WEG MOTTEN Schouwens eerste snelheidsmaniak Lezers schrijven DONDERDAG 26 APRIL 1962 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 19 HET WAS in 1912 dat hij, op weg van Zierikzee naar Brou wershaven, bij Zonnemaire een bekeuring kreeg wegens te snel en „roekeloos" rijden. De heer Dijkman weet het nog precies: het was vijftien kilometer per uur. Het was met zijn tweede auto, een ééncilinder Dion- Bouton, een Frans, nu bijna vergeten merk. Daarmee bol derde hij over de klinkerweg tussen Zierikzee en Brou wershaven. Een degelijke wagen, die Dion- Bouton. AUeen wat lawaaie rig. Toen Dijkman de Dion onder Zonnemaire opjoeg naar 15 kilometer per uur, ging er iets mis met het koelwater. Om de een of andere onwaarschijnlijke reden kwam het tussen de overbren gingsplaten, de zaak slipte en het snelheidsmonster brieste en rochelde met een geluid, of de boel ieder ogenblik uit elkaar kon klappen. De veldwachter - zag er alleen maar tempo in. Hij trok het boek- j'e. Te snel en roekeloos gereden. Hannes Dijkman was Schouwens eerste snelheidsmaniak. De eerste Zeeuw dus, die er op het eiland een auto op nahield. De derde auto op Schouwse grond de heren, die in die dagen in 1907 de kastelen te Haamstede en Renesse bewoonden waren Hannes Dijkman nog juist voor geweest. Dat Hannes de derde automobilist op het eiland werd was op zichzelf bijzonder genoeg: toen hij zijn eerste auto kocht was hij zeventien jaar. In Nieuwerkerk, waar Hannes molenaarsknecht bij zijn vader was, wist men er niets van. Er was wel een stil vermoeden. Han nes was nog maar vijftien, in 1905 dus, toen hij het motorrijwiel in Nieuwerkerk introduceerde. Men keek het in het dorp eens aan. Het was to verwachten ge weest. Had Hannes op zijn tiende verjaardag niet een fiets ten ge schenke gekregen? Dat was de tweede fiets in Nieuwerkerk. De postbode en Hannes je waren toen de snelste mensen van het dorp- Maar de auto bleef voorlopig een geheim. De heer Dijkman vertelt: „Ik mocht er niet mee thuisko men, althans niet méggen Ze wisten er niets van. Ik stalde in het geheim in de paardenstal van het Huis van Nassau in Zierik zee." charmant ploffiefsje Natuurlijk kwam men er achter en men was toch wel een beetje trots op Hannesje, die bij de ban kier Rense in de Zierikzeese Post- straat zoveel vertrouwen genoot, dat hij het aankoopbedrag van de auto. tweehonderdvijftig gulden, zonder borg had kunnen lenen. De auto was afkomstig van een andere pionier op auto gebied, de Goese heer Van Strien, wiens nageslacht nog al tijd in deze branche te vinden is. Een advertentie, compleet met af beelding, had Hannes enthousiast gemaakt. Wat voor merk het was, is het molenaarsknechtje nooit geheel duidelijk geworden. Het ding had evenals zijn tweede auto, de Dion- Bouton, met ijzer beslagen wielen met houten spaken. Hij kan een afbeelding tonen: in een zuinig bewaard plakboek heeft hij alle modellen verzameld, waarmee hij over Schouwen heeft gereden. Aan de samenstelling van dat plakboek begon hij na de ramp, toen al zijn fotomateriaal verlo ren ging. Knipsels uit kranten en periodieken zorgden voor een nieuw1 archief. Het zijn niet altijd authentieke foto's: zo heeft Dijk- mans eerste wagen op de afbeel ding een cardan „maar in die dagen had je nog geen cardan-" Een andere foto: „Deze kocht ik in Zierikzee. Dat was veel later. Het merk is al weg- Hoe heette dat toch Er zijn er zoveel weg. Een Spijker had ik, een Eysink, dat waren vroeger dé wagens. Overland, Presto. Adler, Brenna- bor, die maakt ze ook al niet meer- Dan heb ik nog eens een prachtige bergbeklimmer gehad. Een Miele- Die fabriek maakt nu wasmachines." Hannes Dijkman was als 21-jari- fe ook de eerste inwoner van chou wen-Du iveland, die een vliegtochtje maakte. In 1911 met Henri Bakker, die een demon stratie gaf. Alweer in het diepste geheim. De luchtvaartpionier Bak ker zou met zijn zeildoeken, met fietswielen uitgerust toestelletje het woog 120 kg bij Oostcr- land op een weiland opstijgen. Bakker was wel bereid een pas sagier mee te nemen. Voor vijftig- gulden. Hannes had ze niet. Hij fing naar een caféhouder, een ze- ere Lievense. „Leen me eens vijftig gulden, ik wil vliegen." „Je kunt opvliegen" was de eerste reactie van de onthutste kastelein, die na een warm pleidooi van Hannes toch zijn portefeuille trok. In een klaverveld had de jonge Dijkman zijn ,,'s zondags goed" verborgen. Op de dag van Bak kers vlucht boven Duiveland zei hij: ,,'k Ga nog maar een beetje klavers maaien." De klavers ble ven onaangeroerd, maar Hannes genoot. Géén herinnering aan de ze vlucht in het plakboek, waarin alleen maar auto's te vinden zijn. Een Minerva „dat was een prachtwagen" de eerste typen van Mercedes, Renault, Studeba- ker en Ford. Zo'n honderd auto's bij elkaar. Soms had Dijkman er tien tegelijk. „Dat kon in die tijd, want voor 25,had je al een Fordje „Een T-Ford?" Óm zo'n vraag moet Hannes Dijk man hard lachen. „Een T-Ford?" herhaalt hij, half geamuseerd, ha'if verontwaardigd- „Die kwamen véél later-" Als men dan op één van de ver geelde foto's een exemplaar uit de twintiger jaren aanwijst zegt Dijkman: „Neen. dat is een nieuw model, daar staat al een ruit op." De grens tussen nieuwe en oude modéllen. Een ruit. Een door Dijk man ontworpen grens. Hij leeft niet in het verleden. Daar is hij veel te nuchter voor. Met dezelfde nuchterheid heeft hij ook een grens voor zichzelf getrokken: als 73-jarige wil hij geen auto meer besturen. Het gaat te snel. Hij houdt zich bij de genoeglijke dertig kilometer van een char mant ploffietsje. Zo tuft hij door Duiveland, in een tempo nog lager dan de snelheid, die hem eens als „hoogst roekeloos" op een tientje boete kwam te staan. Dijkman was er niet verbolgen Dijkmans eerste kocht ik in Zierikzee een Presto ...witte Mercedes, bouwjaar 1901 over- Om zijn zaak te bepleiten betrok hij vol goede moed een plaatsje in de wachtkamer van het kantongerechtsgebouw. Maar toen de deurwaarder afliep „De zaak Dijkman!" ving hij nog juist een gedempt „Ik wil die autobandiet wel eens zien" op. Dat was de overigens beminne lijke Dijkman te veel. „Een ban diet ben ik niet" dacht hij en onder het mompelen van „Gegroet, je zult me hier niet meer zien stevende hij naar buiten. Tien gulden boete in een verstekzaak zonder autobandiet. Die opmer king is Dijkman altijd bijgeble ven. Hij heeft zijn verdere leven zó gereden,dat zij nimmer -be waarheid is geworden. HANNES DIJKMAN heeft ze tijdens de paasdagen, weer zien vliegen. Zijn huiskamer, in Nieuwerkerk, ziet uit op de weg Zierikzee-Zijpe. Vanuit een knus hoekje heeft hij ze knusjes gadegeslagen. De maniakken, die honderd en meer kilometers per uur rijden. Hoofdschuddend heeft hij ze nage keken. ,.'t Is raak geweest", vertelde hij gisteren, „tachtig procent reed fatsoenlijk. Maar de rest wilde voortdurend voorbij, alles voorbij. Zijn ze de laatste op de pont geweest en willen ze toch als eerste in de Westhoek aankomen. En daar komen de ongelukken van. Honderd kilometer per uur is te veel. Er zijn erbij, die honderdtwintig en nog wel meer rijden. Bij die snelheden kun je niet reageren. En men doet tegen woordig zo raar in het verkeer. Hoe dik wijls zie ik hier op het kruispunt niet auto's rijden met een knipperende rich tingaanwijzer. Dan gaan ze gewoon recht door. Trouwens, de auto's zelf zijn ook niet meer zoveel waard. Neen, vroeger..." Vroeger is voor de 73-jarige heer Dijkman een wereld vol herinneringen aan een ontluikend automobilisme. Dijkmanmolenaar Dijkman van Nieuwerkerkheeft misschien wel hon derd auto's gehad. Hij was de eerste Zeeuw die op Schouwen-Duiveland een auto bezat. Nu vindt hij, dat het veel te snel gaat. Toch was hij H. DIJKMAN ...nu veel te snel... (Foto P.Z.C.) Advertentie Hero hóórt er bij! Genieten van vrijheid, in vakantie en weekends. Daar hoort Hero- bij! Die verrukkelijke zonnige zo-- merse dranken met het unieke fruitaromaen de smaak voor élke smaak. Geen wonder "dat Hero vèruit favoriet is. Hero verhoogt de zomerse genoegens ver frissend, verkwikkend Het grootste assortiment, zuiverder van kwaliteit:per! sinas - citroen - cassis - ananas - cerise - frambozen grapefruit. helemaal üw smaak Vrije lijst te Heinkenszand (III) Naar aanleiding van het stukje in lezers schrijven van de heer A. de Koster te Heinkenszand, wil ik gaar ne enkele opmerkingen maken: 1. Het verbaast me dat iemand die geen lid is van de partij gemeente belang zo heel precies meent te weten wat er op vergaderingen van deze partij is gezegd. 2. Volgens bovengenoemd stukje zou ik gezegd hebben tegen de heer Del- lebeeke te zijn, omdat hij er toe had medegewerkt een K.V.P.-wethouder te kiezen, dit is geheel onjuist. Wel was er 4 jaar geleden in onze partij grote tegenstand tegen de wijze waarop de heer Dellebeeke meende te moeten omspringen met wethouders zetels. Omdat men toen geen vertrou wen meer in hem had is hij geschrapt als lid van gemeentebelang. 3. Overigens is het belangwekkend de woorden van oud wethouder C. Nijsse te hebben gehoord, jammer dat de heer Koster die woorden niet hoorde, op de laatst gehouden verga dering. De heer Nijsse belichtte toen enkele feiten uit de 28-jarige raads lidmaatschapperiode van de heer Del lebeeke. O.a. was het zeer interessant te vernemen hoe het eigenlijk kwam dat de K.V.P.-werhouder, de heer Si- monse, plaats moest maken voor de heer Dellebeeke. Daarvóór waren n.l. wethouder: de heer C. Nijsse voor ge meentebelang en de heer Simonse voor de K.V.P. Op bovengenoemde vergadering heb ik kritiek uitge oefend op het beleid van de heer Del lebeeke. 4. Wat betreft de belangstelling van de K.V.P. voor deze zaak, ik heb het idee dat deze zich niet wenst te be moeien met een interne zaak van ge meentebelang. Wel zullen zij mis schien belangstelling hebben voor het huisbezoek dat de heer Dellebeeke doet. 5. De heer de Koster weet wel wat ik op de laatstgehouden vergadering van gemeentebelang heb gezegd, maar hij weet waarschijnlijk niet dat de lijst waarop alleen nog de naam voorkwam van de heer C. Dellebeeke, met grote (overgrote) meerderheid werd ingetrokken. Ik meen het hierbij voorlopig te kun nen laten. Heinkenszand, Joh. Huissoon. Onze vuilnisbelten (III) Als vervolg op de ingezonden stuk ken in de P.Z.C. van 18 en 20 april, moge ik mij enkele opmerkingen ver oorloven. 1. In het „boeiend" relaas over de compostinrichting in Vlissingen, mis te ik tot mijn verbazing de opmerking van uw verslaggever over de enorme vervuiling van de omgeving daarvan, waartegen blijkbaar niets gedaan wordt. 2. De vuilnisbelt in Vlissingen hoek Singel-Bosjeslaan is nog maar kin derspel vergeleken bij de vuilnisbel ten in Middelburg („stad van cul tuur") op de onbebouwde terreinen in de Stromenwijk, waar aannemers na oplevering van hun werk allerlei rommel achterlaten en waar de om wonenden alles neersmijten, wat ze kwijt willen zijn. De overheid ziet dit niet of doet er althans niets tegen. 3. Wat Vlissingen betreft: de ge meentelijke overheid is zeer actief wat betreft de verzorging van groen stroken en plantsoenen, maar de fout ligt primair bij het publiek, dat van straten, pleinen en plantsoenen vuil nisbelten maakt. Zie een gedeelte van de Paul Krugerstraat, van de Van Dishoeckstraat, van de Pres. Roose- veltlaan. De enige manier om dit veranderen is opvoeding en bestraffing. Van beide merkt men niets. Ook de krant schiet in dit opzicht tekort in zijn beïnvloe ding van de publieke opinie. Van de actie „opgeruimd staat netjes" heb ik weinig bemerkt en van de resulta ten nog minder. Wat doet men op de scholen tegen dit euvel en wat doet de politie op dit gebied? Moge deze ingezonden stukken tot gevolg hebben, dat aan het euvel van de vervuiling van onze steden spoedig een radicaal paal en perk wordt ge steld. Middelburg, J. C. A. VUdo beschermt uw winter- garderobe de hele zomer Vicieuze cirkel... Indien iemand verre reizen doet. dan kan hij veel verha len. De honderdduizenden, die met de paasdagen op stap zijn geweest, worden stellig alle maal overtroefd door de Duit se dame, die op eerste paasdag bij de Rotterdamse V.V.V. om onderdak kwam. Zij legde een stadskaart op de balie, trok een cirkel rond een aantal wijken en verklaarde met grote stelligheid binnen dit rayon een hotel te willen bespreken. Dit bracht de dienstdoende employé in grote verlegen heid, want hij had geen hotel kamers in de binnenstad be schikbaar en bovendien kon hij uit de kaart geen wijs- Na vrij- wat gepuzzel bleek hij een kaart met „vicieuse cirkel" van de goede Zwitserse stad Bazel in handen te hebben. De reislustige Duitse dame was in een verkeerde trein gestapt en daardoor ook aan het verkeer de eind van de Rijn terecht ge komen Executies in Cubaanse provincie Las Villas Volgens uit Cuba in Miami, Florida, aangekomen reizigers, zijn in de Cu baanse provincie Las Villas, waar on langs gewapend verzet tegen het be wind van premier Castro is gepleegd, executies uitgevoerd. De reizigers noemden met name de steden Ca±«- bazar de Sagna, Cienfnentes, Naga bal en Encrucijado. Verleden week heeft de regering in Havanna de arrestatie in genoemde provincie bekendgemaakt van een aantal ondergrondse leiders. Zij wer den beschuldigd van moord op leden van Fidel Castro's militie.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 17