DE KERKEN KLMEft1 ut de ETHER Een zwaluw maakt geen zomer maar meldt wel lentetijd PILOOT STORM ontvoerd in de stratosfeer NIEUWS UIT IN DE GREEP VAN DE ANGST In de griep-greep bent U lusteloos maar beslist niet machteloos neem direct Rheumin DONDERDAG 26 APRIL 1962 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 17 Wormen boven in de grond, padjes maken sprongen De terugkomst van de zwa luwen, waarnaar vooral deze lente lang is uitgezien, is se dert ons laatste artikel een feit geworden. Men mag dan in het Nederlands spraakge bruik een slag om de arm houden in het gezegde „Eén zwaluw maakt nog geen zo mer", maar waar slaat dit op? Toch zeker niet op wat wij verwachten na de 21ste- juni? Door j Barend Zwerfmans J De zwaluw behoort bij de lente en we mogen zeggen, dat zolang de zwaluwej niet terug zijn, we hpt woord lente maar moeilijk over de lippen kunnen brengen. Eén zwa luw maakt inderdaad geen zomer, maar wel ykt zo'n enkele terug gekeerde vogel, al is het slechts een doortrekker, de terugkeer van de lentetijd. In het begin komen de zwaluwen vaak sporadisch opzetten; in te genstelling daarmee werden ze nu rond 11 en vooral 18 april in di verse Zeeuwse gemeenten tegelij kertijd gesignaleerd. Aanvullingen op mijn lijstje blijven natuurlijk steeds welkom, het gaat immers niet om de éne en zelfs niet om de eerste, maar vooral om enig in zicht te krijgen in de plaatsen, die de zwaluwen passeren. Zo zijn we dankbaar voor de geste van één lezer, die een aantal meldingen te gelijk zond. Uit dit lijstje blijkt, dat reeds op 31 maart een boeren zwaluw te Sint-Laurens werd waargenomen en 2 boerenzwalu wen te Middelburg op 4 april. Waarnemingen Het passeren van de zwaluwen te Hoofdplaat op 11 en 12 april werd bevestigd door waarnemingen te Middelburg, Valkenisse en Bicze- linge. De daaropvolgende golf be trof 17 april (Kapelle) 18 april Biezelinge, Vlake, Kruiningen, Cadzand (5) Veere en Goes. De twee te Biezelinge waargenomen vogels herkende ikzelf als huis. zwaluwen. 19 April volgt dan met Nisse, Wolphaartsdijk en Bros- kens; de vogel uit Nisse kennelijk op de nestplaats. Geheel parallel loopt daarmee het drukker verschijnen van de hom mels. Zagen we op 11 april een enkele (5 a 6) op de wilgetakjes, op de 18e en 19e april zoemden ze Luchtvaartpionier overleden In Londen is op 76-jarige leeftijd overleden Sir Frederick Handley Page, een van 's werelds voornaam ste luchtvaartpioniers. Sir Frederick begon met het bouwen van vliegtuigen kort na de histori sche vlucht van de gebroeders Wright in Kitty Hawk. De door hem ge stichte vliegtuigindustrie, Handley Page Ltd., was een van de eersten in Engeland. GEREF. KERKEN Beroepen te Rotterdam (vac. Joh. P. Boer) A. Reen te Alkmaar; beroe pen te Zuid-Beijerland G. Grafe hulpprediker te Breskens; aangeno men naar Zuid-Laren (tweede pred. plaats) A. Riddersma te Schettens (Fr.); aangenomen naar Utrecht- Noord voor de missionaire arbeid in Brazilië K- Kuiper kandidaat te Daarle; ds. G. J. van Reenen eme ritus missionair predikant en hulp prediker te Oostzaan is eveneens als hulpprediker benoemd voor Zaandam- Zuid. GEREF. KERKEN VRIJGEMAAKT Beroepen te Zuidhorn L. W. G. Blok huis te Zevenbergen; aangenomen naar Wageningen H. de Jong te Gees (Dr.); aangenomen naar Twij- zel K. van de Beid kandidaat te Zwartsluis die bedankte voor Pernis. CHR. GEREF. KERKEN Tweetal te Zutphen A. W. Drechsler te Vlissingen en J. M- Visser te Dok- kum; beroepen te Schiedam G. de Vries te 's-Gravedeel; beroepen te De Krim (Ov.) D. Henstra te Delft; bedankt voor Broek onder Akker- woude en voor Ede J- Kampman te Rijnsburg. BAPTISTEN GEMEENTEN Bedankt voor Hogeveen S. J. Zijlstra te Eindhoven. GEREF. GEMEENTEN Tweetal te Middelburg A- Hofman te Zeist en A. Vergunst te Rotterdam- C. van wie laatstgenoemde is beroe pen. Stoffelijk overschot van vermiste vrouw gevonden Zondagmiddag is het stoffelijk over schot van de 55-jarige mevrouw P. Slump-van Faassen uit het Van Starkenborghkanaal opgehaald. Het lichaam van de 65-jarige heer J. Slump was al eerder gevonden. Sinds 7 april werd het echtpaar vermist. (Advertentie) Rheumin-tabletten helpen snel, zeker en bovendien veilig! Ook door de gevoelige maag uitstekend te verdragen. 20 tabletten 63 ct Een Brocades - product, dus: vertrouw er op Een gevangene ln Wasir (Noord- Kenia) was zo geliefd bij zijn mede gevangenen, dal zij hem niet lieten gaan toen zijn straftijd om was cn in opstand kwamen. De gevangene een So mali. weigerde zijn eel te verlaten. Htf werd niettemin in vrijheid gesteld. Advert untie) VRIJDAG 27 APRIL 1962 HILVERSUM I. 402. 716 kc/s. 7.00— 24.00 K.R.O. KRO: 7.00 Nieuws. 7.15 Oude mu ziek (gr.). 7.30 Voor de jeugd. 7.45 Morgengebed en overweging. 8.00 Nieuws. 8.15 Pluk de dag (gr.). 8.50 Voor de huisvrouw. 9.35 Waterstan den. 9.40 Gewijde muziek (gr.). 10.10 Muziek houdt fit (gr.). 11.00 ^oor de rieken. 11.40 Klassieke muziek (gr.). 11.50 Als de ziele luistert, le ring. 12.00 Middagklok - noodklok. 12.04 Lichte muziek. 12.30 Medede lingen ten behoeve van land- en tuin bouw. 12.33 Pianospel. 12.50 Actuali teiten. 13.00 Nieuws. 13.15 Platen- nieuws. 13.20 Dansorkest en solisten. 13.45 Vrouwenvraagbaak. 14.00 Ope retteklanken (gr.). 14.40 Kamermu ziek. 15.30 Voor de rieken. 16.30 Bas- bariton en piano. l'i.OO Voor de jeugd. 17.15 Kinderkoor. 17.40 Beurs berichten. 17.45 Gemengd koor. 18.10 Lichte grammofoonmuriek. 18.20 Der 't dyk it Ian omklammet. uitzending over de provincie Friesland. 18^50 Regeringsuitzending: WillemO' Duys presenteert de radio-zilver vloot 1962. 19.00 Nieuws. 19.10 Ac tualiteiten. 19.25 Boekbespreking voor de jeugd. 19.30 Politieke lering: V.V.D. 19.40 Verzoekprogramma voor de militairen. 20.30 Voor de militairen. 20.50 Lichte grammo foonplaten. 21.20 Beentjes van de vloer, gevarieerd orogramma. 22.00 Guardini, de Erasmus van deze tijd. klankbeeld. 22.25 22.30 Nws. 22.40 De levende Christus. lering. 22.50 Musicerende dilettanten. 23.15 Lich te grammofoonmuziek. 23.5524.00 Nieuws. HILVERSUM II. 298 m. 1007 kc/s. 7.00 VARA. 10.00 VPRO. 10.20 VA RA. 12.00 AVRO. 16-00 VARA. 19.30 VPRO. 21.00 VARA. 22.40 VPRO. 23.00—24.00 VARA. VARA: 7.00 Nieuws. 7.10 Ochtend gymnastiek. 7.20 Lichte grammo foonmuriek. 8.00 Nieuws. 8.18 Muzi kale ochtendpost (gr.). 9.00 Gymna stiek voor de vrouw. 9.10 Amuse mentsorkest (gr.). VPRO: 10.00 In zicht en uitzicht, lezing. 10.05 Mor genwijding. VARA: 10.20 Voor de vrouw. 11.00 Voor de kleuters. 11.15 Omroepdubbelkwartet. 11.30 Orgel en viool. AVRO: 12.00 Dixielandor- kest, 12.20 Regeringsuitzending voor de landbouw. 12.30 Mededelingen t. b.v. land- en tuinbouw. 12.33 Sport en prognose. 12.50 Draai orgelmu ziek. 13.00 Nieuws. 13.15 Mededelin gen en grammofoonmuziek. 13.25 Beursberichten. 13.30 Zing zonder zorgen. 14.00 Pianorecital. 14.20 Boekbespreking. 14.40 Orgelrecital. 15.00 Klankomrankte levens, muzika le biografie van Grootmeesters der Lichte muziek. VARA: 16.00 Ama teursprogramma. 16 30 Voor de zie ken. 17.00 Tijd voor teenagers. 17.50 Actualiteiten. 18.00 Nieuws. 18.1o Nieuws uit Vlaanderen. 18.20 Itali aans ensemble en zangsolist. 18.50 De puntjes op de i. praatje. 19.00 Voor de kinderen. 19.10 Jazzmuziek. VPRO: 19.30 Kunstkroniek. 20.00 Nieuws. 20.05 Leven op het land, ge sprek. 20.20 Tibetanen in balling schap, documentaire. 20.50 Wereld in beweging. Europees commentaar. VARA: 21.00 MetroDOle-orkest. 21.30 Kan die radio niet zachter?, klank beeld. 22.00 Vocaal-instrumentaal ensemble: lichte muziek. 22.15 Bui tenlands weekoverzicht 22.30 Nieuws VPRO: 22.40 Boekbespreking. Daar na: Avondwijding. VARA: 23.00 So cialistisch nieuws in Esperanto. 23.10 Vergelijkenderwijs, muzik. gesprek. TELEVISIEPROGRAMMA'S NTS: 20.00 Journaal en weerover- zicht. NCRV: 20.20 Attentie. 21.00 Struif, (The Triumph of the Egg), éénakter. NTS: 21.45 V for Victory, documentaire. NCRV: 22.10 Dagslui ting. VLAAMS BELGISCHE TELEVISIEPROGRAMMA'S 19.00 Kunstmanen en weervoorspel lingen. 19.30 Voor de vrouw. 20.00 Nieuws. 20.25 Het Manneke. 20.30 Kroniek over de vrijetijdsbesteding. 21.00 Paasrevue. 22.15 Filmprogram ma. 23.00 Nieuws. ONDER ZEELANDS HOGE HEMEL 2080. Het werd een vrolijke begroeting van mensen die samen levensgevaarlijke avonturen hadden beleefd en anderen, die eindelijk eens degenen ontmoeten, waarover zij zoveel hadden gehoord. „Toch heb je mij nog niet de halve waarheid verteld, Arend, als ik zo naar je verloofde kijk!" lachte Baryl, terwijl hij de blonde Sandra met zulke bewonderende blikken aan schouwde, dat deze er com pleet van begon te blozen. Arend antwoordde grinni kend: „En ik ben blij te horen dat Jeni en jij inmiddels een paar vor men, anders ging ik hier nog zonder verloofde vandaan!" Mare stond het tafreel enige tijd geduldig gade te slaan, maar tenslotte verhief hij zyn stentor-geluid boven al net rumoer. „Beste mensen, het schip is allang weer ver trokken. Zouden we niet beter naar vaders huis kunnen rijden? Dan zetten we daar de conversatie voort. Ik rammel trouwens van de honger!" „Dat komt goed uit", spralt Jeni, terwijl zij haar broer bij de arm greep er hem naar de twee gereedstaande zweefwagens trok. „Ik heb een heerlijk maaltje voor je klaar, hoor, jongeman! En nog wel je lieve lingskostje. „Verse, knapperige zcc-croquet- ten! Kom maar mee!" plotseling ook overal op de bloe men in de voortuintjes. Konden we op 11 april alleen aardhommels ontdekken, de 19e bracht alle vier de voorjaarssoorten op het toneel, de steenhommels, de weidehom- mel, de akkerhommel, verschenen in flinke getallen. Vreemd genoeg trokken hen voor al de meeldraadkatjes van de wil gen, die voor het grootste deel reeds geheel verflenst bleken. Vreemd, want op een aangrenzend grasveld daalde een uit de koers geraakte akkerhommel neer op een reeds verdroogd en van de struik gewaaid vrouwelijk katje. Die keer probeerde de hommel er honing uit te zuigen en vloog toen pas door met een nieuwe erva ring. Opnieuw trof ons, bij vrij druk vliegen van de honingbijen, de to- 'tale afwezigheid van wilde voor- jaarsbqtjes én nog wel over een haag van wilgen van zeker over de honderd meter lang. Twintig meter ver van dit plekje kon men voorheen minstens vijf soorten op één struik buitmaken. De speenkruidbloei is nog vreem der verlopen dan we dachten. Nu Advertentie de meeste planten in bloei zijn ge komen blijkt de eerste etage (op de gunstige plekjes) hier en daar al geheel uitgebloeid. Met blijdschap constateerden we nu ook de terugkeer van de fitis. Verder werd ons uit Schore ge meld, dat daar jonge merels wa ren uitgekomen en al hebben we nog niet van jonge eendjes ge hoord ze zullen er ongetwijfeld toch wel reeds zijn. Niet alleen staan de vroegee prui men nu volop in bloei (jammer dat de meeste van het toneel zijn verdwenen) maar ook de op Zuid- Beveland aanwezige enkele echte amandelbomen hebben nagenoeg alle bloempjes aan hun takken wijd-open gezet. Het opsommen der bloemen in de voortuintjes is ons alreeds uit de hand gelopen. Begrijpelijk bestaat er een grote voorkeur van voor jaarsbloemen en met het open gaan van al deze vertegenwoor digers van de lente ritten we nu wel volop in dit seizoen. De wormen zitten boven in de grond, mieren zijn weer op hun mysterieuze paden aanwezig, pad jes kruipen rond en gaan nog ge makkelijk over tot een vrolijke sprong, meer dan één vlindertje vertoont rich boven de bloemper ken, waar ze elkaar fel achterna zitten. Nestplaatsen Met de zwaluwen begonnen, gaan we dit lente-artikel daarmee ook besluiten. Dezer dagen werden we namelijk in een oude schuur ge voerd naar een wel zeer vreemd gebouwd nest van de boerenzwa luw. Al hoewel we verschillende voorbeelden hebben van vreemde gevallen, spande dit geval werke lijk de kroon. Het nest, natuurlijk van het vorig jaar, was gehecht tegen een neerhangend stuk kar ton. Mochten lezers vreemde nest plaatsen van boerenzwaluwen ken nen, dan houden we ons aanbevo len voor een berichtje. Naar onze bescheiden mening betrof het hier een uniek geval. Of zijn er al meer nesten tegen karton gebouwd? Wie weet wat de boerenzwa luw dit jaar gaat doen. Van de nesten van de huiszwaluw is najaar 1961 het grootste quantum afgevallen. Ook een vreemde geschiedenis in een land van goed-kleimateriaal voor de bouw. Wie weet de oorzaak? „Van kerken tot kerk": congres in Utrecht Het hervormd-gereformeerd congres onder het motto „Van kerken tot kerk" zal zaterdag 26 mei in de Bea trix- en Irenehal van het Jaarbeurs gebouwen in Utrecht worden gehou den. Het congres wordt zoals be kend belegd door „De achttien", een groep hervormde en gereformeer de predikanten die op een bijeen komst van een jaar geleden unaniem als haar mening heeft uitgesproken, dat de gescheidenheid van de her vormde en gereformeerde kerk niet langer geduld kan worden. De congressisten zullen worden toe gesproken door prof. dr. H. Berkhof uit Leiden en prof, mr. W. F. de Gaay Fortman uit Den Haag. Bovendien zal aan vertegenwoordigers van zen ding, jeugdwerk, christelijk organisa- tiewerk, evangelie en industrie wor den gevraagd, .hun mening te geven over de huidige verdeeldheid van de kerken. In hun programma is voorts tijd ingeruimd voor gemeenschappe lijke zang, terwijl het congres muzi kaal zal worden opgeluisterd. NED. HERVORMDE KERK Beroepen te Oldebroek J. van Wier te Putten; beroepen te Gouda (vac. P. P. J. Monster) C. Vos te Benne- kom; aangenomen naar Kuinre ftoez.) Th. de Haart laatstelijk pre dikant te Djakarta woonachtig te Groningen. BEROEPBAAR STELLING De heer P. Oskamp kandidaat te Haarle is beroepbaar. Feuilleton door Karl Unselt 19 Trude, wier adem nu sneller ging, was niet in staat terstond iets te zeg gen. Na een poosje fluisterde zij bijna toonloos. „Dat was Ramdohr, mijn vroegere chef. Naar hem wilde ik toegaan met U". „Dan hebben we dus pech gehad", zc! Grabert teleurgesteld. „Ik ken die meneer Ramdohr natuurlijk niet en heb er geen idee van of hij iets heeft uitgevreten of niet". „O nee, nee, nooit van zijn leven", riep Trude als bezwerend uit. „Ik kén geei fatsoenlijker mens dan hij" „Juist. Ik was een beetje verbluft daarnet, dat moet ik U eerlijk zeg gen. Hef had niet vee) gescheeld, of ik had Ingegrepen Maar één ding mag t' van -nlj aannemer zo gehvp notïseerd al een konijn door een slang zou ik me nooit laten meene men, zeker niet, als ik me van geen schuld bewust was". Daar wist Trude niets op te zeggen. Bleek en beangst stond zij voor hem, als een kind, dat berouwvol een boet predikatie in ontvangst neemt. Grabert had erg met haar te doen, want hij vermoedde wel wat er in haar omging. Tenslotte was zij zelf als politieagente een onderdeel van dit griezelige apparaat, waarvan het raderwerk ergens in het duister door onbekenden werd opgedraaid en zij had er mede voor te zorgen, dat het nauwkeurig en onfeilbaar zou aflo pen. „Ik moet naar mevrouw Ramdohr", fluisterde Trude eindelijk. „Ik moet weten, wat daar aan de hand geweest is. Blijft U hier. Ik ben aanstonds weer terug". Zonder enige tegenspraak af te wachten, haastte zij rich weg Toen zij het fabrieksterrein opkwam, leek he haar alsof de machines zachter Hepen dan anders. Zij zag troepjes arbeiders overal verspreid staan. Ter wijl zij de trappen opging, leek het haar, of er iets met het bedrijf dat zij zo goed kende niet in orde"was, alsof het onrustig liep als een tandrad waar een tand aan ontbreekt. Bij de gangdeur gekomen, bleef rij even staan, haalde diep adem en staarde naar de kleine witte knop van de bel, die onder de druk van haar vinger meteen de sluier der on zekerheid zou opheffen. Zij drukte. Het gerinkel van cie bel klonk als een geschreeuw. Zij hoorde stappen en hield de adem in, want de stappen klonken voorzichtig en angstig. „Ik ben het, Trude Braun", riep zij luid en schrok van de galmende echo in het trappenhuis, dat haar stem veelvoudig terugkaatste. Nu werd de deur vlug opengemaakt en Trude glipte met de voorzichtige beweging van een heimelijk binnen gelaten geliefde door de nauwe kier. Eva Ramdohr stond voor haar, de dochter van haar vroegere chef. Tra nen liepen over haar gezicht en haar mond was vertrokken van verdriet. De twee meisjes drukten elkaar de hand en zeiden geen woord. Trude voelde zich ineens ellendig van zwak te en haar knieën beefden, zodat zij moeite had haar vriendin te volgen. In de huiskamer zat mevrouw Ram dohr in een fauteuil bij het raam en ha* haar gezicht in haar handen ver borgen. Haar schouders schokten van "•et snikken „Moeder" riep haar dochter zacht jes, ..hier is Trude Braun". Ze hief haar betraande gezicht op. Uitgemer- gelJ en geteisterd door zorgvolle ge dachten en slapeloze nachten keek het Trude thans verwezen aan. Trude nam de beide handen van me vrouw Ramdohr in de hare en keek lang in die lege ogen. Zy voelde heel goed, dat geen enkele vorm van troost nog een licht van hoop daarin zou kunnen ontsteken. „Waarom?" vroeg zij nauwelijks hoorbaar. Mevrouw Ramdohr fluisterde slechts één woord: „Bewezen?". „Nee. Alleen verdenking, zoals ge woonlijk". „Vader zou zijn produktie niet ge haald hebben", zei Eva. Als dat zo is, wendde Trude zich tot mevrouw Ramdohr op vaste en overtuigd toon, dan komt hij terug. Moeder en dochter krompen plotse ling ineen van schrik, en beiden leg den tegelijkertijd waarschuwend een vinger op de lippen. Toen Trude hen vragend aankeek, zei Eva zachtjes: Jochen is hiernaast. Nou, en? Hij zegt, dat vader recht geschiedt. Het plan is belangrijker dan de mens. Wat een vlegel, barstte Trude kwaad uit. Die snotjongen met zijn zestien jaren kon beter Toe, onderbrak mevrouw Ramdohr haar met smekende blik. wees toch voorzichtig Hij brengt U aan als hij het hoort. Misschien is hii het zelfs geweest, die vader verklikt heeft. Ach, zli zonk moedeloos ineen, dat houd ik niet lang meer uit. U moet het uithouden, bezwoer Trude haar. Wat zijn wij nog? weerde me vrouw Ramdohr haar met een ver moeide beweging van haar hand af. Waar wachten wij nog op? Op de dood. Hij zal een verlossing beteke nen. Mijn man komt toch niet terug. Dat voel ik. Wij kunnen altijd nog naar de overkant, zei Eva zachtjes, naar Georg en oom Cornelius. Die wachten op ons. Trude wilde tegen die vreselijke woorden in verzet komen, want zij mocht ze niet aanhoren. Maar toen zij de vertwijfeling zag, waaraan Eva ten prooi was, zweeg zij Ik ga niet weg zonder vader, fluisterde mevrouw Ramdohr, terwijl zij eveD een verwijtende blik op haar dochter wierp. En Jochen is toch ook mijn kind Moet ik hem dan laten lopen Eva liet het hoofd zakken. Ik moet gaan, zei Trude onrustig. Beneden wacht een kennis op me. Maai' ik kom terug. Zij nam afscheid en verzekerde mevrouw Ramdohr nogmaals ervan overtuigd te zijn. dat haar man zou vrijkomen. Dank je, Trude. riep mevrouw Ramdohr haar nog na. Kom gauw nog eens terug, dan zijn we niet zo •tileen. l'rude rendt de trappen al. ijlde net fabrieksterrein over dat nu stil en verlaten was en bleef hijgend buiten voor de poort staan. Zij keek spiedend om zich heen, maar ontdekte geen spoor van Rudolf Gra- berL. Zij liep hard langs de muur tot op de hoek, waar zij hem had achter gelaten. Om de hoek strekte rich een onafzienbaar veld van puinhopen uit. Ontzet keek zij naar de ruines en de angst ontlokte haar een dringende kreet: Rudi Rudi! Een duister vermoeden van onheil maakte zich van haar meester. Zij liet het hoofd op de borst zinken, vermoeid en troosteloos. Zo sloeg zij alleen de richting van haar huis in, een vrouw in een uniform, waaronder het hart van een gewond mensenkind klopte met trage slag. Nauwelijks had zij een paar stappen gedaan, toen zij een stem naast zich hoorde: Zoekt U iemand Eentje met een oude soldatenblouse Trude knikte onmerkbaar. Die hebben ze meegenomen, zei de man. die naast haar liep. Hij buk te zich om een sigarettenpeukje op te rapen en fluisterde haar toe: Die stond te kijken in de ruine van een huis op de hoek, toen zs Ramdohr kwamen halen. Dank U wel, zei Trude met ver stikte stem. vermande zich en liep plotseling met lichte tred en onbe vangen verder. Nu niet omkijken, niet zoeken of zelfs maar iets vra gen beval zij zichzelf Het -systeem ba lutxcnden ogen en oren Het wilde zo alomtegenwoor dig rijn als God. en zrjn hestaan hing daarvan af, dat geen oog blind en geen oor doof zou worden. (Wordt vervolgd.);

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 19