K.V.P.-senatoren leggen mr. Luns het vuur aan de schenen Eerste Kamer neemt kinderbijslagwet aan IN „EENHEID" EN OECUMENE MOET HET KERKVOLK KIEZEN PLAN VOOR REORGANISATIE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING DONDERDAG 26 APRIL 1962 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 7 Kritiek in Eerste Kamer op N.-Guineabeleid Bewindsman vindt steun bij V.V.D. en deel van C.H.U. (Van onze parlementaire redacteur). Minister Luns, die gisteren in de Eerste Kamer aanwezig was, omdat daar de begroting van buitenlandse zaken voor 1962 be handeld werd, heeft van de dames en heren senatoren lang geen onverdeelde instemming met zijn beleid ten aanzien van Nieuw- Guinea gekregen. Zijn partijgenoot prof. Beaufort (k.v.p.) schaarde zich con amore achter hem en ook de ehristelijk-historische heer Reyers en de liberale heer Van Riel konden zich met zijn beleid ver enigen, maar de meeste andere leden hadden of bepaalde be denkingen, of zijn probeerden de bewindsman te stuwen in de richting van de volledige aanvaarding van het plan-Bunker, dat een geleidelijke overdracht van het bestuur over Nieuw-Guinea aan Indonesië beoogt in een tijdvak van twee jaar onder inter nationaal toezicht en daarna beslissing door de Papoea's over hun status, eveneens onder internationaal toezicht, of althans onder internationale garanties. Tenminste.... dat is over het plan- Bunker naar buiten uitgelekt. Er is nooit officieel bekendgemaakt, wat het plan precies inhoudt. Het was dus begrijpelijk, dat een aantal Eerste- Kamerleden daarnaar hun nieuwsgie righeid toonden. Bovendien nulde men graag weten, welk standpunt de rege ring tegenover het plan-Bunker in neemt. Men vroeg minister Luns hen daarover in te lichten. Instemming Pater Beaufort was het met deze te rughoudendheid van de regering ge iled eens. Oolc vond hij, dat de rege ring-De Quay harder aan de oplossing van het probleem Nieuw-Guinea heeft gewerkt en een progressiever beleid heeft gevoerd dan vorige regeringen. Haar politiek was anti-kolonialistisch en meer ethisch van aard. Hij hoopte dat een moreel aanvaardbare oplos sing zou worden gevonden. Aan het slot van zijn rede deelde pater Beaufort mee, dat nog en kele andere leden van zijn fractie zouden spreken, omdat zij zich niet geheel met de terughoudend heid van de regering en haar be leid kunnen verenigen. De heer Kraayvanger van de K.V.P.- fractie liet duidelijk blijken, wat prof. Beaufort bedoelde. Deze afgevaardig de begreep, dat het voor minister Luns moeilijk is om onder druk en dreiging tot overdracht van Nieuw- Guinea te komen. Maar we moeten dp realiteit onder de ogen zien. voegde lilj er aan toe. Als Indonesië gewa pend mocht aanvallen, dan zal Ne derland geen hulp krijgen. Wel zal het Indonesië moeilijk vallen om Nieuw-Guinea te veroveren, maar dat zou anders worden, als het bijvoor beeld communistische steun zou ont vangen. In elk geval hield de heer Kraayvanger er rekening mee. dat Nederland aan het eind wel het on derspit zal moeten delven. Zover moet en mag het echter niet komen. Men moet er niet aan denken, dat een gewapend conflict tussen Neder land en Indonesië uitgroeit tot een nieuwe grote oorlog. In de mist Daarom noemde deze rooms-ka- Iholieke afgevaardigde van groot belang de voorwaarden, die Ne derland bij de onderhandelingen stelt. Als Nederland het zelfbe schikkingsrecht der Papoea's on der de huidige omstandigheden absoluut stelt, geraken we in de Op Smith's Lawn in Windsor heeft prins Philip van Engeland in het team van de Foot-Guards een polo wedstrijd gespeeld, bewonderend ga degeslagen door zijn dochtertje prin ses Anne en zijn zoon, prins Charles. Foto links: het was prinses Anne, die na de wedstrijd met zorg het za del van haar vader poetste. Foto rechts: prins Charles oefent zich in polo op zijn pony Santanna. mist. Het mag niet met zulke zware eisen komen, dat de onder handelingen daardoor tot misluk ken gedoemd zijn. Er zal toezicht van derden moeten zijn bij de overdracht van het bestuur en wij zullen voor de Papoea's moe ten blijven zorgen, ook al kost ons dat offers. Vele Jeden van de fractie zijn met zorg vervuld, waarschuwde hij de minister. Daarom hield hij de bewindsman duidelijk voor, dat er leden in de fractie van de K.V.P. zijn, die menen dat snel rnoet worden ge handeld en dat de voorwaarden niet te straf mogen zijn. On/ woord houden Steun voor zijn opvattingen vond de minister van ehristelyk-historische zijde. De heer Reyers sprak uit, dat de regering niet mag beslissen, al vorens de Papoea's hun oordeel heb ben gegeven. Zij hebben namelijk de zelfde rechten als de Nederlanders. De dreiging gaat uit van Soekarno, zo constateerde hij. In de Molukken worden strijdkrachten geconcen treerd. Nederland is verplicht zich tegenover deze dreiging te verster ken. Het standpunt van de heer De Niet van de P.v.d.A. liet aan duidelijkheid niets te wensen over. Hij verlangde de aanvaarding van het plan-Bunker, inclusief de overdracht van het be stuur over Nieuw-Guinea aan Indo nesië, met zoveel mogelijk waarbor gen voor de uitoefening van het recht tot zelfbeschikking. Hersenschimmen De antirevolutionaire heer Berg huis achtte capituleren voor de Indonesische militaire dreiging ongeoorloofd, maar aan de andere kant vond hij, dat we geen her senschimmen mogen najagen. Ne derland draagt duidelijke ver plichtingen tegenover de Papoea's, I maar die moeten geplaatst wor den in het raam der mogelijkhe den. Over Nieuw-Guinea moet niet worden beslist buiten de Pa poea's om. Van deze verplichting kan Nederland slechts worden ontslagen door overmacht. Ook deze spreker wilde het plan- Bunker als uitgangspunt voor de on derhandelingen aannemen. De libera le mr. Van Riel dacht dat de ver ontrusting over het Nieuw-Guinea- beleiö van de regering lang zo groot niet is, als men het wel voorstelt. Hij had er begrip voor, dat de re gering haar uitgangspunten had ge wijzigd naar gelang van de interna tionale omstandigheden. Daarom maande hij tot voorzichtigheid bij het uiten van kritiek. Die kritiek kan dan tot de grens reiken van wat in het belang van het land is. De laatste spreker, ir. H. Vos (p.v.d.a.j, tegen middernacht aan het woord komende, merkte op dat het debat dat gisteren in de Kamer is gevoerd naar het hem toescheen een debat is geweest dat van grote politieke betekenis zou kunnen zijn. Vragen Na deze inleidende opmerking stel de de heer Vos de regering een aan tal vragen. Heeft de regering van de heer Bunker stukken ontvangen, die als een plan zouden kunnen wor den gekenmerkt? Zo ja, wanneer heeft zij die dan ontvangen? Is ten aanzien van de mogelijk door de lieer Bunker gedane voorstellen een reac tie ontvangen van de president van de Verenigde Staten? Is de regering ook bekend of de president der V.S. ook een reactie heeft gezonden aan de president van de republiek Indo nesië. De bewindslieden zullen de Kamer vandaag antwoorden. Felicitatiekaarten «oor iedereen verkrijgbaar De felicitatiekaarten voor het zilveren huwelijk van koningin en prins die in de eerste helft van april aan alle schoolkinde ren zjjn uitgereikt om hun ge lukwens aan het zilveren vor stenpaar te sturen, zyn nu voor iedereen verkrijgbaar. Ruim 1500 boek- en kantoor boekhandelaren in het gehele land hebben een miljoen van deze kaarten tegen kostprijs gekocht en stellen die gratis beschikbaar tot 15 mei. Dit is de uiterlijke datum dat de kaarten kunnen worden inge stuurd. (Het initiatief hiertoe is uitgegaan van de voorzitter van de propagandacommissie S van de federatie van kantoor- S boekhandelaren.) Zoals bekend komt de waarde fvan de postzegels die op de kaarten worden geplakt geheel sj ten goede aan het nationaal ge- schenk. Dividend V.R.G.-papier Commissarissen van de N.V. Ge meenschappelijk Bezit V.R.G.-Papier hebben besloten aan de vergadering van aandeelhouders voor te stellen een dividend van 12 procent over het boekjaar 1961 te declareren. Het jaarverslag zal medio mei verschij nen. GEREF. PREDIKANTEN BIJEEN Kerkbouw na de oorlog achtergebleven Ds. P. D. Kuiper, voorzitter van de Vereniging van Predikanten van de Gereformeerde Kerken in Nederland heeft woensdagmiddag in Utrecht in zijn openingswoord op de algemene vergadering van deze vereniging, ge sproken over het streven naar toena dering en eenheid, dat overal reac ties heeft opgeroepen. Volgens hem bestaat het gevaar, dat zich twee kernen gaan vormen waar omheea zich voor- en tegenstanders groeperen, kernen, die telkens meer en andere zaken naar zich toetrek ken. Het merkwaardige is, aldus ds. Kuiper, dat er aan twee kanten een communis opinio begint te ontstaan over allerlei zaken die men steeds meer ziet als onderling verwant. Hij meende dat de kans groeit, dat men van weerskanten één en hetzelfde oordeel krijgt over de oecumenische verbanden, gemeenschappelijke kerk diensten, intercommunie, christelijke zede enzovoorts. Ook de mensen wor den ingedeeld, zo voegde hij hieraan toe, men gaat hun meningen zien als symptomen van waarachtige oecu menische gezindheid of van droevig verval. Men dient zich, volgens hem, goed te realiseren dat het gaat om het belang en het bestaan van de kerk zelf. Beide groepen krijgen aan hangers, die gedreven worden door heel andere motieven maar die niet temin mee de richting bepalen en de stuwkracht vergroten, aldus ds, Kuiper. Ds. Kuiper twijfelde niet aan de oprechtheid van hen die in dc za ken van eenheid eu oecumene als voor- of tegenstanders enige leiding trachten te geven, maar hij was er niet zeker van of zij de consequen ties hiervan wel goed hebben over wogen. Bij dit alles wordt het kerk volk namelijk gedrongen tot een keus. Eenheid „Wij wensen als gereformeerden eeri eenheid te vormen", zo zei hij, maar wij kennen niet de ontsnap pingsclausule der modaliteiten en daarom zullen we onderlinge span ningen en verschillen ook onderling moeten verwerken en tot bedaren brengen. Hij achtte dit niet moge lijk als er geen tolerantie is, maar daaraan ontbreekt het, volgens hem, te veel. Prof. dr. F. de Roos, hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, sprak over „Kerk en welvaart". Dc zorg voor een goed produktie-appa- raat acht prof. De Roos een taak van het bedrijfsleven, maar de ophef fing van acute nood noemde hij een typische taak voor het werelddiaco- naat. De kerk moet haar activiteiten steeds breder ontplooien en daarvoor is een groter percentage van het in komen van haar leden nodig. In dit verband sprak prof. De Roos zijn verontrusting uit over de situatie in Nederland. Hij herinnerde eraan, dat de rooms- katholieken van 1947 tot 1960 in to taal 232 nieuwe kerken hebben ge bouwd, de Nederlands hervormden 114 en de gereformeerden 194. Het zielental van de gereformeerde ker ken is in diezelfde periode met 18 procent toegenomen. Er moest na de oorlog ëen aanzienlijke achter stand worden ingehaald en, volgens prof. De Roos, is er niet in voldoende mate gebouwd. Hij voegde hieraan toe, dat de Rooms-Katholieke Kerk tamelijk bij de ontwikkeling is ach tergebleven en de Nederlands her vormde kerk zeer duidelijk. Bijdragen De leden van de gereformeerde ker ken brachten in 1960 ruim 39 mil joen gulden bijeen voor allerlei ker kelijke doeleinden. De bijdragen per ziel stegen tussen 1950 en 1960 van 27,82 tot 54. Deze stijging is, volgens prof. De Roos. relatief gelijk aan die van het gemiddelde inkomen. Bij een toenemende welvaart had het totale kerkelijke inkomen, naar zijn oordeel, echter in sterkere mate om hoog moeten gaan. De veelgeroemde offervaardigheid valt, op de keper beschouwd, erg tegen, zo zei hij; ze steekt misschien alleen gunstig af in vergelijking met anderen. Een bij drage aan de kerk van 2,35 procent van het inkomen der leden noemde hij te laag. Hij concludeerde dan ook, dat de kerken een toenemend deel van het stijgende inkomen moeten vragen, opdat zij hun taak en roe ping in deze wereld beter kunnen vervullen. VOORSTEL VAN ZIEKENFONDSEN Mogelijkheid voor vrijwillige verzekering In haar orgaan „De Ziekenfondsgids" heeft de „Federatie van Verzekerden en Medewerkers Bestuurde Zieken fondsen V.M.Z." een plan gepubli ceerd dat voorziet in een nieuwe wettelijke regeling van de ziektekos tenverzekering. Het plan is uitge werkt door een speciale commissie uit de federatie. De commissie is van oordeel, dat de zeven of acht mogelijkheden om zich in groepsverband te verzekeren te gen ziektekosten de gehele opbouw van dit onderdeel van de gezond heidszorg onpraktisch en onoverzich telijk maken. Een ander bezwaar vindt zij dat bij huidige situatie in de meeste ge- 7* „Lucas-kind" voorlopig gehandhaafd (Van onze parlementaire redacteur). De Eerste Kamer heeft in haar vergadering van gisteren met 39 tegen 19 stemmen de algemene kinderbijslagwet, waarover zij verleden week had gediscus sieerd, aangenomen. Tegen stemden de P.v.d.A. en van de A.R.P. de heer Elfferich en prof. De Gaay Fortman. Zonder hoofdelijke stemming verenigde de Kamer zich met het wetsontwerp tot herziening van de kinderaftrek. Door de aanneming van het wets ontwerp algemene kinderbijslagverze kering zijn de volgende punten ko men vast te staan: De regeling voor de loontrekken- den blijft ongeveer zoals zij was. De zelfstandigen krijgen kinder bijslag van het derde kind af, als hun zuiver inkomen niet boven 14.000 per jaar ligt. De zelfstandigen met een inko men van 4000 per jaar ontvan gen evenals de loontrekkenden de volledige kinderbijslag ook voor de eerste twee kinderen. Ongehuwde vrouwen boven 45 jaar, die als zelfstandige werk zaam zijn, vallen buiten de pre- miewet. Werkgevers moeten voor vrouwen, die bij hen in loondienst zijn, wel premie betalen. De loontrekkenden zullen de pre- miepost niet op hun loon- of sa- larisstaat zien, de werkgever zorgt voor de premie-afdracht. In principe wordt de hoogte van de kinderbijslag gekoppeld aan de loonindex. Als de lonen omhoog gaan, kunnen hierdoor ook de kinderbijslagen stijgen. Aan een algemene maatregel van bestuur zal het waardevast maken van de kinderbijslagen worden overgela ten. Voor invalide kinderen van 16 tot 27 jaar bestond bij de regeling die tot dusver gold recht op kinder bijslag, indien zij voor meer dan tweederde invalide waren. Als de- nieuwe wet in werking getreden is, zal dit recht reeds kunnen wor den toegekend, als de kinderen voor meer dan de helft invalide zijn. De premie bedraagt ongeveer 2 procent. Ook zelfstandigen, die wegens de hoogte van hun inko men niet. voor kinderbijslag in aanmerking komen, moeten pre mie betalen. Er wordt naar gestreefd de wet op 1 januari 1963 in werking te doen treden. Het zogenaamde „Lucas-kind", dat de regering uit de wet wilde verwij deren is door de aanneming van een desbetreffend amendement in de Tweede Kamer voorlopig gehand haafd, totdat er bij de algehele be lastingherziening over beslist zal worden. Het Lucas-kind is hef extra- kind dat in aanmerking wordt ge bracht voor kinderaftrek bij de vast stelling van de inkomstenbelasting en de vermogensbelasting. vallen een premie naar draagkracht niet bestaat. Bovendien acht zij het onbevredigend dat thans alleen zij, die beneden de loongrens vallen, bij dragen in de premies van de gezinnen met de laagste inkomens. Voorts heeft zij er bezwaar tegen, dat 'n ze kere aanpassing der premie aan regio nale eonsumptieverschillen niet mo gelijk is. De commissie vindt dat de belangstelling van de verzekerden voor de instelling, waarbij zij verze kerd zijn, door de wettelijke regeling steeds meer in het gedrang is geko men en dat de mogelijkheid tot zelf werkzaamheid en initiatief voor de ziekenfondsbestuurders tot een mi nimum is gedaald. In het plan dat de commissie heeft samengesteld wordt de mogelijk heid opengesteld voor iedere inge zetene om zich vrijwillig te ver zekeren tegen de kosten van de gezondheidszorg. Hij kan dit doen naar eigen keuze bij een zieken fonds of bij een verzekeringsin stelling. Van een directe, door de overheid opgelegde verplichting is geen sprake. Wel garandeert het plan een ziekte kostenverzekering, maar daar te genover is het ook alleen toeganke lijk voor personen beneden een zeker inkomen. De gelden, die voor de bei de vormen van verzekering noodza kelijk zijn, worden op twee verschil lende manieren bijeengebracht. De eerste regeling bestaat uit een alge mene heffing van een bepaald per centage van het inkomen tot een ze ker inkomenplafond. Op dit percen tage worden voor de lagere inkomens reducties toegepast. De tweede ma nier voorziet in een door elke instel ling afzonderlijk te bepalen directe premie. Uit de via de algemene heffing bij eengebrachte gelden wordt aan de verzekerende instelling een zeker be drag als „koppengeld" uitgekeerd. Dit geld maakt voor iedere verze kerde een zelfde, jaarlijks te bepa len bedrag uit. De besteding van de bijeengebrachte gelden zal op ver schillende wijzen plaatsvinden, al naar gelang het een ziekenfonds of een ziektekosten-verzekeringsinstel ling betreft. Jongeman uit Ermelo bekende aanranding De 21 jaar oude G- ,J. B. uil Ermelo heeft bekend dat hij zich heeft schul- dig gemaakt aan eeri aanranding. Op tweede, paasdag werd een 19-jarig meisje uit Apeldoorn in de bossen langs de Elspeterwe'g aldaar aange rand. Direct na het gebeurde heeft het meisje aangifte gedaan bij de Apel- doomse politie Een uitvoerig onder zoek heeft geleid tct de aanhouding van de jongeman uit Ermelo. Deze werd naar Apeldoorn overge bracht en heeft in het politiebureau een volledige bekentenis afgelegd. Hij is ter beschikking gesteld van de officier van justitie te Zutphen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 7