Interesse voor rundveehouderij in Zeeland nam in 1961 toe VOLLEYBAL „VOLKSONDERWIJS" ZEELAND OP CONTACTDAG IN OOSTBURG UITGETREDEN P.V.D.A.-LID WIL ZETEL NIET AFSTAAN ILLUSIE OP BETER OVERLEG OVER VEER ZIJPE-A. J. POLDER Waar zijn onze schepen? JU PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 27 MAART 1962 BELANGSTELLING VOOR RUNDVEEHOUDERIJ Aantal landbouwpaarden liep vorig jaar met 11.3 procent terug ln het afgelopen jaar nam de belangstelling voor de rundveehouderij in het Zeeuwse bedrijfsverband toe, aldus wordt meegedeeld in het verslag over 1961 van de rijksveeteelt- en /.uivelvoorlichtingsdienst. Op de gemengde bedrijven bestaat een sterker wordende neiging tot specialisatie en toepas sing van arbeidsbesparende bedrijfsmethoden op grotere produktie-eenhe- den. Dit geldt zowel voor de rundveehouderij op de kleinere gemengde be drijven (waar uit bedrijfseconomische overwegingen melkvee aanwezig is), als voor de grotere met veehouderij gecombineerde akkerbouwbedrijven waar men de keus heeft tussen melk- of vleesvee. Een viertal verschynse- len, dat wijst op een structurele verandering in de bedrijfsvoering, is steeds duidelijker merkbaar: in eind december lot 7400 in de cember 1961. een afneming dus van 11.3 procent tegen 10 procent in 1960. Het aantal paardenbedrij- ven daalde van 3895 tot 3667. Het aantal gefokte veulens nam in wat mindere mate af. De hoge slacht- waarde had hierop een gunstige in vloed. Het aantal jonge paarden van 1 tot 3 jaar liet echter weer een be denkelijke achteruitgang zien. name lijk van 1045 tot 731. hetgeen bete kent, dat steeds minder jonge paar den voor het landbouww'erk worden ingespannen. De paardenstapel van 3 jaar en ouder verminderde met 204 tof 5880 stuks. Op veel bedrijven is geen span paarden meer aanwezig. Schapen De schapenhouderij concentreert zich de laatste jaren op een kleiner aan tal bedrijven. Hierbij is een verschui ving waar te nemen van meer scha pen per bedrijf, welk verschijnsel zich in 1961 ■voortzette. Meer en meer wordt daarbij overgegaan op scha penhouderij in percelen en op dijken, die afgerasterd zijn. a: Vermindering van hel aantal alc- kerbouwbedrijven. dat rundveehoude rij toepast! volgens de december-in- ventarisaties van 1960 en 1961 wer den er respectievelijk 6051 en 5961 rundveebedrijven geregistreerd) b: Bij een ongeveer gelijk blijvende rundveebezetting van ruim 92.000 stuks in 1961 betekent dit enige uit breiding van de rundveehouderij per bedrijf Een zodanige toename van de melk veehouderij tekent zich op de ge mengde bedrijven af. dat de nog voortgaande vermindering van melk vee op akkerbouwbedrijven meer dan geheel wordt opgevangen. De totale melkveestapel in Zeelanti steeg in 1961 met ongeveer 750 tot rond 20.300 stuks. d; De voor de mesterij bestemde rundveestapel lag in december 1961 met ruim 36.000 stuks nog meer dan 3000 stuks boven die in 1960. De melkproduktie nam over het afgelopen jaar in Zeeland belang rijk toe, hetgeen vooral tot uiting komt in een grotere melkaanvoer aan de zuivelfabrieken (stijging lot 64.2 miljoen kilo). V ar kens houd er ij In de varkenshouderij traden in de loop van 1961 belangrijke wijzigingen op. De vermindering van het aantal varkenshouders bij de meitelling (dit in vergelijking met de tellingen iu I960) wijzigde zich in een toeneming van meer dan 500 bedrijven bij de de- ceniber-telling. Dit ging gepaard met een uitbreiding van de varkensstapel met ongeveer 5000 stuks. Het gemiddelde aantal varkens per bedrijf steeg van 5.4 tot 5.9, respec tievelijk in mei en december. Het aantal voor de mesterij opgelegde biggen nam in de tweede helft van het jaar met ongeveer 3000 stuks toe. terwijl daarnaast de fokzeugenstapel met bijna 600 stuks toenam. Daarbij vormden de gunstige biggenprijzen gedurende de eerste negen maanden een stimulans voor de fokkerij. Hoe wel Zeeland vrij bleef van het in no vember in ons land opgetreden mond- en klauwzeer, waren de ge volgen hiervan gedurende de laatste maanden van het jaar nadelig. Paarden De voortgaande motorisatïe en mechanisatie van de Zeeuwse landbouw had ook in 1961 een be duidende vermindering van het aantal landbouwpaarden tot ge volg. In de loop van het jaar liep het aantal paarden terug van 8340 In vergelijking met 1960 verminderde het aantal schapen met 9 procent en het aantal schapenhouders met 12 procent. Het totaal aantal schapen op in totaal 662 bedrijven bedroeg bij de mei-telling 10.940 stuks, dat is gemiddeld 17 schapen en lammeren per bedrijf. De melkschapenhouderij op Walcheren is nog slechts van heel geringe betekenis. Geiten De geïtenfokkerïj steunt nog op een kleine kern van liefhebbers. De ge ringer wordende bezetting met gei tenhouders stelt grote problemen aan de instandhouding van de plaatselijke fokverenigingen en in het bijzonder aan de bokhouderijen. Voorts wordt opgemerkt in het ver slag, dat de georganiseerde fokkerij zich in het afgelopen jaar gunstig ontwikkelde. De geleidelijke uitbrei ding van de KI zette zich, gezien over de gehele provincie, ook in 1961 voor: het aantal leden van de zes verenigin gen steeg van 2591 tot 2605, het aan tal geïnsemineerde runderen nam met 702 toe tot 12.850. Naast de algemene beschouwingen over de ontwikkeling van de veehou derij vermeldt het verslag zoals ge woonlijk een groot aantal bijzonder heden over de rundveefokkerij, de rundveekeuringen en afstammelin- genonderzoek, de veevoeding enz., de melkwinning, de zuivelorganisa- tie de streekverbeteringen, het onder wijs plus de voorlichting. Aanbesteding verbetering wegen ,,'t Vrije van Sluis" Het Waterschap 't Vrije van Sluis heeft maandagmiddag in hotel „De Eenhoorn" te Oostburg aanbesteed de verbetering van diverse wegen in West Zeeuwsch-Vlaanderen tot een totale lengte van ruim 14 km. De werken waren onderverdeeld in 4 bestekken, genummerd 2 tot en met 5. Er werd als volgt, ingeschreven: Fa. De Ruijsscher Zn., Biervliet, bestek no. 2 131.000, 3. 147.900, 4. f 164.000, 5. 120.330: J. de Oude, Biervliet, 2. f 130.000. 3. 146.900, 4. 149.820, 5. 125.200; E.L.K., Ge leen. 2. 128.000, 3. 138.500. 4. 157.600, 5. 121.850; Th. P. Cam- bïer, Breskens, 2. 127.000, 4. 162.200; Aannemingsbedrijf „Zee land" N.V., Middelburg, 2. 126.000, 3. 149.000. Fa. M. P. Hol, Hulst, 2. 119.000. 3. 137.390: Gebr. Lucas- se, Kloosterzande. 2. 117.800, 5. 121.700. Fa. A. Jansen Vos. Wa terlandkerkje, 2. 117.122. 3. f 144.000. 4. 156.800. 5. 124.400; Fa. J. van 't Verlaat Zn.. Hardinx- veld-Giessendavn, 3. 147.400, 4. 162.900; Fa. Wed. Toussaïnt Zn., Cadzand, 3. 141.980, 4. 154.700; Gebr. Geldof, Serooskerke (W.), 4. 160.000. De gunning is aangehou den. In de hoofdklas zuid van de Neder landse Volleybal Bond verloren de dames van E.V.V.C. in een fantasie loze wedstrijd met 30 van R.H.B.S. uit Breda. De eerste set leek een Vlissingse overwinning te worden, maar het technisch betere R.H.B.S. won de set met 1513. Ook in de tweede set konden time-outs en spe lerswisseling geen redding brengen (1215). De laatste set werd weer 1513 voor R.H.B.S., dat door deze overwinning Tornado wat vaster op de laatste plaats heeft gedrukt. De heren van Marathon verloren in de overgangsklas heren A de uitwed strijd van E.G.V.C. met 31. Dc stand Is hier: Matador 1321. E.G.V.C. 32—15. S.M.W. 12—13, Rapid 12—13. M.O.C. 13—12, Mara- ihon 13—11. A.M.V.J. 11—9 en Cas- caduB 126. „KEN UW VERANTWOORDELIJKHEID" Toespraak hoofdbestuurslid P. van Thuijl over situatie Op een contactdag in liet „Ledelthea- ter" te Oostburg hebben zaterdag de Zeeuwse leden van de Vereniging „Volksonderwijs" geluisterd naar een toespraak van de heer P. van Thuijl, hoofdbestuurslid en oud-algemeen secretaris, over het onderwerp „Ken uw verantwoordelijkheid", een dui delijk en scherp gesteld overzicht van de huidige situatie bij het openbaar onderwijs. Om te beginnen signaleerde spre ker dat het bijzonder onderwijs in de aanval is en dat er twee moge lijkheden zijn om daaraan het hoofd te bieden: 1. de openbare school een staatskarakter; 2. een sterk dynamische ontwikkeling. „De ouders dienen zich duidelijk voor ogen te stellen, dat de openbare school geen zuil is, maar een alge meen instituut, voor iedereen toegan kelijk. Kinderen moeten niet alleen samen spelen, maar later ook samen weten te werken". De heer Van Thuijl keerde zich fel tegen onwaardige aanvallen op het openbaar onderwijs, maar stelde daar nadrukkelijk tegenover dat „Volksonderwijs" geen strijdleuze wil voeren. Integendeel. Spreker haalde een uitspraak aan van de christen- pedagoog Jan Lighthart: „De gehele opvoeding is een kwestie van liefde, geduld en vrijheid". De heer Van Thuijl wilde niet alleen de vorige en huidige regering verant woordelijk stellen voor de, wat hij noemde, in velerlei opzicht catastro fale toestanden op onderwijsgebied „ook wij zijn verantwoordelijk", zo stelde hij. Spr. had daarbij de scho lenbouw en het verbeteren van oude scholen op het oog. Hij liet er tegen over het Zeeuwse gehoor van „Volks onderwijs" geen twijfel over beslaan, dat er veel scholen zijn gebouwd, maar nog steeds niet genoeg. Er zijn veel zalen gebouwd, maar weinig gymnastieklokalen: er zijn 2500 gymnastiekzalen te kort. per jaar worden er zestig gebouwd. Met elkaar Over liet tekort aan onderwijzers merkte dc lieer Van Thuijl op: „Acht duizend plaatsen worden vervuld door gehuwde vrouwen en gepensio neerden. Daarnaast waren er dit voorjaar nog 800 vacatures. De leer- lingensehaal is iu wezen slechter dan in 1878. Vele jaren is beloofd, dat deze verminderd zou worden. Eind- streefdatuin 1960. Nu moet het weer duren tot 1963". De heer Van Thuijl bracht in deze vergadering daarom nadrukkelijk naar voren, dat iedere Nederlander doordrongen moet zijn van de schreeuwende behoeften, bij het on derwijs. „Volksonderwijs" telt S40 af delingen met in totaal 150.000 leden. Er is een beroep op hen gedaan met eikaar de strijd met kracht, maar op een behoorlijk niveau te voeren en het Nederlandse volk ervan te over tuigen offers te brengen voor een goed onderwijsstelsel voor ieder kind. Atletiekwedstrijden op Vlissingse sintelbaan Op maandag 23 april tweede paas dag en op zaterdag 12 mei houdt de Vlissingse sportvereniging Mara thon op de sintelbaan aan de Basken- burgweg regionale atletiekwedstrij den. Op tweede paasdag staan drie kampioenschappen van Zeeland op het spel: de 4x80 meter jongens B., de 4 x 100 meter jongens A. en de l x 200 meter heren. Voor de wedstrijden op 12 mei is de inzet het Zeeuws kampioenschap 4x 300 meter jongens A. en de 4 x 100 meter heren. Verder staan er voor beide data wedstrijden op het pro gramma voor meisjes A., .B., C. en D., voor de jongens A., B., C. en D. voor de dames en de heren. Collecte De extra collecte in de Nederlands hervormde kerk te Serooskerke <Sch.), die is gehouden tijdens de bidstond voor het gewas en de ar beid, heeft 74,44 opgebracht. Het eerste passagiersschij.ter we reld, dat door kernenergie wordt voortgedreven. Het Am&rikaanse kernschip Savannah", maakt, een proeftocht op de Atlantische Oceaan, waarbij het gebruik maakt van zijn atoomkracht. Op de foto ziet men het schip bij het verlaten van het inspec tiedok in Yorktoivn. Kader van bouwvakkers vergaderde in Goes Onder voorzitterschap van de heer J. van de Houdt uit Vlissingen werd za terdag in de „Prins van Oranje" te Goes een districtsvergadering voor het kader van de bouwarbeiders ge houden. Met de traditionele vergadervorni van inleiding en discussie was ditmaal gebroken: de vergadering stond in het teken van vrije discussie. Bonds voorzitter, de heer C. Brandsma uit Amsterdam, kreeg hierbij een groot aantal vragen te beantwoorden. Hoofdmoot van het gesprek vormde de nieuwe C.A.O., waarover tot op heden nog geen overeenstemming werd bereikt met de werkgeversor ganisaties en die in feite reeds op 1 maart j.l. in werking had moeten treden. Vooral het van de zijde van de N.A.P.B., één der werkgeversor- lisaties, naar voren gebrachte standpunt betreffende de nieuwe werktijdenregeling wekte grote onte vredenheid. Deze organisatie wenst een werkweek van 40 uren in de maanden november tot en met fe bruari en voor de overige maanden een werktijd van 9 uur en 20 minu ten per dag. Vooral in de bouwvak ken, waar wisseling van werkgever veelvuldig voorkomt, is deze regeling praktisch onuitvoerbaar, zo werd ge steld. De A.N.B. zal zich dan ook sterk tegen deze werktijdverlenging verzetten. Ook het loonpolitieke vraagstuk werd uitvoerig onder de loep genomen. Voorts kwamen nog diverse interne problemen aan de or de. VERKLARING IN RAAD BRESKENS Aanleg van straat in Groede aanbesteed Maandagmorgen werd in het gemeen tehuis te Groede aanbesteed het aan leggen van een straat met bijkomende werken aaji de Oude Menne te Groede. Er werd als volgt ingeschreven: fir ma De Ruijsscher te Biervliet ƒ6385: Leenhouts' aann. bedrijf te Sluis ƒ6450; fa. Mollet te Hoofdplaat ƒ6500; fa. Toussaint te Cadzand ƒ6565; fa. De Oude te Biervliet ƒ6850; aann. bedrijf N.V. Elk te Schoondijke 6900 cn fa. Van de San- de te Breskens ƒ6950. De gunning werd aangehouden. Fractieleider: „Misbruik van democratie" Namens de fractie van de P.v.d.A. heeft de lieer I. J. de Jonge maan dagavond in dc gemeenteraadsverga dering te Breskens een korte verkla ring afgelegd over de consequenties als gevolg van liet uittreden van me vrouw M. M. Niermans-Gossije uit de P.v.d.A. Hoewel mevrouw Nier- mans zelf zowel als de raadsleden J. IV. Carels (lijst Carels) en F. G. N. Goethals (k.v.p.) van mening waren, dat politieke uiteenzettingen niet als gemeentebelangen kannen worden bescliouwd en als zodanig niet in de raad thuishoren, kreeg de lieer De Jonge toch gelegenheid zijn verkla ring af te leggen. „Het uittreden uit de partij is hier niet aan de orde", aldus de P.v.d.A.- woordvoerder. „Onze fractie wil al leen stellen dat zij vanaf heden geen verantwoording meer neemt voor de gezegden en het gedrag van me vrouw Niermans in de raad". Vol gens de heer De Jonge heeft de P.v. d.A.-fractie mevrouw Niermans schriftelijk verzocht haar raadszetel ter beschikking te stéllen. Dat zij daarop tot nu toe niet heeft gereageerd noemde hij „een op grove wijze misbruik maken van de democratie". „Alles wat mevrouw Niermans na vandaag in de raad Breskens zegt is voor haar eigen verantwoording", zo besloot de heer De Jonge. Duidelijk Mevrouw Niermans kwam reeds bij het volgend punt aan het woord. Zij had het b. en w.-college schriftelijk gevraagd na te gaan of de vrijgeko men marechausseekazerne met 2 dienstwoningen dienstbaar kan wor den gemaakt als bejaardentehuis. Volgens burgemeester J. A. Eekhout gaan deze gebouwen over aan de Dienst der domeinen. Aanvankelijk zal daarin tijdelijk onderdak worden verleend aan de gemeentesecretarie, in verband met de verbouwing van het stadhuis. Er is een grote behoef te aan een bejaardentehuis, aldus mevrouw Niermans. Daarop hebt. U al eerder gehamerd, zei wethouder W. C. van der Hooft (P.v.d.A.), die zich afvroeg of mevrouw Niermans met deze vraag andere bedoelingen had. Het is namelijk verkiezingstijd, zo voegde hij eraan toe. Mevrouw Niermans zei daarop, dat het haar C. F. VAN DER PEIJL IN ZIERIKZEE: Verbindingen van en naar Schouwen-Duiveland „We hebben de illusie, dat we met de Nederlandse Spoorwegen als belang rijkste aandeelhouders van de Rotter damse Tramwegmaatschappü in de toekomst beter zullen kunnen onder handelen over voorzieningen op het veer Zjjpe-Anua Jacobapolder dan tot op heden liet geval was". Deze ver onderstelling uitte maandagavond op een vergadering van de Christelijk Historische Unie in Zierikzee de Zeeuwse lijsttrekker van deze partij, de heer C. F. van der Peijl uit Goes. Hij deed dat bij enkele opmerkingen over de verbindingen van en naar Schouwen-Duiveland. Voor de ont wikkeling van het eiland noemde het Tweede-Kamerlid niet alleen de Del ta-dammen als verbindingen van be lang maar ook het veer Zijpe-Anna Jacoba-Polder als contactpunt tussen Schouwen-Duiveland en westelijk Brabant en België. „Er moeten hier belangrijke verbeteringen komen. We hebben weer moed". Sprekend over de gunstige beslissing op de bouw van de Oosterschelde-brug ging de heer Van der Peijl met name in op het aspect, dat Schouwen-Duiveland daarmee een nauwere binding met de rest van de provincie dient te krij gen. „Het eiland moet de mogelijk heid geboden krijgen om zich blijvend op overig Zeeland te oriënteren". In vogelvlucht behandelde dc C.H.U.- lijstaanvoerder een aantal facetten van de landspolitiek en de taken, waarvan de provinciale overheid zich moet kwijten en heeft gekweten. Een beleid van drie jaar op nationaal ni veau nagaande kwam de heer Van der Peijl tot de conclusie dat het ka binet-De Quay geenszins onvrucht baar heeft gewerkt en belangrijke pluspunten heeft geboekt. Nestor chr. geref. predikanten overleden Zondag is in Baarn overleden ds. H. C. Binee, de nestor van de Christe lijk gereformeerde predikanten in Nederland. Ds. Binee zou gisteren 89 jaar zijn geworden. Hij werd 26 maart 3873 in Gouda ge boren en studeerde aan de theologi sche school der christelijk gerefor meerde kerken. In 1907 werd hij pre dikant te Zaandam. Ds. Binee diende voorts de kerken van Groningen en Murmerwoude en kwam in 1927 opnieuw naar Zaan dam. Deze gemeente heeft hij nog zestien jaar gediend; 3 april 1943 ging hij met emeritaat en vestigde zich in Baarn. alleen ging om de behoefte aan een 1 D Bjnee bji herhaiin£r ]ifl van bejaardentehuis. Besloten werd haar i S WJ® .WZv W ÏÏÏM?'68 in hande" tE 8teI*1 XbfeTS? S chrisWk ondePn^s len van b. cn w. i verschillende functies in zijn respec- i tievelijke gemeenten bekleed. Op provinciaal terrein besteedde spreker, op deze openbare verga dering in het hervormd vereni gingsgebouw van Zierikzee voor het gehoor van Schouwse kiezers, vooral aandacht aan het sociaal- culturele klimaat in de provincie. Hij pleitte ervoor, dat de regionale overheid zich naast de industriali satie ook inspant voor de instand houding van het agrarisch bevol kingsdeel. Op hoger peil „Door een verantwoorde subsidiepo litiek dient de provincie ervoor te zorgen, dat bet agrarisch leven op een hoger peil wordt gebracht". Zich bepalend tot het uitgangspunt van de C.H.U., gaf de heer Van der Peijl ten slotte nog een antwoord op een P.v. d.A.-uïtlating dat een christelijk-so- ciaal beleid ook van deze zijde kan worden gevoerd. „Naastenliefde en solidariteit alleen zijn niet voldoende, wij moeten een fundering hebben op de bijbel, die ook in deze tijd fris en modern is". De spreker op deze. verkiezingsbijeen komst werd ingeleid door de voorzit ter van de Statenkring Zierikzee van de C.H.l"., het lid van Provinciale Staten H. IJssel uit Zierikzee. Uitslag laatste dag solistenconcours MARNELLOYO 2 NEDERLAND HEEMSKERK Breskens verheugd over bouw Oosterscheldebrug ■5 Het gemeentebestuur van 5 Breskens is wellicht het eerste, H dat Gedeputeerde Staten een S gelukwens heeft gezonden met 5 de (bijna) toegestemde bouw 5 van de Oosterscheldebrug. Burgemeester J. A. Eekhout vertelde maandagavond aan de verzamelde gemeenteraad, dat 3 het gemeentebestuur aan het 3 college van G.R. een gelukste- 3 legram heeft verzonden, waar- li 3 in het G.S. feliciteert met dit 3 3 Zeeuwse succes. „Daarmee 3 Bl kunt U waarschijnlijk wel in- 3 stemmen", aldus de burgerva- 3 3 der. De raad was het cr roe- 3 rend mee eens. iiniiiiiiiiniiniimir KATSEDIJK 33 LOOSDRECHT 1 MERWEHAVEN AMSTELHOEK I PARKHAVEN J BOVENKERK TJITJALENGKA CALTEX DELFT VLIELAND S4 v Conakry n WONOSOBO 24 300 m O BIESLAND IKRL) De uitslagen van het zaterdag in de Concert- en Gehoorzaal te Middel burg gehouden solistenconcours lui den als volgt: Hoogste ere-afdeling solisten: le pr. W. H. Dingcmanse, E.M.M., Kortgene 70; M. Mallekoote, Euterpe, Hein- kenszand, 75 (met lof); A. van Dam me, Ons Genoegen, Kamperland, 68; Jan den Toonder, Excelsior, Kloetin- ge, 74 (met lof); Wim van Boven, Excelsior, Kloetinge, 79 (met lof); P. J. Mol, Excelsior. 's-Heer-Arends- kerke, 80 (met onderscheiding); Jac. Welleman, E.M.M., Kortgene, 78 (met lof). Ere-afdeling solisten: le prijzen: M. Sanderse. Excelsior, 's-Heer-Arends- kerke, 67; J. Hulszoon, Ons Genoe- fen, Kamperland, 66; Jan Walhout, luterpe, Heinkenszand, 66; J. Kor- suize, 68. Afdeling uitmuntendheid duetten: W. P. van Boven en P. J. Mol 74 (le pr. met lof). Afdeling uitmuntendheid solisten: le prijzen: Rie den Toonder. Excelsior, Kloetinge, 64; C. van Wcele, O.K.K., Borssele, 65: Gerrit den Toonder, Ex celsior. Kloetinge, 71; A. van de Guchte. Euterpe, Heinkenszand. 73 (met lof); Kees Bos, Excelsior. Kloe tinge. 72 (met lof); Rinus den Toon der. Excelsior. Kloetinge, 73 (met lof); 2e prijzen: J. Kolb. Excelsior, 's-Heer-Arendskerke, 63; Jan van de Guchte, Euterpe, Heinkenszand. 61: C. Breure, Rillandia, Rilland, 58; H. Bliek, Excelsior, 's-Heer-Arendsker ke. 60. Eerste afdeling solisten: le prijzen: L. van Velsen, Concordia, Krabbcn- dyke, 64; A. Meloen. Concordia, Krabbendijke, 65; Wim Bazen, Excel sior, Kloetinge, 69; 2e prijzen: C. M. I Simonse, Advendo, Wolphaartsdrjk, 57; L. Walhout. O.K.K., Borssele, è3; Jac. Verstraatte, Excelsior, Kloetin ge, 62. Tweede afdeling solisten; le prijzen: Johan Geluk, Oefening en Uitspan ning, Kattendijke. 65; M. Geus, Euterpe. Heinkenszand. 65; M. Ver sluis, Ons Genoegen, Kamperland. 64; Kees Nouse. Excelsior, Kloetinge. 68: Han Cabboort. Oefening en Uitspan ning, Kattendijke. 64: L. Koeman, Vooruit, Waarde, 64: Jan den Toon der, Excelsior, Kloetinge, 68; 2e prij zen: A. D. Fortuin, Wilhelmina, Co- lijnsplaat, 58; Jacobus Dagevos, O.K. K., Wemeldinge, 61; B. W. Geijs, O. K.K., Borssele, 59; S. Wagenaar, O. K.K., Borssele. 62; W. Constant, Euterpe, Heinkenszand, 60: J. P. Augustijn, Apollo, Wissenkerke. 60. Derde afdeling duetten: 2e prijs: M. Geus en G. Harinck, Euterpe, Hein kenszand. Derde afdeling solisten: le prijzen: Nellie Huissoon, Wilhelmina, Colijns- plaat, 66; C. Meulpolder. Euterpe, Heinkenszand, 64; 2e prijzen: Wim Geijs, O.K.K., Borssele, 59; Koos van don Berge. Apollo. Wissenkerke, 60: C. de Smidt. O.K.K.. Borssele, 60; Rinus Boone. Wilhelmina. Colijns- plaat. 58: K. Begthel. Ons Genoegen, Kamperland, 62; W. C. A. Wagenaar, O.K.K., Borssele, 56; J. Smit, E.MJV1., Kortgene. 62; L. Begthel, Ons Ge noegen, Kamperland, 60; B. Schipper, Advendo Wolpbaartsdiik, 58; Marij- Iccde Looff, Ê.M.M., Kortgene, A. Meeuwse, Advendo, Wolphaarts- dijk, 58; Marijke Moelker, Ons 'o- nocgen, Nisse, 57; 3e prijs: H. Meul- blok, Euterpe. Heinkenszand, 50. De solisten uit de Bevelanden werden begeleid door de pianist W. Hart- hoom uit Goes.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 6