PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT AMERIKA HEEFT KERNPROEVEN HERVAT Nieuwe toekomst voor Tholens „PLUIMP0T" Eerste ontploffing bij Christmas Island Algerijnen koelen hun woede op Fransen Vandaag.., Olie Soldaat zou naar Oost-Duitsland zijn gevlucht 205e jaargang - no. 98 Dagbad, uitgave van de tirma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: I'. van de Velde en P. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteuren: W. Leertouwer en G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 63 cent per week, 8.00 p. kw.; fr. p. p. 8.25 per kw Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE. VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 26 april '62 ADVERTENTIEPRIJS 27 cent per mm. Minim, p. advertentie 4,— Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (maximum 8 regels) 25 cent per regel met een minimum van 1,25. .Brieven bu reau var dit blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C. Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2355 (b.g.g. red. 3508/3546, adv. 3647/3643; Middelburg, Markt 51. tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375); Goes Gr. Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 5213) Oostburg tel. 2395, Ter neuzen, tel. 2116; Zierikzee red, tel. 2425. adm. tel. 2 De commissie deelde Sn haar bekend making mee dat de bom 's middags om kwart voor vijf Nederlandse tijd is ontploft. In een afzonderlijke be kendmaking beeft de commissie nog meegedeeld dat de hoeveelheid ra dio-actief stof die bij de proeven in de huidige reeks ontstaat, tot een minimum zal worden beperkt. De hoeveelheid zal veel geringer zijn dan die welke b|j de Russische proeven in de herfst van vorig jaar is ont staan. De woordvoerder van het Amerikaan se ministerie van buitenlandse zaken, White, heeft gisteren op een pers conferentie meegedeeld dat de Ame rikaanse regering niet tegenzin heeft besloten tot hervatting van de proe ven over te gaan. Zij betreurt de hervatting evenals vele andere rege ringen en volken dat doen. Deze re geringen en volken mogen echter nooit uit het oog verliezen dat de Amerikaanse regering herhaaldelijk heeft aangeboden geen proeven te doen als de Sowjet-Unie maar wilde instemmen met het sluiten van een doelmatig verdrag waarbij dergelijke proeven worden verboden. De Ver enigde Staten zullen echter te Genève met alle kracht blijven streven naar overeenstemming over een doelmatig verdrag waarbij proeven met kernwa pens worden verboden, aldus White. De Zweedse premier Tage Erlan- der heeft spijt betuigd over het nieuws dat Amerika haar kern proeven heeft hervat. Hij voegde hieraan toe dat zijn regering het nog altijd gewenst achtte dat de Geneefse conferentie zou blij ven pogen een bevredigende basis te vinden voor een verbod van het nemen van kernproeven als een van de eerste stappen op weg naar ontwapening. Japan, de enige natie die met atoom bommen is bestookt, heeft met leed wezen kennis genomen van het nieuws dat Amerika weer proeven met kernwapens neemt. De socialistische partij, de grote op positiepartij in Japan, gaf uitdruk king aan haar „diepste verontwaar diging". De democratisch-socialisti- sche partij zeide diep teleurgesteld te zijn. Ook andere Japanse organisaties lieten zich in deze geest uit. De Japanse regering heeft niet on middellijk gereageerd op het nieuws. Zij had echter al twee pro testen laten horen nadat presi dent Kennedy had kond gedaan dat de proeven zouden worden hervat. De Indische vertegenwoordiger op de zeventien-landenconferentie over ont wapening te Genève, Lall, zei gis teravond het nieuws over de eerste Amerikaanse kernontploffing van de nieuwe reeks zeer te betreuren. Hij wees erop, dat de Indische premier Nehroe, dinsdag nog had aangedron gen op afgelasting van de proeven. De Noorse minister van buitenlandse zaken, Lange, heeft gezegd dat men in brede kring in Noorwegen de Ame rikaanse proeven zal betreuren. Tot het laatst toe bestond de hoop dat de onderhandelingen over een permanent verbod van atooniproevcn zouden sla gen. Het Russische „neen" op alle voor stellen vóór internationaal toezicht heeft geleid tot deze nieuwe Ameri kaanse proeven, aldus de Noorse mi nister. In Westduïtse regeringskringen zei men gisteravond dat de hervatting van de Amerikaanse kernproeven in de dampkring noodzakelijk is gewor den doordat de Sowjet-Unie een tyd geleden de afspraak geen proeven meer te houden, heeft geschonden. „Heitje voor een karweitje" in Amsterdam gestart In Amsterdam is gisteren het startschot gegeven voor de actie „Een heitje voor een karweitje", die vandaag en morgen alle Ne derlandse gidsen, verkenners, padvindsters en padvinders in bewe ging zal brengen om hun fondsen te versterken. De eerste opdracht voor deze jaarlijkse actie werd dit jaar verstrekt door de Stoomvaart Maatschappij „Nederland". In de vertrekloods, vanwaar koningin Juliana en prins Bernliard volgende week met hun hoge gasten aan boord van de „Oranje" zullen gaan voor een tocht ter gelegenheid van hun zilveren huwelijksfeest, kregen enige tientallen Amsterdamse padvinders de taak de muren van de ver trekloods te witten, de ramen te lappen, de bolders te schilderen en de valreep te soppen. De meisjes zetten zich met veel elan aan het wassen van het tafelzilver, poetsen'van uniformknopen, het strijken van tafellakens en matrozenkragen, het hijsen van de menu-vlag getjes en het polcren van het glaswerk. Van de opbrengst van de actie „Een heitje voor een karweitje" zal tien procent worden afgestaan voor de actie tien maal tien. Op deze wijze willen de padvinders hun steentje bijdragen tot de ver betering van de voedselsituatie in West-Afrika, met name het bijzondere doel van de actie de aanleg van moestuinen in de jonge staat Dahomey. Vliegtuig wierp middelzware bom boven Stille Oceaan De Verenigde Staten hebben gisteren de eerste kernontploffing in de aangekondigde reeks proeven in het gebied van de Stille Oceaan teweeggebracht. Volgens een bekendmaking van de Amerikaanse commissie voor atoomenergie werd de bom in de omgeving van het Britse eiland Christmas door een vliegtuig losgelaten. De kracht werd als middelbaar omschreven, wat wil 7,eggen dat de explosieve kracht tussen die van twintigduizend tot een miljoen t.n.t. lag. Amerikaanse ambtenaren hebben mee gedeeld, dat de proef een succes is geweest. Radioactieve neerslag tot minimum beperkt Dertig leden van de rijks politie hebben woensdag middag op Schiphol ge oefend voor de aankomst van de koninklijke buiten landse gasten op 1 mei a.s. S T)e foto toont twee padvindsters bezig met het strijken van matro- S senkielen, die op de grote dag op de Oranje" zullen vjorden ge- iragen. V/imimmi/mmtm/ma/uimiuuuimimimaiiuutumiuii RUSLAND EIST ONAFHANKELIJKHEID VOOR N.-RHODESIË De Sowjet-Unie heeft bij de kolonia le commissie van de V.N. een ont werpresolutie ingediend, waarin de onafhankelijkheid van het Britse protectoraat Noord-Rliodesië nog dit jaar wordt geëist. In de motie leverde Rusland kritiek op Engeland dat het de rassenschei ding in Noord-Rhodesië bevorderde. Voorts werd Engeland verzocht de eisen van de nationalistische leider Kenneth Kaunda volledig in te willi gen, en werd aanbevolen dat de al gemene vergadering van de V.N. een datum zou vaststellen voor de onafhankelijkheid van dat land, wel ke echter niet later dan 31 decem ber 1962 een feit zou moeten zijn. Fabriek door brand vernield Een felle brand heeft gisteravond een fabriekshal van 75 bij 46 meter van een bouwplatenfabriek op het In dustrieterrein in Etten-Leur in korte tijd geheel in de as gelegd. De brand ontstond even na vijf uur in vlasscheven, waarvan naar schat ting 1200 ton ter verwerking in de hal lag opgeslagen. Voorts gingen verloren een heftruck, een vracht auto, een mengmachine en twee mengmolens. Omtrent de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Bij het uitbreken was niemand van het personeel aan wezig. De produktie in het bedrijf, waar ruim 60 mensen werkzaam zijn, wordt ernstig gestagneerd. De scha de is zeer aanzienlijk. Gevecht in Algiers O.A.S. blaast olieleiding in Sahara op Op wraak beluste groepen Al gerijnen hebben gisteren aan de rand van de Kasbah te Algiers aanvallen gepleegd op Europea nen. De O.A.S. had tevoren op een druk plein een bomaanslag gepleegd. De ongeregeldheden te Algiers duur den vier uur. Algerijnse hulptroepen en infanteristen werden ijlings naar de kasbah gedirigeerd. Men wist te voorkomen dat de in het nauw ge dreven Europeanen werden vermoord. Ondanks de militaire maatregelen werd een Europese vrouw door de Algerijnen met ijzeren staven gesla gen en over de grond gesleurd. Vier andere Europeanen kregen een pak slaag. De Algerijnen vielen een bus aan en trapten en sloegen een Euro pese jongeling, die ervan werd ver dacht moorden te plegen voor de O.A.S. Voorts hebben saboteurs gisteren een van de grote pijpleidingen op geblazen waardoor Franse aard olie van de Saharawoestijn naar de Middellandse Zeekust wordt vervoerd. Drie oliebronnen werden beschadigd. De Franse maatschappij voor de ex ploratie naar en exploitatie van olie voorkomens in de Sahara (CREPS) verklaarde dat de sabotage tegen het begin van de morgen werd gepleegd. In de verklaring van het Parijse hoofdkantoor van de aardoliemaat schappij werd gezegd dat de repara ties snel zouden kunnen worden ver richt. In welingelichte kringen werd gezegd dat er aanwijzingen waren dat de sabotage door de O.A.S. was ge pleegd. Da O.A.S. wil niet dat het toekomstige onafhankelijke Algerije zal delen in de rijkdommen van de Sahara. Op de Parijse beurs werden de aan delen in aardoliemaatschappijen in de Sahara gisteren lager genoteerd. ...is het 150 jaar geleden, dat de Duitse romantische opera componist Friedrich Freiherr von Flotow te Teutendorf in Mecklenburg werd geboren. Van de achttien opera's van Von Flotow heeft tot nu toe alleen „Martha" repertoire gehouden. lantlijH Jarenlang hebben een aantal Europese regeringen onderhan deld over het probleem van de stookolieplaag op zee. Het ging daar bij voornamelijk om het feit, dat er véle tankers schoongemaakt worden op zee, kort nadat deze schepen hun lading hebben gelost in Europese ha vens. De olie-overschotten worden op de golven gestort en er vormen zich hele velden van olieafval, velden, waarin duizenden zeevogels omkwa men, maar ook velden, die aan spoelden op stran den waar honder den badgasten be smeurd raakten. Om aan deze plaag een eind te maken kwamen de regeringen over een de gehele Noordzee, het Kanaal en een groot zeeoppervlak tussen Engeland en de Azoren tot verbo den gebied te verklaren voor het lo zen van olieafval. Daarop zou ook toezicht worden gehouden. Kort ge leden was het zover, dat de betrok ken regeringen allen de overeen komst hadden geratificeerd. Dat klinkt nogal opwekkend voor de slachtoffers van de stookolieplaag. De werkelijkheid in Zeeland is helaas minder bemoedigend. Er zijn op dit ogenblik strandge- deelten in Zeeland en in het bijzonder op Walcheren, waar de stookolieplaag sedert enkele we ken bepaald ernstig is. Bij Westka- pelle is een kustgedeelte „versierd" met een een-meter-brede band van olieafval. Het kan zijn, dat een tankerbeman ning het verbod overtreden heeft en toch een ongeoorloofde schoonmaak hield. Daarnaast is het mogelijk, dat de olie op zee terechtkwam tijdens een aanvaring of een ander ongeval. Tenslotte bestaat ook de mogelijk heid, dat bij het bergen of opruimen van wrakken deze olie is vrijgeko men. Het zal niet gemakkelijk zijn de herkomst van de olie op de Zeeuwse stranden te ontdekken, maar een onderzoek komt ons toch gewenst voor. Ligt het niet op de weg van de belanghebbende gemeen tebesturen op zo'n onderzoek aan te dringen? Dan zou bij het ontdekken van een schuldige, die schuldige be halve bestraft ook financieel aan sprakelijk gesteld kunnen worden voor het schoonmaken van de bevuil de stranden. En vooral dat schoon maken is dringend nodig. Gisteravond is melding gemaakt van het feit, dat een Nederland se militair in Oost-Duitsland om politiek asiel zou hebben ver zocht. Het zou een soldaat be treffen van het 42ste infanterie- bataljon uit Ermelo. De militair, Jan Stoops, zou tegen over Oostduitse autoriteiten hebben verklaard, dat zijn onderdeel in geval van oorlog in West-Duitsland wordt ingezet en dat hrj geen zin had om voor „de belangen van Westduitse nazi's" te vechten. Bovendien, zo zou hij voorts gezegd hebben, bestaat de mogelijkheid, dat het bataljon naar Nieuw-Guinea wordt gezonden. Aan deze „huurlingendienst" had hij zich door zijn vlucht naar Oost-Duitsland onttrokken. Het is niet bekend wanneer de militair naar Oost-Duitsland zou zijn gede serteerd. Desgevraagd verklaarde het ministerie van defensie in Den Haag, dat men daar nog geen melding over een desertie had ontvangen. Sportveldencomplex, natuurgebied en fabrieken op drooggevallen vaarweg DE „PLUIMPOT", de voormalige inkeping in het Thoolse land, die de binnenschippers tot 1957 in de haventjes van Sint-Maartensdijk en Scherpenisse bracht, groeit naar ccn nieuwe bestemming. Sinds in dat jaar een dam alle scheepvaart een halt toeriep is de kaart van de afgesloten, kromme vaarweg op de tekentafels terechtgekomen. Er werden plannen gemaakt. Daarbij vielen woorden als industrialisatie, recreatie, natuurbescherming. Twee gemeenten de territoirgrens tus sen Scherpenisse en St.-Maartensd|jk volgt de oude vaargeul en staatsbosbeheer kwamen in actie om het gewonnen land zo aantrek kelijk mogelijk te besteden. In hoeverre zijiv nu na ongeveer vijf jaar de tekeningen in realiteit omgezet? Vijf jaar na afsluiting van Oosterschelde l)c industriekern Sint-Maartens dijk heeft even buiten de kom van de gemeente een kleine serie nieu we fabrieken een plaatsje aange wezen op terreinen, die binnen de vroegere dijken van de „Pluim- pot" vallen. Kort geleden kreeg de raad van de Smalstad te horen, (lat de 2'/> hectare industrieter rein was volgeboekt. „Er zijn nieuwe aanvragen", zo kon bur gemeester D. C. Bouwense de he ren meedelen. Dat betekende, dat er opnieuw moest worden geëgaliseerd. Daar om werden gelden uitgetrokken om nog 4Vs hectare grond bouw rijp te maken voor nieuwe fabrie ken. Op liet ogenblik laten drag lines hun bakken in de zachte grond vallen, er worden sloten ge graven en rioleringen aangelegd. Het nieuwe industrieterrein wordt gekoppeld aan de openbare nuts bedrijven. En dat is nog niet al les: in het noodgemeentehuis van Sint-Maartensdijk wacht men mo menteel ongeduldig op het mo ment, dat do toestemming afkomt om te beginnen met dc aanleg van een verbindingsweg tussen de Haven en de vestigingsplaats voor de nieuwe fabrieken. Een weg, die tegelijk het langzamer hand in een mestvaalt veranderde haventje van dc Smalstad zal be delven. Dat is hard nodig, want de bordjes „Verboden vuil te stor ten" sorteren rondom het oude haventje van Sint-Maartensdijk geen enkel effect... Frisse grasmatten Over diezelfde nieuwe verbin dingsweg zal binnen enkele jaren ook het sportminnend deel van de bevolking trekken. In dc richting van drie nieuwe sportterreinen en twee tennisbanen. Mannen met kruiwagens bewegen zich thans even ten zuiden van de bebouwing van de Smalstad over de droog gevallen gronden van de „Pluim- pot". 7. ij zijn in het zogenaamde D.A.C.VV.-ver band bezig met de egalisatie van de grond, waarop straks een drietal frisse grasmat ten zal worden aangelegd. Zijn deze velden eenmaal ingezaaid, dan moet Sint-Maartensdijk nog enkele seizoenen wachten en het. krijgt een prachtig sportvelden- complex gepresenteerd. Een ter rein, dat wordt omringd door bo menrijen en een strook water. waarin vijf jaar geleden nog klei ne vrachtschepen passeerden. Luttele kilometers oostelijker, daar waar het silhouet, van het dorp Scherpenisse oprijst, wordt ook gewoekerd met de nieuwe „Pluimpot"-grond. Deze kleinste gemeente van het eiland Tholen zoekt het eveneens in de richting van de recreatie. Het ligt in de bedoeling, dat het lage muurtje rondom de vroegere haven zal worden gesloopt. De bewoners van Scherpennisse krijgen dan een ruime blik over de landaan- winst, die voornamelijk zal wor den gebruikt voor de aanleg van een speelweide voor de jeugd. Daarnaast wil Scherpenisse dan nog een ijsbaan aanleggen: een prettige combinatie, die in stren ge winters niet enthousiasme zal worden begroet. Vogeloord Dan rest er nog een gebied van 25 hectare tussen de dam, die de „Pluimpot" van de Oosterschelde afsneed en de kom van Sint- Maartensdijk Een gebied waar op het ogenblik alleen rust ademt, waar wollige schapen over groe ne dijken grazen, waar vogels CZie slot pag. 2 kol. 2)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 1