PMYIKCIAIE ZEEUWSE COURANT REVOLTE IN SYRIË IS ONDERDRUKT Echtgenote van Zeelands commissaris doopte het m.s. „Sinoutskerk" Amerikaanse vloot kwam - militaire junta vertrok O.A.S.-moordpartij in ziekenhuis Vandaag debat in Kamer over Nieuw-Guinea UZ TAYLOR GAAT VAN EDDIE FISHER SCHEIDEN n Oude liefde Telefoon Vandaag... 205e jaargang - no. 80 Dagbiaa uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. I-Ioofdrecacteuren W. Leertouwer en G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 62 cent per week, 8,00 p. kw.; fr. p. p. 8,25 per kw Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 4 april 1962 ADVEHIENTlEPRlJb Zi cent per m m. Minim p advertentie 4.— Ing. mededelingen driemaal tarief. Klein*» advertenties maximum 8 regels; 25 cent per regel met een minimum van f 1.25. ..Brieven bu reau var dit blad" 25 cent meer. i P.Z.C. Middelburg. Giro ai Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60. tel. 2355 (b.g.g. red. 3508/3546. adv. 3647/3643; Middelburg. Markt 51. tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375); Goes Gr Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. red. 7853. adv 5213) Oostburg tel. 2395. Terneuzen. tel. 2116. Zierikzee red tel. 2425 adm tel. 209 NASSER WILDE ZICH ER NIET MEE BEMOEIEN De Tweede Kamer zal vandaag met de regering van gedachten wisselen over het beleid inzake Nieuw-Guinea. Zonder discussie nam de Kamer gistermiddag dit besluit overeenkomstig 't voor stel van de voorzitter. De brief, die de minister-president vorige week over deze kwestie aan de Kamer zond, zal de grondslag vor men voor het debat. DIENSTTIJD IN NIEUW-GUINEA THANS 2 JAAR De minister van defensie heeft besloten de verschillen in de duur der eerste oefening tussen de dienstplichtigen der drie krijgsmachtdelen, die werkelij ke dienst verrichten in Neder lands Nieuw-Guinea, op te hef fen, aldus een communiqué van het ministerie. Dit betekent, dat thans ook de dienstplichtigen van de koninklijke landmacht, die in Nederlands Nieuw- Guinea werkelijke dienst verlichten, in totaal 24 maanden onder de wa penen zullen zijn. Het geldt eveneens voor dat gedeelte der dienstplich tigen van de koninklijke luchtmacht, dienende in Nederlands Nieuw-Gui nea, dat tot nu toe in totaal korter dan 24 maanden diende. Déze maatregel is niet van toepas sing op kader en specialisten van de koninklijke landmacht, die vóór augustus 1960 en evenmin op de overige dienstplichtigen der konink lijke landmacht, die vóór oktober '60 hun eerste oefening hebben aange vangen. Op de betrokken dienstplichtigen der koninklijke luchtmacht, die hun eer ste oefening hebben aangevangen vóór oktober 1960 is deze maatregel eveneens niet van toepassing. Het Syrische militaire hoofdkwartier heeft gisteren over zijn spreekbuis, Radio Damascus, meegedeeld, dat de tweedaagse pro-Nasser revolte in Aleppo is onderdrukt. Blijkens het door Radio Damascus uitgezonden communiqué zijn de rebellerende eenheden en hun bevelvoerende officieren van het „vrije comité" naar hun barakken teruggekeerd en zijn rust en orde in de Noordsyrische stad hersteld. Acht uur eerder had het Syrische opperbevel de rebellen een ulitmatum gesteld en hen met „uiterst strenge straffen" ge dreigd. Gistermorgen meldden de opstandelingen over radio Aleppo dat zij aan een bombardement werden blootgesteld. Baccaratkrahsje van Haagse dames opgerold Twaalf, meest bejaarde Haagse dames, zijn maandag door de politie aangehouden en in ver zekerde bewaring gesteld we gens het spelen van baccarat. Bij een inval in de woniiig van de 7-i-jarige weduwe A. E. R. in de Van Beverdinclcstraat in Den Haag, trof de politie de dames aan. Zij waren zo ver rast, dat zij geen kans meer hadden iets te verbergen. Er werd een bedrag van enkele duizenden guldens in beslag ge nomen. De dames hebben bekend, dat zij al geruime tijd tweemaal per week bij mevrouw R. kwa men om te spelen. Soms wer den bedragen van honderden guldens op een avond door mi deelneemster verloren. Me vrouw R. verstrekte tegen be taling koffie en saucijzenbrood jes en zij verkocht oolc de fi ches, afwisselend hielden de da mes de bank. De dames variëren in leeftijd van Jfö tot. 87 jaar en zijn allen gehuwd of weduwe. 0.A.S.-M00RDENAAR IN RHEIMS GEARRESTEERD De politie van Kheinis lieeït gisteren bekendgemaakt een man gearresteerd te hebben die een van de belangrijk ste moordenaars van de O.A.S, in Al gerije is geweest. Volgens de politie was de 40-jarige, in Frankrijk geboren Yann Ziano, lid van de terreurgroep „Delta 20" en verantwoordelijk voor de moord op Felix Goldenberg, een politiecommis saris te Algiers. Vele doden bij gevechten in Aleppo Volgens berichten die de Turkse stad Adana gisteren uit de Sy rische grensstroken hebben be reikt, zijn ongeveer 150 perso nen gedood tijdens gevechten in Aleppo, waarbij bovendien aan zienlijke schade aan gebouwen en woningen is aangericht. Nu radio Damascus meldde dat de eenheden in Aleppo hun „trouw aan het opperbevel hebben betuigd" was er blijkbaar een einde gekomen aan de verwarde situatie die maandag morgen begon toen de rebellen Radio Aleppo bezetten en. bun voornemen om Syrië terug te Voeren tot de Ver enigde Arabische Republiek wereld kundig maakten. Egypte liet gisteren echter weten dat het zich niet met de contra-revolutie zou bemoeien. Hoewel president Nas ser zijn bemiddeling had aangeboden deelde de minister van voorlichting later mede dat de opstand als een binnenlandse aangelegenheid werd beschouwd. De opstand van het „vrije comité" van officieren was gericht tegen de junta die vorige week woensdag de regering1 Koedsi omver had gewor pen. Verbannen De zes kolonels en een majoor, die genoemde staatsgreep zouden hebben geleid, verlieten gisteren Shell wil naar olie boren voor Belgische kust Het reeds geruime tyd aan de gang zünde onderzoek naar olie in de Bel gische Ardennen zal worden uitge breid tot Vlaanderen en tot vijf kilo meter voor de Belgische kust. Naar ,De Nieuwe Gids" gisteren meldt heeft de directie van de Belgische Shell een aanvraag ingediend voor een concessie van 3360 km2 in het westelijke deel van België. Enige weken geleden is de Shell be gonnen met een seismisch onderzoek op een terrein van 2600 km2 in de omgeving van de Belgische plaats Dinant. Voor 1962 is voor dit onder zoek een bedrag van rond 50 miljoen Belgische frank uitgetrokken. in het heetst van de verwarring Damascus en vlogen naar Genève. Volgens welingelichte zegslieden in Beiroet was tijdens een verga dering1 te Homs van alle Syrische commandanten die van Aleppo uitgezonderd besloten om de zeven mannen te verbannen. „De op de conferentie te Homs aan genomen punten zullen ten uitvoer worden gelegd", aldus radio Damas cus. Volgens zegslieden hadden de officieren te Homs geëist dat de ont binding van het parlement ongedaan zou worden gemaakt en president dr. Nazem El Koedsi opnieuw aan het bewind zou komen. Vloot Maandag liep de Amerikaanse zesde vloot de haven van Beiroet binnen. Hoewel dit bezoek reeds twee maan den geleden was vastgesteld en vol gens Amerikaanse zegslieden niets van doen had met de gebeurtenissen In Syrië, stempelde het Russische partijblad Prawda, een en ander tot „ooriogsscliepen-diplomatie". De filmster Elizabeth Taylor (vier maal gehuwd) en de zanger Eddie Fisher hebben besloten hun huwelijk te ontbinden, aldus een s f§ mededeling van de advocaat van Liz Taylor in New York. H Fisher verblyft op het ogenblik in New York, waar liy een rustkuur ondergaat. H Elizabeth Taylor is nog steeds in Rome, waar zij werkt aan de ver- filming van „Cleopatra". De laatste maanden hebben hardnekkige geruchten de ronde gedaan, =s dat er een „romance" aan de gang was tussen de ster en haar tegenspeler, Richard Burton. M De mededeling over de beslissing tot echtscheiding werd gedaan H door Louis Nizer, die verslaggevers tijdens een haastig belegde ff persconferentie een getypte verklaring overhandigde, waarin stond dat de echtelieden gezamenlijk tot de slotsom waren gekomen, dat het huwelijk moest worden ontbonden. 'flllUlllllllllllllilllilliltllUIlilllllUiUIIIIIIII illIlltlUUIU ■lil Negen zieken gedood Patiënten op hun bed met kogels doorzeefd Een bende van de O.A.S. is gis termorgen een moslimzieken huis van Algiers binnengedron gen, en heeft er patiënten in hun bedden beschoten en het kan toor van de directeur opgebla zen. Negen moslims werden ge dood en een aantal gewond. De overval volgde op beschieting op maandagavond van de kas- bah. De aanslag op het ziekenhuis vond plaats om ruim half elf gistermorgen. Vijftien Fransen kwamen in vier auto's voorryden voor de kliniek „Beau Frasier", gelegen in de weste lijke voorstad Bouzereah. De extre misten gingen liet gebouw binnen, en tot grote ontzetting van de verpleeg- staf, schoten ze hun machinegeweren af op de zieke moslims in hun bed den. Daarna begaven de Fransen zich naar het bureau van de directie, waar ze 32 pond dynamiet lieten ontplof fen. De schade moet aanzienlijk zijn. Het merendeel van de patiënten leed aan tuberculose of longkan ker. De extremisten gooiden ka mer voor kamer de deuren open en gaven salvo's machinegeweer vuur op de hulpeloze zieken af. In de eerste kamers die zij binnen drongen hadden de zieken geen gelegenheid om dekking te zoe ken. In de overige kamers kropen de mohammedanen gillend van angst in kasten of onder bedden om het moordend staal te ontko men. Twee patiënten slaagden erin hun kamer de barricaderen. De O.A.S.- commando's schoten het deurslot ka pot maar konden niet naar binnen komen. Verscheidene zieken werden gewond bij wanhoopssprongen uit de ven- Status ambtenaren in Nieuw-Guinea By de Tweede Kamer is ingediend een reeks wijzigingsvoorstellen be treffende de status van rijksambte naren, die in openbare dienst van Ne derlands Nieuw-Guinea werkzaam zijn. In de wijzigingsvoorstellen wordt thans scherper dan tot dus verre tot uitdrukking gebracht dat de leden van het bijstandskorps ook tijdens hun werkzaamheden in Ne- derlands-Nieuw-Guinea de status van rijksambtenaar, ontleend aan de aan stelling tot lid van het bijstands korps, volledig behouden. Zij zijn en blijven te allen tijde rijksambtenaar. Lag1 het aanvankelijk in het voorne men aan de leden van het bijstands korps een ex-patriatoelage toe te ken nen boven de hun als landsdienaar toekomende bezoldigingen, thans stellen de bewindslieden voor dit al les via een zelfstandige wedderege- ling in de financiële rechtspositie te regelen. Zij achten het evenwel nood zakelijk dat in de weddeaanspraken impliciet zal zijn vervat een vergoe ding voor expatriatie. sters. Een groepje terroristen dat de voordeur bewaakte schoot ook op deze mensen. Leden van de O.A.S. hebben gisteren in Algiers en omgeving zeven gewa pende overvallen gepleegd, waarbij zij in totaal 1.750.000 nieuwe franken (ruim 1,3 miljoen gulden) buit maak ten. Van dit bedrag werd 1,6 miljoen nieuwe franken gestolen uit het Cen traal Station van Algiers. De daders droegen gendarme-uniformen. PLECHTIGHEID IN KRIMPEN a. d. IJSSEL RAAD EN SCHOOLJEUGD VAN 's-HEER-ABTSKERKE TEGENWOORDIG (Van een onzer verslaggevers). „IK DOOP U „SINOUTS KERK".... Moge Gotl uw vaart behoeden", zo sprak gistermid dag de echtgenote van Zeelands commissaris der koningin, me vrouw S* C. de Casembroot-Ba- ronesse van der Feltz, op de werf van C. van der Giessea Zonen te Krimpen aan de IJsel. En terwijl daarop de fles cham pagne bruisend tegen de scheepshuid uiteenspatte en de sleepboten in de Hollandse IJsel het traditionele sireueconcert ten beste gaven, gleed statig de nieuwste aanwinst voor de ii.v. Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij de 7e in een serie van 8 het 12.150 ton metende motor- vrachtschip „Sinoutskerk", te water. Op het hoge podium, waar <le vele genodigden nauwelijks beschutting konden vinden voor de striemende re genvlagen die de „Sinoutskerk" op haar eerste tocht begeleidden, was er een gezelschap Zeeuwen dat deze koopvaarder extra hartelijk toewuif de: het gemeentebestuur van 's-Heer Abtskerke. Het was een zeer sympa thieke geste geweest van scheeps bouwers en reders om voor deze tewaterlating ook de burgemeester en heren raadsleden van 's-Heer Abtskerke, de gemeente waartoe het gehucht Sinoutskerke behoort, uit te nodigen. Met hun dames, waarvan enkelen nog in de Bevelandse klederdracht bijzon dere luister aan deze Zeeuwse af vaardiging gaven, behoorden zij tot de eregasten van dit festijn. Ook de schooljeugd Het moet op 's-Heer Abtskerke gis teren helemaal stil geweest zijn, want ook de schooljeugd uit deze gemeen te tachtig in getal was naar Krimpen aan de IJsel getogen om van deze voor hun dorp wel bijzon dere plechtigheid getuige te zijn. Voor de kinderen was er een plezierig dag je van gemaakt, want 's morgens bezochten zij reeds het scheepvaart museum in Rotterdam en kwamen daarna met een Spidoboot naar Krimpen. Van der Giessens scheepswerf zag er uit als iedere werf bij het feest van een tewaterlating te zien geeft. Een druk va-et-vient van vele geno digden. arbeiders die even het werk onderbreken om een glimp op te vangen van de gezellige drukte en op de helling het doffe geklop van het wegslaan van de laatste blokken. Het weer was de bezoekers weinig gunstig gezind: in een fiks regenbui tje moest men naar de helling wan delen. Maar de technici waren er wat tevreden mee, zo vertelde direc teur P. J. van der Giessen, later in de kantine. Want 's morgens had men nog wat bezorgd naar de tewa terlating uitgekeken, vanwege de (Zie slot pag. 2 kol. 4) ftdHtlijK Nu Nederland het allerwege wordt ingeprent, dat het boekenweek is, lijkt het ons niet onverant woord ditmaal op deze plaats een reeks boekjes aan de orde te stellen. We hebben geen boog-literaire keus gedaan, maar een oude liefde uitver koren: Karl May. De uitgeverij Spec trum is namelijk begonnen met de heruitgave van de avonturenromans van Karl May en prijst die nadrukke lijk aan als „voor zoon en vader". Er zijn er nu twee verschenen, twee deeltjes, die we de afgelopen dagen met grote schroom ter hand hebben genomen. Wij koesterden namelijk een milde herinnering aan de boeken van Karl May, die we jaren gele den ademloos hebben gelezen en daar om voor ons monumenten waren van „fijne boeken". En de schroom van nu werd bepaald door de vraag: zou den de ervaringen van toen zich op nieuw aan ons voordoen? Helaas, de hernieuwde kennismaking heeft de oude liefde niet doen opvlammen en teleurgesteld hebben we de nieuwe pockets weggelegd: veel verder dan een kleine zestig bladzijden kwamen we bij het lezen niet. Redacteur van deze nieuwe Karl May-reeks is dr. F. C. de Rooy, een man die men met recht een apostel van May mag noemen. Hij vindt in het werk van deze Duitse schrijver zelfs een boodschap lief de voor God, mens en dier en hij meent dat deze boodschap vooral de volwassen lezer van deze boeken zal aanspreken. Het zal allemaal wel zo zijn, maar wij zijn er niet aan toe gekomen. De oude liefde was com pleet gedoofd, toen wij te maken ble ken te hebben met een wijdlopige, ne- gentiende-eeuwse schrijver wiens werk voor ons althans een onverteer bare rijstebrij-berg was geworden. Zo als zo vaak: de tocht naar een „verlo ren tijd" bracht teleurstellingen. Karl May: voor zoon en vader, zegt de uitgever. Wat ons betreft kan dat laafste wel geschrapt worden. Maar vermoedelijk zijn we niet van het goede Winnetou-hout gesneden! Onlangs werd meegedeeld, dat de K.L.M. begonnen is met een ac tie tegen overmatig telefoonge bruik. Er wordt in dit bedrijf per jaar meer dan achttien miljoen uitge geven voor telefonische en telegrafi sche verbindingen en de leiding meent nu, dat daarop nog wel bezuinigd kan worden. Elk personeelslid behoort er van doordrongen te zijn, dat telefoon gesprekken kort moeten worden ge houden. Vermoedelijk heeft niet al leen de K.L.M., maar vrijwel elk be drijf van enige omvang op gezette tijden te maken met hoge, vaak te hoge telefoonrekeningen: het is im mers zo'n makkelijk communicatie middel, dat misbruik in de hand wordt gewerkt. Nog niet zo lang ge leden hoorden we daarover een op vallend verhaal van een Zeeuwse on dernemer: op een bepaalde morgen in de week bleek zijn nummer voor klanten vrijwel niet te bereiken, zo dat hij in arren moede besloot een extra-telefoonlijn aan te vragen. Maar voor de zekerheid liet hij de P.T.T. zijn nummer eerst enige tijd bewaken, omdat hij toch wel wilde weten hoe hij aan die telefoonpiek kwam. Het resultaat was verbluf fend: de overbelasting ontstond door uitgaande gesprekken, door jonge personeelsleden gevoerd waarbij de bioscoop een veelgedraaid nummer was. De jongelui maakten eerst een afspraakje en belden dan de bio scoop... Toen dat eenmaal vast stond, was de extra-lijn niet meer nodig. Telefoon is een prachtige uitvin vinding. Maar het is wel nodig dat er een oordeelkundig gebruik van wordt gemaakt. Niet alleen om dat men met dit apparaat overal on aangediend kan binnendringen voor de journalist soms een voordeel! maar ook omdat overbodigheden in de gesprekken geld kósten. „Maak het kort" is de nieuwe bezuinigings leus van de K.L.M.-verbindingsdienst en men heeft zelfs Willem de Zwij ger er bijgehaald om het personeel tot beknoptheid aan te zetten. In me nig bedrijf zou een dergelijke actie niet misstaan: spreken is zilver, zwij gen maar al te vaak goud! Goud, dat nu in de zakken van de P.T.T. te rechtkomt. 2 is het 100 jaar geleden, dat 5 de bekende Russische schilder 5 Leonid Pasternak te Odessa 5 werd geboren. WMMMMMMAAAMWIMMMAMAMAMAnW Karei Doorman 19 april terug verwacht Van 27 maart tot 2 april j.l. heeft Hr. Ms. vlicgkampschip Karei Door man een niet-officieel bezoek aan Norfolk in de Verenigde Staten van Amerika gebracht, zo heeft de ma rine voorlichtingsdienst meegedeeld. Verscheidene marinemannen hebben van deze gelegenheid gebruikge maakt hun geëmigreerde familieleden tot in de staat New York toe te be zoeken. De „Karei Doorman" heeft nu, over eenkomstig het programma, de terug reis naar Nederland aanvaard. Het schip wordt 19 april in ons land ver wacht.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 1