ZELANDICA SPAR- voordeel is geen Extra Voorjaarsvoordeel DUBBEL ZEGELS 24 12 28 18 22 50 mln tot 6 64 ysz: - y Chocolade- croquettes i8(fiw SPAR-THEE 25ctgoedkoper Groene Erwten met wortelen mm 62 12 a Beschuit ,0. 31 6 c/ Abrikoosjes9evfooiraina 68 14a Schuurpoeder ero<eb. 45 9a Gebr. Gehakt i5o 9ro. 53 Ha Rundvlees mcs»*.. 126 25 a Sneeuwwafels 200 gram 67 10% 4 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 26 APRIL 1962 /ussen het graanproducerende Zeeland en het graanhandeldrijvende Holland werd voortdurend gestreden over de hoogte der in- en uitvoerrechten op graan", aldus het 7e deel van de Algemene geschiedenis der Nederlanden, dat de periode 161,8-171,8 behandelt n de laatste aflevering' van het Tijdschrift voor geschiedenis 1961, afl. 4) wordt de geschiedenis van deze strijd door J. A. Faber behandeld in het artikel: „Graanhandel, graanprijzen en tarieven politiek in Nederland gedurende de tweede helft der zeventiende eeuw". De geschiedenis van de strijd wordt geplaatst tegen de ach tergrond van het prijsverloop. De neerwaartse beweging der prijzen begon in geheel West-Europa ongeveer J650. Het was vooral de agrarische sector die onder deze depressie leed, omdat de prijzen van de landbouwprodukten over het algemeen sterker daalden dan die van de voortbrengselen van de nijverheid. De tegenstellingen tussen de landbouwbelangen enerzijds en de belangen van handel, nijverheid enz. anderzijds werden in Nederland door deze ontwik keling verscherpt- „Deze tegenstellingen culmineerden in een strijd tussen Holland en Zeeland over de in- en uitvoerrechten op graan." De graanhandel werd in Holland het best gediend met een onbe lemmerde in- en uitvoer en dus met lage invoer- en uitvoerrechten. Zeeland als graanproducerend gewest had belang bij een redelijk prijspeil van granen. „Daarom was deze provincie voorvechtster van hoge invoerrechten en lage uitvoerrechten op het graan." Het is dan ook niet toevallig dat Zeeland in 1669 poogt de invoerrechten op granen en koolzaad verhoogd te krijgen. Men verkeert dan in een tijd van dalende graanprijzen. Op het streven van Zeeland wordt door Holland gereageerd met een door Johan de Witt opgestelde Deductie waarin de door Zeeland nagestreefde verhoging wordt beschreven als de snelste weg naar een economische ondergang van de gehele republiek. Zee land stelt in antwoord hierop het belang van de landbouw boven die van de graanhandel- Het welvaren van de andere provincies, ge baseerd op de landbouw, gaat uit boven het belang dat Holland heeft „in de negotie van de uytheemsche granen". Zeeland heeft in 1671 zijn zin niet gekregen. Tien jaar later bracht Holland zijn wens tot verlaging der in- eh uitvoerrechten in de Staten-Generaal. Zeeland verzette zich tegen een verlaging van het invoerrecht op graan. Het eiste, evenals in 1669, verhoging van dat invoerrecht. Hoewel het hierin thans zijn zin kreeg, was het resultaat nihil. De verhoging werd n.l. nagenoeg teniet gedaan door de afschaffing van de buitengewone lasten op de invoer. Het was in feite een overwinning voor Holland of liever voor de Amsterdamse graan handel. *\VVVVVVVVNAA*/VVVVWVWVWVWVV**'\V\A/V\VVWVV<AA/ Frankrijk brengt Monaco nieuwe slag toe De Franse regering heeft het belas tingvrije Monaco opnieuw een slag toegebracht met de aankondiging, dat nn eind augustus in het prinsdom ge fabriceerde geneesmiddelen niet meer in Frankrijk geïmporteerd mogen worden. Deze maatregel ligt in het kader van een campagne van de Franse rege ring, om Monaco te dwingen Franse belastingen te betalen. Op 11 april maakte Frankrijk bekend, dat het huidige verdrag met Monaco over zes maanden zou aflopen. Volgens het Frans-Monegaske ver drag krijgen farmaceutische pro- dukten, die in Monaco zijn vervaar digd, automatisch een verkoopcerti ficaat voor Frankrijk. Zonder dit cer tificaat zouden zij niet in Frankrijk ter verkoop worden aangeboden en zou de uitvoer naar Frankrijk auto matisch stop komen te liggen. De produktie van farmaceutische produkten is een aanzienlijke indus trie geworden in Monaco. Een grote Duitse firma heeft hier een bedrijf gevestigd om te kunnen profiteren van de belastingen. Zeer bevredigend resultaat De Gruyter „De resultaten over 1961 kunnen zeer bevredigend genoemd worden" aldus het verslag van P. de Gruyter en Zoon N.V. Een bijzondere inspanning was nodig om de steeds voortgaande toeneming der onkosten te olijven beheersen. De exploitatierekening vertoonde een stijging van 17.90 min. tot 18.39 min., het saldo winst Voorgesteld wordt een dividend van 6 pet. (onv.) op de cumulatief pre ferente aandelen a, 8 pet. (onv.) op de cumulatief preferente winstaan delen b, 6 pet. (onv.) op de priori- teitsaandclen en 10 pet. (onv.) op de gewone aandelen. Aan het reserve fonds wordt wederom 3 min. gedo teerd, waardoor dit tot 23.5 min. stijgt. EICHMANN KREEG GEESTELIJK RAADSMAN William I. Hull, een Canadese zende ling in Jeruzalem, heeft verteld dat hij Eichmanns geestelijke raadsman is geworden en dat hij de ex-nazi overste reeds tweemaal in zijn cel in de Ramie-gevangenis te Jeruzalem heeft bezocht. Hull is hoofd van de zionïstisch- christelijke zending in Jeruzalem. De zendeling zei te verwachten dat hij regelmatig Eichmann zou mogen be zoeken, totdat het vonnis door het opperste gerechtshof zou zijn geveld. De Canadees zei: „Ik voel mij aan gemoedigd door de resultaten van mijn bezoeken". Op 11 april bezocht Huil Eichmann voor het eerst in zy'n cel. Bij de gelegenheid gaf hij de ter dood veroordeelde een afschrift van een Duitstalige bijbel en verzocht Eichmann deze te lezen. Zijn bezoek duurde een half uur. Huil zei voorts dat hij met Eichmann had gediscus sieerd over het Evangelie van Johan nes. hoofdstuk drie vers zes. Het on derhoud werd gehouden door middel van microfoons en koptelefoons, en een enorme glazen wand scheidde Eichmann van de zendeling en zijn vrouw. Onderwijstentoonstelling in Hilversum geopend De inspecteur-generaal van het mi nisterie van onderwijs, kunsten en wetenschappen, mr. M. Goote, heeft dinsdag officieel de nationale onder wijstentoonstelling geopend die tot 29 april in de „Expohal" in Hilver sum wordt gehouden. Hij sprak ter gelegenheid hiervan de tekst van de rede van de overleden staatssecre taris drs. G. Stubenrouch uit, die aanvankelijk de expositie zou hebben geopend. Prof. dr. J. Waterink, de voorzitter van de adviescommissie voor de ten toonstelling. herdacht de overleden staatssecretaris in een toespraak. ..De grondgedachte van de tentoon stelling", aldus prof. Waterink, „is geweest, dat de praktijk van het on derwijs gestimuleerd moet worden van het onderwijs zelf uit, en dat één van de beste middelen daartoe het bijeenbrengen is van datgene wat op onderwijsgebied wordt gedaan". Er zijn op deze tentoonstelling on der meer stands van de ministeries van onderwijs, kunsten en weten schappen en van sociale zaken en volksgezondheid en vele van het be drijfsleven dat de leermiddelen aan het onderwijs verschaft. AMSTERDAMSE EFFÉCTENBEURS Flauwe tendentie voor de staatsobligaties ^WWV^NA/WWWVWVWVNA De discontoverhoging van 3% pet. tot 4 pet. door de Nederlandsche Bank heeft gistermiddag 'n flauwe tendentie voor de staatsobligaties tot gevolg gehad Genoem de verhoging werd ter beurze druk be sproken. Op het koersverloop van de aandelenmarkt had deze verhoging vtjj wel geen invloed. De nieuwste 4 procent staatslening opende 'p half punt lager op 97'/» waarna nog 97ft werd gedaan. De staffellening zete lager ln op 91'/«. Deze lening daalde tot 91%. Ook de ove rige staatsfondsen moesten met lagere koersen genoegen nemen. Tegen het slot trad een licht herstel óp. De handel in de staatsfondsenhoek viel tegen. De stemming op de aandelenmarkt was zwak. Het Damrak ontmoette ook woens dag geen enkele steun van 't buitenland. Wallstreet nam dinsdag een gereserveer de houding aan, terwijl de Westduitse beurzen gisteren lagere koersen te zien gaven. Philips blijft in de hoek liggen waar de klappen vallen. Dit fonds lag wederom aangeboden in de markt op 882, min acht punten, yicon. Olies, iets la ger in Wallstreet, konden de vaste stem ming van de voorgaande beursdagen niet verder voortzetten. Deze aandelen no teerden op 141, bijna twee gulden be neden de vorige slotfcoejs. De handel in deze hoek was minimaal Unilevers circa 1,50 lager op 1 177.20 Hoogovens min tien punten op 753. In de Aku-hoek hield één grote verkoper alle kopers in be dwang op de prijs van 370. De rayonaan delen bleven op deze koers prijshoudend zonder meer. Zij hielden zich ten opzich te van de stemming voor de overige hoofdfondsen, zeer goed. In de scheepvaartsector viel weinig te beleven. De stemming was hier iets ge makkelijker. Van de leidende cultures werd HVA ruim twee punten lager ver handeld op 132%. Certificaten Deli wer den een gulden lager op f 155 geadviseerd. In de lokale afdelingen was het zeer stil. Aandelen Bijenkorf, die dinsdag 30 pun ten lageT op 1030 laten in de markt lagen werden op 1000 en 1030 geadviseerd. Elec- trofact kreeg een twintig punten lagere advieskoers op 680 laten op het onveran derde dividend van 9 procent. De divi dendverlaging van Lint's Handelmaat schappij van 8 tot 6 procent was reeds in de koers op 154 verdisconteerd. De divi dendverhoging van 9 tot 10 procent voor aandelen „Batenburg" was op de koers van deze aandelen niet van invloed. De dividendverhoging van 10 tot 11 procent door de Hollandse Melksuikerfabriek had op de koers van de aandelen van dit con cern geen uitwerking. 2-1 april 23 april Nederland 1959 (4%) 100% 100'/» Nederland 1951 (3'/i) 96% HOOG EN LAAG WATER 27 april Vlissingen Terneuzen Hansweert Zierikzee Wemeldinge -f nap uur meter 6.48 1.66 7.16 1.82 7.48 1.95 8.05 1.32 8.22 1.55 -f nap uur meter 19.13 1.43 19.43 1.59 20.10 1.76 20.19 1.03 20.48 1.25 nap uur meter 0.43 1.74 1.09 1.90 1.40 2.04 1.16 1.47 1.39 1.66 nap uur meter 13.07 1.52 13.33 1.68 14.04 1.82 13.47 1.28 14.07 1.45 Amsterdamse wisselmarkt CONTANTE PRIJZEN. Londen 10.12—10.12',New York 3.59fj3.59}$: Montreal 3.42tf-3.42% Parijs 73.42—73.47, Brussel 7.22%— 7.22%: Frankfort 89.97—90.02; Stockholm 69.86—69.91; Zilrich 82.781/2—82.83%: Milaan 57.96%— 53.01%; Kopenhagen 52.16%-52.2Ï% Oslo 30.44%50.49%; Wenen 13.94%—13.95%; Lissabon 12.61%— 12.63 v*. WAWAWWWWWVWWV w* 90% 91% 99% 99,', Nederland 1948 (3%) Nederland 1955 (3%) Nederland 1947 (3%) 3 Nederland 1937 3 Nederland 1950 (3%) Dollarlening 1947 3 Investeringscert. 3 Nederland 1962-64 3 6 pet. Woningbouwlening '57 108gb. Grootboek 1946 3 Ned. Handelmij. Alg. Kunstzijde Unie Berghs' en Jurgens Calvé-Delft Hoogovens n.r. Ned. Kabelfabriek Philips Unilever Wilton-Feijenoord Billiton Kon. Petroleum Mij. Amsterdam Rubber Holland Amerika Lijn Kon. Paketvaart Rotterdamsche Lloyd Scheepvaart Unie Stv. Mij, Nederland K.N.S.M. Ver. H.V.A. Mij. N.V. Dell Mij. Bank voor Ned. Gem. 4% 99% Bank voor Ned. Gem. 5-1958 103H 103% 88% 89% 91V* 91% 99 99i*« 107% 91% 2 301% 6 845 750%gb. 173.60 176.50gb. 315 315% 466% 460 142.70gb. 140.70gb. 1121/4 112% 138%gb. 137% 152 152 134% 135 146% 145 152 148 %gl. 158 V* 139gl. 134% 132gb. 153.20 Van Berkels Patent Albert Heijn Bronswerk Centrale Suiker Kon. Mij. De Schelde N.B. Intern. Nickel American Motors Anaconda Bethlehem Steel General Motors Kennecott New York Central Pennsylvania Republic Seel Shell Oil Comp. U.S. Steel PREMIELENINGEN Amsterdam 1951 Breda 1954 Eindhoven 1954 Enschede 1954 Den Haag 1952 II Rotterdam 1952 I Rotterdam 1957 Amsterdam 1956 I Amsterdam 1950 II 265% 260'% 7601. 79% 16% ,45'/« 752 84% 84% 84 - 82% 82% 94% 94 eU - 1. B -« mtAM aroom! „Dat Spar-voordeel geen droom is, wist ik ol ha een paar weken. Al gauw had ik al enkele guldens gespaard. Nu ben ik vaste Sparklant en profiteer van de spaarzegels." elk 2e pakje en toch 10% v DUBBEL ZEGELS VOORJAARS VOORDEEL KOEKJE MET 10% 10% voorjaars voordeel op: Spekulaas pak 500 gr. 100 -10% Appelstroop beker 62 -10% Boterhamworst 700 gram 27.io% Siamrijst co 500 gram O «3-10% Kapucijners 500 gram 42 -10% Piccalilly 1/3 potje üm-10% DE S P A R geldig van 26 april t/m 2 mei KOPEN BIJ DE SPAR IS SPAREN BIJ DE KOOP Amsterdam 1956 III 91 91 Amsterdam '33 (C. e A.) 109 Dordrecht 1956 81 81% Alkmaar 1956 82 81 Zuid-Holland 1957 88% 88% Zuid-Holland 1959 106,Tj 105% IER ZIT EEN LEK IN EEN VAN DE DRUVER5, HENRI. WE MOETEN HEM MET H003 T'J RAN HET 5TRAND 5LEPEN, DURIG KARWEI, IK HEB 5AI I HULP NODIG. II NAAR BENEDEN 15 TE GEVftfiRL'JKl IKZflLHIER EENS EEN K'-JKJENE- ANP-CBS BEURS INDICES 19-4 24-4 25-4 Int. conc, 550.31 550.92 543.33 Industrie 365.99 365.84 362.85 Scheepvaart 16&.66 169.10 164.90 Banken 261.35 260.83 259.29 Handel enz. 160,99 163.51 158.75 Algemeen 401.31 402.38 397.03 Nijverdal-Ten Cate: daling liquiditeit Dank zij liet goede begin van 1961 is de Koninklijke Textielfabrieken Nyverdal-Ten Cate N.V. in staat ge weest het jaar met een, de omstan digheden in aanmerking genomen, relatief bevredigend cyfêr ai' te slui ten. De exploitaticwinst na aftrek van interne voorzieningen en te betalen vennootschapsbelasting daalde van f 15,85 miljoen tot f 11,70 miljoen. Na afschrijvingen. voorzieningen voor conjunctuurrisico's en moderni sering resteert een winstsaldo van f 4,20 miljoen (v.j. f 4,32 miljoen). Over 1960 werd f 2 miljoen geboekt op „voorziening inzake deelnemin gen" (over 1961 nihil). Voorgesteld wordt acht procent dividend in con tanten over het tot bijna f 48 mil joen vergrote kapitaal (v.j. negen procent over bijna f 40 miljoen), als mede 2% procent in aandelen (v.j. 5 procent) uit de agioreserve. Jongste zoon van keizer Hailie Selassie overleden Op het paleis van keizer Hailie Se- lussie te Addis Abeba is dinsdag bekendgemaakt, dat de jongste zoon van de keizer, de 31-jarige prins ■Sahle Selassie Is overleden. De prins, een van keizer Selassie's vier kinderen, is in de kathedraal van Addis Abeba begraven, waar ook zijn moeder, kleizerin Woyzoren Menen, die op 15 februari van dit jaar stierf, begraven ligt. Premier Ikeda van Japan heeft Kroesjtsjew in een brief verzocht in principe akkoord te gaan met internatio naal toezicht op de uitvoering van een ontwapeningsverdrag, (keda verwerpt in de brief de stelling van Kroesjtsjew dat de ontwikkeling van rle opsporingsmid delen internationaal toezicht overbodig maakt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 6