over „Waterbouwkunde en na tuur in Zeeland", 's Middags maken de deelnemers met de veerboot „Prin ses Irene" een tocht op de Schelde. Het provinciaal bestuur van Zeeland zal het gezelschap aan boord officieel ontvangen. Men verwacht ongeveer 300 deelne mers. De plaatselijke regelingscom missie bestaat uit mr. J. Moolen- burgh en ir. J. G. Snip, respectieve lijk voorzitter en secretaris van het Zeeuwsch Genootschap der Weten schappen, en de heer G. W. Oskamp, directeur van de Zeeuwse V.V/V. Vier zusters Franciscanessen uit het St.-Josephziekenhuis te Vlissingen vieren zondag a.s. hun zilveren en gouden jubi leum als kloosterlinge. Vijfen twintig jaar kloosterlinge zijn de zusters Stefani. en Canisia, resjiectievelijk links en rechts op de foto. vijftig jaar de zus ters Richiide en Geraldine (in het midden). Foto P.Z.C.)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 8