Topgesprek bekroning van overeenkomst «OOR NIETS 3 Maanden land GESLAAGDE PROEF MET SATURNUS K0 VAN DIJK IN HET DRAMA „DE KOMIEK" VAN FRANK EKE DAG EEN FIETS DAT KUNT OOK ZIJN! DIT ZIJN DE WINNAARS VAN DE TWEEDE WEEK STAAT U HIER DE VOLGENDE WEEK BI)? oren, y&w en.... Waar zijn onze schepen? 1U PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 26 APRIL 1962 Kroesjtsjew geïnterviewd „Eerst echter tot akkoord komen" Premier Kroesjtsjew heeft in een interview met de hoofdre dacteur van het Amerikaanse tijdschrift „Look", Gardner Cowles, op een vraag of een spoedige nieuwe topbijeenkomst met president Kennedy nuttig zou zijn, geantwoord dat het voornaamste thans is „en ik ben het met de president der V.S. in dit opzicht eens" dat een dergelijke bijeenkomst niet onvruchtbaar blijkt. Toen wij elkaar in Wenen ontmoet ten was het een eerste kennismaking en een verkenning der standpunten. Wij verschilden nogal scherp van mening over de op te lossen kwes ties. „Het schijnt mij daarom toe dat wij eerst enige overeenstemming moeten bereiken over de kwesties waarvoor thans een gemeenschappe lijke beslissing nodig is om een con flict en oorlog te voorkomen. En een topbijeenkomst zou misschien een be kroning van een dergelijke overeen stemming zijn", aldus de Sowjet- premier. Zoals bekend heeft Kroesj tsjew tot dusver niet een dergelijk voorbehoud voor een topbijeenkomst, waaraan president Kennedy meerma len uiting ga., gemaakt. De Sowjet-premier. die zei dat een wereldoorlog voorkomen moet kun nen worden, verklaarde: „Wij zijn te gen agressieve oorlogen, maar wij er kennen de wettigheid en zelfs nood zaak van defensieve en nationale bevrijdingsoorlogen". I Straaltjes hoop Hij zag „enige straaltjes hoop" dat de huidige onderhandelingen lussen de V.S. en de Sowjet-Unie tot een regeling over Berlijn en Duitsland kunnen leiden. Een overeenkomst over Berlijn en Duitsland zou aan een ontwape ningsakkoord moeten voorafgaan, maar dit wil niet zeggen dat de ontwapening minder belangrijk is, aldus de premier, die de ontwape ning integendeel „het probleem der problemen" noemde. Kroesjtsjew verklaarde voorts dat hij president Kennedy voor een bezoek aan de Sowjet-Unie zou uitnodigen zodra er enige vooruitgang is ge maakt in de onderhandelingen ter be ëindiging of vermindering van de koude oorlog. De Sowjet-premier voorspelde dat er een dag komt dat Amerikaanse en westelijke perspublikaties in de Sow jet-Unie vrijelijk te verkrijgen zullen zijn. China Op een vraag van Cowles of Kroesj tsjew van mening was, dat commu nistisch China had getracht „te snel omhoog te komen", antwoordde de Sowjet-premier: „Neen, waarom Wat heeft China ermee te maken? Wij zijn overtuigd, dat de Chinese volksrepubliek haar eigen politiek voert, daarbij rekening houdend met de eigen mogelijkheden. Wij commu nisten, Chinese, Russische en andere, gaan uit van het feit, dat men zich niet aan zjjn verlangens mag over geven. Het wenselijke moet onderge schikt worden gemaakt aan het prak tische, hetgeen wil zeggen, dat in de opbouw van het socialisme, van het communisme, wij ons niet door sub jectieve verlangens mogen laten lei den, doch door objectieve mogelijk heden", aldus de Sowjet-premier. ANDERE SFEER Cowles, die in 1942 Stalin interview de, schryft dat de sfeer in het Krem lin thans geheel anders is. „Kroesj tsjew is te vergelijken met een wes telijke diplomaat. Hij zou premier van Groot-Brittannië of president der V.S. kunnen zijn". Op Cape Canaveral in Florida, is gis teren de tweede geslaagde proef ge nomen met de Amerikaanse Satur- nus "super"-raket. De 55 meter lange raket, met een ge wicht van 460 ton, werd door acht raketmotoren aangedreven. Op on geveer 100 kilometer boven het aard oppervlak, werd de raket opgeblazen, om de 95 ton water te lozen die als ballast werden meegevoerd in de tweede en derde trap. In ongeveer vijf seconden veranderde dit water in een wolk met een doorsnede van on geveer 15 kilometer. Deze helderwit te ijswollt was duidelijk waarneem baar tegen de als achtergrond funge rende blauwe hemel. De wolk ver dween in ongeveer 12 seconden. De leider van het Saturnusprogram, Wernher von Braun, heeft de proef een volledig succes genoemd. Hoger dividend „Batenburg" Directie en commissarissen van de N.V. Electrotechnisch Installatiebe drijf en Handelsbureau v-h. P. Baten burg te Rotterdam zullen aan de al gemene vergadering van aandeelhou ders voorstellen het dividend over 1961 vast te stellen op 10 procent (v.j. 9 procent). Inzake de voorgeno men emissie van nominaal ƒ500.000 gewone aandelen is besloten, dat de ze aandelen ten volle gerechtigd zul len zijn in de resultaten van 1962 en volgende jaren. De koers van uitgifte is bepaald op 125 procent. DONDERDAGAVOND-T.V. VERMIST MEISJE TERECHT De 12-jarige Willemina Vrugt uit Amsterdam, die op tweede paasdag de ouderlijke woning had verlaten voor een bezoek aan Artïs en die sindsdien spoorloos was, is terecht. Gebleken is dat het meisje moeilijk heden thuis had gehad en dat zij met een vriendin was meegegaan. Akkoord over nieuwe c.a.o.-zuivelindustrie Tussen werkgevers en werknemers in de zuivelindustrie is overeenstem ming bereikt over een hernieuwing van de beide collectieve arbeidsover eenkomsten (die voor het fabrieks- personeel en voor het administratief personeel) voor de zuivelindustrie. De voorstellen zullen dezer dagen naar het college van rijksbemidde laars gezonden worden. Monteur getroffen door bak van kiepauto Gistermorgen omstreeks half twaalf is de 30-jarige monteur R. Smeenge, bij het repareren van het kiepsysteem van een geladen zandauto bij de Rui ge Hoek, door de neerstortende vol geladen bak getroffen en hierbij ver ongelukt. Twee andere personen kon den nog net ontsnappen. De heer Smeenge was gehuwd en va der van twee kinderen. ■(van zaterdag 31 maart t/m 30 juni'62) .heeft iedereen die dan een nieuwe fiets koopt, de kans diefiets (plus bijbehorend éxtra toebehoren) cadeau te krijgen ZATERDAG 7 APRIL de heer H. Willems Korenweg 26, Nijverdal MAANDAG 9 APRIL mevr. G. Volker Pres. Rooseveltlaan 4, Vlissingen DINSDAG 10 APRIL mevr. E. H. Kramer Keizersgracht 312, Amsterdam WOENSDAG 11 APRIL de heer J. van Loon Lucassenpad 8, Oosterbeek DONDERDAG 12 APRIL Hansje Verschoor J. van Eijckgracht 173, Eindhoven VRIJDAG 13 APRIL de heer M. Koppijn Rozenoord 31, Amstelveen (vraag uw fietsenhandelaar inlichtingen) Confrontatie met de harde werkelijkheid Ko van Dijk 'heeft laten weten dat hij in het vervolg zorgvuldig de rol len zal kiezen die hij voor de televisie spelen zal, een verstandig besluit van 'n groot acteur van wie men ten slotte voor de radio bijna misbruik gemaakt heeft voor zogenaamd komi sche doch eigenlijk flauwe rollen, Ko van Dijk maakte er altijd wel wat van. Hij heeft voor zichzelf en voor het televisiepubliek intussen weer een komische rol gekozen: hij is van avond de komiek (met hoofdletter te beginnen) maar een dramati sche. De Komiek, het nieuwe stuk van Dimitri Frenkel Frank, is im mers bepaald geen lollig of zelfs maar luchtig toneel, al komen er be halve Ko van Dijk nog twee komie ken in voor: de oude die wordt afge dankt omdat niemand meer om hem lachen kan, en een jonge die, dat voelt men aan het eind, straks Ko van Dijk zal afdanken, als hij zo oud is dat niemand meer om hem lachen kan. Interassant zal het stuk ook zijn omdat het speelt in Nederlandse verhoudingen, al hoeft men niet te zoeken naar wie Frenkel Frank wel bedoeld kan hebben- Neder lands is het stuk ook omdat er de gang van zaken in de televisie studio's in Bussum in wordt te berde gebracht. De komiek is ge- engageerd voor een reeks van programma's, samen met de oude komiek die hem ontdekt heeft en het vak geleerd heeft van de men sen te laten lachen. De jonge en de oude komiek zijn behalve partners ook vrienden, tot de verhoudingen scheef getrokken wor den: de jonge komiek overtreft zijn leermeester, de man die eens een jongere man de kans gegeven heeft, wordt die jongere tot last- Het is toch niet zijn tragisch probleem dat wordt uitgesponnen, doch de gewe- tensstrijd van de jongere man op Prof. Dijk nam afscheid van schoolraad Cydens de gisteren in Utrecht ge houden algemene vergadering van de „Schoolraad voor de Scholen met den Bijbel" heeft de tweede voorzitter, prof. K. Dijk, afscheid genomen. Hij had reeds afscheid genomen van de unie „Een school met den Bij bel", waarvan hij voorzitter is ge weest. Prof. Dijk heeft 46 jaar als tweede voorzitter zitting gehad in de school raad voor de Scholen met den Bij bel. Hij nam afscheid wegens zijn leeftijd. Hij is 73 jaar. De AVRO-t.v. presenteert heden avond het spel ,fle Komielc", in op- dfaclit door Dimitri Frenkel Frank geschreven. Regie Walter van der Kamp, decors Weynand Grijzen. Fo to: een scene met Ko van Dijk en Hans-Tiemeyer. het toppunt van zijn kunnen: mag hij een oude vriend die hem nu nodig heeft verstoten Zijn eerzuchtige vrouw Teddy Schaank. die Ko van Dijks echtgenote is eist het van hem. Producer en impressario raden het hem aan en nog smartelijker is het dat hij zelf gaat inzien dat ze gelijk hebben. Het is de confron tatie met de harde werkelijkheid: wie ouder wordt heeft eens afgedaan en men hoeft geen komiek te zijn om dat te ondergaan, maar de tegenstelling wordt voor een komiek wel schrijnender. De rol van de oude komiek wordt gespeeld door Hans Tiemeyer- Het stuk is niet ongeschikt voor jonge kijkers, ofschoon het pas om ne gen uur 's avonds begint, en dan horen jonge kijkers met dichte kij kertjes in bed te liggen. Monument voor mariniers in Rotterdam In mei 1963 zal Rotterdam het lang verbeide mariniersmonu ment krijgen. In februari van dit jaar heeft de Stichting Mo nument Korps Mariniers rechtspersoonlijkheid gekregen en in april heeft de gemeente Rotterdam zich bereid ver klaard het monument te aan vaarden. Hierdoor heeft de ac tie Rotterdam in de gelegen heid te stellen „zijn" mariniers een huldeblijk te geven, grond onder de voeten gekregen. Er is inmiddels door de beeld houwer Titus Leeser in Om men, die ook het munement voor de Engelse mariniers in Vlissingen maakte, een ont werp ingediend dat is aan vaard. Het stelt eer> marinier in ge vechtstenue voor en zal 3.20 meter hoog worden. Het beeld komt op een soKkel en zal aan de rugzyde afgesloten worden door een anderhalve meter ho ge gebogen muur, waarop de twaalf wapenfeiten van het korps, die ook In het vaandel worden genoemd, staan ver meld. De plaats waar het monument komt te staan is het Oostplein waar vroeger de marinierska zerne was. Op 5 mei zal in Rotterdam een straatcollecte worden gehouden, teneinde de eerste fondsen bijeen te bren- Belgische siudent vermoordt ouders Georges Menard, heeft dinsdag zijn beide ouders in de ouderlijke woning in Brussel niet messteken om het leven gebracht. Na zijn 43-jarige va der dodelijke verwondingen te heb ben toegebracht, wachtte hij aan de deur zijn moeder op, die even later thuis zou komen. Ook haar bracht hij dodelijke messteken tóe. Aan een toegesnelde buurvrouw vroeg hij onmiddellijk de politie op te bellen. Hij was het enige kind van het omgekomen echtpaar. Over de aanleiding tot het misdrijf is niets bekend. De dader werd dinsdagavond urenlang' verhoord- Hij stond bekend als een rustige en beleefde jongen. Een geneeskundig onderzoek heeft uitgewezen, dat de knaap geestelijk gestoord is. Hij heeft tijdens zijn on dervraging verklaard, dat de aanwe zigheid van zijn ouders niet meer te verdragen was wegens hun voort durende twisten. Het plan lien van het leven te beroven had hij een tiental dagen geleden opgevat. Hij hoopte na zijn daad op het platteland te kunnen gaan leven- Zijn vader blijkt hij met 25 en zijn moeder met 20 messteken om het leven te hebben gebracht- Hij zal thans aan een grondig psy chiatrisch onderzoek worden onder worpen. RADIO- EN T.V.-RUBRIEK T elevisie Om acht uur het journaal. Om half negen de documentaire „Levende export" over dieren, bloemen en planten die per trein of vliegtuig ge ëxporteerd worden. Om negen uur het t.v.-spel „De komiek" van Dimi tri Frenkel Frank. De Vlaamse televisie brengt om ze ven uur de tienerklanken. Om half DOOR HOND GEBETEN MAN LOOPT WEG UIT ZIEKENHUIS (Van onze correspondent). Bij een poging om in een overmoedige bui in het hok te kruipen bij een herdershond, die als agressief be kend staat, is de 29-jarige A. H. te Blerick flink door net dier toe getakeld. Het slachtoffer had in een café te Blerick behoorlijk gedronken en toen hij naar buiten ging op de binnenplaats achter het café, wil de hjj aan enkele andere cafébe zoekers laten zien, dat hij niet bang was voor de hond. Toen hij het dier naderde, sprong dit tegen hem op, waarbij de Duitse herder zijn slachtoffer in het gezicht toe takelde, zodat H. bloedend werd gewond. De verwondingen waren van dien aard, dat H. naar een ziekenhuis moest worden overge bracht. Bij aankomst in het ziekenhuis te Venlo verlangde de man een siga ret van de behandelende genees heer. doch deze achtte zulks niet gewenst voor de bloedende man, die toen hij vernam dat hij enkele dagen in het ziekenhuis zou moe ten verblijven, daar niets voor bleek te voelen. Hij liep uit de onderzoekkamer naar buiten en vluchtte de tuin in van het ziekenhuis, waar hij zich ver school doch door een lid van het ziekenhuispersoneel spoedig werd achterhaald om opnieuw naar bin nen te worden gebracht. Ook nu bleef de man weigeren om In het ziekenhuis te worden opgeno men, waarna hij tenslotte zonder behandeld te zijn op eigen verant woording de ziekeninrichting heeft verlaten. KROLL GAAT TERUG NAAR MOSKOU Dp YVestduitso ambassadeur in Mos kou, Kroll, zal na een ziekteverlof van zes weken, einde dezer week of begin van de volgende week naar zijn standplaats terugkeren. Voor z'n vertrek zal hij nog besprekingen voe ren niet minister van buitenlandse zaken Schröder, die vrijdag in Bonn wordt verwacht. Kroll zal ook nog een onderhoud hebben met bonds president Lübke- ALGORAB 24 v. LAS P* ARKELDIJX 25 le Brt ENNEKOM 25 lo Mors- CALTEX AMSTER0AM2 BINTELDIJK 24 lo San FINA NEDERLAND 25 1 CALTEX EINDHOVEN 2 OROOTErtEflH JAGERSFONTEIN 25 I PMILINE 24 v Tranmore pn. OER NLDE't LANDEN PAPENDRECHT TAHAMA 25 V AMERSKCRK 2 ARENDSKERF AAOTEDIJK SCHIEKEUK p 2- STRAAT JOMORE SLOTERKCRK 23 MAlboumc SOESTDIJK 24 v I SUMATRA 25 301 ACILA aS t» Sona ARCA 4 mal ta Curacao ALIOTH 24 v Rotterdam «chfijvcn TJILUW4H 24 7«0 m l TJIKAMPEK 24 300 c acht de teletaalles, om kwart over 8 voetballen, de tweede speelhelft van de wedstrijd van het Europees universitair voetbaltoernooi. Om ne gen uur „De komiek". Om kwart over tien het kunstprogramma „Ac tueel". Radio Hilversum I: om tien voor acht een politieke uitzending van de C.H.U. Om acht uur het donderdagavond mozaïek: Op volle toeren, het hoor spel van Avontuurlijke IJsbrand, ensembleparade, Da's voor de kas, Doe wat terug en Muziek voor mil joenen. Om elf uur Franse barokmu ziek door het Quadro Amsterdam- Om half twaalf „Vers in het gehoor" poëzie van Wim Brinkman. Hilversum II: om vijf over acht het radiokamerorkest onder leiding van Maurits van den Berg en met mede werking van Maurits van den Berg jr, viool, Italiaanse symfonie van Francesco Gnecco en het concert voor viool en orkest van Pietro Nardini. Om tien v or negen praat Nol Gre- goor voor de elfde maal met Simon Vestdijk. Om tien over negen het Hannover meisjeskoor, dat canons, volksliedjes en tot besluit het liedje „Broodbakken" gaat zingen. Om vijf over half tien volgt het hoorspel „De noodlottige getuigenis" een radiodrama van Ronald Dawson. Om elf uur sport en om tien over elf Discotaria van Jan Koopman. Nagekomen familieberichten. Heden werd plotseling van ons weggenomen onze geliefde man en vader JOHANNES METER CIJVAT, op de leeftijd van 44 jaar. S. W. Cijvat Kleinepier. Louis en John. Vlissingen, 25 april 1962. Pres. Rooseveltlaan 11. De teraardebestelling zal plaatshebben op za terdag 28 april a.s. Vertrek Pres. Roose veltlaan 11, des nam. 2 uur. Geen bezoek. Geen toespraken. Heden ging van mij heen, in volle vrede, mijn innig geliefde zoon en onze geliefde pleeg- broer en zwager JOHANNES PI ETER CIJVAT, op de leeftijd van 44 jaar. Zijn diepbedroefde moeder, pleegbroer en schoonzuster. Vlissingen M. J. CijvatMarijs. Terneuzen W. P. Marijs. Ch. MarijsLodder. Vlissingen, 25 april 1962. Boul. Bankert 32. Met grote verslagen heid geven wij kennis van het plotseling over lijden van onze geliefde schoonzoon en zwager JOHANNES PIETER CIJVAT. op de leeftijd van 44 jaar. W. F. H. Kleinepier— Romijn. C. M. Kleinepier. M. F. Bouwman Kleinepier. P. Bouwman. Middelburg, 25 april 1962. Met grote verslagen heid geven wij kennis van het plotseling over lijden van onze geachte patroon J. P. CIJVAT. Zijn nagedachtenis zal bij ons in dankbare herinnering blijven voortleven. Personeel ..Cijvat en zoon" C.V. "en, 25 april 1962. Heden werd onver wacht van mij wegge nomen, mijn geliefde vrouw M. A. KRUIJSSE, geb. Kraak, op de leeftijd van 69 jaar. De diepbedroefde echtgenoot, M. M. Kruljsse. Vlissingen. 25 april 1962. Badhuisstraat 68. Verzoeke geeu bloemen. De teraardebestelling zal plaatshebben op za terdag 28 april a.s. van af Badhuisstraat 68, des voorm. 11 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 12