PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VERDER ONDERHANDELEN OP BASIS PLAN-BUNKER Ex-generaal Jouhaud ter dood veroordeeld Plannen voor kustgebied W.-Z.-Vlaanderen Streven naar regeling voor zelfbeschikking Va ndaag P. H. Ritter jr. Opnieuw: Van der Pulten 205e jaargang - no. 89 Oagb hu uitgave van cle firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie F. van cle Velde en F. B. deu Boer Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteuren W. Leertouwer en G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 62 cent per week, 8,00 p. kw.; fr. p. p. 8,25 per kw Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE. BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 14 april '62 ADVER'l ENTIEPRIJS 27 cent per m.m, tvuium. p. advertentie 4,— Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (maximum 8 regels) 25 cent per regel met een minimum van 1,25. „Brieven bu reau van dit blad" 25 cent meer. Giro no 359300 P.Z.C. Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2355 (b.g.g. red. 3508/3546, adv. 3647/3643; Middelburg, Markt 51, tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375)Goes Gr. Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 5213). Oostburg tel-2395, Ter neuzen, tel. 2116; Zierikzee ed. tel. 2425. adm. tel. 2094. DR. VAN ROIJEN NAAR WASHINGTON MET NIEUWE OPDRACHT VAN REGERING: (Van onze Haagse redactie) De Nederlandse ambassadeur in de Verenigde Staten dr. J. H. Van Roijen, vertrekt zondag naar Washington om met de Ameri kaanse onderhandelaar Ellsworth Bunker overleg te plegen over de wijze waarop voor behoorlijke uitoefening van het zelf beschikkingsrecht door de Papoea's in het kader van de zoge naamde Bunker-voorstellen, d.w.z. na eventuele overdracht van bestuur over Nieuw-Guiiiea, zekerheden kunnen worden ge schapen. Vrijdag is de ministerraad in de Trèveszaal in Den Haag bij een geweest ter bespreking van de kwestie Nieuw-Guinea. Op de foto ziet men minister Marijnen bij zijn aankomst aan de zaal, waar hij een korte ont moeting had met ambassadeur Van Roijen, die de Trèveszaal juist verliet. EENHEID IN KABINET BLEEF BEWAARD Dat is volgens ingewijden het resul taat van langdurig overleg in de mi nisterraad, waarvan een der vooi- naamste kenmerken was, dat de spanningen die gedurende enkele da gen zichtbaar zijn geweest, niet tot een breuk in het kabinet hebben geleid. Na afloop van de vergadering van de ministerraad, die met twee onder brekingen van vrijdagmorgen tien uur, tot half twaalf 's avonds heeft geduurd, legde de woordvoerder van minister-president De Quay, di\ G. J. Lammers een verklaring af van de volgende inhoud: „De ministerraad heeft heden be raadslaagd over de voorstellen van de heer Ellsworth Eunker, het derde lid dat aan liet geheim overleg met Indonesië heeft deelgenomen. De raad hééft zijn standpunt ten aanzien van deze vooi'stellen bepaald, en zal liarer majesteits ambassadeur te Washing ton van bepaalde instructies "voor zien". Vage mededeling Dr. Lammers ging verder alle vragen over de aan dit cryptische communiqué te geven betekenis uit de weg, maar hij noemde liet in hoge mate onwaarschijnlijk, dat een of meer ministers naar aan leiding van het door de minister raad ingenomen standpunt zijn ontslagaanvrage zou indienen. Dr. Lammers weigerde te antwoor den op de vraag of de ministerraad had besloten tot aanvaarding van het plan-Bunker. Hij onthield zich ook van antwoord op vragen die de mogelijkheid van verwerping van het plan tot uitgangspunt hadden. Hij verklaarde generlei nadere medede ling te kunnen doen over de beteke nis van het communiqué over het standpunt van de ministerraad. Mi nister-president De Quay had even tevoren op het Binnenhof, 'bij het ver laten van de Trèveszaal, waar de ministerraad had vergaderd, ver klaard, dat intelligente mensen de be tekenis van de beslissing uit de tekst van het communiqué moesten kunnen afleiden. Toen later het communiqué bekend werd gemaakt, bleek, dat de minister-president de normen welke hij aan de intelligentie van de staats burger stelt, wel zeer hoog heeft ge steld. Geen afwijzing Maar, als de mededeling van dr. Lammers, dat geen uittreding van ministers uit het kabinet to ver wachten is, .juist is, mag toch worden aangenomen, dat het be sluit van cle ministerraad niet een afwijzing van het plan-Bunker be tekent, althans niet op het punt van de mogelijkheid van aanvaar ding van een Indonesisch beheer over Nieuw-Guinea, alvorens de zelfbeschikking is uitgeoefend. P.Z.C.-zaterdagnummer RIJK AAN SPEER is het stil le St.-Anna ter Muiden, clat cle laatste tijd een beetje „in het nieuws" kwam door opgravin gen, die oudheidkundige bo demschatten opleverden. Een onzer redacteuren bracht een bezoek aan St.-Anna en zijn indrukken geïllustreerd met 5 tekeningen van Jac. Prince J vindt men op pagina negen. S Voorts omvat dit 2S pagina's tellende P.Z.C.-zaterdagnum- nier onclcr meer: Stemmen uit de kerken (pag. 3); „St.-Anna ter Muiclen" (pag. 9): Kroniek g 5 van Zwin tot Zijpe (pag. TL); S S letterkundige kroniek en kunst 5 (pag. 17); Zig-zag"-jeugdpa- gina over de Oostérschelde- 5 brug (pag. 19); Kerken en Maatschappij met puzzel en feuilleton (pag. 21); „Uw pa- B gina, mevrouw!" (pag. 23); B Radio en T.V. (pag. 24) en do J kinderkrant met klanken uit de ether op pagina 26,. Dat zou immers in feite een afbre ken van de onderhandelingen of althans van het geheime over leg betekenen, en in het licht van het kamerdebat van vorige week kaai niet worden aangeno men, dat dat voor de protestants- christelijke ministers aanvaard baar zou zyn. Aangenomen moet dan ook worden, dat dr. Van Roijen gemachtigd zal worden blijk te geven van bereidheid van Nederland om met cle door Bun ker voorgestelde overdracht van be heer in te stemmen, indien van Bun ker grotere zekerheden kunnen wor den verkregen dat een regeling voor een behoorlijke zelfbeschikking door Indonesische administratie te ver krijgen is, die door Indonesië zal worden aanvaard. V.N.-bemoeienis Een regeling die dan een blijvende bemoeienis van de Verenigde Naties zou moeten inhouden met de voorbe reiding en de uitvoering van de volksstemming.. Hoewel als deze in terpretatie van" de'kabïhet'sbèslissing juist is. dit dus niet een aanvaarding van het plan-Bunker als basis voor een onmiddellijk begin van onderhan delingen inhoudt, zou het kabinets besluit moeten betekenen, dat de Bunker-voorstellen, die aan de voor naamste eis van Indonesië tegemoet komen, als uitgangspunt voor onder handelingen aanvaard kunnen wor den, mits tegenover de aanvaarding van de Indonesische prealabele voor waarde ook een prealabele voorwaar de van Nederland wordt aanvaard. Men nam intussen vanochtend vroeg aan, dat dr. Van Royen voldoende ruimte is gegeven in zijn instructies, om in ieder geval zo te manoeuvre ren, dat een definitieve breuk voor komen kan worden. Koedzi weer Syrisch president Radio Damascus hooit gisteren of ficieel meegedeeld dat de legerlei ding president Nazei» El-Koedsl heeft verzocht zijn ambt van staats hoofd weer op zich te nemen. Genei'aal Abdel Kerum Zahreddin, de opperbevelhebber der Syrische strijdkrachten deelde mee, dat pre sident Koedsi zich bereid heeft ver klaard zijn taak weer op zich te nemen. President Koedsi zal vandaag via de radio een verklaring afleggen. Geen beroep mogelijk Ex-generaal Edmond Jouliaud is gisteravond door het speciale hoge militair tribunaal in Pa rijs ter dood veroordeeld we gens zijn aandeel in de leiding van de gèheime legerorganïsatie O.A.S. tegen de Franse politiek in Algerije. Jouliaud kan van dit vonnis niet in beroep gaan. Wel staat voor hem de mogelijkheid open president De Gaul le om clementie te verzoeken. Toen het vonnis was voorgelezen, barstte de zaal in juichkreten uit •sn riepen de aanwezigen „lang le ve Jouhaud, de O.A.S. zal zege vieren." Het uit negen man bestaande hoog militair gerechtshof had twee uur en tien minuten raadkamer nodig om tot zijn vonnis te geraken. De leden van het hof antwoordden op de vijf tenlasteleggingen in de aanklacht met „oui::, en zeiden „non" Voor het proces tegen ex-generaal Edmond Jouhaud, bestond grote pu blieke belangstelling. toen hen werd gevraagd of er ver zachtende omstandigheden waren. Uit het publiek in de rechtszaal klon- lcer kreten als- „vive Jouhaud TO.A.S. vaincra". Jouhaud glimlachte zwak. Daarna omarmde hij zijn drie advocaten. Toen in de gangen van het gebouw liet vonnis bekend werd, riepen daar verzamelde jongemensen: „De Gaulle aan de galg". ...is het 25 jaar geleden, dat prinses Juliana en prins Bern- hard zich in het paleis Soest- dijk vestigden.; MORGEN.... ...is het 50 jaar geleden, dat de Engelse journalist William Stead bij het vergaan van de Titanic om het leven kwam. William Stead intruduceerde 't interview in de pers. Hij ver wierf voorts naam als pacifist. In verband hiermee werd in '14 in het Vredespaleis te Den Haag een borstbeeld van hem geplaatst. De catastrofe met de „Titanic" vertoonde grote overeenkomst niet de onder gang van een machtige oceaan stomer, zoals Stead die enkele jaren tevoren in een novelle had beschreven. «A*\VVV\**VWWW*VVV\*VV SAMENWERKENDE GEMEENTEN BESPREKEN Toerweg en nieuwe verbinding met Knokke De commissie van Samenwer kende Kustgemeenten in West Zëeuwsch-Vlaanderen zal op woensdag 9 mei aan staande tijdens een informele bijeenkomst te Cadzand, met de raadsleden van de vijf be trokken gemeenten van ge dachten wisselen over de tot nu toe ontworpen plannen. De technische werkgroep van de commissie, bestaande uit de stedebouwkundigen van de vijf gemeenten, de directie van de provinciale planologi sche dienst, vertegenwoordi gers van rijks- en provinciale waterstaat en enkele andere instanties, zullen op deze bij eenkomst een uiteenzetting geven over twee belangrijke onderwerpen, namelijk: het ontwerp structuurplan voor de West-Zeeuws-Vlaam- se kust en het ontwerp ge meenschappelijke regeling tussen de vijf kustgemeen ten. De bijeenkomst draagt uiteraard een zuiver oriën terend karakter. Besluiten over de beide belangrijke ont- werp-voorstellen zullen eerst worden genomen in de verga ringen van de gemeenteraden afzonderlijk. Zoals bekend, werd de Commissie samenwerkende kustgemeenten twee jaar geleden in het leven geroepen. De naam zegt duidelijk wat de bedoeling' was. In de com missie namen zitting twee verte genwoordigers .van elk van de deelnemende gemeenten, Bres- kens, Nieuwvliet, Groede, Cad zand en Retrancbement. Het lid van Gedeputeerde Staten, ir. G. P. M. Dikötter, werd met het voorzitterschap belast. Al geruime tijd gingen de gedach ten uit naar een gezamenlijke planologie van het betrokken re creatiegebied. Vandaar dat de vijf kustgemeenten elkaar vonden om samen een harmonische ontwikke ling van het gehele gebiedsdeel te doen bevorderen. De commissie besloot niet te tornen aan de zelf werkzaamheid van de betrokken gemeentebesturen Daarna toog de ingestelde tech nische werkgroep van dc commis sie aan het werk. Eerst werd een zgn. „bebouwingslijn" geprojec teerd vanaf Breskens tot aan Re- tranchement. Om diverse redenen zal in de toekomst ten noorden van deze lijn niet meer gebouwd mogen worden. Eén van die rede nen is de verbetering van de duin- zeewering-. Dc werkgroep begon daarna aan een ontwerp-structuurschets, die voor het gehele gebied aangeeft waar de verschillende recreatieve sectoren aangepast aan de hui dige situatie zullen komen. De opzet van deze structuurschets is gebaseerd op de strandeapaciteit van de verschillende gemeenten. Uit het voorgaande blijkt dus, dat de ontwerp-structuurschets in grote lijnen een harmoniërende lei draad wil zijn. De schets geeft aan waar gebouwd zal worden, waar kampeerterreinen zijn geprojec teerd en waar is gedacht aan be bossing, e.d. Hoe daar gebouwd en aangelegd wordt, is een zaak voor de besturen van de vijf betrokken gemeenten, die in feite dus weinig van hun autonomie behoeven prijs te geven. Met andere woorden, de structuurschets zal geen rechts kracht bezitten, daar alleen de door de gemeentebesturen op te stellen uitbreidingsplannen bin dend zullen zijn. Anderzijds zullen de deelnemende gemeenten niet afwijken van de structuurschets dan met instemming van het alge meen bestuur van de voorgestelde gemeenschappelijke regeling. T oerweg De commissie treedt coördinerend op ten aanzien van de gemeente lijke belangen. Eén van die belan gen is de aanleg van een toerweg langs het gehele gebied. Deze weg, gedeeltelijk lopend langs het bestaande tracé, zal een zuiver toeristische betekenis hebben en de verbinding vormen tussen de verschillende badplaatsen, cam pings, kampeerterreinen, e.d. Als snelverkeersweg blyft ook in het kader van deze structuur schets de weg Breskens-Sluis, met aftakkingen naar de toerist! sche centra langs de kust. (Zie slot pag2 kol. 2) ftahtliiï Doctor P. H. Ritter junior is over leden. Deze begaafde man had vrijwel het onmogelijke in Ne derland gepresteerd, namelijk via de radio als literatuurcriticus een soort nationale figuur te worden. In de ja ren twintig reeds begon hij boekbe sprekingen voor. de microfoon te hou den en hij is daarmee doorgegaan tot op hoge leeftijd. Zijn bloemrijke woordkeus, maar vooral zijn eigen aardige stem en wat overdreven ge distingeerde uitspraak maakten hem tot een opvallende radiospreker, naar wie graag werd geluisterd. Zijn naam kon men niet zonder glimlach lezen: de toevoeging junior handhaafde hij consequent, ook toen hij reeds een zeer bejaard man was geworden. Deze eigenaardigheden nam men ech ter gaarne voor lief, want Pierre Henri Ritter de jongere was een zeer begaafd man. Hij heeft een indruk wekkende reeks werken nagelaten, waarin hij zich zowel een scherp es sayist als een bewogen lyricus toonde. Wij herdenken hem op deze plaats, mede omdat de provincie Zee land zijn grote liefde had. In zijn jonge jaren was hij enige tijd amb tenaar ter provinciale griffie en in die dagen ontstonden zijn Zeeuwse mijmeringen, aan de journalistiek verwante beschrijvingen, die in woordkeus en stijl aan de tachtigers doen denken, maar niettemin behoren tot het beste wat over het vroegere Zeeland in dit literaire genre is ge schreven. Ook een novelle situeerde hij in dit gewest („Het welkom schandaal"), waarin hij de land schapsbeschrijving een haast even be langrijke rol gaf als de intrige. De ontwikkelingen in Zeeland van de laatste jai'en echter volgde hij met een bloedend hart en meer dan eens gewaagde hij van zijn verdriet over „de tragische on dergang, waaraan Zeeland onver getelijk gebïéd on der de Europese landschappen ten prooi valt". Voor hem was dit gewest het land van de dichter, waai de ingenieur met zijn techniek niet mocht worden toegelaten, een oord uitsluitend gereserveerd voor mijme ringen en „sentimentele aardrijks kunde". Deltadammen zo meende hij misinaken Zeeland en ontluis teren het levende verleden, het oude Zeeuwse schoon: waar de ingenieur komt, eindigt het rijk van de poëet. Van deze overtuiging heeft hij in woord en geschrift getuigd. Zijn dood betekent het heengaan van een mar kant en begaafd Nederlander, een groot minnaar van het oude Zeeuwse land. Hit ambtenarengerecht heeft het ontslag vernietigd, dat minister Visser vorig jaar november aan de technisch hoofdambtenaar F. H. van der Putten heeft verleend. Daar mee is deze kwestie weer een heel klein stapje verder gekomen, maar het einde is nog steeds niet in zicht. De uitspraak van het ambtenaren gerecht gaat namelijk voorbij aan wat inmiddels „de zaak-Van der Put ten" is gaan heten. De ambtenaren rechter heeft zich immers alleen be ziggehouden met de formele grond voor het ontslag en daarbij bevonden, dat die niet deugdelijk was. En daar om is het ontslag vernietigd. De be ruchte zaak met zijn mysterieuze be schuldigingen aan het adres van le gerleiding en defensie staat in feite naast deze vernietiging. Het wachten is dus nu op de volgende fase: wel licht het beroep dat de minister mo gelijk zal aantekenen tegen de beslis sing van het gerecht. Die volgende fase behoort echter vóóral te zijn een actie van de commissie van zeven, die de Tweede Kamer begin maart heeft ingesteld om te adviseren over de vraag wat de Kamer aan de zaak- Van der Putten moet doen. Dat ad vies zou worden uitgebracht zo be sloot men toen „op het tijdstip dat de commissie mede met het oog op de aanhangige procedure bij de ambte narenrechter opportuun zal voorko men". Dit tijdstip lijkt nu aangebro ken! Deze geruchtmakende zaak be hoort thans eindelijk in de parlemen taire sfeer te worden aangepakt ter- wille van de befaamde „onderste steen", die minister Visser zo graag boven wil laten komen. En dat dient snel te gebeuren: er zal dan eindelijk eens blijken of allerlei geagiteer en geschrijf op goede gronden berusten dan wel of hier sprake is van een on verantwoorde, anti-gouvernementele hetze. MOGELIJK INKRIMPING V.S.-TROEPENMACHT IN EUROPA Amerikaanse functionarissen in Washington hebben gisteren dc mo gelijkheid geopperd dat de Ameri kaanse troepenmacht in Europa zal worden verminderd, zelfs tot beneden het peil van voor de Berlynse crisis. Deze troepenvermindering zou het gevolg zijn van de in augustus plaats hebbende demobilisatie van leden van de nationale garde en reservis ten. Een andere factor die een rol speelt, is het feit dat ingeval van een nood toestand Amerikaanse troepen met straalvliegtuigen naar Europa kun nen worden vervoerd en het dus niet van zo grote betekenis zou zijn een grote troepenmacht in Europa te houden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 1