aan smeren met ZACHTE ZEEP ^LOOK Bezwaren tegen de ondernemer 1 .SPARTACUS', KRACHTTOER VAN KIRK DOUGLAS, GEPROLONGEERD WASGOED P2.C. HET MEEST GELEZEN DAGBLAD IN ZEELAND PROVINCIALE ZEEUWSS 'COURANT DINSDAG 3 APRIL 1962 IS WINSTBEJAG ENIGE DRIJFVEER Hij handelt niet uitsluitend naar botte materiële maatstaven Goede verhoudingen lil alle lagen van het publiek bestaan bedenkingen ten op zichte van de ondernemers. Men associeert deze met begrippen, die in de meeste gevallen op een verkeerde uitleg van de taak en de doelstelling van de onderne ming berusten. Het maken van winst als maatschappelijke functie wordt in de publieke opinie uitgelegd als een streven waaraan al het andere, met in begrip van fatsoen en mense lijkheid, ondergeschikt wordt gemaakt. Men acht de onder nemers niet of nauwelijks in staat tot enigerlei activiteit die niet op gewin is gericht. Aldus begint een artikel in „Metaal visie" waarin de Vereniging van Me taalindustrieën zich over het misver stand ten opzichte van de onderne mer beklaagt en er een aantal voor beelden en consequenties van noemt. Men ziet soms zelfs de ondernemers als een groep gezworenen, die met onbeperkte financiële middelen de politiek naar hun hand zetten, die met behulp van ondergrondse kuipe rijen prijzen opdrijven of desnoods oorlogen ontketenen. De onderbewus te angst voor de ondernemer, zo wordt verder opgemerkt, duikt dan weer op in de vorm van protest tegen de ene industriële ontwikkeling, dan weer tegen de andere. Het verzet te gen het gebruik van geconserveerde voedingsmiddelen is hiervan een ty pisch voorbeeld. Ook de aantijgingen tegen de farmaceutische industrie wijzen op dit verschijnsel. De popu lariteit van een industriële werkkring wordt, aldus het V.M.I., niet bevor derd door uitspraken van de kansel en de jeugdbeweging over de „gees telijke vervlakking van de industriële arbeid". Jeugdige beroepszoekenden vluchten in de witte-boordjeswereld, omdat hun van huis uit en op school de „geestdodende arbeid in de indus trie" wordt voorgehouden. DE WERKELIJKHEID „In werkelijkheid", aldus nog steeds de V.M.I. „liggen de zaken heel an dei's ook al stelt de ondernemer bij de definitie van zijn functie de winst factor primair". Maar hij doet dit niet in het belang van zijn privé- bankrekening ook al behoeft deze hem allerminst onverschillig te zijn doch uit hoofde van de wetenschap dat in de winst de voorwaarde van de continuïteit van zijn onderneming ligt. De winst is voor de ondernemer meer het positieve effect van het to taal der ondernemingsactiviteiten dan een doel op zichzelf. Als zodanig onderscheidt hij zich in genen dele van degeen, die zijn maandloon als de materiële waardering van zijn energie en zijn bekwaamheden be schouwt. FATSOEN De ondernemer, die om winst te ma ken alle eer en fatsoen ter zqde stelt, zoals Anton Zischka hem in zijn com merciële fabels beschrijft, komt in dezelfde frequentie voor als de eer zuchtige onder de culturele of we tenschappelijke werkers, die alle mo raal aan het eigen belang opoffert. Misschien juist wel nu, in deze tijd van ingrijpend gewijzigde personeels- verhoudingen, heeft de verontmense- lijkte ondernemer helemaal geen be- staanskansen meer. Het is bepaald niet langer mogelijk een personeels bestand te handhaven, wanneer de. medewerkers uitsluitend naar botte materiële maatstaven worden beoor deeld en behandeld. VERANTWOORDELIJKHEID Het aantal ondernemers daaren tegen, dat door het personeel juist om de menselijke eigenschappen wordt gewaardeerd om niet te zeggen op de handen wordt ge dragen, loopt in de honderden. Het aantal ondernemers, dat uit besef van maatschappelijk ver antwoordelijkheidsgevoel jaarlijks niet onaanzienlijke geldsbedragen beschikbaar stelt voor talloze niet commerciële doeleinden, is min stens even groot. Hoeveel gemeen ten in ons land zijn er voorts niet, waarvan de inrichtingen op liet gebied van recreatie, sport, mu ziek, en toneel aan de offerbereid heid van een aantal ondernemin gen zijn te danken? Hoeveel on dernemers zijn er niet die ook in tijden van normaal arbeidsaanbod uit zuiver menselijke overwegin gen blinden en invaliden in hun bedrijven te werk stellen? Het feit doet zich echter voor, dat de ondernemers met deze verrichtingen niet te koop lopen. De Nederlandse ondernemer is in doorsnee terughou dend en wars van zelfverheerlijking. Men zou hierover kunnen glimlachen ware het niet, dat de argwaan, die op de achtergrond leeft, in veel ge vallen tot zulke schadelijke gevolgen leidt. De schadelijkste van alle is wel, dat zij de ontwikkeling van een gun stig industrieel klimaat wezenlijk in de weg staat. FILMS IN ZEELAND Kostbaar compromis Kirk Douglas' filmshow „Spar- tacus" is geprolongeerd. Wie dit Hollywoodprodukt dat twaalf miljoen dollars kostte nog niet heeft gezien heeft nog een paar dagen de kans, want tot en met donderdag blijft de rolprent op het programma van Alhambra (Vlissingen), Grand (Goes) en City (Middelburg) prijken. Mét de namen van de heer Douglas, die de hele affaire op touw zette en bovendien de hoofdrol speelt en die van acteurs als Laurence Olivier, Tony Curtis, Charles Laughton, Peter Ustinov, John Gavin, Herbert Lorn, John Ire land en actrice Jean Simmons. Namen, die ons onthullen waar althans een deel van de miljoe nen zijn gebleven. De rest van de indrukwekkende som is gestoken in een overvloed aan decors, figuranten en requisieten, om van de reclame-campagne niet te spreken. Douglas heeft in een aantal toelichtingen getracht deze grote aanpak te vergoelijken. Terecht, want dit soort monsterprodukties, vaak geïnspireerd op historische fei ten, heeft niet zo'n goede naam. De spectaculaire uitwerking van de vaak wel boeiende gegevens verbergt doorgaans een schrijnend gebrek aan inhoud. De vervaardiging van spek takelstukken kan men zien als een wanhopige poging om met de tele visie te concurreren en deze strijd gaat ten koste van de inhoud van de film. Douglas heeft geprobeerd een compromis te bereiken. Door niet naar de kosten te kijken meende hij een allesovertreffend kijkspel te kun nen maken en door een uitgelezen cast te werven en een onderwerp te kiezen, dal grote dramatische mo gelijkheden biedt dacht hij zijn film ook inhoud te kunnen geven. Produ cer en regisseur (Stanley Kubrick) trachtten nadruk te leggen op de so ciale aspecten van het Spartacusdra- ma, het daarmee een niet aan de historie gebonden inhoud gevend. Alle geschitter van bijkomstige pracht en praal heeft aan deze hoofdzaak evenwel grote afbreuk gedaan. Des ondanks is Spartacus in zijn genre gee nslechte film. Met enige goede wil kan men de bedoelingen van de makers er in herkennen en wanneer men niet dieper graaft blijft het een doorwrocht heldenepos en als zoda nig een spannend stuk ontspanning. In de schaduw Aan Spartacus dra.it in Luxor (Vlissingen) de avonturenrolprent „Wet zonder recht", een al wat oudere film van Burt Lancaster en Yvonne de Carlo. Electro (Middelburg) vertoont de oorlogsfilm „Tankbataljon", een geschiedenis van oorlog en liefde, afwisselend heldhaftig en senti menteel. KERKNIEUWS NED. HEEV. KERK Beroepen te Den Helder (vac. J. Borghardt) (toez.): R. Dijkstra te Akker- en Murmerwoude; beroepen te Haren (Gron.) a.s. vacature H. Mondt: G. Pettinga te Lisse; beroe pen te Apeldoorn-Het Loo (wijkge- meente centrum-west): Pli. Loggers te Leeuwarden; aangenomen naar Kapello aan de IJssel (vac. L. Blok) (toez.): A. Kastelein te Hei- en Boeicop die bedankte voor Zwijn- drecht (wijlcgemeentë oost) (toez.); aangenomen naar Wemeldinge (toez.): B. Zoodsma te Nieuwdorp; bedankt voor Gouda (vac. P. J. J. Monster): J. de Lange, director van de Gereformeerde Zendingsbond, woonachtig te Utrecht. GEREF. KERKEN Beroepen te Kapelle aan de IJssel: G. de Vries te Wilnis; beroepen te Ab coude en te Mildam: E. P. Bosma, kand. te Amsterdam; beroepen te Monnikendam: J. L. Bel, kand. te Den Helder; bedankt voor Utrecht- Zuid (vac. J. van Reeven): J. Nawijn te Schiedam. GEREF. KERKEN (VKIJGEM.) Aangenomen naar Winschoten: H. van Ommen te Loosdrecht. CHRIST. GEREF. KERKEN Tweetal te Dordrecht: J. Brons te Bunschoten en H. van Leeuwen te Arnhem; bedankt voor Zwolle: J. Brons te Bunschoten. VRIJE EVANG. GEMEENTEN Beroepen te Zwolle tevens voor evan- gelisatiearbeid in het noorden: W. C. van Petegem te Bussum. GEREF. GEMEENTEN Tweetal te Tholen: A. Hofman te Zeist en Chr. van Dam te Rotterdam- Zuid, van wie eerstgenoemde is be roepen. Neen, dit plaatje komt niet uit Bom bay, maar uit Stockholm, waar de sneeuw nog niet hélemaal verdwenen is. In „Skansen", het bekende dieren park bij de Zweedse hoofdstad hielp Bambina, de geliefde olifant van het park, bij het opruimen van enkele gerooide bomen. AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS Handel droeg rustig karakter BEURS OVERZICHT De beurs kende dinsdag maar één onder werp van gesprek en wel de voorgeno men aandelenemissie van Philips in juni van dit jaar. Dat de woordenstroom die aan deze uitgifte-werd gewijd in even redigheid stond tot de omvang van de handel in de aandelen kon echter geens zins worden gezegd. De omzet was we liswaar niet klein, maar de handel droeg een zeer rustig karakter. Bij tijd en wijle lag de hoek vrijwel verlaten. Eerst tegen het einde van de beurstijd nam de druk te weer toe. De koersbeweging van de aandelen Philips was al eveneens zeer kalm. Nadat op 980 was geopend volgde een daling tot 974. Daarna ging de no tering echter weer omhcog tot 982. Gis- tremorgen in de niet-officiële handel, toen de eerste vage berichten binnen druppelden, zijn de fluctuaties groter ge weest. Van 986 liep de koers toen ach teruit tot 960 maar tegen het einde van de ochtend was al reeds een gedeeltelijk herstel tot 972 ingetreden. Uit de gereserveerde houding van ko pers en verkopers kwam gistermiddag duidelijk tot uiting dat men zich over het effect van de emissie op de koers ontwikkeling van de aandelen Philips nog geen oordeel heeft kunnen vormen, één van de voornaamste gegevens, de emissiekoers, zal eerst later bekend wor den gemaakt en hierop zal men dus moe ten wachten alvorens de zwaarte van het beroep op de kapitaalmarkt voor de uit gifte van ongeveer f 150 miljoen nieuwe gewone aandelen ban worden gewogen. Enige teleurstelling werd gewekt door het feit dat Philips niet tot het aanvra gen van officiële notering op de New- yorkse beurs heeft besloten, maar dat volstaan is met het indienen van een registratie-aanvraag voor de komende emissie. Op de koers van ca. 980 noteerden aan delen Philips vijf punten lager dan maan dag. De andere internationale waarden gaven eveneens slechts kleiné wijzigin gen te zien. AKU, waarvan dinsdag het -V -« S - j m m Amsterdamse wisselmarkt CONTANTE PRIJZEN. Amsterdam, 3 april 1962. Londen 10.14%—10.14%; New York 3,60>/«—3.60'/j: Montreal 3.43ft— 3.43ft; Parijs 73.52%—73.57%: Brussel 7.23%—'7.24%; Frankfort 90.17—90.22: Stockholm 69.96— 70.01; Zurich 82.93%—62.98%: Mi laan 53.02%53.07%; Kopenhagen 52.37—32.42: Oslo 50.57%—50.62%; Wenen 13.96%—13.97%; Lissabon 12.64%—12.65%. emissie-prospectus van de reeds aange kondigde uitgifte van een nieuwe con verteerbare obligatie-emissie is versche nen. was een paar punten lager. Hoogovens waren enkele punten In her stel, terwijl Kon. Olie en Unilever op on geveer de officiële slotprijzen van maan dag werden verhandeld. De scheepvaart afdeling was overwegend iets lager. Cul tures waren licht verdeeld. H.V.A. moest enig terrein prijsgeven. Staatsfondsen waren Iets luier. J april 3 april 102'/* 102% 97 V. 97% 88'/. 88% 90'/. 9 Oft 93gl. 92«gb 91% 91V» 88'/. 88% 92% 92% 99ft 98'/.gb 99% 99% 1. Nederland 1959 (4%) Nederland 1951 (3%) Nederland 1943 <3V«) Nederland 1955 (3'-'*) Nederland 1947 (3%) Nederland 1937 3 Nederland 1950 <3'/.) Dollarlening 1947 3 Investeringscert. 3 Nederland 1962-64 3 Ned'. Indië 1937 3 6% Woningbouwlening 1957 Grootboek 1946 3 Ned. Handelmij. Alg. Kunstzijde Unie Berghs' en Jurgens Calvé-Delft Hoogovens n.r. Ned. Kabelfabriek Philips Unilever Wilton-Feijenoord Bllliton 2e R. Kon. Petroleum Mij. Amsterdam Rubber Hoialnd Amerika Lijn Kon. Paketvaart Rotterdamsche Lloyd Scheepvaart Unie Stv. Mij. Nederland K.N.S.M. Ver. H.V.A. Mij. N.V. Dell Mij. Bank voor Ned. Gem. 41/ Bank voor Ned. Gem. 5-1998 100% 100% Van Berkels Patent Albert Heijn Bronswerk Centrale Suiker Kon. Mij. De Schelde N.B. Intern. Nickel American Motors Anaconda Bethlehem Steel General Motors Kennecott New York Central Pennsylvania Republic Steel Shell OU Comp. Tide Water U.S. Steel PREMIELENINGEN 108ft 108% 91'/. gb 91% 773% 184.80 184.50 336 335 494% 493 136.20gb 136.30 114 114'/sgb 1418% 141% 157% 155gb 150 151 151% 150%gb 160%gb 160gb 167gb 139% 138 160 359 103% 104 47% 42% 35% 37% 38% 20ft 20%gb 70% 70% Amsterdam 1951 86% 85% Breda 1954 84% 84% Eindhoven 1954 93% 93%' Den Haag 1952 I 91% 93 Den Haag 1952 II 95% Rotterdam 1952 I 92% Rotterdam 1992 11 91% Rotterdam 1957 91% 90% Utrecht 1952 95 Amsterdam 1956 I 84% 83% Amsterdam 1956 II 92% 92'/. Amsterdam 1956 III 92% 92% Dordrecht 1956 82 1. ïl'/ib Alkmaar 1956 85%b 85% Zuid-Holland 1957 88'/. 88ft Zuid-Holland 1959 105% 106 ANP-CBS BEURSINDICES 30-3 2-4 3-4 Int. conc. 5G9.64 566,32 565,56 Industrie 381,07 3S0.95 380,34 Scheepvaart. 173,79 173.75 172,42 Banken 266 49 263,38 269,24 Handel enz. 167.84 168.02 168,44 Algemeen 416,23 414,81 414,32 DAN WORDT HET BETER SCHOON mei'welk wasmiddel U ook wast Een gelukkig mens voelt zich thuis in de samenleving waarin hij woont en werkt De Provinciale Zeeuwse Courant geeft U het gevoel van thuis zijn in de Zeeuwse samenleving Ranke, slanke zijdezacht A Pullover van Leaeril bril- lant met zijdeglans. Wit, f ose. bleu. marine, turquoise 12.75 Crochet gebreide vest/ pullover van glanzende Bilaseta. Wit, marine, goud. rood, appelgroen 26.75 c Glanzende Chavaseta pullover. Wit. marine, bleu. ciel, geel. groen, emerald

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 6