Enquête onder de middenstanders in West-Zeeuwsch-Vlaanderen Nieuwe toekomst voor Tholens „PLUIMPQT" de BILT GLASCULTUUR ONTWIKKELT ZICH GUNSTIG IN ZEELAND PLAATSKAARTENKANTOOR N.S. VLISSINGEN GEREED Zeeuwse Almanak PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 26 APRIL 1962 „WAT BIEDEN WIJ DE TOERISTEN (Advertentie) Structuurplan van kustgemeenten noopt tot maatregelen l)e middenstandscommissie voor West Zeeuwscli-Vlaanderen zal dezer dagen een enquête houden, waarbij alle 600 middenstanders langs de West Zeeuws-Vlaamse kust zullen worden betrokken. De bedoeling van «leze enquête, is te inventariseren wat de middenstanders de toeristen kunnen bieden, boe en met welke middelen de dienstverlening geschiedt, welke maatregelen moeten worden genomen om een en ander te ver beteren en of daarbij voorlichting nodig wordt geacht. Aan alle midden standers in het betrokken gebied zal een lijst met een 20-tal vragen wor den toegezonden. Aan de hand van de antwoorden wordt een concept rapport samengesteld, waarna in de 5 betrokken gemeenten, Breskens, Groede, Nieuwvliet, Cadzaud en Iïetraucliemènt, hearings zullen worden gehouden onder geënquêteerden. De resultaten van een concept rapport en de bevindingen van de hearings /.uilen worden verwerkt in een definitief rapport. Het on derzoek zal plaatsvinden met me dewerking van het directoraat voor middenstandszaken en toe risme van het ministerie van eco nomische zaken en in samenwer king met de 5 betrokken gemeen ten. Deze mededelingen werden woensdagmiddag tijdens een pers bijeenkomst te Breskens gedaan door de heren T. van Laarhoven, voorzitter van de middenstands- commissie voor West Zeeuwsch- Vlaanderen, en de heer A. Kor- stanje, rijksmiddenstandsconsu- lent voor Zeeland. Nu in grote lijnen bekend is wat het structuurplan van de 5 samen werkende kustgemeenten beoogt, wordt het de hoogste tijd, dat ook de middenstanders zich met deze recreatiezaken gaan bemoeien, zo meent het bestuur van de in april 1961 in het leven geroepen commis sie. „Als namelijk die gemeentelij ke plannen doorgaan zonder dat de middenstanders weten wat zij moe ten gaan doen, dan zouden deze plannen wel eens kunnen stranden", aldus de heer Van Laarhoven. Door middel van de enquêtes wil de mid denstandscommissie allereerst weten wat de zaken ten opzichte van het toerisme hebben gedaan en in de toe komst denken te gaan doen. Volgens rle heer Korstanje moeten de mid denstanders zich nu reeds afvragen of zij het toenemende toerisme, voortvloeiend uit de uitvoering van DRINK joy SINAS gezond wc\/&ZCftil lekker enquête zal verder, moeten blijken hoe de leeftijdsopbouw van de M est Zeeuws-Vlamse middenstan ders is en wat de opvolgingsmo- gelijklieden zijn. De commissie wil daarnaast gaarne vernemen of er in bepaalde takjten van dienstverlening samenwerking mogelijk en nodig is, bijvoorbeeld' bij het stichten van kampeerwinkeïs. Is er behoefte aan voorlichting, aan on dernemingsopleidingen, aan verbete ring van reclamevoeiing e.d.? Hoe denken de kustmiddenstanders® over de toepassing van de winkelsluitings wet. Moet men daarmee manipule ren of moet men de middenstanders beschermen tegen zichzelf. De antwoorden Deze en soortgelijke vragen zullen aan de betrokken zakenlieden wor den gesteld. De commissie verwacht de antwoorden nog voor het hoog seizoen omstreeks mei in haar bezit te hebben. Na afloop van het toeristenseizoen omstreeks september of oktober zullen de plaatselijke bij eenkomsten worden gehouden. De mïddenstandscommissie is van óór deel dat te zijner tijd voor de Horeca bedrijven een aparte enquête nodig zal zijn omdat -die weer met speci fieke eigen problemen worstelen. Sommigen van hen hebben nu reeds angst voor het komende seizoen, om dat op topdagen de leverantie van bepaalde goederen niet altijd kan worden gewaarborgd. Ook hiervoor zal zeker als het toerisme zich nog verder uitbreidt een modus moeten worden gevonden. De com missie is zich overigens wel terdege bewust van het feit, dat de midden standsplannen, die straks op het structuurplan voor de West Zeeuws- Vlaamse kust moeten aansluiten, al leen uit te voeren zijn als alle betrok- zoen worden opgevangen en met kenen zich daar volledig achter stel- welk personeel men werkt. Uit de len. het structuurplan, kunnen opvangen met hun diensten en goederen. Ook het rijksmiddenstandsconsulaat in Zeeland is daarbij nauw betrokken. Aanvragen Buiten Zeeland hoort en leest men ook wat in deze provincie gebeurt. Er komen bijvoorbeeld aanvragen van mensen, die zich hier in de dienstverleningssector willen vesti gen. Volgens de heer Korstanje is daarbij grote voorzichtigheid gebo den, omdat er nu reeds een overbe zetting van de middenstand is in Zeeland en er dus vooralsnog geen uitbreiding van buiten de provincie nodig is. In hoofdzaak zal de Zeeuwse mid denstander de eventuele uitbrei ding van het toerisme zelf moe ten opvangen. Of dit aan de West Zeeuws-Vlaamse kust kan, zal onder meer uit de enquête moe ten blijken. Bïjvoobeeld of verde re, investeringen nodig en verant woord zijn. Hoe bepaalde werk zaamheden in de top van liet sei- Oudste inwoonster van Z.-Vlaanderen 101 jaar De oudste inwoonster van Zeeuwsch- Vlaanderen, de weduwe E. Pieters- Martens te Sint-Jansteen heeft giste ren in huiselijke kring haar 101e ver jaardag gevierd. Namens het ge meentebestuur van Sint-Jansteen heeft de burgemeester mr. J. I. M. Heuser gelukwensen overgebracht. Vele buurtbewoners en bekenden heb ben de jarige opgezocht en hun ge lukwensen aangeboden. ONDANKS HOGE INVESTERING Aantrekkelijk voor kleinfruitbedrijven Enkele jaren geleden begonnen enige enthousiaste kleinfruitkwekers in Kapelle-Biezelinge en omgeving met het kweken van aardbeien onder glas. Het was een bescheiden begin met enkele bakken van hoogstens driehonderd ramen platglas. In Zalt- bommel, liet centrum van de aard beienteelt onder glas, had men het „kunstje" afgekeken. Met de gedach te, dat Zeeland geografisch gunstig ligt voor een afzetgebied als België, zag men perspectieven. Onervaren en zich niet of nauwelijks bewust welke zorgeu er aan deze cultuur vastzitten, begonnen de pioniers met deze teelt. De animo nam echter snel toe- Thans is het zover, dat er verschil lende warenhuizen, waarvan enkele zelfs met stookinstallatie, zijn ver rezen en dat diverse andere kwekers plannen hebben om nog dit jaar met de bouw van één of meer waren huizen te beginnen. Dat verschillende kwekers hun be drijfjes gedeeltelijk aan het omscha kelen zijn op de glascultuur moet VERBOUWING IN 6 WEKEN Slot van pag. 1 zingen in dè voorjaarszon, waar stilstaand water de directe omge ving weerspiegelt en waar een voorzichtige aanplant van enkele rijen jonge bomen begint op te schieten. Een oord, waarover al leen Staatsbosbeheer zeggenschap heeft. Alleen een handvol boch tige hobbelwegen geven er toe gang tot de „Pluimpot"-dijken. Wie die beklimt ziet een vogel dorado, dat de beherende rijks instantie ook beslist niet voor autoverkeer zal openstellen. Daar voor is de vroegere vaarweg te smal. Vogels zullen er ook in de toekomst een vrij en teruggetrok- VAN TOT HULDE De tweede internationale zeehengel- wedstrijd die op tweede paasdag tus sen Vlissingcn cn Zoutelande is ge houden, heeft voor de patiënten van het ziekenhuis St.-Joseph nog een grote verrassing opgeleverd. Want de vangst van de vijfhoiiderdzeventig deelnemers is met kisten tegelijk naar genoemd ziekenhuis overge bracht. Dinsdagmorgen is het zieken huispersoneel voor dag en dauw al begonnen met het schoonmaken en bakken van de vis. zodat alle zieken- Iiuisbewoners 's avonds al konden smullen van een extra aanvulling op de maaltijd. Zij nog vermeld, dat de AFMELDEN.... Op de avond van de eerste werkdag, die liet „meisje-voor-dag-en-naclit" in een Zierikzee's gezin had doorge bracht, was ze spoorloos. „Dat begint goed", mopperde me neer, die met mevrouw op het punt stond om naar bed te gaan. Zeker met een vrije? op stap. Enfin, we zullen de achterdeur maar open la ten. Dan leun ze er in". Ze hoefde er helemaal niet in, bleek rle volgende dag. Zr was er helemaal met uit geweest. Het kind was ge woon vroeg naar bed gegaan. Voortaan muur even waarschuwen, als je nuar bed gaat", vond me vrouw en zo gebeurde het voortaan. Stipt iedere avond riep de jongedame luidkeels om de hoek van de deur: „Ik ga naar bed, mevrouw!" Dat deed ze ook, toen méneer en me vrouw op een avond bezoek hadden, waarop mevrouw weer een r nieuwe instructie verstrekte. „Als er' bezoek is, moet je het muur zachtjes tegen mij èeggen". adviseerde ze. Een week later was er inderdaad we der o?n bezoek. Op een gegeven ogen blik betrad het dienstmeisje voor zichtig de kamer. Ze keek even rond, zag dat mevrouw in een druk ge sprek was gewikkeld en wendde zich toen tot meneer met de op haar ma nier gefluisterde maar toch wel heel goed hoorbare mededeling: „Ik ga 'naar boven, meneer". Het bezoek, beleefde mensen, keek héél neutraal... patiënten enthousiast waren en het totaal gewicht gevangen vis 177 kilo bedroeg. KAMP Het zal met Pinksteren druk wor- I den in Dreisehor. Druk vanwege het kamp dat de vereniging Bio- logia Maritima en de N.V.v.O. Baracuda er zullen houden. Het kamp zal de zaterdag voor Pink steren worden geopend en drie da gen duren. Het programma ver meldt onder meer excursies, een lezing over „De voltooiing van Zeeland en de visserij" door drs. A. C. Drinkwaard, bioloog bij het R.I.V.O., een filmvertoning en spe ciale duikactiviteiten. P.T.T.-ZILVEIi Eveneens in Dreisehor was het dins dag 25 jaar geleden dat. de heer J. Padmos er in dienst kwam bjj de P.T.T. Ken bekende dorpsfiguur dus, die wel eens eventjes in de bloemetjes moest worden gezet. Want de familie Padmos afkomstig uit Bruinisse woont al vele jaren in Dreisehor waar de jubilaris sinds enkele jaren ook bet poststation ter plaatse be heert. Hel harmoniegezelschap „Cres cendo" heeft de jubilaris een klinken de serenade gebracht, waarbij de voorzitter van de „muziek", de lieer W. Beekman, hem in hartelijke be woordingen toesprak. EINDSPURT Het Goese 10x1 O-actiecomité gaat er een flinke eindspurt van maken. Za terdag zal het gebeuren: van elf tot half twaalf een huis-aan-huiscollecte, 's middags straattekenwedstrijden in de Lange Vorst, een 10xl0-markt van twee tot zes en tenslotte een „truien bal" met „Les Rats de St.-Germain" in het; Schuttershof. ken leven kunnen leiden op hun eilandjes. Er zullen bomen en bos schages worden aangeplant ,en voor wandelaars zullen smalle, aanlokkelijke paden worden aan gelegd. En zo stil als het in dit natuur gebied behoort te blijven, zo luid ruchtig zal ongetwijfeld de omge ving van de afsluitdam langs de Oosterschelde-oever worden. Voor de in 1957 opgeworpen afsluitdijk is enkele jaren geleden een strandje aangelegd. Keurig geasfalteerde toegangswe gen brengen de zwemlustigen op- bescheiden parkeerterreinen aare de voet van de dijk. Voor de ba ders heeft Sint-Maartensdijk drie dubbele cabines neergezet. De monding van de vroegere „Pluim- pot" is zo in de afgelopen vijf jaar uitgegroeid tot een gelief koosd oord voor zoekers naar een stil strand. Maar voor hoelang...? Ook op Tholen wordt het met het jaar drukker. In de omgeving hebben enkele particulieren al gezorgd voor kampeer- en pensionaccommoda tie. De Sint-Maartensdijkse meu belmaker G. van 't Slot heeft een boerderij herschapen in een kam-, peercentrum en het café „De Zeester" biedt kamers te huur aan. De „Pluïmpot" is dus hard op weg naar een nieuwe toekomst. De tekeningen voor dc afge sloten vaarweg zijn van de ar chitectenbureaus verhuisd naar de directieketen. Nu vier loketten voor komende zomerdrukte Over een front van circa tien meier is het plaatskaartenkantoor in het station der Ncderlandsehe Spoor wegen te Vlïssingen anderhalve meter dc hal „ingeschoven". Met de uitbreiding van dit kantoor een bekroond idee van stations- ambtenaar M. Izeboud, die in ok tober is overgeplaatst naar Breda is 12 maart begonnen en op 18 april jongstleden heeft men de laatste hand aan do verbouwing gelegd. Het groene noodgebouw- tje kon verdwijnen cn een nieuw, vergroot plaatskaartenkantoor met vier loketten kwam gereed. „Die uitbreiding is bijzonder vlot aan- gepakt", vertelde ons de heer C, G. Coevert, chef van het station Vlissingcn. „Het aannemingsbe drijf Beenhakker uit 's-Heer Arendskerke klaarde de zaak pre cies in de geplande tijd, zes weken namelijk. Hét kantoor heeft een ware meta morfose ondergaan: de ambtena ren hebben nu moer bewegings ruimte dan vroeger en bovendien is een afgescheiden eethoek aan gebracht, waar het personeel uit het gezicht van het publiek rus tig kan lunchen. Het vierde, nieu we loket bevindt zich links van de vroegere andere drie loketten en maakt het mogelijk met drukke vrijdagmiddagen, de zondagavond en maandagmorgen nog snellere diensten te kunnen verlenen. Ook is een nieuwe, sterkere t.l.-ver- lichting aangebracht, alsmede een nieuwe vloerbedekking. Juist voor de drukke paasdagen kon het nieuwe plaatskaartenkantoor Waar 5 jaar geleden binnen schippers door de Pluimpot de- haven van St.-MaartensdijJc binnendraaiden, wordt nu ge werkt aan een sportvelden complex. De afgedamde vaar weg gaat een nieuwe toekomst tegemoet. (Foto P.Z.Cj J. P. Cijvat in Vlissingen overleden In het ziekenhuis „Bethcsda" te Vlis singen is woensdag overleden de heer J. P. Cijvat. De heer Cijvat werd op tweede paasdag tijdens de voetbal wedstrijd VlissingenT.S.C. getrof- fer door een hersenbloeding. De over ledene, die de leeftijd van 44 jaar be reikte, laai een vrouw en twee kin deren achter. Wijlen de heer Cijvat was directeur van de limoncfabrick „Cijvat en Zoon" C.V. In Vlissingen en agent voort Vlissingen en een deel van Walcheren voor een brouwerij. Daarnaast bekleedde hij het ambt van diaken in de wijkgemeentc IV van de Hervormde Kerk en was hij J id van de centrale kerkeraad van de hervormde gemeente. De heer Cijvat, die zeer veel belang stelling had voor de zangkunst, was tot voor enkele jaren lid van dc Vlis- singsc Oratoriumvereniging, waarin hij ook een bestuursfunctie vervul de. in gebruik worden genomen. „Dat was ook de bedoeling", aldus de heer Coevert. „Van vóórverkoop aan het station in Breskens of bij de V.V.V. hebben wij niet veel gemerkt. Het was hier even druk als anders en met het houten ba- rakje in de hal hebben wij geen strubbelingen ondervonden. Al met al is de verbouwing vlot ver lopen en zijn we mooi klaar voor het zomerseizoen". Zweeds vrachtschip voor Oostgat aan de grond Woensdagmorgen omstreeks tien uur is het Zweedse vrachtschip „Faunus" (6016 brt.) van de rederij Kolf Sür- man uit Götheborg in de monding van het Oostgat, drie mijl ten noor den van de Middensteenbank vastge lopen. Het schip was op weg van Rotterdam naar Antwerpen. De sleepboot „Scaldls" en het ber gingsvaartuig „Bruinvis" zijn van Vlissingen ter assistentie uitgevaren. Tot in de middaguren hebben deze beide schepen tevergeefs gewacht op een verzoek om assistentie. Om streeks half vijf kwam de Zweed op eigen kracht los, waarna het schip de reis naar Antwerpen voortzette. Weg op Noord-Beveland voor verkeer opengesteld Op Noord-Beveland is onlangs een gedeelte van de nieuwe provinciale weg, aansluitend op de dam door liet Veerse Gat, opengesteld voor het ver keer. Het betreft het 2,7 km lange weggedeelte van de dam tot Kamper land. Het verkeer van en naar Noord-Be veland behoeft thans niet meer over de smalle polderwegen te rijden. Ook het verkeer bestemd voor het recrea tiegebied de Banjaard kan van de nieuwe weg gebruik maken. Er rest thans nog een gedeelte van deze pro vinciale weg, lopende vanaf een punt op de provinciale weg Kamperland- Wissenkerke tot het begin van de thans opengestelde weg. Dit „res tant" is ruim 1.5 km lang. Waneer het weer zal meewerken, zal dit gedeelte eind september worden opengesteld voor het verkeer. De nieuwe aansluitende provinciale weg heeft een kruinbreedte van 18,50 me ter. De rijbaanbreedte is 6,40 meter. Aan de noordzijde van de weg ligt een fietspad, dat 3 meter breed is. Examens" Mej. M. Luteijn, voorheen woonachtig te Schoondijke, thans wonende te Berkenwoude. behaalde in Drachten het diploma lerares landbouwhuis- houdschool akte N 19. Zij was leer linge aan „Nieuw Rollecate" te De venter. vooral toegeschreven worden aan dc gunstige uitkomsten welke verkre gen kunnen worden. Bovendien kan men op deze wijze op een kleine oppervlakte een bestaan vinden. De arbeidsverdeling is er ook gunstiger dan bijv. bij de kleinfruitteelt, waar men in de zomermaanden met een grote arbeidspiek zit- Vooral voor de kleine zelfstandigen is de glascultuur zeer aantrekkelijk, al heeft ze ook haar schaduwzijden. Zo vraagt deze teelt om te beginnen een grote investering. Een warenhuis van 500 m2 kost in aanleg inclusief regenin stallatie rond 10.000,Voorts vra gen de zorgen van op tijd luchten, watervoorziening, regeling van tem peratuur tijdens de opkweek, de no dige vakkennis. De gunstige arbeids verdeling ligt hierin, dat men al vroeg in het jaar moet beginnen met het in orde brengen van de kas. Temeer omdat men in bepaalde ge vallen drie teelten in één jaar kan oogsten, is er haast het gehele jaar door werk. Deze faktoren dragen er dan ook toe bij, dat er steeds meer animo voor de glascultuur komt. Naar schatting is er dit voorjaar ruim één hectare met glas in cul tuur. Verwacht wordt dat dit are aal volgend jaar verdubbeld zal zijn. Dc telers hebben nu een stu dieclub gevormd. Er worden periodiek bijeenkomsten gehouden, waar men deskundigen aan het woord Iaat- Ook worden excur sies gehouden om elkaar gegevens uit té wisselen. Praktisch alle kwekers hebben als eerste teelt de aarbeien. Uit de ver warmde kassen is de oogst hiervan begonnen. Volgende week zal deze haar hoogtepunt hebben. Als nateelt kan men dan de tomaten of me loenen kiezen. Na de meloenen- oogst kan dan zelfs nog een gewas van andijvie verkregen worden. Dit jaar geeft de stand van de aard beien per bedrijf nogal wat verschil len te zien. Deze varieert van matig tot zeer goed. Voor Zeeland houdt men het voor dit jaar en- wellicht ook volgend jaar -vanwege de schaarste aan plantmateriaal bij het ras Deutch Evern. In Zaltbom- mel komt het ras Glasa meer in trek, vooral ook omdat dit ras nog vroeger in rijping komt. Kweker J. Hermes uit Kapelle, aan wiens be drijf we dezer dagen een bezoek brachten, is echter van mening, dat Zeeland het met hetzelfde plantma teriaal en opkweekmethoden met het tijdstip van de oogst van Zaltbommel kan winnen. Vooral omdat de win ter- en voor.iaarstemperaturen altijd wat milder zijn. Om dat laatste moet het vooral gaan. Want wil men profiteren van hoge prijzen de teelt op zichzelf is van wege de hoge investering en de ver warming duur dan zal het vooral ten aanzien van de aardbeienteelt een wedloop moeten zijn, wie liet eerste met zijn produkt aan de markt kan verschijnen. In deze wedloop behoeft Zeeland zeker niet achteraan t: komen. Brander ernstig gewond bij ontploffing op De Schelde De 61-jarige brander A. de K. uit Vlissingen is dinsdagmorgen ernstig gewond geraakt toen bij het aanste ken van een brander voor een snij- apparaat .op het terrein van „De Schelde" in Vlissingen een zuurstof leiding ontplofte. De K.. die getroffen werd door verscheidene scherven, moest in het St.-Josephziekenhuis worden opgenomen, waar operatief ingrijpen noodzakelijk was. De toe stand van de heer De K. is momen teel redelijk wel. Het ongeval ont stond in de zware plaatwerkerij om streeks 6 uur in de morgen. AAVVV\*\^-\VvWV\A'\\V*A'\A Voor Zeeuws nieuws zie ook de pagina's 5 en 8. wvwvwwwwvwww BEDRIJFSREPORTAGES, een boeiend beeld van uw be drijf in foto's, worden ver zorgd door FOTO VERSCHOORE GOES, tel. (OtIOO) 6159. KRUININGEN, tel. (01130) 232. VLISSINGEN, tel. (01184) 4081. VERWACHT. HOGERE MIDÜAGTEMPEKATUKEN Droog weer en aanvankelijk op veel plaatsen mist of laaghangende be wolking. Later opklaringen en ho gere middagteniperaturen dan giste ren. Weinig wind. ZON EN MAAN. 27 april Zon op 5.20 onder .19.56 Maan op 2.15 onder 11.10

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 2