Overleg gemeente-middenstand bij Vlissings saneringsplan faalde Vervoersaanbod steeg bij prov. veerdiensten WITTE KRUIS ONDERHOUD DIJKEN LEIDDE IN 15e EEUW TOT MISSTANDEN „ONS NEDERLANDSE ONDERWIJS IN ERBARMELIJKE POSITIE" DINSDAG 27 MAART 1962 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 5 IN MAAND FEBRUARI y de echte PIJNSTILLER tegen hoofdpijn, kiespijn, 7 griep, reumatische pijnen etc. (Slot van pag. 1 functie van de commissie nooit omschreven. In feite gaf dit aan leiding tot verwarring. De mid denstand meende, dat de com missie toch tenminste gezien mocht worden als een advies-in stituut. Maar de huidige wethou der van openbare werken, de heer P. G. Smit, voorzitter van de sa neringscommissie, wijst deze term van de hand. Hij wil niet verder gaan dan: „een contactorgaan tussen gemeente en midden stand". Het feit, dat de commissie alleen door de voorzitter en dus niet door een aantal leden byeen- geroepen kan worden, werkte ook niet stimulerend op het overleg. In de tweede plaats had er twij fel moeten rflzen aan het welsla gen, omdat de commissie overwe gend een middenstandsaangele genheid is. Naast de wethouder van openbare werken bestaat de commissie uit zes middenstanders, te weten van elk der drie Vlis- singse middenstandsverenigingen twee vertegenwoordigers. Andere belangengroepen worden in de commissie niet vertegenwoordigd. Het kopend publiek (verenigingen van huisvrouwen), verkeersbelan- gen (Vereniging voor Veilig Ver keer, commissaris van politie), woningbouwverenigingen, spiegel den zich niet af in deze sanerings commissie. In alle rust Te brede kloof Een commissie dus met slechts vertegenwoordigers van de mid denstand en de gemeente. Midden standers, die enigszins begrij pelijk vrijwel uitsluitend reke ning hielden met de middenstands- belangen, en gemeentevertegen woordigers, die het oog gericht hielden op 'n sanering, afgestemd op een heel wat grotere stad dan het huidige Vlismgen. Do kloof die gaapte tussen deze twee op vattingen, bleek in de sanerings commissie te groot. Wellicht was het overleg ln de saneringscommissie dan ook vruchtdragender geweest als in die commissie ook vertegenwoor digers van het kopend publiek, van de woningbouwverenigingen, van het verkeer, enzovoort, wa ren opgenomen. Een dergelijk overleg van breder strekking had er wellicht toe ge leid, dat men gemakkelijker tot één visie een compromis zo men wil zou zijn gekomen. De middenstanders, die zitting in de saneringscommissie hebben, zeggen nu de indruk te hebben, dat het gemeentebestuur deze commissie alleen heeft ingesteld met het doel de grootste golven van de kritiek binnenskamers te houden en de commissieleden als propagandisten voor het gemeen telijk saneringsplan te gebruiken. Burgemeester en wethouders daar entegen persisteren bij de mening, dat de middenstand juist in die commissie haar wensen kenbaar kon maken. Maar zo langzamer hand kan de middenstand zich niet aan de indruk onttrekken, dat het gemeentebestuur tenslotte deze saneringscommissie afwees, omdat het bestuur meende te zien, dat de middenstanders in de com missie zich een recht van veto wil den aanmatigen. Min of meer on der het motto „we weten het zo langzamerhand wel wat de mid denstand wil", heeft de gemeente in het afgelopen jaar dan ook slechts mondjesmaat gebruik ge maakt van de diensten van de sa neringscommissie. De geschiede nis bewijst dit. In de oude binnenstad van Vlissin- gen dreunt reeds de, slopershamer. Tussen Oude Markt en Lange Zei- ke xoaar een warenhuis zal ver rijzen worden de oude panden gesloopt. Zal in de stadswijk, die valt in het saneringsplan tweede fase, ook zo rigoureus worden op getreden f (foto P.Z.C.) In dit verband is het goed nog maals de emotionele raadsverga dering, die vorig jaar januari in Britannia werd gehouden, in her innering te roepen. In die verga dering werden de debatten over liet saneringsplan lange tyd door deze vraag beheerst: is er onvol doende overleg en voorlichting ge weest over het saneringsplan? Tenslotte was het ir. J. H. Krie- temeijer (a.r.), die van b. en w. de toezegging verlangde, „dat er in de komende jaren intensief overleg plaatsheeft met de sa- ncringscommissie, zo mogelijk eens per maand". Omdat er toen juist een wisseling der bezetting van de wethouderszetel voor openbare werken op til was. kon burgemeester Kolff deze toezeg ging niet doen. Maar wel stolde Iiy: „Ten aanzien van het door de middenstanders gewenste plein ten zuiden van de Sint Jacobskerk kan in alle rust en met gedegenheid met de sa neringscommissie worden over legd, zo vaak als dat nodig is". Na de vraag: hoe vaak is de sa neringscommissie sindsdien in een tijdsbestek van veertien maan den dus bijeen geweest? Ant woord: één keer, op 12 juni 1961. Commentaar der middenstanders: de door burgemeester Kolff voor spelde rust is wel in acht geno men, de ge,degenlieid niet Toen de middenstanders tenslotte moesten inzien, dat de gemeente een groot plein ten enenmale af wees, spraken zij hun voorkeur uit voor één van de door de stede- bouwkundige gelanceerde moge lijkheden, een mogelijkheid, die geenszins een groot plein inhield, maar wel wat meer ruimte liet ten zuiden van de kerk. Zij deden dat dus onder het motto: de minst slechte oplossing. Bij die vier k vijf mogelijkheden was er één, die de middenstanders volkomen van de hand wezen. En liet is juist deze door de middenstand ver guisde oplossing, die in het sane ringsplan tweede fase ingepast Groot plein In die vergadering van 12 juni 1961 beperkte de commissie zich vrijwel uitsluitend tot één facet van het saneringsplan tweede fa se: de situatie ten zuiden van de Sint-Jacobskerk. Men weet het: het is een vurig begeerde wens van de middenstander op die plaats een groot marktplein te creëren. Maar dat plan het bleek tijdens verschillende raads vergaderingen druiste lijnrecht ln tegen de opvattingen van de stedebouwkundige. Met twee ar gumenten wees de stedebouwkun dige (en dus de gemeente) de middenstandswens van de hand: ten eerste moet het verkeer uit het winkelcentrum geweerd wor den en ten tweede verstoort een groot plein de stedebouwkundige verhoudingen. Het „parkeer-argu- ment", dat de middenstanders daar tegenover stelden, lijkt niet houdbaar, omdat er binnen een straal van drie- tot vierhonderd meter voldoende parkeergelegen heid te vinden is. Redelijker Iyken hun argumenten, die doelen op het scheppen van een grotere ruimte voor weekmarkten, voor het houden van belangrijke mani festaties, voor openluchtuitvoerin gen, enzovoort. Ook betogen de middenstanders, dat juist hier de gemeente de zo nodige stimulans kan geven voor het tegengaan van de verpaupering. Zo hadden en kele aan het Bellamypark geves tigde zaken de wens al te kennen gegeven ook een winkelingang met etalages te maken aan de achterzijde van hun pand te genover de Sint-Jacobstoren dus als dit plein cr zou komen. Al die argumenten werden in die vergadering van 12 juni 1961 ter tafel gebracht. Botsing Niet alleen ontgoocheld, maar ook bijzonder verbaasd hebben de mid denstanders daarvan kennis geno men. Om twee redenen: ten eer ste zo stellen de middenstan ders mogen we toch aannemen, dat alle door de stedebouwkundige gelanceerde mogelijkheden stede bouwkundig verantwoord waren, anders was hij toch niet met dit ontwerp ter tafel gekomen. En waarom moet dan juist de door ons meest verguisde oplossing ge kozen werden? Ten tweede acht ten de middenstanders uit de sa neringscommissie het weinig wel levend van het gemeentebestuur, dat dit gemeentebestur na die ver gadering van 12 juni 1961 en vóór do tervisielegging van het twee de-faseplan niet eens de moeite heeft genomen de saneringscom. missie mee te delen, dat de door de middenstanders gekozen op lossing plaats moest maken voor de door de middenstanders minst verkieslijke Geen heil Waarom is het gemeentebestuur nadat dit bestuur na de ver gadering van 12 juni 1961 toch zijn keus liet vallen op de door de middenstanders meest ver guisde oplossing later niet nog maals met de saneringscommissie in zee gegaan? Kort en bondig gezegd: omdat men van dit overleg geen heil meer verwachtte. De gemeente liad na zelf een onwrikbare kens gedaan, kende het afwijkende standpunt der middenstanders uit do commissie, voorzag met zeker heid, dat de meningen niet dich ter bij elkaar zouden komen en achtte daarom een bijeenroepen van de saueringsconimissie zin loos. Mening van het gemeente bestuur: het middenstandsstand punt is voldoende bekend en de beslissing is nu niet aan de sane ringscommissie, maar aan de ge meenteraad Is het te verwachten, dat er nu nog water in tie wijn gedaan zal worden? In dit verband is een enkele uitlating van de midden standsleden uit de saneringscom missie belangrijk. Die midden standers drongen namelHk aan op een gemeentelijke stimulans voor het tegengaan van de verpaupe ring in de binnenstad. De ge meente moet niet alleen de be stemming van de panden aange ven, aldus die middenstanders, de gemeente moet ook kunnen af dwingen, dat de bouwval bijvoor beeld aan de Nieuwstraat, het Groenewoud en het Vierwinden- plein wordt afgebroken cn plaats maakt voor nieuwe woningen. Eu in aansluiting daarop deden de middenstanders water in hun wijn: „Als we inderdaad de ga rantie hadden, dat de bouwval plaats zou maken voor nieuwe woningen in onze oude stad, dan Politieke voorlichting aan kweekscholieren Op initiatief van de rijkskweekschool te Middelburg werd in de aula van deze school maandag voor een aan tal leerlingen van de beide kweek scholen van de hoofdstad een bijeen komst georganiseerd, waar een vier tal vertegenwoordigers van politieke partijen een korte uiteenzetting gaf over enkele principiële en praktische punten uit hun partijprogramma's. Achtereenvolgens spraken de heer M. J. van Poelje (P.v.d.A.), drs. G. M. Kerkhof (a.r.), mr. J. F. G. Sehlingemann (v.v.d.) en drs. W. R. V. Dusarduijn (k.v.p.). Daarna kre gen de leerlingen de gelegenheid met de sprekers in debat te treden, waar bij het woningbeleid, de bezitsvor ming bij het huidige geringe wel vaartspeil der minst gesalarieerden, het al of niet democratisch optreden van een minister die een tegen zijn beleid gerichte motie naast zich neer legt, sterk in de belangstelling ble ken te staan. Te vroeg, naar aller mening, moest deze bijeenkomst beëindigd worden. V.V.D.-kandidaten voor de raad Duiveland De V.VJD .-kiesvereniging voor de ge meente Duiveland heeft haar kandi datenlijst voor de komende raadsver kiezingen opgesteld. Deze ziet er als volgt uit: 1. J. A. van Nieuwenliuijze, Nieuwerkerk; 2. M. K. Romeyn, Ou- werkerk; 3. M. J. Zeyler, Oosterland; 4. mevrouw dra. A. F. v. d. Zande Vleugels Schutter, Nieuwerkerk; 5. A. Vijverberg, Ouwerkerk; 6. mevr. C. F. v. d. ZandtEary, Nieuwer kerk; 7. J. J. Bouman, Nieuwerkerk; 8. J. H. v. d. Zande, Nieuwerkerk. zouden we zelfs kunnen afzien van onze wens ten zuiden van de Sint-Jacobskerk een groot markt plein te creëren"..,. V/ater in wijn Zoals reeds eerder gesteld, ont breekt echter aan de gemeente het wettelijk machtsmiddel om binnen het plan tweede fase tot onteigening over te gaan. De vraag is dus: kan de gemeente middelen vinden om water in haar wijn te doen: een gemeentelijk initiatief namelijk bij de afbraak van de bouwval en de bouw van nieuwe woningen! Nogmaals: een ruime, moderne visie van beide opponenten is no dig om het saneringsplan inder daad tot sanering aanleiding te la ten geven. Ook hier gaat de kost voor de baat uit. In heel Neder land gaat de middenstandspolitiek in de richting van een modernise ring, uitbreiding van vele zaken, die naar huidige begrippen te eng zijn opgezet en die zich moeten aanpassen aan het geheel der stadsvernieuwingen. Deze eisen gelden uiteraaiM ook voor Vlissingon. Zij worden nu ac- cuut door het saneringsplan. Een dergelijke situatie eist van de middenstand een grote waak zaamheid. De vraag zou gesteld kunnen worden of men dat in die kring wel voldoende realiseert. Het verschil ln opvatting tussen middenstand en gemeente over de situatie ten zuiden van de Sint- Jacobskerk is typerend voor heel het „overleg" tusen deze belan gengroepen: een botsing van twee volkomen afwijkende meningen zonder dat er door andere belang-1 hebbende wellicht een tussenop lossing in hot geding gebracht kon worden. Tijdens deze verga dering bleek, dat de stedebouw kundige vier a vijf mogelijkheden voor de ruimte ten zuiden van de kerk geereëert} had. VERPACHTING WAS GEEN SUCCES Lezing voor oudheidkundige kring „De vier ambachten" Voor de oudheidkundige kring „De Vier Ambachten" hield een dezer dagen drs. C. Dekker, chartermeester aan het Rijks archief te Utrecht, in De Stads herberg te Axel een lezing over „De waterstaatkundige organi satie op Zuid-Beveland in de middeleeuwen en de 16e eeuw." Tot Zuid-Beveland werden o.a. niet gerekend de eilanden Wol- faartsdijk en Borssele. De aan dacht werd geconcentreerd op de drie wateringende Westwa tering, de Oostwatering (Ver dronken land van Reimerswaal) en de Zuidwatering ook wel de watering tusen Honte cn Hin- kelinge genoemd. Van bewoning in dit gebied is pas sprake in de 9e eeuw, hoewel toen nog geen dijken aanwezig waren. Bescherming tegen vloeden vonden do bewoners op de kleine terpjes, te vergelijken mei de stolbergen. Na liet jaar 1000 gaat. men zich le gen het water verdedigen door mid del van dijken waarvan aanleg en onderhond in particuliere handen was. Van 11001300 zijn het de ambachts heren. die bij het beheer van de wa terwerken de grootste rol spelen en in 1134 geconfronteerd worden met een stormvloed, die geheel Walche ren en Zuid-Bevcland verzwelgt. Alleen daling passagiers en auto's op lijn Terneuzen-Hoedekenskerke Op de vier provinciale veren in Zeeland Vlissingen-BreskensTerneuzen- Hoedekenskerke; Kruiningen-Perkpolder en Zierikzee-Kats zijn in dn maand februari in totaal 196.127 passagiers en 64.347 auto's vervoerd. Op alle veren was er een staging in het vervoersaanhod in vergelijking tol de maand februari van het afgelopen jaar: met uitzondering echter van de lijn 'Ternenzen-Hoedekenskerke waar zowel het aantal vervoerde passagiers als auto's 'n daling te zien gaf. In jan. en febr. zijn op dn vier veren in totaal overgezet 412.033 passagiers en 132.963 auto's: een flinke stijging tnu op zichte van voorgaande jaren, zoals uit het vervoersoverzicht van de Provin ciale Stoombootdiensten in Zeeland per eind februari van dit jaar blijkt. Dit vervoersoverzicht ziet er als volgt uit: Vlissingen-Breskens Terneuzen-Hoedekenskefke K r u i ningen-Perkpolder Zierikzee-Kats Totaal Vlissingen-Breskens Terneuzen-Hoedekenskerke Kruiningen-Perkpolder Zierikzee-Kats Totaal Bij het herstel hebben vooral de Cisterciënsers een belangrijk aan deel gehad. Zeer waarschijnlijk hebben toen. in grote trekken, de Zeeuwse eilanden hun vorm ge kregen. Na 1300 zijn het de wateringen super-ambachtsheerlijke organen met de dijkgraven aan het hoofd, die de waterstaatkundige organisatie be palen. Naast de defensieve bedijking (bescherming tegen het water) gaat ook de offensieve bedijking (landaan winning) een rol spelen. In dit ver band belichtte do heer Dekker uit voerig de rol van de dijkgraven: het zijn grafelijke ambtenaren met rech terlijke bevoegdheid, die toezicht heb ben op de dijkage in de ruimste zin van het woord. Wantoestanden Volgens de keuren moeten zy edelen en geboren Zeeuwen zijn. Ju de löe eeuw worden de dijkgraafsehappen aan de meest biedenden verpacht. Hierby ontstaan er allerlei wantoe standen, waaraan voor een deel het verlies van de Oostwatering in 1330 te wijten is. Onhoudbaar was ook de situatie dat de „natte" parochies de dorpen bij de djjken direct hij het onderhoud aan de dijken betrok ken waren ten gunste van de „dro ge" parochies. De stormvloeden van de 16e eeuw dringen tot verbetering. Zeer belang rijk is dc rol die do dijkgraaf van de Westwatering, Blanx, heeft gespeeld. Naast het ambt van dijkgraaf (1556- 1587) la z(jn aandeel in de politiek van betekenis. Zijn Ideaal, een alge hele polderconcentratie van Zuid-Be- ve)and. werd eerst in 1959 werkelijk heid. De heer Dekker, die een proef schrift over dit onderwerp voorbe reidt, hield zijn lezing voor eon aan dachtig luisterend gehoor. AANTAL VERVOERDE PASSAGIERS 1958 1959 1960 196L 1962 200.554 139.644 167.916 190.249 1 97.425 44.303 31.019 34.171 36.021 34.2o6 163.382 93.414 129.134 137.147 151.952 19.981 '20.794 21.087 24.243 28.399 428.220 284.871 352.308 387.660 412.032 AANTAL VERVOERDE AUTO'S 35.279 43.188 51.150 53.835 4.170 4.177 4.352 4.030 42.546 55.539 60.146 66.212 5.744 6.080 7.285 8.SS6 87.739 108.984 122.933 132.963 45.452 3.654 53.145 4.808 107.057 j-otaai xvi.w Hieronder volgt nog een overzicht over de maand februari alleen: Vlissingen-Breskens Terneuzen-Hoedekenskerke Kruiningen-Perkpolder Zierikzee-Kats Totaal Vlissingen-Breskens Terneuzen-Hoedekenskerke Kruiningen-Perkpolder Zierikzee-Kats Totaal AANTAL VERVOERDE PASSAGIERS 97.152 60.224 83.530 91.508 93.037 20.860 14.063 16.761 17.499 15.819 81.174 39.466 66.345 63.290 73.548 10.171 10-386 10.934 11.856 13.723 209.357 124.139 177.570 184.153 196.127 AANTAL VERVOERDE AUTO'S 16.217 22.150 24.737 26.050 2.174 2.175 2.178 1.907 18.714 28.455 27.858 32.067 2.907 3.248 3.511 4.323 40.012 56.028 58.284 64.347 23.398 1.834 27.154 2.512 54.898 ACHTERGEBLEVEN AUTO'S Het aantal personenauto's en vracht auto's dat op de aanlegplaats moest achterblijven bedroeg te Vlissmgen 111; Breskens 109; Terneuzen geen: Hoedekenskerke geen; Kriiutingen 2886; I'erkpoldcr 2.390; ZicriUzee 185 en Kats 134. DE HEER P. VAN THUILL TE OOSTBURG: Boeiend betoog op toogdag Vereniging Volksonderwijs De tweede provinciale toogdag van de Vereniging voor Volksonderwijs die zaterdagmiddag in het Ledelthe- aler te Oostburg is gehouden, kan als geslaagd worden beschouwd. Uit de gehele provincie waren lie zoekers naar Oostburg gekomen, waar ze onder meer konden luisteren naar een boeiend betoog van de heer P. van Thiiill, hoofdbestuurslid van Volkson derwijs. In zijn rede zei de heer Van Thuill, dat de openbare. lagere school geen „zuil" is: het is de algemene school voor iedereen. Centraal stelde hij, dat men zich momenteel af vraagt, of men met de bijzondere school wel op de goede weg is. Het openbaar onderwys zal zich niet in de verdediging laten dringen, aldus de heer Van Tliuill. Volksonderwijs erkent de vrijheid der ouders voor wat betreft het kie zen van de school voor de kinderen, zo ging de heer Van Thuill verder. Een récente verklaring van de na tionale synode der Nederlandse Her vormde Kerk heeft duidelijk ge maakt, dat de keus voor de openbare school volkomen in overeenstem ming is met de doopbelofte. Het onderwijs in Nederland, aldus de heer Van Thuill, verkeert in een er barmelijke toestand. Stapels goedge keurde plannen voor nieuwe scholen wachten op rijksgoedkeuring, hon derden schoollokalen voldoen niet meer aan de minst mogelijke hygië nische eisen, het tempo waarin gymnastieklokalen worden gebouwd is zo langzaam, dat pas in 1980 alles waaraan nu behoefte is voor elkaar is. Bovendien zttn er 800 vacatures onvervulbaar, 7200 worden tijdelijk vervuld door gehuwde vrouwen en gepensioneerden, de leerlingenschaal is volgens mij nog slechter dan die van 1878 en het aantrekken van on derwijzend personeel geschiedt op een vaak belachelijke wijze. De nood toestand bij het ulo is onrustbarend, zo vervolgde de heer Van Thuill. Volksonderwijs is weinig enthousiast over de onderwijspolitiek van de re gering na de oorlog. De massale vergadering werd onder meer bijgewoond door burgemeester J. L. van Leeuwen en wethouder D. Geuze, inspecteur Frantzen. het Zeeuws federatiebestuur van Volks onderwijs en de heer J. Glerum, hoofdbestuurslid van de N.O.V. De heer P. A. Vermeulen uit Water landkerkje, voorzitter van de kring West-Zocuwsch-viaandercn, sprak een openings- en oen slotwoord we gens ziekte van de Zeeuwse voor zitter, de heer N. A. B. Hage uit Middelburg. Het middagprogramma van deze dag werd voortreffelijk verzorgd door het cabaretgezelschap „Huize Gezellig heid" uit Brugge, onder leiding van Willy Lustenhouwer. Des morgens was op het gemeente huis een officiële ontvangst van de genodigden. Burgemeester J. L. van Leeuwen gewaagde van de prettige contacten, die hij altijd heeft gehad met Volksonderwijs en de grondige kennis van zaken waarmee de plaat selijke problematiek aangepakt we ra. Hij gaf voorts een overzicht van de vele onderwijsmogelijkheden in zijn gemeente, waarby hij opmerkte, dal iedere dag 1800 leerlingen uit geheel West-Zeeuwseh-Vlaanderen naar Oostburg komen en dat op een be volking van 4000 zielen. Nadat de heer Van Thuill het welkomstwoord van burgemeester Van Leeuwen had beantwoord, bezichtigden de genodig den het raadhuis van Oostburg. NAGEKOMEN FAMILIEBERICHTEN' Heden nam de Hcere nog onverwacht tot Zich, Zijn kind, mijn innig geliefde vrouw en onze lieve moeder, be huwd-, groot- en over grootmoeder JASPERIN'A ADRIAN A VAN SLOOTEX, in de ouderdom van 74 jaar. Uit aller nuani. W. Willeboordse Middelburg. 26 maart 1962, Noordweg 44. De teraardebestelling zal plaatsvinden don derdag 29 maart a.s. Vertrek sterfhuis 13.30 Reumocollecte De nationale reumacollecte heeft ln de gemeente Souburg ƒ400,34 opge bracht. en in de gemeente Rlttnem ƒ32,17. Enige en algemene kennisgeving Heden nam de Here plotseling door een on geval uit ons midden weg onze geliefde moe der, dochter, schoon dochter. zuster, be huwdzuster en tante, MARTINA 0*TÊ- MEIJEKS weduwe van I. OSTÉ op de leeftijd van ruim 45 jaren. Des Heren woord is ons tot troost in deze ware weg van rouw. Kees. Louw. Maartjo. Martin. Fam. L. Mejjers. Fam. K. Osté. Vrouwenpolder. 26 maart. 1962.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 13