Onteigeningsperikelen door kanaalwerken Agenda WALCHEREN NOG GEEN FRITES- EN IJS- GEBOUWTJE BIJ DE VIJVER ELFTAL RIJKSKWEEKSCHOOL KAMPIOEN VAN WALCHEREN SOUBURGSE JULIANASCHOOL KAMPIOEN IN VLISSINGEN DONDERDAG 26 APRIL 1962 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 5 RECHTBANK MIDDELBURG Op 20 juni volgt het vonnis Voor de Middelburgse recht bank, gepresideerd door mr. P. van Empel, werden woensdag- enkele onteigeningszaken be treffende de kanaalwerken in Terneuzen behandeld. In één er van meende de Terneuzense landbouwer C., dat zijn panden en gronden te laag gewaardeerd waren. Zijn gemachtigde, mr. M. A. Terwoert, verzocht dan ook om de aftrek van de 4 pro cent, die de commissie van des kundigen had toegepast op het vrijgekomen kapitaal, te laten vervallen, waardoor volgens hem de waardestijging, die de gronden en panden door indus triële mogelijkheden zullen krij gen, goedgemaakt zal zijn. Van beide partijen, namens de com missaris der koningin in Zeeland die de waterstaat1" vertegenwoordigde) voor wie mr. J. F. C. van Deinse als gemachtigde optrad, en van mr. Terwoert, waren er woorden van lof voor het rapport, dat de deskundigen hadden opgemaakt. Toch hadden zij er enkele aanmerkingen op. Mr. Van Deinse kon zich wel verenigen met de waarde, die toegekend was aan de gronden een geluid, dat de rechtbank bepaald niet zo vaak hoort maar met de aan de ge bouwen toegekende waarde niet. „Die is aan de hoge kant, lijkt ons", aldus mr. .Van Deinse, die er op wees, dat volgens de waterstaatsdes kundigen de constructie van de ge bouwen niet zo goed is als de ont- eïgenings-deskundigen wel meenden. „Over het algemeen maakt het ge heel een verwaarloosde indruk", merkte de gemachtigde op. Hij vond de kapitaliseringsnorm dan ook te hoog cn verzocht het bedrag op en kele punten te wijzigen. Namens de deskundigen werd er door mr. J. H. Huizenga uit Rot terdam op gewezen, dat in ver band met de huurverhoging re kening gehouden is met een waardestijging. Mr. Terwoert was van oordcel, dat de waarde ringen aan de lage kant zijn. Hij wees er op, dat de gebouwen ge waardeerd hadden kunnen wor den naar de categorie maximum prijs, zoals de regering die voor dergelijke zaken heeft, vastge steld. Ook»door de industrie-vesti- gingsmogelykheden had de grond volgens mr. Terwoert hoger ge waardeerd moeten zijn. bedrijfje, dat veel belooft, geen zin meer hebben. De breigoederen!abrikant H. M. uit Hulst verklaarde zich niet akkoord met een bedrag van een onteigende woning. Mr. Tichelman trad voor hem als gemachtigde op, Mr. Dein se meende als gemachtigde voor wa terstaat dat M. li uurderving had. Het woonhuis aan het kanaal was door de huurder verlaten en de scha deloosstelling was over een te korte periode berekend. Rechter mr. P. van Empel bepaalde, dat op 20 juni von nis zal worden gewezen in de woens dag behandelde onteigeningszaken. Oriëntatierit voor auto's en motoren Op 2e paasdag hield de M.A.C-A. Zecuwscn-Vlaandercn te Terneuzen dc traditionele oriëntatierit voor auto's en motoren. Er gingen 37 deelnemers van start. Het traject dat liep van Terneuzen (Watertoren start) via Katspolder, Zaamslag, Boschkapelle, Vogelfort, Heinsdijk, Kloosterzande, Runders- hoek, Axel, Schapenbout, Driewegen en Terneuzen had een lengte van circa 70 km. De snelheid waarmee gereden moest worden bedroeg 36 km per uur. De uitslag was: auto's 1. D. Meeuwsen Terneuzen 144 str.p.; 2. J. Risseeuw Zuidzandc 195 str.p.; 3. J. Verstrae- ten IJzendijke 236 strp.; 4. H. J. Houg Terneuzen 262 str.p.; 5. A. Dees Terneuzen 262 str.p.; 6. P- A. Visser Terneuzen 273 str.p.; 7. C- v. Ant werpen Terneuzen 317 str.p,; 8. A. J. Snoeren Terneuzen 336 str.p.; 9. A. J. Haak Hoek 339 str.p. en 10. H. Cleemputte Sas v- Gent 375 str.p. Motoren: 1. B. A. Dieleman Kijkuit 210 str.p.; 2. J. de Putter Zaamslag 307 str.p; 3. A. Liebers Terneuzen 311 str.p. en 4. A, Jansen Tei-neuzen 319 str.p. Droogschuur De loswerkman F. B. uit Terneuzen heeft als bijverdienste de gladiolen- teelt. die hij door de onteigeningen in de kanaalzone niet meer in dit gebied kan uitoefenen. Als gemach tigde trad op mr. G. Tichelman, die zich vrijwel geheel akkoord kon ver klaren met het rapport van de des kundigen. die zich kantten tegen de door Waterstaat voorgestelde scha devergoeding. Mr. Deinse voerde als gemachtigde van waterstaat aan. dat men de pachtersvergoeding had aanvaard. Mr. Deinse vroeg zich af, waar B. in de toekomst land zou kunnen hu ren in de directe nabijheid van zijn (nieuwe) woning, zoals deze het wenste. In het bijzonder ging het hier om een droogschuur, die zou moeten worden gebouwd. Dc deskundigen voerden aan. dat in plattelandsgemeenten rondom Terneuzen B's bedrijfje zeker een plaats zou kunn enkrijgen, met huis en grond, zodat een door de gemeente Terneuzen nieuw aan te 'wijzen pand, waarbij geen grond beschikbaar zou komen, niet nodig was. Gezond Namens de deskundigen sprak mr. Huizinga, die het bedrijf gezond noemde en meende, dat uitbreiding zeker mogelijk was. „B. gaat hoe langer hoe moer over van loondienst naar eigen exploitatie", zo zei hij. Mede ook daarom vond mr. Huizin ga, evenals zijn mede-deskundige (voor de bloembollenteelt), de heer A. J. Veerman uit Oudelande, dat een schadeloosstelling op een betrek kelijk willekeurige begroting zou be rusten. Wanneer B. geen schuur met grond ter beschikking zou krij gen, maar het drogen van zijn bol len zou moeten uitbesteden, zou dit Vlissingen Alhambra; Nur der Wind, 20 uur, 14 jaar. Luxor: Fort Yuma, 20 uur, 14 jaar. Ucrgcn op Zoom Lv.xor: De zondares van Assyriö. 20 uur, 14 jaar. Oostburg Ledelthe.Vior: Toneelgroep Centrum met Kon-zak en de kinde ren". voor de Culturele commissie van de Ned. Horv. Kerk in Zeeland in samenwerking met de Z.V.U., 20 uur. Middelburg Electro: De stalen klauw, 19.30 uur, 14 jaar. City-theater: pro- pagandavoorstelllngen Volksonderwijs, 13.30 en 15.30 (voor de jeugd) en 20 uur. Molenwater: Miniatuur Walche ren. 9—13 uur. >cs Grand: ..Dc koningin v nachtleven", 20 uur, 18 jaar. n het MIDDELBURG Optocht voor versierde fietsen en autopeds In het programma voor koninginne dag te Middelburg is 's middags ook een optocht voor versierde fietsen en autopeds ingelast. Begeleid door een muziekkorps zullen de deelnemers hieraan, die zich bij het Trefpunt kunnen aanmelden, door de straten van de Zeeuwse hoofdstad trekken. Feestavond Zeelandia De M.V. A.V. Zeelandia te Middel burg hield zaterdag' in het Schutters hof zijn jaarlijkse feestavond. In zijn openingswoord kon voorzitter C. van der Heide een talrijk publiek welkom heten. Nadat hij aan de heer J. Poppe, die een lange reeks van jaren als ver zorger is opgetreden, daarvoor de speld van verdienste en een rokertje en aan diens echtgenote bloemen had overhandigd, was het woord en de daad aan Wint de Graafs cabaretge zelschap „Nachtvlinders". Naast Wint de Graaf, die vanzelfsprekend het leeuwenaandeel voor zijn reke ning nam, dient vooral Nel Gabriëlse met ere te worden genoemd. Dc mu zikale verzorging was bij Baby den Toonder in uitstekende handen. Een gezellig ba! onder leiding van de heer Meeuse vormde het sluitstuk van deze geanimeerde en geslaagde feest avond. Zeelandia-junioren zagen FeijenoordP.S.V. Een 40-tal Zeelandia-junioren maakte maandag met hun leiders, hun jaar lijks reisje. De jeugdige groenzwar ten troffen het ditmaal wel heel bij zonder, omdat zij samen met nog ongeveer 64000 anderen getuige konden zijn van de belangrijke ere divisiewedstrijd. tussen Feijenoord en PSV te Rotterdam. Onnodig te zeg gen. dat het tochtje in alle opzichten den gezegd, welke gevallen zich zul len voordoen en in welke orde van grootte de betreffende uitgaaf komt te liggen, wordt de raad voorgesteld h. en w. een blancocrediet te ver lenen met de bepaling, dat elk be nodigd vergoedingsbedrag bij afzon derlijk besluit tot wijziging van de gemeentebegroting zal worden ge constateerd. Hierbij tekenen b. en w. nog aan, dat ter zake van bedrijfs schade, verhuiskosten, schadeloosstel lingen aan huurders enz- in de ex- ploitatieopzet van de eerste fase van de sanering rekening is gehou den met een bedrag van 86.158 per jaar gedurende acht jaar of in totaal 689 260- Feestelijkheden op 30 april Indien door slechte weersomstandig heden onderdelen van het feestpro gramma op 30 april a.s. te Vlissingen niet door kunnen gaan, zal het Co mité Organisatie Feestelijkheden dit op de volgende wijze bekend maken: Voor de onderdelen, vallende in het tijdvak van 8-14 uur zal dit geschie den door het loeien van de sirenes der luchtbescherming om 7.30 uur. Voor de onderdelen van 14-16 uur om 12.30 uur: voor die van 16.15-17.45 uur om 15.30 uur en voor die van 19.30-23.00 uur om 19.00 uur. De kerkdienst gaat te allen tijde door. Verkoop Zomerpostzegels in Middelburgs postkantoor Aanstaande vrijdag begint in Neder land weer de verkoop van de zomer postzegels. In Middelburg vindt deze verkoop plaats onder auspiciën van de plaatselijke afdeling van de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers. Van 27 april tot en met 25 mei worden deze zegels te koop aangeboden in de hal van het Middelburgse post kantoor. VLISSINGEN Schadeloosstelling voor ontruiming bedrijfspanden B. en w. van Vlissingen hebben de jemeenteraad een voorstel doen toe komen om huurders van aan de gemeente toebehorende bedrijfspan den. die hun gehuurde pand ten be hoeve van de uitvoering van een stedebouwkundigo maatregel sa neringsplan moeten ontruimen, een vergoeding toe te kennen op basis van de wet van 8 december 1961- Ingevolge deze wet, welke slechts een voorlopige regeling inhoudt en op 1 januari J964 zal vervallen, be draagt de aan een huurder van een bedrijfspand bij ontruiming toe te kennen vergoeding in het algemeen ten hoogste de som van de opbrengst (netto winst) van het bedrijf over de laatste drie jaren of wanneer dit voor de huurder gunstiger is de som van de huurprijs over de laatste acht jaren. Aangezien niet bij voorbaat kan wor- Officiële publikatie VLISSINGEN. OPENSTELLING WINKELS m week van 30 april t.ni. 5 mei 1962. Burgemeester en wethouders van Vlis singen brengen voor t)c goode orde ter openbare kennis, dal het in de „Verorde ning, regelende de halve-dagsluiting voor winkels in de gemeente Vlissingen" ver vatte verbod op dinsdag na 13.00 uur voor het publiek geopend tc hebben een winkel, waar uitsluitend of in hoofdzaak kruidenierswaren, bloemen en/of plan ten, kantoorbehoeften, schoolbehoefton, tekenbehoel'ten en schrijfbehoeften ple gen te worden verkocht niet geldt in .veels van 30 april i.m, 5 mei 1002. Vlissingen, 24 april 1902 VLISSINGEN. Spreekuur wethouder In/., woonruimte wet Het spreekuur van de wethouder van Vlissingen, belast met wefkxaamheden inzake woonruimtewet 1**47. op heden 2(1 april, gaat niet door. VLISSINGEN. Sluiting bureaus en diensten der gemeente op 30 april a.s. Burgemeester en wethouders van Vlis singen brengen ter openbare kennis, dat ter gelegenheid van dc verjaardag van H.M. de Koningin, op 30 april os. de bureaus van alle openbare instellingen en diensten der gemeente voor het publick gesloten zullen zijn. Vlissingen, 24 april 1962. Burgerlijke stand MIDDELBURG Bevallen: M. C. Gunst— Joosse, d.; S. M. L. Rotli—Maas, z.: J. C. van der Veen Hondius, d.; M, J. van Ginkel—v. d. Weel, z.; J. H. van der Werf—Broodman, I. A. den Boer—dc Rijk, z.: M. Vos den Engelsman, z.; W. Geschiere—Witte, z.; A. de Heerden Haan, z. Ondertrouwd: A. J. M. van Gastel, 25 j. en E. M. H. van 't Westende, 22 j.; T. Uil 27 j. en I. Minnaar, 22 j.; G. van der Mast, 23 j. en P. T. Borloijl. 23 j. Overleden: A. Wijkbuijs, 71 j. e.v. J. Dek ker: A. Renierse, 29 j.. W. L. Pelle, 52 j. e.v. M. H. Pots: A. J, P. Minnaard, 70 j., e.v. M. Kraus: M. M Bal, 57 j. e.v. N. Baas: M. M. Felix, 58 j. e.v. J. C. Deighton; J. Bommeljé 72 j. wed. v. A. Riemens: A. J. Huijsman. 77 j. e.v. N. B. Sparreboom; W. Dubois, 71 j. VLISSINGEN. Bevallen: N. de Hamer-de Rooïj d.: S. M. T. v. d. Zee-Adam, J. M. T. Des- pinois-de Louw. z.: A. Veenhof-Kramer. z.E. G. J. Hoogendoorn-Smulders, z.; J, P. van Dijke-Groenewogen, d.: S. K. J. de Hondt-Crinse, z.\ J. T. Leydelmeyer- Gimberg. z. en z.; T. J. E. Verkleij-Sireng E. C. Clerx-Dierickx. z.: J. M. E. Moerman-Kruyt, d. Ondertrouwd: M. de Ridder, 23 j. en H. Borg. 27 j.: H. Bonsma, 22 j. en C. D. Compeer, 31 j. Getrouwd: P. A. van Strien. 21 j. en P. C. Kosten, 17 j.; F. J. W. Bakx. 20 j. en M. P. Post, 24 j.; W. N. Polderman. 27 j. en C. E. Hoogesteger. 13 j.; A. Brasser, 43 j. en F. Wondergem, 46 j.: G. Vader. 31 j. en J. C. de Croo, 38 j. Scheepvaartberichten Vlissingen aangekomen op 21-4: Sparta van zee, Fram van Antwerpen, Timo van Londen, Harald-Ottens van Gent; op 22-4: Jenjo van Londen, Gretta van Londen: op 23-4: Noordstad van Londen; op 24-4 Wiltrader van Bilbao. Vlissingen vertrokken op 21-4: Fram naar Tulham. Timo naar Hansweerl: op 22-4: geen: op 23-4: Betty-Jean naar Londen. Vlissingen gepasseerd naar Antwerpen op 21-4: Oranjefontein van Bremen, Benin- kust van Bremen, Raket van zee, Woens- drecht van Donges, Hydra van Bremen, Nieuwe Waterweg van Huil, Sommelsdijk van Rotterdam: op 22-4. Loosdrecht van Duinkerken, Jacob-Oorburg van Bremen, Ali van zee-IIansweert, Hagno van Las Palmas, Heiloo van Londen, Mount Eve rest van Birkenhead, Nanusa van Ham burg, Nashira van Hamburg, Nijkerk van Hamburg: op 23-4: Piosperilo van zee. Bounty van zee, Midas van Cadin, Va liant van Hull, Servaaskerk van Rotter dam, Meidoorn van Lissabon, Zus van Vlaardingen; op 24-4: Ereda van Rotter dam, Anna-Henny van Swansea, Jaca- randa van Harwich, Prinses Margriet van Nasau: op 24-4: Aurora van Kincu- bright. Vlissingen gepasseerd van Antwerpen op 21-4: Avanti naar Lenden-Gent, Sinus naar Londen, Diana V naar zee, Hermes naar Amsterdam. Rex naar Fulham, Ca- teli naar Korsson, Prins Willem V naar Rotterdam, Duurt naar Stockholm, Pa- vonus naar zee, Capri naar Rotterdam, Monica naar zee. Looiersgracht naar Ko penhagen: op 22-4: Admiraal Coubert naar Koping, Despatch naar Felixtown, Mataram naar Hamburg, Idanel naar Goole, Prinses Irene naar Hamburg, Mui- derkerk naar Rotterdam, Albatros naar Rotterdam, Dita Smits naar Rochester, Oranjefontein naar Amsterdam. Benin- kust naar Amsterdam, Witte Zee naar Maassluis, Eagle naar Londen; op 23-4: Da-Costa naar Tilbury, Woensdrecht naar Perzische Golf, Sommelsdijk naar New York. Vlissingen aangekomen op 24 april: Kroonborg van Port Said, 25 april: At lantic van Amsterdam. Vlissingen vertrokken op 24 april: Greta naar Rotterdam. 25 april: Confid naar Londen. Sparta naar Delfzijl. Kroonborg naar Hansweert. Vlissingen gepasseerd naar Antwerpen op 24 april: Ganymedes van Rotterdam. Leendert Boere van Klaipeda. Leonidas van Klaipeda. Baltic van Rotterdam. Al- cor van Duinkerken. 25 april: Helios van Duinkerken. Adara van Las Palmas. IJsel van Rotterdam. Vlissingen gepasseerd van Antwerpen op 25 april: Mare-Novum naar Londen. Nas hira naar Rotterdam. Statenlaan naar Rotterdam. Lumey naar Rotterdam. Ar- go naar Alblasserdam. Valiant naar Huil. Jacaranda naar Rotterdam. Midas naar Rotterdam. Repeto naar Fredarieia. Vir go naar Waterford. Taurus naar Dublin. Prinses-Margriet naar Rotterdam. Zus naar Drogheda. Nieuwe Waterweg naar Den Helder. Nanusa naar Rotterdam. AAGTEKERKE Raad komt bijeen De gemeenteraad van Aagtekerke zal Tijdag a.s. om half acht 's avonds in openbare vergadering bijeen ko men. De agenda vermeldt o.m. een subsidieverzoek van Veilig Verkeer en het punt „aankoop bouwgrond in uitbreidingsplan Oost". RAAD VROUWENPOLDER BESLOOT Het voorstel van b. en w. van Vrouwenpolder om een perceeltje grond op het Bree/.and-terrein te verhuren aan de combinatie M. Lutcijn, J. A. Vos en C. Dekker, -zodat deze heren daarop een semi-permanent gebouw tje voor frites- en ijsverkoop zouden kunnen bouwen, beeft de raadsleden van Vrouwenpolder gistermiddag heel wat moeilijkheden bezorgd. Het werd zelfs zo moeilijk, dat burgemeester A. de Kam uiteindelijk besloot om het voorstel terug t<v nemen. Het merendeel van de raadsleden kon zich namelijk niet met do plaats verenigen: in de nabijheid van de vijver op dit terrein die b. en w. de combinatie wilde toewijzen. aan die van de burgemeester, be sloot de heer De Kam om het voorstel aan te houden. Na afloop van de vergadering gingen dc raadsleden ter plaatse kijken of er een andere geschikte plaats te vinden was. „Mag ik er ten overvloede aan toe voegen, dat we de mensen niet wil len tegenwerken", had de heer Du- vekot bij de besprekingen nog opge merkt, waarmee de andere raadsle den ten volle instemden. Zoutschade bijz. school wordt hersteld De heer J. Janse (a.r.), die dc uit gebreide discussie over dit voorstel begon, verklaarde dat hij „er van had staan kijken, dat het college grond op deze open plaats bij de vij ver wilde verhuren". „Een dergelijk gebouwtje zou dit prachtige plekje ontsieren", meende de heer Janse, die er vervolgens op wees, dat er door de bouw van een restaurant daar al is voorzien in de leveranties van frites en ijs. De heer Janse kon zich dan ook niet met het voorstel verenigen. „We hebben dit gedaan om de mensen te helpen", zei burge meester De Kam. „Wc moeten dit als een noodoplossing zien". De heer De Kam zei voorts, dat hij en zijn wethouders ook near an dere plaatsen gekeken hebben, waar een gebouwtje als het on derhavige kon worden neergezet. „Maar die zijn er niet, tenminste niet daar, waar de gasten je vin den zijn en dat is toch wel een vereiste voor de combinatie", merkte hij op. Dat er reeds ge legenheid bestaat om deze zaken te kopen, was voor het college geen argument om afwijzend te Iresehikken op het verzoek van de drie Vrouwenpolderse inwo ners, voegde de heer De Kam er aan toe. Andere plaats De heer P. Duvekot (g.p.v.) vond het evenmin een ideale oplossing. „Ande re plaats zoeken", was zijn mening. „Waar dan?" wilde burgemeester De Kam weten. ,,Aan het eind van dc betonweg", meende de heer Duvekot. „Dan zit men midden tussen de hul zen", weerlegde de heer De Kam. De heer W. Louwcrse (a.r.) zei de plaats bij de vijver ook te betreu ren. Vooral ook omdat het zo dicht bij het andere restaurant is. „De zaak wordt er niet mee versierd", aldus dc heer Louwcr se, die het voorstel maar wilde aanhouden om een andere plaats te zoeken. Nadat ook de beide wethouders het hunne over dit voorstel hadden gezegd en waar bij hun meningen gelijk waren Wachthuisjes Voorts besloot de raad om twee wachthuisjes te laten bouwen voor de buspassagiers. Het ene komt aan de Dorpsdijk voor een bedrag van 1700 gulden, waarin zijn begrepen bijko mende kosten voor aansluiting van het wachthuisje aan de bestaande bestrating, het andere van het type abri wordt voor 1160 gul den gebouwd aan de provinciale weg ten gerieve van de passagiers van het terrein Breèzand en omgeving. Ook werd besloten financiële mede werking te verlenen voor het aan brengen van verbeteringen en het herstellen van de zoutschade aan de bijzondere lagere school tc Vrouwen polder. „Het is hoog nodig dat cr iets gebeurt", meende de heer Du vekot en de heer Louwerse voegde er aan toe. dat dc school nu maar eens goed opgeknapt moet worden. ZEGE OP HET NIPPERTJE .- 2—1 Uitgebreide technische school verloor in finale Het elftal van de Middelburgse rijks kweekschool is gisteren sehoolvoet- balkampioen van Walcheren gewor den. Dat gebeurde in een opvallend spannende wedstrijd tegen een vol komen gelijkwaardig elftal van uitgebreide technische school Vlissingen. Tenslotte wonnen rijkskweekscholen dit duel dat op een veld aan de Keersluis te Vlissin gen werd gespeeld op het nipper tje met :i1. Ongetwijfeld kreeg het hard werken de team van de u.t.s. meer doelrijpe kansen. De produktiviteit liet echter H.B.S. V WON MET 20-0 K.M.S. III zegevierde in finale over L.T.S. II Een Souburgse lagere school de JuHanaschool is gistermiddag op de velden aan de Keersluis één van de schoolvoetbalkampioenen van Vlissingen gewordenIn de finale wonnen fle Souburgertjes, hij wie vele aal vlugge Anibo- nèesjes, met 6-0 van de neutrale school uit Vlissingen. Dit betrof de strijd in de A-groep, dc jongste categorie. De JuHanaschool werd gisteren pou lewinnaar door eerst met 7-0 van de Koningin Wilhelminaschool te winnen en vervolgens de Juliana van Stolbergschool met 3-0 te verslaan. Ook de Bouwen Ewout- school werd winnaar van een poule in deze A-groep. Deze school speelde gisteren gelijk tegen dc Jan Ligtharlschool (0-0) en be reikte ook tegen do Oranjeschool een puntenverdeling (2-2). Reeds dinsdag hadden de Vincent van Goghschool en de Neutrale School zich als poulewinnaar aange diend. De strijd tussen de poulewinnaars was bijzonder spannend. Eerst versloeg de Neutrale School de Vincent van Goghschool met 1-0 en won de Souburgse JuHana school met 3-0 van de Bouwen Kwoutschool. De iinale. tussen dc Neutrale School en de Juliana- school leverde dus een 6-0 zege op voor de Souburgers. lu de B-groep was het vijfde elftal van de rijks h.b.s. oppermachtig. Dat bleek al in de poulewedstrij den. Dinsdag had dit team reeds met 5-0 van de opeilb. ulo III ge wonnen. Gisteren won de li.b.s. V met20-0 van de l.t.s. VI. Zelfs de keeper van 't h.b.s.-teani ging mee in de aanval en scoorde'liet Iwjntigste doelpunt! Natuurlijk: h.b.s. V werd pouiewïnnaar. Hoe vreemd de voetbal kan rollen, bleek, toen de h.b.s. VI tegen dc l.t.s. VII aantrad in een andere poule. Nu was niet de h.b.s. ster ker. maar de l.t.s. oppermachtig: de l.t.s. VII won met 12-0en werd poulewinnaar. De l.t.s. IX deed het in de volgende poule wat kalmer aan, won met 1-0 van de St.-Paulus-ulo en werd daarmee eveneens poulewinnaar. Dinsdag waren de v.g.l.o. en de chr. ulo II reeds poulewinnaar geworden. Ook hier was de strijd tussen de poulewinnaars spannend: v.gl.o.- chr. ulo II 0-2. h.b.s. V-l.t.s VII 4-3 (door penalty's), chr. ulo II- l.t.s. IX 1-0, h.b.s. V-chr. ulo II 2-0. Daarmee was de h.b.s. V win naar van groep B en éën der kampioenen' In dc C-groep moest alleen de finale wedstrijd nog gespeeld worden tussen 't derde team van de K.M. S. en het tweede elftal van de l.t.s. Na een opmerkelijk enerve rende wedstrijd bleek de K.M.S. III juist iets sterker (1-0) en werd deze daarmee dus kampioen. te wensen over. En omdat de rijks kweekschool wel over schotvaardig heid beschikte was de overwinning ongetwijfeld verdiend. Bovendien w^s het voor de rijkskweekschool een handicap, dat Adrie van de Rhee, die dinsdag in Middelburg de mees te doelpunten voor zijn elftal scoor de. reeds in het begin van de strijd het veld geblesseerd moest verlaten. In beide ploegen bleek de verde diging veruit het beste deel. Niet temin lukte het de rijkskweek school reeds in de beginfase door een uitstekend doelpunt van Lou Eikenhout uit Kats de leiding te nemen. De strijd ging daarna vol komen gelijk op met wisselende kansen. Na ongeveer een half uur kon de aanhang van de u.t.s. jui chen: bij een aanval was ook stopperspil Bram Overbeeke mee naar voren gekomen en met een fel schot zorgde hij voor de ge lijkmaker (11). Na de hervatting kreeg vooral de u. t.s. enkele uitnemende kansen om dc leiding te nemen. Zo kwam linkshalf Peter de Ridder alleen voor de doel man, maar zijn tamme schot ging naast. Het succes kwam aan de an dere kant, waar de rijkskweekschool- aanval bijzonder actief was. Op nieuw was het Lou Eikenhout, die met een prachtig klimmend schot, zijn team een voorsprong gaf. Rechtsbuiten Jaap Wisse kreeg een opgelegde kans alleen voor de keeper om de gelijkmaker tc sco ren, maar ook zijn schot faalde. Toernooi-organisator Piet de Leeuw kon dan ook dc winnaarsmedaille uitreiken aan de rijkskweekschool, die Walcheren zal vertegenwoordi gen in Terneuzen, waar vrijdag wordt gespeeld om het kampioen schap van Zeeland. Breskens-Cadzand in schaak-eerste-klas De Brcskens-Cadzaml.se schaakver eniging S.V.K.B. promoveert naar de eerste klas van de Zeeuwse schaak bond en zal in deze klus dc plaats van Koudekerko innemen. In de tweede klas B eindigde S.V. K.B. op de tweede plaats, maar om dat kampioen Landau afzag van het spelen van promotiewedstrijden, mochten de schakers uit Cadzand en Breskens een gooi doen naar de eer ste klas. Dat lukte hen dus- Zij won nen namelijk met S1,^ van Kou- dekerke (degradant le klas) en met 73 van Kruiningen (kampioen 2e i klas A). Marktberichten VEILING ZU1D-HOLL. EILANDEN 24 april. Andijvie 1 92—315, 2 70—110. Sla IA 25—33. 2A 20—23, IC 34—20. Spi nazie 1 96—122, 2 38—94. Bloemkool 2A 57. 2B 48—63, 2C 40—50. Witlof 3A 116 —128, 2A 90—108, 2B 74—90. Komkom mers 70-80 54—56, 60-70 4246, 50-60 37 —49, 40-50 33—41. 81—85 p. kg. Prei IA 47—74, 2A 29—47, 2B 20. Selderij 6—8. Rabarber 3348. Radijs witpunt 22—30. Postelein 112—116. Aardbeien 30—32 p. stuk. 90—150 p. doos. Komkommers 30-40 28 p. stuk. VEILING TERNEUZEN. Sla 1 20.80—28, 2 16.40—19.50, C2 10,70— 14,90. Bloemkool C atw. 00. Knolselderij C 1517. Groene komkommers B2 4448. Selderij per bos 20—22. Radijs 12—21, afw. 13. Andijvie 2 110—122. Kroten 5—6. Prei 1 86—4)3, B 68—76. Rabarber 1 23—36. Spinazie 2 77—87, 3 34—36. Natuurspina- zie 85—90. Tomaten 201—257. Uien 1 26, afw. 17—19. Witlof A3 48—61, BI 58—33. B2 33—62, afw. 25—55 Golden Delicious 2 60 71, 3 fijn 4059, Jonathan 2 60 57—58. 3 fijn 46, kroet 24. VEILING KAPELLE. 25 april. Kasaardbeien per doos van 2 ons: extra 126—134, 1 311—118, 2 88—97. Golden Delicious 1 75-86 93. 70-75 92. 65-70 81, 60-65 68, 2 80-85 80—82, 75-80 76—83. 70-75 76—82, 65-70 67—7», 60-65 60—65, 2D 45—55, 3 grof 5165, 3 fijn 3349. Jona than 1 75-80 74. 70-75 77—78, 65-70 72, 2 80-85 62—63, 75-80 62—68. 70-75 66—71, 69-70 64—70, 60-65 57—01, 2D 43—45, 3 grof 45—58, 3 fijn 3243, kroet 20—35. Zoele Ermgaard 3 fijn 35. Packham Triumph 2 65-75 53, 55-65 44. Appelen rotvlek 11 52. Aardappelen 1 21, 2 20. sfw. 6. Groenten: Kropsla 1 26. 2 2224. Spinazie 1 80—85. 2 59—79. Rabarber 1 25—31. 2 21—26. Radijs 2 13—18. Witlof A2 93. Prei Al 82. VEILING BERGEN OP ZOOM. 25 april. Andijvie 83—125. Sla 17—27. Witlof 36—78. Spinazie 4481. Snijbonen kas 210320. Rabarber 921. Tomalen 270310. Prei 10—52. Komkommers 27— 45. Aardbeien 9—3 cent per stuk: 56—70 p. ons. Radijs 12—23. Raapstelen 23. As perges 130—240 p. ons. Golden Delicious 7068. Jonathan 55—57. Conference 5564. VEILING MIDDELBURG. 25 april. Sla export 17.90—24.20, Sla T 14—25, C 14—38. Andijvie 96—1.08. Prei 51S5. Witlof 6176. Bloemkool 6 per kist 7194, 8 per kist 54—82, 10 per kist 3559, 12 per kist 2338. Komkommers 60-75 42—44, 50-60 37—43, 40-50 31—33, 30-35 24—25. Komkommei krom, kg 66— 77. Rabarber 10—18, Radijs 17—26. Spi nazie 711.02. EIERVEILING BERGEN OP ZOOM. Eiernoteringen van de Coöp. Wouwse Melkinrichting Bergen op Zoom. Ingaan- de donderdag 2G aprii 1962. Prijsklasse 0 17 cent, I 16 cent, II 19 cent, III 14 cent, IV 13 cent. VEILING GOES. 25 april. Groenten. Per stuk: Kropsla I 23—25, Cl 16, afw. 9—17. Per bos: Radijs 3 23—27, 2 .16—22. Per kg- Witlof Al 55- 63, A2 48—55. B2 41. afv 36—42, stek 29. Spinazie 1 88—92, 2 58—75. Andijvie 2 2325. SlOOfsla 3051. Prei Al 51, A2 45. Rabarber 1 2423. Uien stek 3.1. Lams oren 121—123. Aardappelen 19—20. VEILING KRABBEND1JKE. 25 april. Golden Delicious 1 80-85 82. 75-80 86—87, 70—75 84—85. 69-70 71. 2 83- ■J0 74, 80-85 74—79, 75-86 74—83, 70-75 72— 53. 65-70 61—76, 60-65 54—62, 2D 37—39, 3 grof 49—67, 3 fijn 30—37, kroet 36—50, stek 14—22. Jonathan 2 60-65 59. Br. Alex Lucas 1 75-S5 48. 65-75 4749. 2D 4247. 3 grof 32—35, 3 fijn 32—39, kroet 25. Verpakt fruit. Jonathan 65-70 77. Golden Delicious 1 70-75 90, 7ö> 80 95. Bloemkool B2 76—80, C2 41—67. D2 27, D afw. 7. VISMIJN' COLIJNSPLA.VT. Exportgarnalen 1244 kg. 2.62—2.90, Schar 32 kg. Bot 394 kg. Tong 141 kg. Rog 8 kg. Kabeljauw 5 kg. Wulk 14 kg. Paling 1 kg. Ongesorteerde ris 81 kg. Nagekomen advertentie. Tandarts Knoop. Vrijdag afwezig

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 3