HET BOEKJE DAT U HELPT SPAREN... VARA zoekt talent en wil jongeren een kans geven Londens „Muizeval" is onverwoestbaar WOENSDAG 4 APRIL 1962 PBOVING1ALE ZEEUWSE COURANT ^pOSTSp^ Zangers en zangeressen, maar geen amateurs (Van onze radio- en t.v.-medewerkster) Een naam heeft de nieuwe rubriek nog niet, die de VARA start op 26 mei 's avonds van zeven tot half acht maar de bedoeling is wel al heel precies omlijnd: microfoon- debuut van jonge zangers en zan geressen. Om zeven uur zullen wellicht nog niet zozeer de radioluisteraars ge ïnteresseerd zijn, maar de debu tant mag er wel op rekenen, dat de mensen die het bij de VARA te zeggen hebben als het om lichte muziek gaat, aandachtig zullen luisteren en dat er meteen de vol gende dag al gesproken zal wor den in de trant van: dat was wel wat of: dat viel wel tegen.. Dit keer is de VARA namelijk werke lijk geïnteresseerd in jong talent: de VARA heeft mensen nodig. En omdat men aan mag nemen dat ook de andere omroepen en zeker ook de programmasamenstellers van de t.v.-sectoren mensen nodig hebben, biedt het optreden in de nog naamloze rubriek de vocalist of vocaliste werkelijk een reële kans. Och arme Dit ter onderscheid van die hele trits van programma'tjes die tot dusver versierd werden met het etiketje: jong talent. Och, arme, de jongens en meisjes die zo graag wilden, die Conny Froboess had den horen zingen en dachten: dat kan ik ook en die Willy Alberti op een plaatje hadden en hem in de badkamer of in de douchecel, waar de stem zo lekker volume krijgt binnen de tegelmuren, nazongen. Daar stonden ze dan echt voor de microfoon, helemaal los van pa en moe en de vriendjes en vriendin netjes die gezegd hadden: nou, jij wordt nog eens beroemd, hoor daar stonden ze dan, kapot van de zenuwen en iedereen van de radio of van de t.v. was heel vriendelijk voor ze, maar eigenlijk voelden ze zelf al wel: dat was een beetje medelijden, omdat er wéér zo'n weerloos meisje of zo'n sturm- und-drang jongen voor de leeuwen geworpen zou worden. Eigenlijk was dat maar een wreed spelletje van de grote verslinders, radio en televisie. Lastige muze enigingen zangers en zangeressen nodig, voor hun korte program ma's, De omroepen zenden dage lijks muziekjes uit van tien minu ten, een kwartief; voor de omroe pen treden dagelijks drie, vier or kesten en orkestjes op en men heeft vocalisten nodig: specialis ten want wie een leuk cabaret- tig liedje kan brengen zingt nog niet zomaar een evergreen wie een aardig stemmetje heeft voor een rythmisch liefdesliedje zingt nog maar niet een-twee-drie een operettedeuntje wie een chan son voordraagt heeft nog niet een stem die geschikt is voor jazz. Al die mensen zijn er wel, maar ze komen zich zelden uit zichzelf melden bij de radio. Ze denken en daar wil niets mee geïnsinueerd worden: bij de radio moet je vriendjes hebben zoals je overal elders vriendjes moet hebben wil je een kans krij gen. Bij de V.A.R.A. wil men dat doorbreken: men heeft niet meer een vriendje nodig maar een briefje: een uitnodiging om te komen proef zingen. Audities Bij de radio en bij de t.v. heeft men er nooit tijd voor ge nomen iemand het zingen of het voordragen, het brengen van een liedje te leren, maar dat gaat men nu wel doen. Jonge vocalis ten krijgen de gelegenheid door repetities met het Theater-orkest van Jan Cörduwener ervaring op te d„en. Ze krijgen de kans zelf eens hun bandje te beluisteren en te horen waar ze de microfoon mishande len. Ze krijgen ook adviezen over de keus van de liedjes, som mige vocalisten zitten zonder het te weten in het verkeerde genre. En tenslotte wordt in de repetities geschaafd aan de voordracht. Echt talent is dun gezaaid, dat wist men al bij de V.A.R.A. en dat weet men nog beter sinds men met het programma voor ama teurs „Microfoon voor U" eventjes meedeed aan de rage van het jagen op jong talent dat meestal wel jong maar geen ta lent was. Is er mets uitgekomen? voorlopig niets, maar het is best mogelijk dat over een paar jaar een beroemdheid vertelt: ik ben ontdekt in „Microfoon voor U" dat is dan niet waar. Wel waar is dan dat de enthousiaste amateur van destijds de allereer ste teleurstelling dapper doorge slikt heeft en is gaan ploeteren om het succes te veroveren. Bij dat ploeteren van jonge beroeps mensen wil de V.A.R.A. gaan hel pen. Men hoopt te beginnen op 26 mei elke veertien dagen twee nieuwelingen die songs of ope rette, schlagers of jazz of chan sons zingen te introduceren bij het radio-publiek. Eu omdat men als vakmensen onder elkaar eerlijk moet we zen, zei de heer Robbe: iedereen moet weten dat radio en t.v. trouwens evenmin een vocalist geen broodwinning te bieden heeft. Optreden voor radio en t.v. is soms bijverdienste of hooguit een basis van inkomen. Wie zin gend door het leven gaat moet hard werken. In de Corrie Brokken show", wei- we onder regie van Jef de Groot op 8 april a.s. op het beeldscherm komt, zien we o.rn. dit beeld van Corrie. - - - - De heer B. Robbe, chef van de afdeling lichte muziek van de V.A.RA., heeft ons verzekerd dit is een heel reële kans voor jonge mensen van het vak geen amateurs, alleen beroeps mensen, die om welke reden dan ook nog nooit eerder een kans bij de radio hebben gehad maar al wel terdege weten dat ook de lichte muziek een lastige muze is en dat ook zingen een vak is. Om welke reden komen jonge zangers en zangeressen niet zelf al om een auditie vragen in Hil versum? omdat ze denken musici bij de radio vormen een gesloten groep zoals musici bij de opera of bij revue of cabaret of in de business van café chantant of in wat en tertainment heet: bruiloften en festijnen van visclubs en speel tuinverenigingen. Allen in een ge sloten groep, en overstapjes zijn maar zeldzaam. Specialisten Zo was het ook, maar er is wel wat veranderd de laatste tijd. Er moest al heel lang iets ver anderen: de radio en de televisie hebben mensen nodig. Men bad bijvoorbeeld mensen nodig voor het songfestival en dat was dan de kans voor de Spelbrekers: doorgewinterde vakmensen, die al zowat voor alle vïscolleges cn klaverjasclubs van Nederland zijn opgetreden op de feestavond. Het was ook een kans voor Ella Raya, die als serieus zangeresje niet veel verder was gekomen dan kleine rolletjes bij de Neder landse Opera. Zo'n songfestival is dan maar eens per jaar, maar elke dag hebben de omroepver- RADIO- EN T.V.-RUBRIEK oven, yew ew..,. scl\rijvcu VMÖMG T elevisie De avond begint met het journaal (8.00), Televizier (8.20), Sport (8.30), gevolgd door de spannen de thriller „Te veel koks", de vol gende vier delen zullen worden uitgezonden 8 en 14 april en op 17 april deel 4 en 5. Om tien voor tien Mackintosh Cabaret, door het or kest Max Woiski jr. en dansers Cliff Telesford, Mia Braaf en Wal- di Beudeker. Om tien over tien Harriet Freezer, Gab Smit, G. K. van het Reve en gastheer H. A. Gomperts met hun-gedachtenwis- seling over artistieke zaken. De Vlaamse televisie presenteert om half negen quiz over Antwer- pens gouden eeuw. Om negen uur een documentaire over het echt paar Curie en om tien over negen Antwerpens blijspel Slissen en Ce- sar, door Jos Gevers en Jeroom Verten. Radio Hilversum I: de hele avond mu ziek: om acht uur het Radio Phil- harmonisch Orkest o.l.v. Jean Fournet m.m.v. Jo Juda, viool. Om negen uur Passiestonde in de ka pel van de Nederlandse strijd krachten te Huis ter Heide. Om 21.40 concerteert organist Hollan der op het orgel in de Grote Kerk te Wapeningen, partita's van Ja cob Bijster. .Om vijf voor elf pla- tennieuws en nieuwe platen. Hilversum II: om vijf over half negen haalt dr. W. Drees herinne ringen op uit de jaren na de twee de wereldoorlog. Twintig minuten saxofoonmuziek door het Quator de Saxophones de l'Air de Paris. Om tien over negen is het tijd voor de psychologische thriller van Nick Funke-Bordewijk: „Mist". Om tien uur de gouden stemmen van deze eeuw waarin o.a. Joan Sutherland uit „La Sonnambula" en Maria Callas uit „La Vestale" van Spontini aria's zingen. Om vijf over half elf hebben Henk van Stipriaan en Koos Postema het hart op de tong. Om tien voor half twaalf jazzmagazine. Onder de titel Mackintoshzendt de A.V.R.O.-t.v. vanavond een vro lijk muzikaal programma uit met onder meer het orkest Max Woiski jr. „Voorbeeldige" zoon schoot zijn ouders dood De 14-jarige William Joanni, een jonge student in Plüladelphiu, heeft maandag zijn vader en moeder niet een pistool doodgeschoten, „omdat ik slechte cijfers had gehaald op school". De jongen begaf zich na de dubbele moord regelrecht naar zijn biechtva der, aan wie hij alles vertelde. De geestelijke ging onmiddellijk naar de woning van de 50-jarige William Joanni, De deur bleek op slot en slechts met behulp van de politie slaagde hij er in de woning binnen te dringen. De politieofficieren vertelde later, dat de geestelijke de moord bij hen had aangegeven. Zij zeiden voorts, dat de jonge student bekend stond als een zoon die zeer vriendschappe lijk met zijn vader omging en dik wijls grote vistochten met hem maakte. Nederlandse firma bouwt in Duitsland koophuizen In Bad Homburg in het Taunus-ge- bergte zullen nog dit jaar door een Nederlandse firma 44 koophuizen worden gebouwd. De kosten van het project zijn op drie miljoen mark ge raamd. De firma neemt de arbeids krachten en bouwmaterialen uit Ne derland mee. De burgemeester van Bad Homburg verklaarde dat de bouw aan de Ne derlandse onderneming is gegund omdat deze sneller, beter en niet duurder dan de Duitse ondernemin gen werkt. De huizen zullen in zes -maanden voor bewoning gereed zijn. Rusland zou beschikken over zes atoomduikboten -Volgens de „Wyer" zakalnianalc voor de scheepvaart, die in Hamburg is verschenen is het mogelijk, dat Rusland zes atoomduikboten heeft, die of reeds in dienst zijn gesteld of thans nog afgebouwd worden. Volgens de almanak hadden deze schepen een waterverplaatsing van 3000 ton en een lengte van honderd meter. De schepen zouden slechts gebruikt worden in de wateren vani de Poolzee. GESCHIKT VOOR IEDEREEN Agatha Christie's grootste mysterie Stalin koesterde zich in de volle zon van de persoonsverheerlijking. Churchill had juist een nieuw kabinet gevormd, in Bagdad waren op straat relletjes uitgebroken en in de Ver enigde Staten weerklonk YVisjinsIty's stereotype „njet" als antwoord op eeh voorstel van India, om op Korea dev vrede tot stand te brengen, toen op een voehtigkoude novemberavond de premièrebezoekers het Ambassa dor Theater m Londen binnenstroom den. Dit alles is intussen al bijna his torie geworden alleen het toen voor het eerst opgevoerde stuk bleek onverwoestbaar en elke avond op nieuw een verrassing. Het was Aga tha Christie'^ „Muizeval", het raad- N.A.S.A. beproeft super-brandstof Eerst gebruikt in,,Centaur" De Amerikaanse dienst voor lucht en ruimtevaart (N.A.S.A.) zal bin nenkort een Centaur-raket lanceren waarvan de tweede trap vloeibare waterstof als brandstof zal hebben. Deze nieuwe brandstof die in de. laat ste trap van de „Centaur" zal worden gebruikt, wordt hierbij voor het eerst toegepast. De stuwdruk die deze trap hierdoor krijgt, is veertig procent ho ger dan by de thans gebruikelyke brandstoffen. De „Centaur" zal ongeveer 1880 kilo meter afleggen en een hoogte van 480 km bereiken. Functionarissen van de N.A.S.A. zeiden, dat men de „Cen taur" binnen enkele dagen zal lance ren op de basis bij Cape Canaveral en dat de laatste trap in de Sargasso- zee zal neerkomen. De N.A.S.A. overweegt een overeen komst met de Aerojet General Corp. aan te gaan voor de bouw van een reuzenraketmotor met een stuwdruk van 500.000 kilogram. sel van de Londense theaterwereld, dat nog steeds in het Ambassador Theater wordt opgevoerd. Fabelachtige dingen weet de sta tistiek te vertellen van dit stuk: Zij vertelt van de tonnen zout, die tot nu toe gebruikt werden voor een sneeuwdecor, ■fran de eindeloze ketting van sigaren, die op de planken in blauwe damp opgin gen, van de meer dan een mil joen bezoekers, die het stuk tot nu tee hebben gezien. Maar het grootste wonder is toch, dat de „Muizeval" nu al meer dan negen jaar lang avond aan avond een volle zaal trekt. Niemand raadde de dader Agatha Christie zelf, de regisseur Peter Saunders, acteurs en actrices en niet in de laatste plaats de chef- garderobejuffrouw, die het stuk wel iswaar nooit gezien heeft, maar die het nu al negen jaar lang elke dag opnieuw hoort via de luidspreker achter de coulissen, kunnen het won der nauwelijks vatten. „Het is nu eenmaal een stuk voor iedereen", probeert Agatha Christie het te ver klaren. „Het is niet echt huivering wekkend, niet echt verschrikkelijk, geen echt blijspel, maar het heeft van alles wat en spreekt daarom de meest uiteenlopende mensen aan". Mysie Monte, de hoofdrolspeelster verklaart het succes kort en bondig met de opmerking, dat het stuk „goede, goed gemaakte en gezonde toneelkost" is met een schizofrene moordenaar en een homosexueel er in! „Maar", haast zij zich er aan toe te voegen, „men kan toch onbezorgd zijn grootmoeder en zijn kinderen meenemen wat trouwens de enor me kaartverkoop tijdens de school vakanties duidelijk bewijst. Tot het einde blijft men in de grootste span ning en ik heb nog geens mens ont moet. die geraden heeft, wie de da der was. Winston Churchill heeft weliswaar beweerd, dat hij het er bij iemand uitgekregen heeft maar ik geloof daar eigenlijk niets van!" Niet beste stuk „Intussen is het helemaal niet Aga tha's beste stuk' zei Peter Saunders. „Maar het bevat alle ingrediënten van een goede televisiequiz: raadsels, dramatiek, komische momenten. Ve len komen het stuk zelfs meerdere malen zien. Ze komen terug om in alle rust na te gaan, hoe de zaak in elkaar zit en hoe de toeschouwer tot het laatste moment op een vals spoor wordt gezet". Voor Amerikaanse toeristen behoort „Muizeval" tot Londens bezienswaar digheden met de Tower, de West minster Abdy en het aflossen van de wacht voor Buckingham Palace. „Mij heeft het tenminste een goede nacht rust gebracht" zegt Peter Saunders grijnzend, ..en het nodige geld om die stukken te kunnen financieren, die ik beslist brengen wil. Waarom het nu al negen jaar lang loopt dat kan ik met de beste wil niet zeggen!".

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 13