PROVINCIALE ZEEUWSE COURAKT INDONESIË ZOU HET OVERLEG WILLEN VOORTZETTEN Dr* Van Roijen had onderhoud met Rusk Europese politieke Unie niet naderbii In Genève eerste akkoordje bereikt Vier Walcherse gemeenten nemen niet aan raadsverkiezingen deel Niet naar Manilla „Karei Doorman" terug BELGIË EN NEDERLAND HANDHAVEN BEZWAREN ONTWERP-INLEIDING OP HET VERDRAG Meningsverschil Bonn-Washington PRINSES MARGRIET GAAT IN LEIDEN STUDEREN Verslaggeving N. Niemeijer Vandaag.. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN 205e jaargang - no. 92 Dagb.au uitgave van de firma Provinciale Zeeuw&e Courant Directie P. van de Velde en P. B. den Boer Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteuren W. Leertouwer en G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 62 cent per week. J 8,00 p. kw.fr. p. p. 8,25 per kw Losse nummers 15 cent. Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2355 (b.g.g. red. 3508/3546, adv. 3647/3643; Middelburg, Markt 51. tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169. adv. 2375). Goes Gr. Markt 2. tel. 6140 (b.g.g red 7853. anv 5213Oostburg lei 2395 Ter neuzen, tel. 2116. Zienkzee «a Woensdag 18 april '62 ADVEKl KNT1KPR1JS JTl cent per m.m. Minim, p advertentie 4.— Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties i maximum 8 regels) 3a cent per •■egel met een mmimurr van 1.25. „Brieven bu reau vno dit blad" 25 cent meer. Gilt* r:o 359300 P.Z.C. Middelburg. 2425. aam. tel. 2094. Op basis van plan-Bunker Indonesische functionarissen te Washington hebben gisteren verklaard begrepen te hebben, dat hun regering bereid is het geheime overleg met Nederland te hervatten op basis van de voorstellen die door de Amerikaanse bemiddelaar Ellsworth Bunker zijn gedaan. Volgens de functionarissen hebben zij deze conclusie getrokken uit rapporten die enige dagen geleden uit Djakarta zijn binnen gekomen, en waren hun eigen boodschappen van gelijke strekking. De hervatting der geheime besprekingen schijnt te zullen afhan gen van de instructies die ambassadeur Van Roijen bij zijn terugkeer naar de V.S. van de Nederlandse regering heeft gekregen, aldus hebben welingelichte zegslieden verklaard. In de Expo-hal te Hilversum is dins dag in aanwezigheid van HM. de Ko ningin het 50-jarig bestaan van de Nederlandse vereniging van huis vrouwen gevierd. Op de foto ziet men een moment tijdens het défilé van de voorzitsters van de verschil lende gewesten, gezeten in oude au to's. De doorgaans zeer goed ingelichte di plomatieke zegslieden verklaarden dat als de geheime besprekingen her vat zullen worden, zij waarschijnlijk wederom in de omgeving van Washington gehouden zullen worden en niet in Manilla. Deze laatste plaats is genoemd naar aanleiding van berichten die gisteren in Washington de ronde deden, als zou den de Philippijnen bereid zijn als gastheer op te treden als de voorkeur zou worden gegeven aan een andere plaats dan Washington. Gesprek met Rusk De Nederlandse ambassadeur in «je Verenigde Staten, dr. J. H. van Roy en, heeft gisteren ruim een uur gesproken met de Amerikaan se minister van buitenlandse za ken, Dean Ruslï. Na afloop wei gerde de heer Van Roijen, zich tegenover journalisten over het besprokene uit te laten. Hij zeide alleen, dat de Nederlandse rege ring er naar streeft, het recht van zelfbeschikking voor de Papoea's in Nederlands Nieuw-Guinea ge waarborgd te krijgen. Over de vraag, of in een nabije toe komst liet geheime voor-overleg met Indonesië over Nieuw-Guinea moge lijk zal worden hervat, wilde de heer Van Roijen zich niet uitlaten. Bij het onderhoud waren de politieke adviseurs van de heren Rusk en Van Roijen aanwezig. Nasoetion De Indonesische minister van defen sie, generaal Nasoetion, heeft giste ren herhaald dat de onderhandelingen tussen Indonesië en Nederland geen invloed zouden hebben op de militaire voorbereidingen van Indonesië „om West-Irian te bevrijden". Volgens het Indonesische persbureau PIA heeft Nasoetion op de tiende verjaardag van het regiment para chutisten in Batoedjdjariin, West- Java, gezegd, dat de strijdkrachten bereid moeten zyn de opdracht te ontvangen om „misschien morgen, of overmorgen of misschien over een maand lief gebied te nemen". Hij voegde hieraan toe dat een deel van het paracliutistenregiment reeds in Oost-Indon'esië is on dat de rest biu- nenkort daarheen zou gaan. Het vliegkainpseliip „Karei Door man" keert vandaag in Den Helder terug na een voorjaarsoefenreis naar het westelijk halfrond, die ongeveer drie maanden heeft geduurd. Het schip zou omstreeks 8.15 uur in de nieuwe haven van Den Helder afmeren. Weinig vooruitgang in Parijs Op de conferentie van ministers van buitenlandse zaken van de landen van de E.E.G., die thans in Parijs gaande is, hebben Bel gië en Nederland getoond, bij zonder stijfhoofdig te kunnen zijn. Op de vergadering, die gehouden werd in de blokkenzaal van het Franse ministerie van buitenlandse zaken, hebben Duitsland, Frankrijk, Italië en Luxemburg vergeefs ge tracht de Nederlanders en de Belgen te bewegen tot instemming inzake de visie van deze landen op de politieke integratie. Zij wensen een soepele confederatie, terwijl België en Neder land blijven staan op een hecht poli tieke geïntegreerd Europa, waarin supra-nationale instellingen grote be voegdheden hebben. Bovendien menen deze landen, dat men eigenlijk niets kan doen voor dat men weet of Engeland wel lid zal worden van de E.E.G. Vooral minister Luns hield vast aan de opvatting, dat Engeland in het politieke overleg diende te worden betrokken, hoewel het land nog geen lid was. Met zijn Belgische collega, Paul Hen ri Spaak, verdedigde mr. Luns dc Nederlands-Belgische opvatting in zake de politieke integratie. Voordat de conferentie begon had Luns tot journalisten gezegd, dat het niet mogelijk was te zeggen wat het resultaat van de besprekingen zou zyn. Een Belgische woordvoerder zei „de zaken gaan niet zo best". Hij was van mening, dat er geen enkel teken was, dat wees op een doorbreking van de impasse. Het gesprek van gisteren, waarbij slechts weinig adviseurs aanwezig waren, concentreerde zich vooral op: de betrekkingen tussen een poli tiek geïntegreerd Europa en de N.A.V.O.; de betrekkingen tusscu de rege ringsleiders en de Europese gemeen schappen een wijziging van het verdrag van de politieke unie. De ontwapening De ontwapeningsconferentie in Genève is gisteren vrijwel ge heel akkoord gegaan rnet een. ontwerp-inleiding op een ontwa-1 peningsverdrag, dat de delega tieleiders van de V.S. en de Sow- jet-Unie gezamenlijk hadden uitgewerkt. Volgens diplomatie ke waarnemers was het de eer ste maal sinds de oorlog, dat bij overleg tussen Oost en West een dergelijk belangrijk document bijna in zijn geheel werd aan vaard. De Amerikaanse en de Russische delegatieleider, resp. Dean en Zorin, die te zamen bet voorzitterschap van de conferentie bekleden, zullen trach ten de nog bestaande meningsver schillen uit de weg te ruimen. Eén van de omstreden punten is het artikel 15, waarin staat dat de ondertekenaars verklaren te streven naar „een vrije, veilige en vreedzame wereld van onafhanke lijke staten, welke zich houden aan de gebruikelijke maatstaven van internationaal gedrag, een wereld waarin zich veranderingen voltrekken overeenkomstig de be ginselen van het handvest der V.N.". Dc V.S. willen dit artikel opnemen, doch de Russen zijn hiertegen gekant. Ook over de naam van het ontwerp is men het niet eens. De Amerikanen hebben zich uitgesproken voor de formulering „ontwerp-inleiding tot het verdrag inzake algemene en al gehele ontwapening in een vreedzame wereld". De Russen hebben echter bezwaar tegen de woorden „in een vreedzame wereld", omdat zij daarin een voorwaarde zien voor de tot standkoming van een ontwapenings verdrag. In de goedgekeurde tekst staat o.a. dat de ondertekenaars zich houden ausr net hauclvest van de V.N. en dat naar, hun mening oorlog niet langer kan dienen als middel om internatio nale geschillen te regelen. Voorts wordt, geconstateerd, dat algemene en volledige ontwapening onder strikt internationaal toezicht „een veilig en praktisch middel is om de eeuwen oude droom van de mensheid van een duurzame en onschendbare vrede op aarde in vervulling te doen gaan". Jongetje rijdt met karretje in de Rijn Gistel-middag is het negenjarig zoontje van de familie Van Rijswijk uit Renltum in de Rijn verdronken. Het jongetje was bij de veerdam aan de Rijn met enige vriendjes aan het spelen met. een karretje. Met het kar retje is hij toen de Rijn ingereden. Het Westduitse ministerie van bui tenlandse zaken heeft gisteren beves tigd dat de bondsrepubliek Waslüng- ton op de hoogte heeft gesteld van liaar mening over de voorstellen over Berlijn die de V.S. aan Moskou wil len voorleggen. In uit Washington ontvangen berich ten is gezegd dat het door Bonn aan de dag gelegde standpunt de Ameri kaanse minister van buitenlandse za ken, Dean Rusk, heeft gedwongen de voorstellen voorlopig nog niet ter kennis van dc Russische ambassa deur, Anatoly Dobrynin, te brengen. Een woordvoerder van het Westduit se ministerie van buitenlandse zaken was niet bereid- te bevestigen of te gen te spreken dat de regering te Bonn de V.S. zou hebben verzocht enkele punten van het voorstel te herzien. Hij bevestigde echter wel dat Bonn gevolg had gegeven aan een Amerikaans verzoek om de me ning van de Westduitse regering uit de doeken te doen. In welingelichte kringen is verklaard dat West-Duitsland in het bijzonder is gekant tegen ieder voorstel waar door de erkenning van het regime in Oost-Duitsland naderbij zal worden gebracht. 9 In Farchnni, Engeland, is een 17-jarig meisje, een studente in de beeldende kunst, gearresteerd dat optrad als leid ster van een bende jeugdige misdadigers. Het meisje, dat gewapend was, leidde zelf de „operaties". PRINSES MARGRIET is voornemens in september zich als stu dente aan de rijksuniversiteit te Leiden te laten inschrijven. Het is de bedoeling van de prinses dat haar studie, die van beperkte tijds duur zal zijn, zich zal bepalen tot een inleiding van het recht en daarnaast in het byzonder tot de hoofdzaken van het staatsrecht, het internationale recht en de sociologie. De prinses zal haar intrek nemen aan het Rapenburg 45, in de kamers waar prinses Beatrix gedurende haar studietijd woonde. KANDIDAATSTELLING VOOR GEMEENTERAAD Weinig nieuwe lijsten ingediend Bij de kandidaatstelling voor de leden van de gemeenteraden is dinsdag in vier van de negenen tachtig Zeeuwse gemeenten slechts één lijst met namen van kandidaten ingediend, zodat de kiezers uit deze gemeenten niet ter stembus hoeven te gaan op woensdag 30 mei a.s. Het „voor recht" om hun stem niet uit te brengen genieten de inwoners van Grijpskerke, Koudekerke, Ritthem en Veere. Zij kunnen inderdaad op 30 mei doen alsof de gehele (gemeente) politiek hen niets aangaat. Overigens is liet niet zo verwon derlijk, dat het juist vier Wal cherse gemeenten zyn, waar de stembus gesloten blyft. Het is al gemeen bekend, dat een herinde ling van gemeenten op stapel staat. Met dit als voornaamste motief hebben de verschillende kiesverenigingen in de vier ge meenten als hun oordeel uitge sproken, dat het de moeite van het stemmen niet loont om voor 4 of 10 maanden nog een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Men wil daar liet kruit niet voortijdig ver schieten In deze gemeenten «i^. worden de huidige raadsleden bij enkele kandi daatstelling automatisch herkozen. Daar behoeft geen stemming aan te pas komen. Dat ïs zo geregeld in de kieswet. Gisteravond om vijf uur was er in Grijpskerke, Koudekerke, Rit them en Veere inderdaad slechts één kandidatenlijst ingediend. Tot op dat tijdstip bestond nog altijd dc kans, dat de een of andere inwoner uit die gemeenten met een eigen lijst zou uitkomen en derhalve de gang naar het stemlokaal tóch nodig zou ma ken. Het is echter niet gebeurd, zo dat in deze vier Walcherse gemeen ten de papieren rompslomp van de verkiezingen achterwege kan blijven. Kandidaatstelling In tal van gemeentehuizen, waar de hoofdstembureaus zijn gevestigd, was het gisteren een komen en gaan van politieke figuren. Zrj kwamen de kandidatenlijst van hun partij indie nen. voorzién van de nodige handte keningen. Want een voorwaarde is, dat elke lijst minstens 25 handteke ningen telt van kiezers. Een uitzon dering hierop is gemaakt voor de kleinere gemeenten. Daar waar op de dag van de kandidaatstelling 1200 of minder kiezers staan ingeschreven, kan voldaan worden met de onder tekening van één vijftigste deel der kiezers. Een voorbeeld: in een ge meente met 500 kiezers, hebben de partijen aan 10 handtekeningen ge noeg. Het is verder zó, dat ook het aantal kandidaten op de lijsten binnen de perken moet worden gehouden. Op een kandidatenlijst mag een aantal namen staan gelijk aan het aantal te vervullen plaatsen in de raad plus 5. In een gemeente met zeven raadsze- tels mag een kandidatenlijst dus ten hoogste 12 namen bevatten. Voor de grotere gemeenten gaat dit weer niet op, want daar geldt de bepaling „ten hoogste 20 kandidaten". Ook daarop zijn uitzonderingen mogelijk, maar voor Zeeland is dit niet van belang. Namen De verkiezingsmolen voor de ge meenteraden is voor de hoofdstem bureaus al op 7 maart j.l. gaan draaien. De partijen, die er prijs op stelden ouder een bepaald); naam aan de verkiezingen deel te nemen, kwameu op die dag hun naam laten registeren. Registratie is echter niet verplicht, moor als men niet komt kan men geen naam voeren. Dit laatste gebeurt nog al eens bij de z.g. Vrye Lijsten. Dan moet de naam „Jansen" of „Pieterse" de kie zers evenveel zeggen als de namen van de politieke partyen en andere groeperingen, die als „Gemeente Be- Zie slot pag. 7 kol. 1 ftantlijn Er komt in ons land een nieuwe gewoonte in zwang: het uitge ven van woordelijke congresver slagen. De laatste weken hebben we er niet minder dan drie ontvangen en daarin hebben we zo te hooi en te gras wat gebladerd. Het is een vreemde gewaarwording, het lezen van die stukken. Ze bevatten een letterlijke weergave van het gespro kene: géén opmerking is weggelaten, vermoedelijk een gevolg van het al gemeen gebruik in onze dagen van jandrecorders. Zo trof ons in een van de drie ons aangeboden versla gen een boeiende mecedeling van de voorzitter, dat de automobilisten die de eerste congresdag een bon had den gekregen wegens verkeerd par keren, niet nader vervolgd zouden worden. Een opmerking, die inder daad waard is om in een boekwerk vast te leggen. Ook de cursief ge drukte verklaring dat de congres gangers zich van de vergaderzaal naar het restaurant begaven om daar de maaltijd te gebruiken, leek ons bijzonder interessant. Trouwens, het voorzitterlijke dankwoord aan het slot jegens de man, die het licht en geluid had bediend, was eveneens waard om aan de vergetelheid te worden ontrukt. Er zijn echter nog meer opvallende dingen in een dergelijk woordelijk congresverslag: namelijk het merkwaardig jargon waarvan wij ons allen bedienen zodra we in een ver gadering ritten. Een paar voorbeel den: „Ik zou graag willen inhaken"; „Op welke wijze liggen de dingen feitelijk"; „Er is nog één punt onder tafel gevallen"; „Wil iemand op de ze gedachtengang even insprin gen?"; „Breng uw deelnemerskaart mee tér vergemakkelijking van het administratieve apparaat", ziehier enkele fraaie opmerkingen, ontleend aan zulk een uitgebreid verslag. Bij het lezen vraagt men zich echter af of hier nu wel sprake is van een juiste verslaggeving. Dat een Twee de en een Eerste Kamer zich bedie nen van woordelijke notulen is be- grypelijk: er zijn daar zaken van staatsbelang aan de orde en vaak is het in verband met allerlei kwesties noodzakelijk pre cies te weten wat een minister of een Kamerlid let terlijk heeft ge zegd. Maar bij verslagen van congressen gaat het om andere dingen: het doel daarvan lijkt ons, dat het eert indruk geeft van inleidingen en discussies zonder dat nu precies alle opmerkingen worden weergegeven. Een dergelijke samenvatting geschreven door een bekwaam secretaris is heel wat leesbaarder dan de drie congresver slagen die ons vorige week onder ogen kwamen. Vermoedelijk zullen ze bij de meeste ontvangers vrij snel in de prullemand verdwijnen. En dat betekent in feite, dat er heel wat overbodig werk is geleverd: het uil- luisteren van de bandopnamen en het uittypen van de tekst, het zetwerk, het drukken enzovoort. Wie zo'n uit gebreid verslag leest, schrikt boven dien zo erg, dat hij op geen enkele vergadering meer een mond durft open te doen. Of is dat soms de be doeling.. De Koninklijke Maatschappij „De Schelde" te Vlissingen heeft deze week afscheid genomen van haar hoofdingenieur Scheeps bouw, de heer E. Niemeijer. Uiter aard was dat een zaak. die in de eerste plaats dit bedrijf en de heer Niemeijer aanging, maar toch is het, dunkt ons, goed ook in deze kolom op dit afscheid terug te komen. De hoofdingenieur-directeur van de rijkswaterstaat, ir. J. H. van der Burgt, heeft er namelijk bij het af scheid aan herinnerd, dat de heer Niemeijer in feite de eerste was, die hem op de kansen van het Sloeplan had gewezen. En dat is een omstan digheid, die hier in het bijzonder moet worden gememoreerd. De laat ste jaren hebben vele knappe koppen gedacht over en gewerkt aan dit plan en zo langzamerhand is het Sloehavenproject in en buiten Zee land een begrip geworden. Maar het aanvankelijke „auteursrecht" om het zo maar eens te noemen was aan slechts weinigen meer bekend. Terecht heeft de heer Van der Burgt ook een Sloewerker van het eerste uur er nu op gewezen, dat Schelde- hoofdingenieur Niemeijer als eerste de mogelijkheden van het plan heeft onderkend. Het zal deze wat stugge Groningse technicus die Zeeuw onder de Zeeuwen is geworden en zich een grote kennis van de Zeeuwse geschiedenis heeft eigen gemaakt deugd doen dat de eerste fase van het Sloeplan zo energiek is aange pakt. En om gekeeld mag Zeeland erkentelijk zijn voor het inzicht, waarmee de heer Niemeijer de be langen va.n zijn bedrijf (en daarmee tevens van deze provincie) heeft ge diend. is het 75 jaar geleden, dat de Nederlandse dichter Fredc- rik L. Hemkes uit Noordwijk op 32-jarige leeftijd te Jagers fontein overleed. Van Hemkes' gedichten zijn vooral bekend gebleven ,,'t Geuzenvendel op den Thuismarsch" en „Het Kindeke van den Dood". is het 300 jaar geleden, dat de Nederlandse schilder en te kenaar van mythologische en bijbelse onderwerpen en van familietafereeltjes Gerard Ter- borch de Oude te Zwolle over leed.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 1