Programma bezoek prins aan Schouwen Z0UTELANDE NOG STEEDS EEN GROOT SUCCES: WALCHEREN Agenda MARKTBERICHTEN GOEDE PRIJZEN BETAALD OP PAASVEEMARKT TE GOES WOENSDAG -1 APRIL 1962 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 5 VOLGENDE WEEK DINSDAG Eerste motor Smit-Bolnes in Zierikzee op proefstand IN ZIERIKZEE en Renesse wordt op het ogenblik druk ge werkt aan de laatste voorberei dingen voor liet bezoek van Z.K.H. Prins Bernhard volgende week dinsdag. Zoals bekend zal de prins op liet industrieterrein van Zierikzee worden rondge leid door de nieuwe dieselmoto- renfabriek van Smit en Bolnes N.V. en zal hij in Renesse te genwoordig zijn bij de officiële opening van de eerste Neder landse „Ontward Bound"-school in het thans geheel gerestau reerde „Slot Moermond". Per helikopter landt de prins 's mor gens om 30.10 uur op een grasveld naast het fabriekscomplex van Smit en Bolnes, dat door de werknemers in deze eerste Zierikzeese metaalin dustrie inmiddels is omgedoopt in vliegveld. In de grote hal zal prins Bernhard de eerste dieselmotor, die de fabriek binnenkort zal verlaten, op de proefstand laten proefdraaien. Verder zal hij er kunnen zien hoe het gegloeide frame van een andere mo tor in de loopkraan door de fabrïeks- ruïmte wordt getransporteerd. Voor het personeel van Smit en Bol nes N.V. zal 10 april een belangrijke dag zijn. Want behalve het koninklijk bezoek aan hun werkomgeving kra gen zij 's middags de gelegenheid om ieder vier genodigden in de nieuwe fabriek een kijkje te laten nemen. De gasten worden er feestelijk ontvan gen en het personeel zal 's middags van de directie een herinnering aan het wei-kbezoek van prins Bernhard in ontvangst mogen nemen. Overigens zal ook de bevolking- van Zierikzee binnenkort kennis kunnen maken met de nieuwe in dustrie. Omdat de directie ervan overtuigd is, dat vele inwoners be langstelling hebben voor het werk en de inrichting van het nieuwe complex zal de fabriek op zater dag 14 april aanstaande, 's mid dags enkele uren worden openge- steld. Het bezoek van prins Bernhard aan de dieselmotorenfabriek zal worden opgeluisterd door de Koninklijke Har monie ..Kunst en Eer", die zich voor de landing van het hefschroefvlieg- tuig op het terrein zal opstellen. de stad zullen er aan de prins wor- den voorgesteld. Deze ontvangst wordt gevolgd door een lunch in klei ne kring, waarna de prins om kwart over twee van het sportterrein aan de de Emil Sandströmweg opstijgt om per helikopter naar „Slot Moermond" te Renesse te vertrekken, waar stich tingsbestuur, personeel en cursisten van de eerste school voor karakter vorming van dit type in Nederland hun opwachting zullen maken. Zoals al eerder gemeld zullen in het geres taureerde slot verschillende autori teiten aan de prins worden voorge steld. Daarop worden enkele toespra ken gehouden met betrekking tot het werk van de „Outward Bound"- school en de restauratie van het kas teel. Van drie uur tot half vyf worden op het terrein enkele demonstraties ge geven van opdrachten, die de jon gens tijdens hun opleiding van 26 da gen moeten uitvoeren. Mogelijk zal daarby nog een uitstapje worden ge maakt naar Schelphoek, waar zeïl- demonstraties kunnen worden beke ken. Tegen vijf uur vertrekt de prins per helikopter naar Soestdijk. Ontvangst Rond half twaalf zal het bezoek van prins Bernhard aan de fabriek ten einde zijn. Het gezelschap vertrekt dan naar het stadhuis, waar in de trouwzaal een ontvangst zal worden gehouden. De raadsleden, het bestuur van de Zierikzeese Oranjevereniging en de dragers van de eremedaille van Officiële publikatie VLISSINGEN. Spreekuur wethouder sociale zaken. De wethoudervan sociale zaken is ver hinderd. woensdagmiddag spreekuur te houden. Burgerlijke stand OOST- EX WEST-SOUBURG'. Bevallen: J. van den DriesKoole. d. J. M. ter Woord—Elferink, d. L. C. Baljé—den Blejjker, d. M. J. Roelse— Wielemaker, d. Ondertrouwd: J. F. Bostelaar en E. M. Willeboordse, J. E, Meijers en D. Crucq. I. van SoelCn en M. Joziasse. Getrouwd: M. Arendse en A. G. Min- derhoud. J. A. J. Biese en J. U. Roeting. Overleden: P, van Sorge. G. Dekker. P. de Buck. wed. V. L. Adriaanse. BIGGEKERKE. Bevallen: S. P Babijn—Goedbloed, z. Overleden: L. Verhage, 81 j., e.v. w. .T. Koole. W. J. Koole. SO j.. wed. v. L. Verhage. WESTKAPELLE. Bevallen: C. Adriaanse—Francke. d. Getrouwd: B. Sturm, 24 j. en L. Lie- vense, 21 j. Advertentie Bruynzeel balpenset (4 kleuren in etui) 2,95. HILDERNISSE Middelburg, L. Noordstraat 2, tel. 2356 Officiële telling van Statenverkiezingen De officiële tellingen van de afgelo pen Statenverkiezingen zijn thans be kend. In totaal werden volgens het hoofdstembureau 151.640 geldige stemmen uitgebracht (de aanvankelij ke telling was 151.647). De zetelver houding in de Staten, zoals die don derdag bekendgemaakt werd, onder ging geen enkele verandering. De stemmenverdeling luidt als volgt (met eventueel tussen haakjes de eer ste telling): Partij van de Arbeid 43.172 (43.173); Katholieke Volkspartij 32.713: Chris telijk Historisch Unie 24.787 (24.788) Anti-Revolutionaire Partij 19.977 (18.976): Staatkundig Gereformeerde Partij 13.813: Volkspartij voor Vry- heid en Democratie 14.865 (14.867): Gereformeerd Politiek Verbond 1382; Pacifistisch Socialistische Partij 1328: Communistische Partij Nederland MIDDELBURG Vrijzinnig hervormden hielden vergadering De vereniging van vrijzinnig her vormden te Middelburg hield haar jaarvergadering in „De Schakel". In afwijking van vorige jaren waren de jaarstukken van secretaris en pen ningmeester van te voren toegezon. den, zodat de voorzitter, mr. J. Moo- lenburgh, het huishoudelijk gedeelte snel de revue kon laten passeren. Veel lof ontving de heer A. A. Schou ten, penningmeester der verenigin- voor het werk, dat hij in het jaar 1961 verrichtte. Een jaar, waarin het verenigingsgebouw „De Schakel" tot stand kwam en de wisseling der pre dikanten plaatsvond. De heer H. Schoon werd tot bestuurs lid gekozen, terwijl de heren A. A. Schouten en J. de Reij herkozen wer den. Mevrouw E. M. Schenk-van de Sande werd herkozen in het bestuur van „De Schakel". Na de koffiepauze werd de kleuren film „Het gebroken masker" ver toond. Ds. A. van Santen leidde de film, die het rassenprobleem onder Amerikaanse christenjongeren aan de orde stelde, met een koite uiteen zetting in. Pivolo-fietsenrally voor Walcherse padvinderij Zaterdag is te Middelburg de „Pivo lo-fietsenrally" gehouden, de jaarlijk se rally voor de padvinderij op Wal cheren. Er waren 50 deelnemende Middelburg-City: Spartncus, 20 uur, 14 jaar; Electro: Tankbataljon, 19.30 uur, 11 jaar: Van Benthem en Jutting; expo sitie, u-18 uur: Concert- en Gehoorzaal: openbare les muziekschool, 19.30 uur; Schouwburg: Rotterdams Toneel (ZVU). 20 uur. Vlissingeu-Alltambra: Spartacus, 19.30 uur, 14 jaar: Luxor: Wet zonder recht, 20 uur, 14 jaar: Concertgebouw: Feest avond C.MJ3., 20 uur, R.h.b.s.: Voor drachtenwedstrijd middelbare scholen. 14.30 uur. Goes-Grand: Spartacus. 19.30 uur. 14 jaar. Bergen op Zoom-Rosy. The Alamo, 20 uur. 14 jaar. Terneuzen-Luxor: Jeugd bacchanalen, 20 uur, 18 jaar. Oostburg-Ledeliheatcr: Een tikkeltje diefstal, 20 uur, a.l. Sas van Gcnt-Soc. geb. stijfsel- en Glu- cosefabrieli: Voor de ZVU: Italië-avond, dr. L. van Egeraat, 20 uur. Zierikzee-Concertzaal: Lezing G. Thote Beishuizen „De hedendaagse vernieuwing in de oosterse wereld", voor do ZVU, 20 uur. >e start was in West-Souburg, en de route ging via Noordbeek. Lamme- renburg, Dishoek, Valkenissc, Melis- kerke, Mariekerkè, Ter Buttinge, St. Laurens, Brigdamme naar Don Bos- co te Middelburg. Onderweg moesten de' deelnemers 12 keer stoppen voor esp. afstand te schatten, padvind- sterskim, politiek. 2 natuurspelen, notenmorse, waterdragen. reukkim, hindernis nemen, vragen beantwoor den. knopen leggen en tot slot voor koek met warme soep. De uitslag luidt als volgt: le pr.: Duinviolen, duinvendel. Gou den Cirkel, Middelburg 96pnt.; 2e pr.: Koekoeken M. A. de Ruyter, Vlissingen 95% pnt.; 3e pr.: Alba trossen, Paul Kruger, Middelburg 95% pnt.: 4e pr.: Robben, Paul Kru ger, Middelburg 94% pnt.; 5e pr.: Kieviten, Berdenis van Berlekom, Middelburg 93% pnt. Lezing voor „Onze zangers" Dezer dagen hield jhr. Valckenier von Geusau, een expert op het gebied van kleurkanaries, voor de Walcherse kanariehoudersvereniging „Onze Zan gers" in Middelburg een lezing over het kweken van kleurkanaries, waar bij spelter nader inging op het samen stellen der fokparen. Spreker wees er in dit verband op dat twee vogels (man en pop), die beiden intensief over de factor kleur beschikken nooit met elkaar gepaard mogen en kon den worden, omdat daaruit nooit jon gen geboren kunnen worden. Een en ander werd aangetoond door diverse schema's, welke spreker toonde aan de hand van de wetten van Mendel. Deze lezing wordt op de a.s. vergade ring vervolgd. VLISSINGEN Onderlinge schaakcompetitie Voor de onderlinge Vlissingse schaak- competitie werden de volgende par-' tijen gespeeld: A. de Ridder-J. den Engelsman 1-0: J. C. Koetsenruijter- J. G. Olijve 0-1; P. A. Bohlmefler-A. Steketee 1-0; J. v. d. Hagen-J. Hoog- strate afgebr.; J. Jansen-M. Wise 1-0; F. M. van Eekhout-P. Vijn 0-1; D. Antheunisse-J. Wijnen 1-0: M. Braam-P. L. Antheunisse 1-0: C. J. Mommaas-D. Blom %-%; M. de Bruijne-W. Mesman afgebr.; P. Lan- gedijk-Pattenier 1-0: J. v. Elzelingen- A. J. Smits %-%; A. Mabélus-P. A. C. Bikker 1-0. Door de overwinning van Mabélus op Bikker heeft deze de wisselbeker van de zomercompetitie 1961 in zijn bezit gekregen voor een jaar. Collecte De collecte voor het Leger des Heils heeft te Ovezande 40,71 opgebracht. O.- EN W.-SOUBURG Instelling sportraad in raad Souburg In dc raad van Oost- en West-Sou- burg komt vrijdagmiddag 6 april een voorstel tot de instelling van een sportraad, in 'n begeleidend schrijven zeggen b. en w.. dat een sportraad inderdaad wenselijk is in Souburg, maar dat het college deze raad alleen ziet als een commissie van advies. „Ons komt de gemeente Oost- en West-Souburg nog niet groot genoeg voor om van die sportraad een uit voerend lichaam tc maken, zoals dat in grotere gemeenten wel het geval is". Voorts zou de taak van de ad viescommissie voor de "lichamelijke opvoeding en de sport alleen de li chamelijke sporten moeten omvatten. Mocht er later behoefte bestaan om het begrip sport uit te breiden tot de denksporten, dan is dit mogelijk, al dus b. en w. In de sportraad zou zit ting moeten hebben volgens het voor stel van b. en w. één vertegenwoordi ger van elke sportvereniging. Momenteel zijn er in Oost- en West- Souburg zes sportverenigingen, die voor een vertegenwoordiging in aan merking komen: Astrow. Zuidwes ters". Animo, R.C.S.. de zwemvereni ging „Luctor et Emergo" en de zwemsportverenigïng. Mochten er an dere sportverenigingen worden opge richt, dan zouden die ook voor een vertegenwoordiging in de adviescom missie in aanmerking kunnen komen. Volgens het door b. en vv. aan de raad ingediende ontwerp wordt de uit maximaal elf leden bestaande raad verder samengesteld door het ge meentebestuur. De niet door b. en w. benoemde leden hebben drie jaar zit ting in de sportraad. Agenda voor vergadering raad op vrijdag 6 april De gemeenteraad van Oost- en West- Souburg komt vrijdagmiddag 6 april om half drie byeen en zal onder meer behandelen een voorstel tot benoe ming van de heer F. J. Burger als waarnemend gemeentesecretaris. De heer Burger is momenteel hoofd commies ter secretarie. Wanneer de raad dit voorstel goedkeurt, zal de heer Burger direct hierna worden be ëdigd. De raad zal verder behandelen een voorstel tot eervol ontslag aan de heer D. v. d. Est als voorman-tim merman der gemeente en een voor stel tot opheffing van de gemeen schappelijke regeling ten behoeve van onderwijs aan zwakzinnige kinderen en tot intrekking van het garantiebe- VEEMARKT ROTTERDAM Totale aanvoer 4433, weekaanvoer 5834. vette koeien en ossen 250, gebruiksvee 1140, vette kalveren 650. graskalveren 275, nuchtere kalveren 1981, paarden 51, veulen 5, schapen of lammeren 55, bok ken of geiten 26. Prijzen in cis per kg. le kw. 2e kw. 3e kw. Vette koeien 305-335 275-300 250-270 Vette kalveren 250-260 230-240 200-230 Slachtpaarden 290 260 240 Prijzen in f per stuk. le kw. 2e kw. 3e kw. Graskalveren 440 340 240 Nuchtere kalveren 290 130 110 Schapen 135 100 90 Lammeren 13S 100 80 Kalf- en melkk. 1250 1100 990 Vare koeien 840 700 600 Vaarzen 920 720 620 Pinken 400 500 425 Vette koeien: aanvoer als vorige week, handel traag, prijzen als gisteren, lager: vette kalveren: ruimer, zeer traag, voor al bij oploop lager: g.-askalveren: iets groter, traag, als vorige week; nuchtere kalveren: als vorige week, redelijk, prijs houdend: slachtpaarden. kleiner, kalm, ruim prijshoudend: schapen en lammeren: iets korter, goed, ongewijzigd; kalf- en melkkoeien: gewoon, slepend, onveran derd: vare koeien: tamelijk, stug, vooral niet hoger: vaarzen en pinken: matig, lui. ongewijzigd. VEILING GOES. Sapril. Jonathan 1 80-85 7475. 75-80 30 81, 70-75 83—84. 65-70 73—75, 60-65 63—65, 2D 41—47: 2 80-35 57—67, 75-80 61—69, 70- 75 6471, 65-70 59—65, 60-65 55—58, grof 51—59. fijn 40—44. stek 19. Golden Deli cious extra 85-90 98. 80-S5 102, 75-80 106, 70-75 106, 65-70 93. 60-65 78: 1 85-90 85— 94, 80-85 90—101, 75-30 93—100. 70-75 92— 99, 65-70 79—89, 60-65 72—74 2 85-90- 87— 90. 80-85 88—93, 75-80 91—94. 70-79 89—94. 65-70 76—S3. GO-65 58—641 2D 42—56, grof 67—77, fijn 35—60, kroet 37—57, stek 13— 41. Br. Alex Lucas 2D 42—46, grof 38—46. fijn 40—47. Comtesse de Paris grof 33, fijn 36. Div. appels kroet 38. EIERMARKT GOES. Bericht van handelaren. Kippeëïeren 9 cent. Kleine eieren 8 cent. Ganzeëieren 25 cent. Youth for Christ-rally Tegen de verwachtingen in heeft de een dezer dagen in zaal Casiono te Breskens gehouden Youth for Christ- rally slechts matige belangstelling getrokken, waarover de heer G. Ver- duijn in zijn openingswoord zijn te leurstelling uitsprak. Spreker in de ze bijeenkomst was de heer L. Kolle uit Groningen, die een inleiding hield over het onderwerp „Het wel zijn der mensen en het zich reken schap geven van een bovennatuur lijke macht". Voor een muzikale om lijsting van deze rally zorgden Jacq Keijzer, kunstfluiter, The Hama's, gitaarspel en Hans Tuinman, elek tronisch orgel. Vooral de kunstflui ter oogstte veel succes. Scheepvaartberichten Vlissingen vertrokken 2 aprï: Antje naar Zèébrugge. Samuel Bakke naar Peru. VJissingen gepasseerd naar Antwerpen 2 april: Helen van Londen. Arhon van Rot terdam. Oranjefontein van Southampton. 3 april: Jacaranda van Harwich. Lucas Bols I van Baijonne. Vlissingen gepasseerd van Antwerpen 2 april: Soestdijk naar New York. Om- menkerk naar Amsterdam. Elisabeth Broere naar Frankrijk. Plato naar Am sterdam. Meidoorn naar Rotterdam. Me- rak naar Le Havre. Margriet Anja naar Glasgow. Franka II naar Bordeaux. Ar chimedes naar Hamburg-Terneuzen. 3 april: Forel naar Zeebrugge. Marie Chris tina naar Londen. Prinses Irene naar Rotterdam. Arendskerk naar Rotterdam. Schiedijk naar Rotterdam. Gongokust naar Amsterdam. Beninkust naar Rotter dam. Annie G naar Grimsby. Katsedijk naar Rotterdam. sluit voor de b.l.o.-scholen te Mid delburg. Verder zal de raad behandelen een voorstel tot aankoop van een vracht auto voor de gemeenten, de aankoop van grond in plan-Middenhof van de heer D. Schinkel te Souburg alsmede een voorstel tot het verlenen van een bouwvoorschot aan de christelijke woningstichting Walcheren voor her stel van de bovenverdieping der 52 woningen aan de Van Turnhoutstraat en omgeving. Tenslotte zal de raad zich uitspreken over het aangaan van een geldlening ad 300.000. AANGEVOERD 35 DIEREN Kwaliteit was prima bont: 1. A fa. Schrooijen, Wouw, 1. I B. fa. De Vrieze, Schore, 2. P. Lous. Goede kwaliteit vee en lioge !?abbendljkc. eervolle vermeldinj prijzen. Dit waren de belang rijkste kenmerken van de dins dag op de Beestenmarkt te Goes gehouden jaarlijkse paasvee- markt. Deze markt mocht zich in een goede belangstelling ver heugen. Het oordeel over de ongeveer 35 aangevoerde dieren was gunstig: „de kwaliteit staat boven het landelijk gemiddelde", zo luidde het oordeel van de jury. Ook de kopers en dat waren er nogal wat bleken deze mening te delen. Althans, zij betaal den bijzonder goede prijzen voor de dieren. In een enkel geval werd :elfs een prijs van 3.08 per kg le ven" gewicht genoteerd. De handel was zeer levendig. Burgemeester F. G. A. Huber van Goes reikte na af loop van de veemarkttentoonstelling de prijzen uit. Algemeen kampioen werd een zwart bonte os van de heer G. M. Geluk uit Sint-Maartensdijk, die daarmee zijn eigenaar vijftig gulden rijker maakte. De uitslag van de keuring was- OSSENtwee brede tanden, rood-1 C. Berrevoets, Zierikzee. Vier brede tanden, rood-bont: 1. D. Suurland, Stavenisse. Vier brede tanden, zwart-bont: 1. A G. M. Geluk, Sint-Maartensdijk, 1. B P. Schout, Biggekerke. Twee brede tanden, zwart-bont: 1. P. Schout, Biggekerke. Zes brede tanden, rood-bont: 1. A fa. Schrooijen, Wouw, 1 B fa. Willems, Roosendaal, 2. fa. De Vrieze, Schore, eervolle vermelding, fa. Willems, Roosendaal. KOEIEN: rood-bont: 1 A G. M. Ver hulst, Kamperland, 1 B L. Vermaas, Sint-Maartensdijk, 2. Karelse, Scho re. VAARZEN: vier brede tanten, rood bont: 1 en kampioen rood-bont vee fa. Schrooijen, Wouw. Twee brede tanden zwart-bont: 1. F. Buiisrogge. Kloetinge. Twee brede tanden, rood-bont: 1 A J. D. Berrevoets. Zierikzee, 1 B. 2 en eervolle vermelding, G. M. Geluk te Sint-Maartensdijk. Vier brede tanden, zwart-bont: 1. P. Sellout, Biggekerke. Zonder brede tanden, xood-bont: 1. firma Schrooijen, Wouw. Zonder brede tanden, zwart-bont: 1. fa. Schrooijen te Wouw. Stier, rood-bont. le prys Wilhelmina- polder, tevens kampioenstier. VEILING KRABBENDIJKE. 3 april. Golden DeliciouB 1 85-90 37—33, 30-85 87—97. 75-30 90—97 70-75 92—96. 65-70 80—83. 60-65 58—70. 2 85-90 81. 80-35 36—87. 75-80 37—83. 70-75 86—88, 65-70 74—83. 60-65 95—59, 2D 41—43, 3 Gr. 50— 71, 3 F. 38—56, kroet 34—39, stek 10—39. Jonathan 2 80-85 67. 75-80 71, 70-75 70. 65-70 64, 60-65 56, 2D 39, 3 Gr. 43—45, 3 F. 3943, stek 12—16 Laxton Superb. 2D 41. Conference 2D 3740, 3 Gr. 47 49, 3 F. 30—36, kr. 7—22 Verpakt fruit. Jonathan '1 75-30 86. 70-75 91. 2 65-70 74. VEILING MIDDELBURG. 3 april. Appelen. Jonathan 2 30-35 73, 75-30 58—77, 70-75 58—71, 63-70 97—63, 60-65 50—59, 3 grof 45—59. Golden Deli cious 1 80-85 87. 75-30 03—87. 70-75 84— 85. 65-70 78, 60-65 73. 3 grof 62—66. Groenten. Sla, export 24—32,40. Sla 1 17—24, 2 17—22, C 10—16. Spinazie, glas 63—84. Rabarber, glas 98—1,07. Radijs, bos 16—24. Prei 79—1,32. Andijvie, glas 1,06—1,22. Witlof 1.26—1.49. Spruiten 100— 1,85. Veldsla, glas 2.71—2,85. Rode kool 49—60. VISMIJN COLIJNSPLAAT. Exportgarnalen 517 kg. 400449. Schar 17 kg. Bot 211 kg. Wijting 24 kg. Tong 2 kg. Ongesorteerde vis 10 kg. MARKT GOES. Beursbericht markt Goes 3 april 1962. Granen cn peulvruchten. Tarwe, basis 17%, boerenschoon af boerderij 28—32 per 100 kg. Haver, boerens.-hoon af boerderij 22—26 per 100 kg. Kleine groene erwten, boerenschoon af boerderij 2610 per 100 kg. Schokkers, boerenschoon af boerderU 2640 per 100 kg. Bruine bonen, boeren schoon al boerderij 3065 per 100 kg. Aardappelen. Bintje. 35 mm opw., bin nenlandse sortering 2528 per 100 kg. Bintje, 35 mm opw.. export sortering 26—23 per 100 kg. Alpha. 35 mm opw.. binnenlandse sortering 1820 per 100 kg. Alpha, 39 mm opw. «-xport sortering 22—25 per 100 kg. Mee:lander, 35 mm opw.. binnenlandse sortering 20—24 per 100 kg. Furore. 35 mm opw.. binnenlandse sortering 22—25 per IOC kg. Furore. 35 mm opw.. export sortering 2225 per 100 kg. Diverse andere soorten, 33 mm opw. 17—20 per 100 kg. Levering aan de sorteerinrichting. sorteerkosten voor re kening van koper. Voederaardappelen no teerden 5—5.50 per 100 kg. Hooi. Lucernehooi, geperst af bedrijf 100—110 per ton. Weidehooi. geperst af bedrijf 82,50—90 per ton. Graszaadhooi: Veldbeemd 40 per ton. Hoodzwenk 27.50— 30 per ton. Dijkhooi 65 per ton. Stro. Gerstestro 50 per ton, af bedrijf. Tarwestro 52,50 per ton. af bedrijf, grote balen 55—60 per tOD. ai bedrijf. Erwien- iro 35—57.50 per ton, a» bedrijf. Sehok- kerstro 52.50—55 per ton. af bedrijf. Eieren, f 1.65 per kg. De groei, hoe gering ook, is ka rakteristiek voor een toeristen plaats als Zoutelande. Overigens is ook de invloed van het aantal mannelijke woonforenzen (102) van grote betekenis. De dienstensector is de omvang van de landbouw gaan overtref fen. De landbouwende beroeps bevolking nam af van 205, waar- Resultaten volkstelling 1960 waaronder 107 mannen. Er zijn nog maar 30 landarbeiders, iets meer dan in 1947. Ónder hen bevinden zich 7 pendelaars. De industrie kwam van 95 men sen, waaronder 94 mannen, op 108 tewerkgestelden. allen man nen. De diensten kwamen van 138, waarvan 81 mannen, op 152, waarvan 98 mannen. De belangrijkste takken van be drijf buiten de landbouw is de bouwnijverheid met 66 mannen, waaronder 16 pendelaars. Voor het toerisme is heel wat te tim meren cn metselen. De detail handel komt op 19 mannen en 15 vrouwen, de horecabedrijven ge ven 19 mannen en 17 vrouwen werk. De bezetting van deze groepen blijft, vooral in de laat ste sector, nog ver bij Domburg achter. Er werken 136 mensen in de drie genoemde takken van bedrijf, tegenover 237 in Dom burg cn ongeveer 100 in Burgh, terwijl de verhouding van het aantal overnachtingen van toe- Fisten ongeveer 6 (Zoutelande): 5 (Domburg): 1 (Burgh) is. Van de 67 mannelijke pende laars werken er 26 in Vlissingen, 22 in Middelburg en 8 in Kou- dekerke. De leeftijdsopbouw is gunstig, door de vele jeugddigen, maar vooral door het gering aantal bejaarden. Het beeld der herkomstgemeenten is normaal. De kwaliteitsverbetering van de woningen, met name na de af braak ten behoeve van de dijk verzwaring, is belangrijk. De kerkelijke verschuivingen zijn gering. Wat de hervormden ver loren, wonnen de rooms-katho- i lieken. Zoutelande zal zich door de in- vloed van een bloeiend en toe- nemend toerisme zeker nog wel verder ontwikkelen. Inwonertal 1947: 1960: 1015 (groei 2,6 Cijfers voor Zeeland ter vergelijking 260.800 283.758 8,8 2. Wonend in verspreide huizen: 1947: 23,6 1960: 22,1 3. Leeftijdsopbouw 1947: 0 t/m 14 j. 30,3 28,1 15 t/m 64 j. 62,6 62,5 65 j. en ouder 7,1 9,4 1960: 0 t/m 14 j. 29,3 27.6 15 t/m 64 j. 62,5 60,6 65 j. en ouder 8,2 11,8 4. Kerkgenootschap 1947 R.-K. 0.1 25,7% Ned. Herv. 65,3 45.5% Geref. Kerken 14,3 10,4 Geref. Gemeente 16,2 6.3% Overige kerkgen. 1,7 5.5 Geen kerkgen. 2,4 6.6% 1960 R.-K. 2,2 Ned. Herv. 63,2% Geref. Kerken 13,0 Geref. Gemeente 15,4 Overige kerkgen. 3.2 Geen kerkgen. 3,0 geboren in woongemeente 69,2 overig. Zeeland 23,2 elders 7,6 - geboren in woongemeente 65,6 overig Zeeland 26,4% elders 8,0 61,0 29,8 9,2 6. Van alle van elders gekomerien vestigden zich 44,8 na 1950. 1947 - aantal huishoudingen 259 woningen 231 vertrekken per woning*) 4.3 1960 - aantal huishoudingen 291 woningen 284 vertrekken per woning*) 5,3 56exclusief noodwoningen enz. 71.965 63.369 4,3 1947 werkzaam in landbouw en visserij •16,8 36,6 nijverheid 21,7 26,8 economische cn so ciale diensten 31,5 36,6 1960 werkzaam in landbouw en vissery 33,7 nijverheid 27,6 economische en so ciale diensten 38,7% 1947 - aantal landarbeiders I960 - 1947 - aantal mannelijke woonforenzen, werkzaam in een andere gemeente 1960 - aantal mannelijke woonforenzen. werkzaam in een andere gemeente**) 1947 - mannelijke woonforenzen, werkzaam in een andere gemeente in van de man nelijke beroepsbevolking*1') 1960 - mannelijke woonforenzen, werkzaam in een andere gemeente in van de man nelijke beroepsbevolking'5*) dagelijks heen en weer reizend. 11,0 11,3 SOOOOOOQOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOGQQOOOQQOOOOOOOOOOOQOQOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOQQQi

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 3