PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT KABINETSBERAAD OVER AFGEBROKEN OVERLEG NEDERLAND-INDONESIË Overleg gemeente-middenstand rond Vlissing: saneringsplan faalde Vandaag inlichtingen aan kamercommissies De Gaulle vraagt massaal vertrouwen Vandaag.., Geweld 205e jaargang - no. 73 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F.. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteuren W. Leertouwer en G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week, 7,00 p. kw.; fr. p. p. 7,25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE. GOESE. BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 27 maart 1962 ADVERTENTIEPRIJS 27 cent per m.m. Minim, p. advertentie 4,— Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (maximum 8 regels) 25 cent per regel met een minimum van 1,25. „Brieven bu reau van dit blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C. Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2355 (b.g.g. red. '3508/3546, adv. 3647/3643; Middelburg, Markt 51, tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375)Goes Gr. Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 5213). Oostburg tel. 2395, Ter neuzen, tel. 2116Zierikzee red. tel. 2425, adm. tel. 2094. AMERIKA HOOPT OP VREEDZAME OPLOSSING Dit is een communicatievaartuig van de Nederlandse marine van het type zoals er een door Indonesische mili taire vliegtuigen is aangevallen, toen het lag gemeerd in de haai van het eiland Gag bij Nederlands Nieuw- Guinea. Bij de aanval werden drie opvarenden gewond. (Van onze Haagse redactie) De minister-president, prof. J. de Quay, heeft maandagavond de voorzitter van de Tweede Kamer verzocht de gecombineerde commissies voor buitenlandse zaken en defensie tegen vandaag bijeen te roepen om de regering ïn de gelegenheid te stellen deze in te lichten omtrent de jongste ontwikkeling rondom de kwestie Nïeuw-Guinea. Zodra het landsbelang dit toelaat, zal de regering nadere mededelingen aan de Tweede Kamer doen. Dit w*as de korte inhoud van een communiqué, dat de directeur van de rijksvoorlichtingsdienst, dr. G. J. Lammers, maandag avond, anderhalf uur nadat de ministerraad ter bespreking van de nieuwe ontwikkeling rond het Nieuw-Guineaprobleem was geëindigd, aan de pers ter hand stelde. Deze ministerraad, die om vijf uur ïn het kabinet v*au de minister-president aan het „Plein 1815" was begonnen, duurde tot kwart voor zeven. Toen reden de ministeriële auto's voor om de bewindslieden naar Hotel des Indes te brengen, waar de besprekingen tijdens een diner op meer informele wijze werden voortgezet. Niets nieuws Dr. Lammers, die liet communi qué overbracht aan de vete in de Nieuwspoort bij het Binnenhof verzamelde journalisten, kon hier aan niets meer toevoegen. Zo kon hjj niet zeggen of de regering in de loop van maandag nog contact had opgenomen met onze onder handelaar, de Nederlandse ambas sadeur te Washington dr. Van Royen. Dr. Lammers wist ook niet of de regering zich in verbin ding had gesteld met de waarne mend-secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Thaut. Voorts verklaarde dr. Lammers niet te weten of de geheime besprekingen, door Indonesië oficieel zijn verbro ken. De directeur van de rijksvoor lichtingsdienst kon slechts zeggen, dat aan de ministerraad alleen werd deelgenomen door die staatssecreta rissen, die met het vraagstuk-Nieuw Guinea hebben te maken. Dit waren de staatssecretarissen van defensie, de heren Calmeyer en De Jong, als mede de staatssecretaris van binnen landse zaken, de heer Bot. Ook werd bekendgemaakt dat het kabinet tij dens deze vergadering geen adviseurs of leden van de militaire sta,ven heeft geraadpleegd. Onderhandelaars terug President Soekaruo heeft besloten zijn voornaamste onderhandelaar bij de voorbesprekingen met Nederland, Adam Malik, niet naar Washington terug te zenden, zo is maandag ïn Djakarta bekendgemaakt. Generaal Jani, „chef van de operatie- staf voor de bevrijding van West- Irïan", heeft dit bekendgemaakt. Hij Dr. Golub wil terug naar Rusland Dr. Golub, de Russische atoomgeleer de die vorig jaar na een bezoek aan Amsterdam verkoos om in het wes ten verder te werken, bevindt zich thans in de Sowjet-ambassade in Den Haag. Hij heeft de wens te kennen gegeven, terug te keren naar zijn vaderland. Om deze reden zou hij om zijn paspoort hebben gevraagd. Een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken heeft dit maandagavond desgevraagd beves tigd. Hij voegde hier aan toe, dat de rege ring thans bezig is te onderzoeken, of dit verzoek van de heer Golub in volle vrijheid is gedaan. Zoals bekend is de echtgenote van dr. Golub na een incident op Schiphol alleen naar de Sowjet-Unie terug gekeerd. Dr. Golub was werkzaam op het/ ter rein van het onderzoek naar de be strijding van de schadelijke gevolgen van kernbestraling. WWWMWMMWWWMMWMMWWMWMMMA - s zei dat de president ook had besloten zijn tweede onderhandelaar, Soedjar- wo Tjondronegoro, uit Washington terug te roepen. Jani voegde lüeraan toe. „Wij sluiten de deur voor onder handelingen nog niet maar alles hangt nu absoluut af van de Neder landers.'' Niet van betekenis Op een persconferentie te Hollandia heeft de bevelhebber der strijdkrach ten op Nieuw-Guinea. schout-bij- nacht L. E. H. Reeser, meegedeeld, dat de Indonesische infiltraties van de afgelopen week niet van militaire betekenis waren. Er is nog geen tast baar bewijs voorhanden, dat er groe pen van enige omvang aan land zijn gezet. Er zijn zeker geen landingen verricht in de buurt van belangrijke bevolkingscentra. De bevelhebber deelde mee, dat twee Papoea's de autoriteiten hadden ge waarschuwd, dat er begin vorige week Indonesische infiltranten waren gezien in het uiterste westen van Waigeo. De Indonesiërs hadden pam fletten onder de bevolking uitgedeeld, waarin de bevolking werd aangera den uit de buurt van de Nederlanders te blijven met het oog op komende acties. Scliout-bij-nacht Reeser verklaar de, dat in dit gebied regelmatig luchtverkenningen en zeepatrouil les werden uitgevoerd, zodat hier geen grote groepen aan land zou den kunnen komen. „Er wordt daar door de plaatselijke politie zo zwaar gepatrouilleerd en de op merkzaamheid van de plaatselijke bevolking is zo groot, dat slechts enkele infiltranten incidenteel met behulp van prauwen aan land zou den kunnen komen", aldus de he velhebber. Hij voegde hieraan toe, dat nog geen infiltranten gevangen waren geno men. De namen der Nederlandse gewonden bij de recente beschieting zijn offi cieel bekendgemaakt. Het zijn de ma troos eerste klasse J. J. G. van den Beuken (Wieringerwerf), de mari nier tweede klasse-zeemilicien M. J. Spaans (Den Haag) en de marinier tweede kasse-zeemilicien A. de Waal (Den Haag). Alle drie gewonden hebben lichte scherfwonden. Zij zijn respectievelijk 21, 20 en 20 jaar. Een ooggetuige verklaarde dat het (Zie slot pag. 3 kol. 3) REFERENDUM OP 8 APRIL „Verdere grootse taken rusten op mij" President De Gaulle heeft maandagavond voor de Franse radio en televisie een toespraak tot het Franse volk gericht, die was gewijd aan het referendum over Algerije, dat op 8 april in Frankrijk zal worden gehouden. Hij riep de Fransen op bevestigend Cii massaal te antwoorden „op de vraag, die ik Frankrijk voorleg". De Gaulle deed een beroep op het land het referendum „een duidelijk bewijs van onze eenheid en onze wil" te doen zijn. De misdadigers, die trachtten de wil van de staat te weerstreven en het land door geweld hun wil op te leg gen hebben geen ander vooruitzicht dan hun bestraffing, aldus de presi dent. Hij zei dat hij om het referendum had verzocht, omdat de aangelegenheid zo belangrijk is dat liiervoor de in stemming van de natie noodzakelijk is. „Ik twijfel er niet aan", aldus De Gaulle, „dat wanneer de laatste illu sies eenmaal verdwenen en de laat ste terroristische chanteurs zullen zijn geliquideerd, de Fransen in Alge rije zich zullen wijden aan Frankrijks nieuwe taak in Algerije". Bespottelijk „Hoe bespottelijk blijken, met het oog hierop, de beschuldigingen van Een karakteristieke houding van de Franse president De Gaulle tijdens de opnamen van maandagmiddag voor de radio- en televisieredewélke maandagavond in Frankrijk is uitge zonden in verband met het referen dum dat op 8 april a.s.in Frankrijk zal worden gehouden. kolonialisme aan het adres van Frankrijk door een zekere totalitaire mogendheid die veertien landen heeft gemuilkorfd en van plan is met alle andere landen hetzelfde te doen", zo zei De Gaulle. (De Gaulle zou hierbij doelen op de Sowjet-Unie). „Uw ja zal van grote betekenis zijn. Het betekent niet alleen een instemming met de vrede in Alge rije, doch ook dat U uw vertrou wen ïn mij stelt voor de verdere grootse taken, die op mij als hoofd van de staat rusten. Uw ja bete kent. dat ik uw vertrouwen heb, zowel voor liet heden als de toe komst", aldus de president. Schoten op vluchtelingen bij Berlijnse muur Bij de oost-westgrens in Berlijn zyn maandag schoten gevallen en de Oostberlijnse politie heeft tenminste één vluchteling achterhaald. De vluchteling, ongeveer achttien jaar oud, werd door twee patrouilles vopo's ingesloten, niet ver van de Amerikaanse doorlaatpost „Charlie" in de Friedrichstrasse. Aangezien voor het ochtendgloren schoten vielen bij de Franse sector van Berlijn, vreest men dat ook daar een vluchtpoging werd verhinderd. fiantlijK B ...wordt de bekende Neder- ft Iandse stilleven-, interieur- en A stadsgezichtschilder J. Haver S* Droeze, medeoprichter en ere voorzitter van de Nederlandse S- Kunstkring, te Den Haag 85 jaar. Zwaar op de maag... Toen de thans 66-jarige Frede- rik Lindkvist 7 jaar was, schoot hij zichzelf per ongeluk in liet onderlichaam met een oud geweer. Het gezin woonde op een kleine boerderij ver van ziekenhuizen en dokters. fi jongen genas thuis. Enkele we lt ken geleden kreeg Lindkvist B' ken geled ft PÖn. Hij ft het acader werd opgenomen in ..ct academisch ziekenhuis van ft Uppsala en daar werd een lo- SS™ den kogel van 50 gram uit zijn maag gehaald. Lindkvist had er 59 jaar mee rondgelopen. EÉN VISIE BLEEK ONMOGELIJK... ZO LANGZAMERHAND is de oude binnenstad van Vlissin gen vervallen tot de meest onooglijke wijk van de stad: een haveloos 'stadsdeel met verpauperde straten, verschrompelde huizen. De winkelwanden van Bellamypark en Walstraat zijn weinig meer dan camonflage-facaden, waarachter de erosie de wijk verder uitmergelt. En toch is die vervallen stadswijk nog altijd het onbetwistbare zakencentrum van Vlissingen: van de 340 winkels in deze stad zijn er 200 in de oude binnen stad gevestigd, van de 150 Vlissingse zaken met duurzame goederen zijn er zelfs 120 in dit oude stadscentrum te vinden. Als de gemeente Vlissingen dan ook het zo hoognodige sane ringsplan lanceert, dan staat onomstotelijk vast, dat de middenstand een van de belangrijkste, zo niet dé belangrijk ste belangengroep is. Met deze feiten voor ogen mag men zich met enige verbijstering afvragen, waarom er zo opvallend weinig wezenlijk vruchtdragend overleg is geweest tussen gemeentebestuur en middenstand over dit saneringsplan... Wil hot saneringsplan inderdaad met een ruime, moderne visie be- tot sanering aanleiding geven, naderen. Met name geldt dit én dan is er als dwingende éis, dat voor liet gemeentebestuur én voor alle belangengroepen dit project de middenstand. Maar daarnaast is er tussen deze belangengroepen ook een vruchtdragend samenspel noodzakelijk om dit plan, dat moet leiden tot een collectieve vooruit gang, te ontwikkelen zonder inci dentele schade. En er is een aan zekerheid grenzende twijfel, dat dit sa menspel nauwelijks aan de orde is geweest. Natuurlijk: vertegenwoordigers van de gemeente hebben bij tijd en wijle wel eens aan één tafel gezeten met vertegenwoordi gers van de middenstand. Vlissings saneringsplan weer twistappel (II) Maar was er dan werkelijk sprake van „samenspel"? NauwelijksTenslotte wer den dezé belangengroepen en de laatste protestvergade ring van de middenstanders heeft dat nog weer eens dui delijk bewezen van samen- werkers tegenstanders. Er was een te groot verschil in de verwachtingen ten aan zien van de toekomstige ont wikkeling van Vlissingen, enerzijds wellicht wat al te optimistisch, anderzijds wat al te pessimistisch... Twijfel Is er een aanwijsbare oorzaak voor het falen van dit overleg tussen middenstand en gemeente Men weet h'et: reeds op 10 juli 1958 werd de zo geheten „sane- ringscommissie" door burgemees ter mr. E.-Kolff geïnstalleerd. Er was overigens geen enkel wette lijk voorschrift, dat de instelling van deze commissie noodzakelijk maakte. Met het creëren van deze commissie kwam de gemeente tegemoet aan uit de midden stand naar voren gekomen wen sen. Twee factoren hadden ech ter al direct twijfel moeten oproepen aan het welslagen van het streven dezer commissie. In de eerste plaats werden taak en CZie slof pag. 5 kol. 1) De gebeurtenissen rondom Neder lands Nieuw-Guinea zijn van westers standpunt bezien enigermate verwarrend. Terwijl nabij Washington nog werd geconfereerd door Indonesische en Nederlandse di plomaten over een vreedzame oplos sing van het Nieuw-Guineageschil waren blijkbaar in Indonesië al voor bereidingen voltooid om militaire in filtraties te plegen en ook om een luchtaanval te doen op een of meer scheepjes van de Nederlandse mari ne nabij het Nieuw-Guineaterritoir. Men denkt bij zoiets direct aan een soort Pearl Harbour in het klein. Immers, terwijl een Japanse diplo maat eind 1942 nog onderhandelde in de Verenigde Staten, voerde destijds de Japanse marine een onverwachte aanval uit op Pearl Harbour en daar mee werden de Verenigde Staten di rect betrokken in de tweede wereld oorlog. Het is volstrekt niet uitgesloten, dat de heer Soekarno en zijn vrienden zo'n klein Pearl Har- bourtje welbewust hebben georgani seerd. Het zag er al maandenlang naar uit, dat de leidende Indonesische figuren voorals nog niet waren ge steld op onderhan delingen. Er mag dan in Djakarta heel vriendelijk ge praat zijn met de broeder van de Amerikaanse president Kennedy en er mag dan telkens gezegd zijn, dat de deur voor onderhandelingen nog niet was gesloten, in werkelijkheid speelde men in Djakarta met dc ge dachte aan geweld. Eerst wilde men een aantal militaire successen en pas daarna zou er ge praat kunnen worden. Gepraat wel te verstaan met een enigermate „pa niekerig" Nederland, waar men ei genlijk dat Nieuw-Guinea wel zonder slag of stoot zou willen uitleveren aan Soekarno. Het is bepaald geen succes van de Amerikaanse diplomatieke dienst dat deze dienst dit Indo nesische verlangen naar geweldple ging en naar het voeren van een ze nuwenoorlogje tegen Nederland, niet heeft onderkend- Die dienst heeft al te gretig geloof ge hecht aan de vredesvoorwendsels in Djakarta en daarna hebben de Ame rikanen enkele Indonesische en Ne derlandse diplomaten bij elkaar ge haald voor het voeren van geheime besprekingen. Nu bemerken dan deze Amerikanen, dat ze zich weer eens vergist hebben in dé oosterse mentaliteit. Misschien moeten we wel zeggen, dat Soekarno verbazend handig de Amerikanen heeft uitgespeeld in zijn binnenlandse politiek. Wanneer straks de gewelddaden van de Indonesiërs met geweld beant woord worden en de Verenigde Sta ten moeten optreden in de rol van vredebewaardex-, dan heeft Soekarno voor zijn Indonesische volkeren een prachtig excuus klaar: hij kan zeg gen, dat hij het met zijn beseheiden strijdkrachten niet kan opnemen te gen de Verenigde Staten. Hij kan ook zeggen, dat hij wat Nederland betreft bereid was op het scherp van het zwaard de Nieuw- Guineakwestie uit te vechten en dat hij aan de Nederlanders alleen maar eisen wil stellen als aan een overwon nene. Daaruit volgt dan weer dat Soekar no tot het uiterste zal gaan op het gebied van infiltraties en kleine ge vechten alvorens er met hem te pra ten zal zijn. De Nederlandse regering heeft gis teren geruime tijd beraadslaagd over het voorlopig mislukken van de onderhandelingen met Indone sië en over de laatste gewelddaden. Zij heeft het Nederlandse volk nog niet willen inlichten over de besluiten, welke genomen zijn. Wel zullen van daag enkele kamercommissies wor den geraadpleegd. Ofschoon het landsbelang kan nopen tot deze stilzwijgendheid, moeten we hier wel de hoop uitspreken, dat zo spoedig mogelijk het Nederlandse volk zal worden ingelicht over de be sluiten, welke de Nederlandse rege ring heeft genomen. Het mag dan zijn, dat er in Nederland geen eens gezindheid bestaat over de Nieuw- Guineapolitiek, er bestaat wel een grote mate van eensgezindheid als het aankomt op de beoordeling van het Indonesische optreden. Dat optre den wordt scherp afgekeurd en men vraagt zich toch wel algemeen af, waarom Indonesië allerlei wanda den mag bedrijven, zonder dat daar tegen van enige zijde een duidelijk protest wordt gehoord. Rusk over kwestie-Berlijn De Amerikaanse minister van buiten landse zaken, Dean Rusk, heeft in een interview voor de Britse televisie verklaard werkelijk niet te kunnen zeggen, dat er bij de besprekingen over de kwestie Berlijn enige wezen lijke vooruitgang is bereikt. Niettemin achtte de minister het hou den van deze besprekingen de moeite waard en het is belangrijk, dat zij worden voortgezet. „Wij moeten in voortdurend en doel treffend contact met de Sowjet-Unie blijven en wij hebben dat de laatste maanden clan ook gedaan. En wij blij ven dat liier in Genève doen", aldus de Amerikaanse minister.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 1