„Honden-Heinz" koopt honden en katten bijvrachtauto's vol Hl Scherp verwijt aan vermoeide Eichmann Geen Feijenoorders in Nederlands elftal NEW YORK HERALD TRIBUNE OVER NIEUW-GUINEA ZUIDWESTERS BLIJFT BIJ DE LEIDERS DOOR ZEGE OP ELTO FEIJEN00RD-STADI0N BESTAAT VANDAAG VIJFENTWINTIG JAAR 12 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 2'i MAART IS62 GROTE UITVOER NAAR DUITSLAND Nog deze week zal speciale commissie onderzoek beginnen (Van een onzer redacteuren) Dierenvrienden zinnen op middelen om de handel van dieren vooral honden en katten voor vivisecticdoeleinden naar Duitsland een spaak in het wiel te steken. Het betreft hier vooral de handel van de Duitser Heinz Vielen uit het Rijnlanddie de dieren by tientallen of honderden opkoopt en per vrachtauto naar Duitsland brengt, waar hij ze onder meer levert aan labo ratoria en chemische fabrieken. Hy koopt van handelaren en van particu lieren. Zyn markt ligt vooral in het oosten van het land. Maar ook komt hij wel in Rotterdam en Utrecht, waar hij by handelaren langs gaat die voor hem „voorraden" aanleggen; daar gaat alles onopvallend en geruisloos. De vrachtauto rijdt voor en de dieren worden ingeladen. Het moet worden ge zegd: in nette kisten. Op het vervoer valt ook weinig aan te merken, want honden-Heinz is gewiekst. Hij weet heel goed dat de politiemannen en in specteurs van de dierenbescherming nauwlettend op hem toezien en graag zouden willen ingrijpen als hij een fout maakt. Er wordt een stille zenuwoorlog ge voerd tegen honden-Heinz. Hij wordt zo op de vingers gekeken, dat hij er nerveus van zou moeten worden. Maar honden-Heinz weet zijn gevoe lens uit te schakelen. Voor hem is een dikke portefeuille voornamer dan een warm hart. Onlangs is hy wel even uit zijn slof geschoten toen hy, zoals we toen hebben bericht, een klap in het gezicht kreeg van me vrouw Louisê Polak-Moor, die de aandacht van de autoriteiten wilde vestigen op de ergerlijke handel van Vieten. Maar de woede van de Duitse handelaar heeft er tot dusverre nog niet toe geleid, dat hij aangifte van deze mishandeling heeft gedaan, om dat hij liever geen aandacht op zyn figuur ziet gevestigd. Poes zoek Mevrouw Polak ging zich met een en ander bemoeien toen zjj vorige week haar poes vermiste en kwam al speu rende achter de naam en het adres van Vieten. Daarmee is trouwens niet be wezen dat bij zijn aankoop ookde kat van mevrouw Polak uit Boekelo was. Mevrouw Polak is de echtgenote van prof. Frederik Polak, die als eco nomisch expert behoort tot de direc tie van de textielfabrieken N. J. Men- ko N.V. Moeilijke oplossing Van de directeur van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Die ren, de heer G. Nieuwenhuijsen, en diens hoofdinspecteur, de heer K. Visser, beiden te Den Haag woonach tig, vernamen we clat het zeer moei lijk is een oplossing voor de proble men te vinden. Hoewel de nieuwe dierenwet in werking is getreden, is de handel in dieren (onverschillig of dit paarden, koeien en ander vee, dan wel honden of katten betreft) nog niet geregeld. Het wachten is op een koninklijk besluit. Er is door het mi nisterie van onderwijs, kunsten en wetenschappen nu wel een commissie gevormd om na te gaan welke maat regelen er ten aanzien van de regle mentering voor de handel in dieren dienen te worden getroffen, maar het heeft lang geduurd voor die commis sie er was. Zeer binnenkort, vermoedelijk de ze week, zal de commissie haar werk beginnen. Ook de dierenbe scherming heeft er vertegenwoor digers in, zoals de heer Visser. Hoewel hy uitermate deskundig is ziet hy in het probleem „honden- Heinz" geen gat. Onder allé maat regelen die in dit verband zouden worden getroffen, zouden de bona- Stijgende omzet Ruys De geldonizetten over de eerste drie maanden van 1962 zyn 15 pet hoger dan in dezelfde periode 1961, de stand van de orderportefeuille is goed tot zeer goed, vrijwel de gehele voorraad, met uitzondering van papier, is voor verkocht. Aldus heeft de directie van A. E. Ruys, Haarlem N.V. in de jaarverga dering medegedeeld. In april 1961 zijn de cellofaanprijzen wederom ver- laegd, maar nu met 10 pet; ten op zichte van het prijsniveau per 1 januari 1961 is de plasticprijs per ul timo 1961 met 30 pet afgebrokkeld. Sinds het begin van 1962 zijn do grondstoffenprljzen weer met 5 pet gestegen. fide handelaren lyden. De uitvoe ring van het toezicht op de nale ving van de wet is gedelegeerd aau de colleges van b. én w. der gemeenten, waardoor het „zoveel hoofden zoveel zinnen" opgeld doet. Ook al zullen er wel enkele bindende voorschriften worden gevonden, hon den-Heinz kan niet gepakt worden op voorschriften ten aanzien van de inrichting van zijn bedrijf. De Duitse dierenbescherming meent, dat Vlieten zijn bedrijf in Duitsland zeer goed voor elkaar heeft. De dieren worden goed gehuisvest en gevoed. Vieten ziet alles louter commercieel. Hij wil geld zien. De Nederlandse die renbescherming heeft hieraan toege voegd, dat het eigenlijk veel erger is dat Nederlanders hun huisdieren ver kopen, zonder dat het hun verder wat kan schelen wat er met de dieren ge beurt. Er wordt beweerd dat veel van de aangeboden dieren van diefstal af komstig zouden zijn. Dat is niet be wezen. Er zullen wel gestolen dieren worden verhandeld, mnar dat er in het oosten van het land veel honden en katten spoorloos verdwijnen moet waar schijnlijk mede op rekening worden geschoven van het feit, dat de nieuwe dierenbeschermingswet, zoals bij mi nisteriële beschikking geïnterpreteerd aan jachtopzieners de mogelijkheid heeft gegeven iu de jachtterreinen straffeloos honden en katten dood te schieten. Er moeten op die manier duizenden dieren zijn verdwenen, waar geen haan naar kraait. Elfjarige jongen schiet dronken vader dood Een elfjarige jongen heeft, zondag middag j.l. in het naby Galais ge legen Lens zjjn dronken varier met een revolverschot gedood. De man was beschonken thuis geko men en htj had, zoals hij reeds vaak eerder had gedaan, de jongen gesla gen, omdat hjj vond dat deze hem niet vlug genoeg had gehoorzaamd. Daarna had hij zijn vrouw en alle drie de kinderen met de dood be dreigd. De jongen was bang geworden. Hij had zijn twee jongere broertjes de straat opgestuurd, waarna hij in een vertrek een revolver was gaan zoe ken. Hy vond deze en keerde daarop naar de huiskamer terug. Hij schoot op zyn vader, die op dat ogenblik met de rug naar hem toestond. De man werd dodelyk gewond. De elfjarige zocht daarop zyn broer tjes op en nam ze mee naar een in de nabijheid wonende oom, aan wie hij het drama vertelde. m HOE? uw fietsenhandelaar vertelt het u! „KREMLIN STUURT WAPENS" „Situatie gevaarlijker dan ooit tevoren" De New York Herald Tribune schryft maandag in een hoofdartikel dat de geheime voorbespreking tus sen Indonesië en Nederland inzake de kwestie Nieuw-Gulnca „de twee landen niet dichter naar een vreed zame oplossing heeft gevoerd, liever gezégd, de vrede in het gebied van ae Stille Oceaan blykt meer dan ooit tevoren in gevaar te verkeren." „Dit schtfnt dus het netto resultaat te zjjn van de „brave" Amerikaanse bemiddelingspogingen", aldus de He rald Tribune. „Het Kremlin heeft de Indonesische aanspraken op het omstreden gebied eenvoudig onderschreven en wapenen naar Djakarta gestuurd. In ruil hier voor heeft president Sockarno 'n met Russische hulp gebouwd ziekenhuis een „symbool, niet alleen van mense lijkheid, maar ook van vriendschap" genoemd en een recent verdrag met de Verenigde Staten voor voed- sellevcranties ter waarde van byna 100 miljoen dollar zonder commen taar gelaten, terwijl de economische situatie in Indonesië dermate slecht is dat voedsel en handel voor 's lands bewindslieden hoogst belangrijko za ken zyn." Oorlogschaos Het voorbeeld van Cuba heeft, ge leerd dat economische waarden weinig betekenen voor landen waar wordt verteld, dat zy liet oog moeten gericht houden op zaken KORFBAL Swift II versloeg Zeelandia met 5-1 In de eerste klas van de competitie van de Zeeuwse Korfbalbond kan de overwinning van Swift II op Zeelan dia I normaal worden genoemd, al hebben de Swiftianen er hard voor moeten vechten (5-1). Zuidwesters I- Elto I was een uiterst sportlef duel, waarby de bezoekers niet veel voor de Souburgers onder deden. Ze na men zelfs driemaal de leiding 2-0, 3-2 en 4-3, met welke laatste stand de rust aanbrak. Zuidwesters I liep door enkele fraaie doelpunten uit tot 6-4. Ello I kreeg goede kans om gelijk te komen, maar het zat niet mee. By deze stand mis ten de Elto-spelers zelfs drie straf- worpen. Het werd uiteindeiyk toch een 7-4 zege voor de groen-zwarten, die daarmee de strijd aan de kop vol houden. In 2A wonnen Togo II en Ondo I weer, maar de ploeg uit St.-Laurens moest alles op alles zetten om K.V.L. Van de zijde van Feijenoord voegt men eraan toe, dat de spelers I. Pie- ters Graafland, Veldhoen, Kreyer- er tenslotte onder te houden. Dit biykt ook wel uit de krappe 6-5 zege. Ook Vedo I bood hardnekkig verzet, maar kon toch de Togo n-zege niet verhinderen (1-3). Animo II won vol gens de verwachtingen van Stormvo gels I. Het werd 5-1 voor de zebra's. In 2B kan Luctor I zo langzamer hand de kampioensvlag wel ge reed maken. Ditmaal werd Olym- pia hot slachtoffer on nog we! met dubbele cijfers (12-0). Ook Blauw Wit I scoorde er lustig op los ,„a3t Van d,,r' Gljp, Bergholtz, tegen Vlos II: 12-1. Volharding Bouwmeester om «ié liet liier gaal. won ran het bezoekende W.K.V. j bovendien hel motief aanvoeren? dot In 3A was Ondo IU zelfs voor Vcdo II te sterk. Van Vedo II valt dit wel bijzonder tegen, temeer omdat de 7-1 nederlaag overduide- lyk ls. Atlas won thuis met 8-3 van Dos '55. In 3B speelden Vopo en Blauw Wit II tegen elkaar gelijk (1-1). waarbij de laatste ploeg wel het meest gebaat Is. Togo IV bleef ten slotte mot één waarin prestige en nationalisti sche gevoelens een tol spelen." „Maar de rekening voor het zich ten koste van de nationale wel vaart overgeven aan strijdlustige gevoelens wordt altyd weer gepre senteerd. Indonesië kan nog terug keren op zyn weg naar oorlogs- cliaos." „Amerika kan zyn vriendschappeiy- ken gevoelens voor Indonesië het beste tot uitdrukking brengen door het land er met nadruk op te wijzen dat de feiten onder ogen moeten wor den gezien", aldus de New York He rald Tribune. BELASTENDE DOCUMENTEN „Hij nam geen recht mee naar Argentinië" Het opperste Israëlische gerechtshof heeft de behandeling van Eiehmanns beroep tegen het door een districts hof over hem geveld doodvonnis maandagmorgen onderbroken. Volgens een woordvoerder van het openbaar ministerie zal aanklager Gideon Hausner zijn repliek op Bet door Eiehmanns Westduitse verdedi ger dr. Servatius ingebrachte beroep dinsdag afsluiten. Eichmann vertoonde maandag zicht baar tekenen van vermoeidheid en spanning. Hij keek vooral gespannen toen zyn raadsman Servatius hem twee documenten overhandigde, waarin de getuigenis was opgenomen van zyn vroegere superieur Miiller, luidende, dat Eichmann de volstrekte alleenheerschappij had gehad over de vernietigingsacties tegen het joodse volk. Hausner las gedeelten uit de tekst van verscheidene documenten voor, en steeds weer kwam de zinsnede Eichmann leider van het departe ment voor de finale oplossing van het jodenvraagstuk terug. Hausner verklaarde dat het „alge meen bekend" was dat Eichmann vrije toegang had tot gestapochefs Heydrich en Kaltenbrünner. Zijn meerderen beschouwden hem als bij zonder geschikt voor zijn werk. Vooral met Heydrich kon Eicb. K.P.M. onveranderd (8) dividend De N.V. KoninkUjkc Paketvaart- Maatschappij deelt mede dat aan de op 7 mei gehouden jaarlijkse alge mene vergadering van aandeelhou ders zal worden voorgesteld over het boekjaar 1961 een dividend van 8 (onv.) in contanten uit te keren. De uitkering op de winstbewijzen zal be dragen f 153,60 minus 15 dividend belasting. BEDANKJE NAAR K.N.V.B. Gekwetst door kritiek van radio en pers Zowel het Nederlands elftal als de ploeg van Jong Oranje (spe lers onder 23 jaar) zullen het komende weekeinde zon der Feijenoord-spelers tegen de Belgen uitkomen. Feijenoord- voorzitter Kieboom en trainer Fuchs hebben de KNVB mede gedeeld. dat de Feijenoord-spe lers, die kandidaat zijn voor het Nederlands elftal en voor het team van Jong Oranje, zich zo gekwetst gevoelen door de kri tiek van pers en radio, dat zij er de voorkeur aan geven niet te worden opgesteld voor de wedstrijden van zaterdag en zondag a.s. punt verschil de meerdere van Tjoba (2-1). dat /.ij zich uitsluitend willen inzetten Voor liet eigen elftal om de lands titel te behouden. Het bestuur van Feijenoord zegt deze gang van zaken te betreuren. De KNVB heeft thans besloten de Feyenoord-spelers voor verkie zing uit te sluiten. Men wenst al leen met goedwillende spelers, f lie er een eer in stellen voor hun land te mogen uitkomen, de strijd tegen de Belgen aan te binden. mann het bijzonder goed vinden, omdat zij beiden uiterst toegewij de nationaal-socialisten waren. Hausner verklaarde dat Eieh manns leven geheel werd gevuld door zijn geloof in het nazidom. Hausner verklaarde dat Eichmann niet het recht had om te vêrzoeken door een Duits hof te worden be recht. „In de internationale wetten staat niets over een recht dat hij met zich meenam toen hy naar Argen tinië vluchtte om daar onder een valse naam te leven", zo zei hy. In het AVRO-TV-Programma „Mu- ziek Mozaïek" vroeg Willem Days aandacht voor de muzikale smaak van de bejaarden. In het bejaarden huis „Amstelhof" in Amsterdam, confronteerde de heer Dnys de bewo ners met, klassieke, populaire en jazz muziek. Foto: Willem Duys in ge sprek met de dames H. L. van der Vliet flinks) en C. van den Dolder- Hoving. TRISTAN DA CÜNHA BLIJFT ONBEWOONBAAR De vulkaan die de 200 bewoners van Tristan da Cunlia vorig jaar dwong hun eiland te verlaten, is bijna uitge doofd. Maar andere vulkanische ke gels voorspellen nieuwe uitbarstingen, dit staat in een rapport van een ex peditie van de „Royal Society". Dit rapport lijkt de droom van de vluchtelingen dat zy ooit uit Engeland naar het eiland zouden terugkeren, te vernietigen. DE „KUIP" VAN ROTTERDAM Kosten bedroegen ruim een miljoen gulden Na het bedanken van de Feyenoord- spelers heeft bondscoach Elek Schwartz voor de centrale trainin gen, die vandaag en donderdag a.s. in De Vliert in Den Bosch worden ge houden als voorbereiding voor Ne derlandBelgië de volgende vyftlen spelers aangewezen Doel: Lagarde (DHC) en Conrad (Blauw Wit) Backs: Kuys (N.A.C.), Ouderland (Ajax) en Wiersma (P.S. V.). Midden: Brusselers (PSV). Muller (Ajax), Pronk (Ajax) en Villerlus (ADO). Voor: Van der Linden (DOS), Henk Groot. Keizer, Petersen, Prins en Swart (allen Ajax). Voor de centrale training van Jong Oranje zijn uitgenodigd: Van der Merwe (N.A.C.), Van Leeu wen (Sparta), De Groot (G.V.A.V.), Pctterson (Blauw Wit), komijn (S. V.V.), Borghuis (G.V.A.V.), Lazo- roms (N.A.C.). Sschrijvers (N.A.C.), Van Wijk (Volewijckers), Heynen (V.V.V.), Niehaus (Go Ahead), Pelk (Volendam). Theunissen (D.O.S.), Visschers (N.A.C.), on De Vries (Sparta). Naar verluidt zou de ontstemdheid van de Feyenoorders een geheel an dere oorzaak hebben, dan de kritiek van pers en radio. Aan het bedanken van de Feijenoorders ligt hoogst waarschijnlijk ten grondslag, dat Elek Schwartz zich misnoegd heeft getoond over het optreden van ver scheidene spelers in de oefenwedstrijd tegen London Combination. Hy zou enkelen van deze spelers niet hebben willen opstellen voor de stryd tegen de Belgen. De Feijenoorders zouden zich dan uit solidariteltsovcrwegin- gen niet meer beschikbaar hebben gesteld, zo meldt hel Algemeen Han delsblad. Er zy» twee stadions in ons land, waar we byzonder trots op kun nen zijn. Het. „Olympisch Stadion" in Amsterdam en de „kuip" in Rotterdam, die vandaag, 27 maart, precies 25 jaar geleden feestelijk door de kamerheer van H.M. dc Koningin, jhr. mr. dr. J. H. de Beaufort in dienst wterd gesteld van de sport. Het trotse bouwwerk van archi tect Wils, die ook het Olympisch Stadion had gebouwd, bracht meer sfeer in de Rotterdamse voetbal geschiedenis, die tot dan toe zich alleen maar had afgespeeld rond het beroemde kasteel van Span gen, het home van Rotterdams oudste club Sparta. De kosten, ruim een miljoen gul den (als het stadion nu moest worden gebouwd, zou het onge veer tienmaal zo duur komen) de den de initiatiefnemers knipperen met de ogen. Het Feyenoordbe- stuur telde echter een voorzitter Van Zandvliet, die nergens voor terugdeinsde. Zijn club moest groot gemaakt worden, zijn club moest een stadion hebben. Als de tegenwoordige directeur, de heer Bas van Krimpen (opvol ger sinds 1 december 1946 van wijlen de heer J. Hylkema) daar over vertelt, die eerste t.yd weer in de herinnering terugroept, glinstert bewondering in zyn ogen. Jaarvergadering Robeco Het vermogen van het Rotterdanisch beleggingsconsortlum N.V. (Robeco) heeft een bedrag van een miljard gul den overschreden. Deze mededeling deed gisteren de president-commis saris, de heer L. w. E. Rauwenhoff, in de jaarvergadering, die lange tijd werd beheerst door de bespreking van enkele fiscaal-technische aspec ten, o.m. ten aanzien van een over boeking van 15 miljoen gulden van de agio-reserve naar de büzondere reserve, welke geschiedde op verzoek van de fiscus. De directeur, mr. E. A. Brouwer, verklaarde in dit verband dat de fis cus het systeem van winstbeoordeiing enigszins heeft gewijzigd. Dc plaatsing van aandelen in het bui tenland houdt voor de Nederlandse aandeelhouders geen gevaar in voor „overrompeling" door buitenlandse beleggers. „De buitenlandse aanval moet wel zeer groot zyn, wil dat ge beuren", zei de neer Rauwenhoff. Het bestuur heeft bovendien een goed in zicht waar de aandelen zich bevin den. Over de beleggingspolitiek zei mr. Brouwer dat aandelen lijnseheep- vaortmaatschappijen zijn verkocht, omdat de directie er niet van over tuigd is, dat de winsten in deze tak in de komende jaren zullen toenemen. Robeco heeft op het ogenblik voor keur voor andere groepen en maat schappijen Wel bleven aandelen ge combineerde scheepvaartmaatschap pijen in bezit Dc gerealiseerde koers winsten werden, zoals bij Robeco ge bruikelijk, overgeboekt naar de koersverschïllenreserve. Hij gewaagt van de aanvankelijk geringe medewerking van het Rotterdamse gemeentebestuur, van het doorzetten van mannen als Van Zandvliet. Kees van Has selt en tenslotte het fiat van de gemeente in november 1934. Eerste paal Iu september 19S5 sloeg Fuck Tan Heel (ééu van de bekendste inter nationals uit de tijd van wijlen Karei Lotsy) de eerste paal de drassige grond in en tegelijk be gonnen de Nedcrlandsche. Spoor wegen aan de bouw van een sta tion. Zo voorspoedig ging het niet de bouw van liet machtige stadion, dat op 27 maart 1937 de plechtige opening kon worden verricht. Vanaf dat moment is de volksolub Feyenoord „een grote club gewor den". Steeds groter werd de trek over de Maas naar Rotterdam - Zuid. steeds voller de tribunes, ook bij gewone competitiewed strijden. Er kwamen nieuwe hoogtepunten. Op 27 november 1957 werd de nieuwe verlichting in gebruik ge nomen. Degenen die dit heuglyke feit hebben meegemaakt, zullen het niet gauw vergeten. Overal op de tribunes werden lucifers en aanstekers aangestoken, de lich ten in de stadiorigebouwen werden gedoofd en toen plotseling was daar een stroom van licht, uit de vier lichtmasten, hoog boven de tribunes uittorenend, over het veld. Er zijn reeds meer dan 17 miljoen toeschouwers de tourni- quëtten gepasseerd. Er zijn 350 man in dienst van het stadion Feyenoord en er zijn reeds 24 in terlands gespeeld Als er een stadion is, dat zijn waarde voor de sport bewezen heeft, dan is het wel Feijenoord, en dan te denken, dat de Duitsers in de oorloesiaren niet serieuze plannen rondliepen het hele sta dion maar te slopen. Gelukkig kon dit worden voorkomen Gunstig resultaat nij in 1961 Het klimaat waarin de N.V. Levens verzekeringmaatschappij Nillmij te Den Haag in liet afgelopen jaar heeft kunnen werken, was gunstig voor een voortgezette, voorspoedige ont wikkeling. De loonronden, die in 1960 hebben ge leid tot verhoging van collectief ver zekerde pensioenen en daarmede hebben bijgedragen tot het bereiken van recordbedragen aan nieuwe ver zekeringen, zyn in 1961 achterwege gebleven. Desondanks was het be drag aan nieuwe verzekeringen, dat in 1961 tot stand kwam in totaal 322 miljoen weer belangrijk ho- ger dan dat van 1960 285 miljoen) Het verzekerde bedrag steeg in 1961 van 1852 lol f 2047 miljoen. Zowel bij de individuele als bij iic collectie- vc verzekeringen werd de produktie van 1960 overtroffen. Het winstsaldo over 1961 bedraagt 6.453.492,04 (1960: 4.858.449.20). Aan de algemene vergadering van aandeelhouders zaJ worden voorge steld een onveranderd dividend van 15 procent over het verhoogde kaïn- taal vast te stellen en een eveneens onveranderd dividend van 2 procent over hel niet-gestorte kapitaai.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 8