BILT Bruinisser gereformeerde kerk wordt grondig opgeknapt P.Z.C.-VERKIEZINGSDIENST 3.mn olijfje Zecuwst1 iilniiifiak STRIJD TUSSEN N.V.V. EN P.S.P. OP VERKIEZINGSFRONT SAS VAN GENT GAAT DOKTER J. H. B. PUYLAERT HULDIGEN VERWACHT... PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 27 MAART 1962 EIND RESTAURATIE IN ZICHT Bijgebouwen vallen nu ook onder dak van kerkgebouw DE NIEUWE PREDIKANT van de gereformeerde kerk in Bruinisse, ds. G. den Heeten, moet zijn eerste preek in het eigen" kerkgebouw nog houden. Dat zal voorlopig nog wel een paar maandjes aanlopen, want het schip van de kerk aan de voet van do Noorddijk fungeert op het ogenblik als stalling voor een paar bromfietsen en als opslagruimte voor materialen. Bouwmaterialen dan wel te verstaan: balken en planken, stenen en verwarmingsradiatoren, die allemaal in het bijna zestig jaar oude kerkje zullen worden verwerkt. Nu nog klappert de voordeur open en dicht, tocht het langs de vloer en moet de bezoeker over wiebelende planken balanceren om een indruk van het geheel te krijgen. Over een week of zes zal de rommelige aanblik van thans zijn verstild in de serene inrich ting van een sober en tegelijk stijlvol gerestaureerd interieur. Het is nu al te zien, dat de gerefor meerde gemeenteleden van Bruinisse na een half jaartje van „inwoning" aan de ene kant hun eigen kerkge bouw niet meer zullen terugkennen, maar daarnaast nog eens duidelijk zuilen ontdekken dat het interieur er tot voor kort toch maar erg sjofel uitzag. Voor een bedrag van. f 77.000 wordt er thans aan de Bruinisser gerefor meerde kerk opgeknapt. Het Natio naal Rampenfonds heeftr van deze som f 60.000 voor zijn rekening ge nomen en bovendien nog een bedrag van f 30.000 beschikbaar gesteld voor de aanschaf van een nieuw orgel. Dit orgel krijgt een plaats tegenover de kansel op de gaanderij. Behalve ruimte voor een orgel wordt daar ook een oppervlakte gereserveerd voor uitbreiding van het aantal zit plaatsen. Het is namelijk zo, dat het totaal aantal zitplaatsen in de kerk met deze restauratie wordt terugge bracht van 200 op 160. Verkleining van de kerkelijke gemeente is daar van de oorzaak, maar men wil met alles rekening houden. De vrijko mende ruimte onder de gaanderij zal worden benut voor het inrichten van de nevcnvertrekken van de ei genlijke kerkruimte: een consistorie en een vergaderzaal met toebehoren, die door middel van een verschuifba re wand kunnen worden samenge voegd en gescheiden. Doordat deze vertrekken in liet res tauratieplan komen te vallen, bin- Voordracht secretaris gemeente Den Briel De gemeentesecretaris van Hoede- kenskerke, de heer P. Harthoorn, staat als eerste op de voordracht om benoemd te worden tot secretaris van de ruim 4000 zielen tellende gemeen te Den Briel. nen de kap van het kerkgebouw kon de oude consistorie, die enkele maan den geleden nog als het ware tegen de kérk stond aangeplakt, verdwij nen. Dit bracht tegelijk mee, dat. de hoofdingang van de straatkant aan de Noorddijk kon worden verplaatst naar de rechterflank van het gebouw, waar reeds een luifel is ingemetseld. Spouwmuur Het eerste werk voor de metselaars in de grotendeels uitgebroken kerk was het optrekken van een .spouw muur langs de gehele buitenwand. In de vorm van een betonstenen bin nenmuur heeft men hiermee aan de diepe sporen van zoutschade uit oor logsdagen en ramptijd een halt toe geroepen. De fletse gele uitvoering geeft het vroeger zo grauwe kerkge bouw nu een basiskleur mee, waarop wat het interieur betreft in alle mo gelijke varianten kan worden verder gewerkt. Op het punt van de zitplaatsen zal Oud-kantoorhouder P.T.T. in St.-Annaland overleden In Sint-Annaiand Is zondagavond op 77-jarige leeftijd overleden de lieer M. v. d. Linde, oud-kantoorliouder van de P.T.T. in deze gemeente. De heer v. d. Linde was na een bezoek aan kennissen op weg naar huis. In de Brugstraat, op ongeveer 50 meter van zijn huis, werd hij getroffen door een hartverlamming. De heer v. d. Linde overleed ter plaatse. De heer v. d. Linde, die op 6 januari 1885 in Dreischor werd geboren, is van 16 januari 1933 tot 1 mei 1947 kantoorhouder in SInt-Annaland ge weest. Tevoren was hij gedurende 25 jaar als besteller in zijn geboorte plaats werkzaam geweest. Tijdens de evacuatie in 1944-'45 werkte hij als ambtenaar op het kantoor in Veenen- daal. De begrafenis vindt a.s. donder dag plaats op de algemene begraaf plaats in Sint-Annaland. dat gebeuren met teakhouten ban ken. De ouderwetse kolenkachel en de oliehaard zullen het veld ruimen voor een serie radiatoren langs de muren. Er komt schot in de restauratie van de Bruinisser gereformeerde kerk. Nog even en de gemeentele den zullen niet langer gebruik hoeven te maken van de gastvrij heid van de oud gereformeerde kerk. Wielrijdster gedood bij botsing in Vrouwenpolder Op de Vrouwenpoldersewcg in de ge meente Vrouwenpolder is maandag middag een wielrijdster, de 45-jarige weduwe M. O. uit Vrouwenpolder, na een aanrijding met een auto om het leven gekomen. Mevrouw O. wilde vanaf het fietspad de weg oversteken en werd daarbij door de auto, die werd bestuurd door mevrouw H. uit Middelburg, ge schept. Nadat dokter J. W. Ooster hof f uit- Veerc eerste hulp had ver leend, werd mevrouw O. met zware verwondingen per ambulance naar het Middelburgse ziekenhuis ver voerd. Bij aankomst daar bleek zij reeds te zijn overleden. De voorruit van de auto en de fiets werden ver nield. VAN TOT LOPER Een opmerkelijk berichtje bereikt ons uit het goede Axel. Daar werd name lijk iets groots verricht: de dames, die onlangs zijn gestart met het kno pen van een smyrnaloper voor de rooms-katholieke kerk ter plaatse, zijn met hun werkzaamheden klaar gekomen. Langzaam niaar zeker heb ben ze zich door de lange loper ge knoopt, in de wetenschap dat het in terieur van de kerk er belangrijk door verfraaid zal worden. PLAATSELIJK Een groot aantal in Sluis woon achtige houders en kwekers van siervogels, wat al geruime tijd aangesloten bij de afdeling Bres- kens van de vereniging voor het kweken en houden van siervogels. En die leden meenden dat er toch wel zeker van een onjuiste toe stand gesproken kon worden. Ie meer daar het aantal Sluise lief- PROPAGANDA... Toen de geluidswagen op de Vlis- singse boulevard voor dat stille ge bouw kwam, was de plaats voor het maken van verkiezingspropaganda niet. zo best gekozen. Dat bleek onmiddellijk: in de zonnige gevel ging een raam open, een sla perig man in onderkleren tilde een emmer water op de vensterbank, keerde de emmer om en gooide liet water precies in de luidspreker. Het werd stil. Het vuur van de ver kiezingspropaganda leek geblust. De partijman achter de microfoon liad braaf zitten praten en het koele water van boven liad het politieke vuur bij hem niet geblust. In krasse bewoordingen maakte hij zijn onge noegen over de gang van zaken dui delijk. Boven zijn hoofd hing de sla perige man nog steeds vuistballend in het raam. De tweede partijman in de auto zag echter de redelijkheid van het pro test met de emmer water. Hij wees zijn compatriot op de omstandigheid, dat het voor slapende loodsen, die een lange nacht van hard werken achter de rug hebben, bijzonder storend moet zijn wanneer een geluidswagen voor het raam politiek lawaai komt ma ken. Ze keken nog ecus naar boven, waar nog steeds een woedende loods in het raam zat en zijn toen maar vlug doorgereden.... hebbers van siervogels voortdu rend bleef stijgen. Zodoende sta ken enkele liefhebbers de koppen bij elkaar en inderdaad, een plaat selijke eigen club voor het houden en kweken van siervogels is opge richt. Dat gebeurde in café Lam- minsvliet. De nieuwe vereniging is er onder de naam „Tropika" gestart, met als voorzitter de heer O. Cocquit en de heren W. en A. van Winsbergen respectievelijk als secretaris en penningmeester. LOTERIJ Het lOxlO-jongereneomité van Sas van Gent heeft in het kader van de ze. actie een loterij gehouden. De prij zen werden door de Sasse midden stand beschikbaar gesteld. De loterjj bracht 250.voor de anti-honger actie in het laatje. SLOTSOMMEN Nu de slotsommen van de actie 10x10 beginnen los te komen is er reden voor verbazing en bewonde ring als men ziet tot welke grote anti-hongerbedragen de activitei ten van de jeugd in Zeeland heb ben geleid. Enkele dagen geleden konden wij reeds enkele slotsom men publiceren die indrukwek kend mochten worden genoemd. Sluis slaat evenmin een slecht fi guur met niet minder dan 2.628.58, dat is byna één gul den per inwoner. Met voldoening terugblikkend op dit fraaie resul taat heeft het actiecomité zich ontbonden. In de gemeente Kapelle (Kapelle, Biezelinge en Schore) kwam men tot de klinkende slotsom van 5400. Dit deelde de heer Joh. Leendertse zaterdag tijdens de slotbijeenkomst in „Obadja" mee. Burgemeester H. G. van Suijlekom zei trots te zijn op de jeugd van zijn gemeente die zich zo hard voor de actie heeft beijverd. Een extra pluim stak hij op de hoed van reeds genoemde Joh. Leen dertse die voor ee* Vlangryk deel verantwoordelijk voor het welslagen van ri- e. jals te doen gebruikelijk zal onze verkiezingsdienst morgen- 7 avond aan onze bureaus te Vlissingen, Middelburg en Goes ^-J weer een aantal verkiezingsuitslagen bullelinereu. In verband met de uitgebreide radio- en televisiereportages welke op deze avond aan de statenverkiezingen worden gewijd, zullen wij ons bij het bulletineren ditmaal beperken tot de voornaamste Zeeuw se gemeenten en uiteraard de einduitslag en de zetelverdeling van Zeeland. De eerste uitslagen kunnen omstreeks 20 uur verwacht worden. P.Z.C.-inlichtingenpost Ten gerieve van onze abonnees, die bijzondere belangstelling moch ten hebben voor de stemmingsuitslag van een bepaalde Zeeuwse gemeente, zal de P.Z.C. op de verkiezingsavond een telefonische inlichtingenpost inrichten. Op het telefoonnummer Vlissingen (01184)-4Ö95 zullen uiteraard voor zover reeds in ons bezit alle gewenste Zeeuwse uitslagen worden verstrekt.. T.V.-uitzendingen Voorts hebben televisiehandelaren zich bereid verklaard voor onze bureaus te Vlissingen, Middelburg en Goes tele visietoestellen op te stellen, zodat belangstellenden de lan delijke uitslagen op de beeldbuis kunnen volgen. Aan ons bureau te Vlissingen (Walstraafc 5860) zal H. J. v. d. MEER ZN. C.V. Walstraat 62, Vlissingen, deze t.v.-uitzendingen verzorgen. Aan ons bureau Middelburg (Grote Markt 51) zal liet elektrisch en radio-technisch bureau GEBR. KUNST, Lange Delft 68, Middelburg, een t.v.-ontvaiigapparaat op stellen, terwijl tenslotte het electrotechnisch bureau H. J. COLÏJN, Levvestraat 43, Kloetinge, hiervoor zal zorgdra gen aan liet P.Z.C. bureau te Goes (Grote Markt 2). Radio- en T.V. De programma's van de beide Hilversumse radiozenders zullen morgenavond vrijwel uitsluitend aan de verkiezingen gewijd zijn. Het doorgeven van de stembusuitsiagen zal worden afgewisseld met reportages, commentaren en grammofoonmuzick. Over Hilversum I (402 m) start de N.C.R.V. om 19.50 uur met haar verkiezingsdienst, en over Hilversum TI (298 m) begint de VARA om 20.05 uur met het verkiezingsnieuws. De Nederlandse Televisie Stichting zal van 20.30 tot 1 uur een t.v.-programma verzorgen van uitslagen, commentaren en beschou wingen, afgewisseld met actualiteiten en muziek. *AA\*VVVV\Wv>A<VVy/VWvVVW»AA'WvVVW*VVV\\*VVN*V De gereformeerde kerk aan de Noorddijk te Bruinisse wordt op hel. ogenblik inwendig gerestaureerd en zal over ongeveer 6 weken weer voor de kerkgangers worden opengesteld, (Foto P.Z.C.) Examens Aan de r.-k. universiteit te Nymegen slaagde voor het artsexamen R. A. M. van Laere te Koewacht en W. J. van Remortel te Hulst. Aan de katholieke economische hoge school te Tilburg slaagde voor het kandidaatsexamen economische we tenschappen C. den Boer te Zierikzee. Aan dc technische hogeschool te Eindhoven slaagde in de afdeling van de werktuigbouwkunde voor liet pro- paedeutisch examen M. J. A. Elders te Vlissingen. Vandaag op pag. 11 Pensioenraad stelt in 13 gemeenten spreekuren in Omdat de regelingen op het gebied van de pensioenen steeds ingewikkel der worden, onder meer door inwer king van A.O.W. en A.YV.W.-pen- sioenen op het ambtelyk pensioen, heeft de pensioenraad besloten tot in stelling van een aantal spreekuren in do verschillende provincies. Vanaf 2 april zullen deze spreekuren elke maandag worden gehouden in dertien gemeenten waaronder Middelburg en Bergen op Zoom. Voor de meeste deelgerechtigden in het Algemeen Burgerlijk Pensioen fonds en vooral voor de gepensioneer den (in totaal meer dan een half mil joen personen in Nederland) was het tot nu toe slechts mogelijk zich over hun pensioenaanspraken of over de berekeningen van hun pensioen schrif telijk tot de pensioenraad te wenden. Een voordeel van de nieuwe regeling acht de pensioenraad onder meer, dat niet alleen veel correspondentie ach terwege kan blijven, maar dat boven dien in het persoonlijk contact tussen de informateurs en de betrokkenen eventuele moeilijkheden gemakkelij ker uit de weg kunnen worden ge ruimd. De spreekuren, elke maandag, worden in Middelburg gehouden in de provinciale griffie van 9.30 tot 11.30 uur en in Bergen op Zoom Blauwe Handstraat 30 van 15 tot 17 uur. IN ZEELAND „Gewraakt" schrijven aan leden van het N.V.V. In de P.Z.C. van maandag was een advertentie opgenomen van het ver- bondsbestuur van het N.V.V. in Zee land, die nogal de aandacht heeft ge trokken. In deze advertentie distan- cfeerde deze vakbeweging zich van een schrijven van de P.S.P., dat aan een aantal X.V.V.-Iedcn was toege zonden. Het N.V.V. noemde dit schrij ven een „onwaarachtige verkiezings propaganda". Wat zijn nu de achtergronden van deze verkiezingsaffaire Onlangs hebben de heren P. de Ruyter uit Middelburg en J. Geleedst uit Goes, beiden respectievelijk als nummer twee en vijf geplaatst, op de kandi datenlijst van de P.S.P. voor dc ko mende statenverkiezingen, een brief gezonden aan ongeveer 2000 van de 16.000 bij 't N.V.V. aangesloten wer kers. Ook de heren De Ruyter en Geleedst zijn lid van het N.V.V. In hun schrijven wekten zij de N.V.V.- leden op hun stem bij de komende verkiezingen op de P.S.P. uit te bren gen. Waarom heeft hst N.V.V. zich van dit schrijven gedistancieerd Desge- ZATERDAG A.S. Veertig jaar dokter met zeer drukke praktijk vraagd verklaarde ons de heer C. Hoek, districtsbestuurder van het N.V.V. in Zeeland, dat in de brief de indruk wordt gewekt als zou het N.V.V. achter do inhoud staan. „Dit is bepaald onjuist, want het N.V.V. doet niet aan verkiezingsacties. Het N.V.V. is geen politieke beweging, maar een algemene vereniging en derhalve wordt geen verkiezingspro paganda gemaakt", aldus de heer Hoek. De heer Geleedst van de P.S.P. ont kende ten stelligste, dat de P.S.P. met de brief aan de N.V.V.-leden on waarachtige verkiezingspropaganda voert. „Als lid van het N.V.V. heb ben wij onze medeleden slechts de raad gegegven op de P.S.P. te stem men. In de advertentie wordt geen enkel concreet feit aangevoerd, dat de. bewering van het N.V.V. staaft als zouden wij „leugenachtige pro paganda" voeren", aldus de heer Ge leedst. H(j voegde er aan toe. dat dit schryven aan de leden van het N.V.V. los staat van de verkiezingspropa ganda, welke de P.S.P.-Zeeiand voert. Ds. E. Ed. Stern uit Sas van Gent, voorzitter van de Zeeuwse P.S.P., be vestigde dit. Hy zei er zelfs niet van op de hoogte te zijn, dat een schrijven was gericht aan do leden van het N.V.V. Alle inwoners van Sas van Gent zijn door een comité onder voorzitter schap van de heer R. Slock ingescha keld om dokter J. H. B. Puylaert, die op 1 april precies veertig jaar in Sas van Gent werkzaam is, zaterdag a.s. een grootse huldiging te bereiden. Tijdens een bijeenkomst in het ge meentehuis zal dit jubileum officieel worden gevierd, waarna er nog een receptie op het programma staat waar iedereen de jubilerende dokter kan feliciteren. Tijdens deze huldiging zal dokter Puylaert een album met visitekaart jes van zyn patiënten, oud-patiënten en belangstellenden worden aangebo den en een cadeau, waarvoor het co mité nog de giften aan het inzamelen Op 1 april 1922 werd dokter Puy laert, die geboren is in Zuiddorpe, benoemd te Sas van Gent en in de gemeente Westdorpe belast met de armenpraktijk. Hoewel dokter Puy laert altijd een zeer drukke praktijk had, wist hij echter toch tijd vry te maken om in diverse verenigingen en comités zitting te nemen. Zo is dokter Puylaert voorzitter van de af deling Sas van Gent van het Rode Kruis, van het comité Ouden van Dagen, van de Katholieke Stichting Bejaardenzorg Philippine, Sas van Gent en Westdorpe en voorts be stuurslid van het Wit-Gele Kruis. Verder is hij lid van de Raad voor de Kinderbescherming, de vereniging voor r.-k. gezinsvoogdy en patronage in Zeeland en de commissie voor dc geestelijke en zedelijke volksgezond heid Sedert, korte tijd wordt de jubilerende dokter in zijn di-ukke praktijk bijge staan door één van zijn twee zoons, die evenals zyn beide schoonzoons het beroep van dokter uitoefent. Op 1 april is het voor dokter Puy laert overigens nog niet met do ju bilea afgelopen: 4 mei viert dokter Puylaert namelijk zijn veertigjarig huwelijksfeest, waarna iiij op 11 juli 65 jaar wordt. Veilingvereniging heeft plan voor bouw koelhuis Gedacht wordt aan Tholen Tijdens de jaarvergadering van de veilingvereniging „Bergen op Zoom" heeft de voorzitter, de heer J. So- niers, meegedeeld, dat de vereniging het plan heeft om over te gaan tot de houw van een groot koelhuis. Men hoopt dit iaar nog met een uitge breid plan en een voorstel op tafel te komen. Volgens de heer Somers zal men hier toe in de toekomst wel over moeten gaan. omdat een koelhuis onontbeer lijk is, doordat overal de vijfdaagse werkweek wordt ingevoerd. 'De ver werkende industrie kan hierdoor niet langer op de drukste veilingdag (vrij dags) kopen, doordat zij niet de nodi ge zorg aan het gekochte produkt kan geven. Er zijn echter moeilijkheden, omdat men deze koelgelegenheid niet geheel voor groente en fruit rendabel zal kunnen maken en men niet een aan tal gegadigden zal kunnen vinden, die een vaste koelruimte willen nemen. Het fruit-areaal rond Bergen op Zoom is hier niet groot genoeg voor. Gedacht werd aan Tholen. dat zich steeds meer toelegt op de fruitteelt. Oud-wethouder C. M. Zeijler van Oosterland overleden In Oosterland is zondag overleden de rustend landbouwer O. M. Zeyler, die in dit dorp meer dan veertig jaar kassier van de coöperatieve boeren leenbank was en een zelfde periode als lid van de gemeenteraad optrad. Dertig jaar daarvan heeft hij Ooster- Jand als wethouder gediend. Ily be reikte de leeftijd van 77 jaar. Op 7 juli 1984 werd Cornelis Marinus Zeyler te Oosterland geboren. Tot op zyn sterfdag woonde hy op de hoeve „Rust Roest" bij het dorp. In land- bouwkringen nam de heer Zeyler een vooraanstaande plaats in. Van 1914 tot 1955 trad hij op als kassier van de coöperatieve boerenleenbank. Hy ontving de klanten van de bank aan huis totdat in 1955 aan het Kerk. plein, thans Torenplcin, een nieuw bankgebouw kon worden geopend. De heer Zeyler legde daarvoor de eerste steen. In de raadsvergadering van 29 april 1954 werd de heer Zeijler benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Van verschillende zijden werd hem daar lof toegezwaaid voor de toegewijde manier, waarop hij de gemeente meer dan veertig jaar als raadslid en ruim dertig jaar als wet houder had gediend. Burgemeester S. W. A. Laurense van Oosterland merkte bij die gelegenheid op, dat de verdiensten van de heer Zeijler in wijde kring de aandacht hadden ge trokken. In diezelfde vergadering legde het onderscheiden V.V.D.- raadslid beide functies neer. Zijn zoon, de heer M. J. Zeyler, trad later in de voetstappen van zijn vader. Ook hij trad op als raadslid en fun geerde verscheidene malen als loco burgemeester. De begrafenis van de thans overleden "oud-wethouder is bepaald op aanstaande donderdag middag om twee uur op de algemene begraafplaats van Oosterland. Voor Zeeuws nieuws zie ook S de pagina's 5, 7 en 10. y v\*vv\vvvvw\*vw*\*\w (Advertentie^ Reumatiek TO G AL H ELPT Griep TO G At H ELPT Migraine TO G AL H ELPT Mestruatiepijn TO G AL H ELPT Verkouden TO G AL H ELPT Hoofdpijn TO G AL H ELPT Spit TO G AL H ELPT ENKELE BUIEN Verunderlyke bewolking met enkele buien. Matige tot vry krachtige wind, ruimend van west naar noord west tot noord. Ongeveer dezelfde middagtemperaturen als gisteren. ZON EN MAAN. 28 maart Zon op 6.26 onder 19.05 Maan op 1.37 onder 10.20

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 2