Gevaarlijke bocht in Schuddebeurs: puzzel kantoormachines HEDENDAAGSE PROBLEMATIEK MIDDELBARE SCHOOLJEUGD SER00SKERKSE VEL0CITAS KAMPIOEN IN GROEP III Vit O 1/ J NfJ LALki Z hl hl U WS hl V U U li A :V T DÜNDEliDAÜ 8 MA ART 1962 KANTONGERECHT ZIERIKZEE Korte draai met risico's liep uit op aanrijding De onoverzichtelijke boclit, waarin te Schuddebeure bij Zie- rïkzee de provinciale weg over gaat in. de St.-Joostweg is woensdagmorgen voor het kan tongerecht te Zierikzee het punt geweest, waarover een ver- keersdiscussie werd opgezet, die wel een pleidooi genoemd kan worden voor een grondige ver betering van de situatie ter plaatse. A'oor de groene tafel stond chauf feur N. A. M. uit Zierikzee, die zich had te verantwoorden over het feit, dat hij op 4 augustus van het vorig jaar te veel links had gereden met zijn vrachtauto, in de bocht plotseling zo hard moest remmen, dat de leidingen het begaven en daarop in aanrij ding was gekomen met een auto van radiohandelaar W. J. W. te Zierikzee. ..Mijn vrachtauto, draait niet zo .kort, Ik had hier onmogelijk anders kun nen handelen",, zo verweerde M. zich. Hij vertelde, verschillende malen de manoeuvre van de ongelukkige au gustusdag te hebben herhaald. De vrachtauto kon niet anders door .de bocht. Getuige-deskundige wachtmeester, dér rijkspolitie J. W. R. të Zierikzee moest toegeven, dat het type vracht auto van M. inderdaad een ruini bochtenwerk vergt, waarop de radio handelaar kwam verklaren: „M. zat behoorlijk over de streep!" In een si tuatieschets \vas de stand van de aiito bij de aanrijding duidelijk vast gelegd. Wachtmeester der rijkspoli tie D..IC te Noordgouwe bleef bij de inhoud van zijn proces verbaal, dat N. dé bocht ruimer had kunnen ne men en daarmee tevens zijn tegenlig ger, pp de weg eerder had kunnen Waarnemen. De officier van justitie, mr. J, L. - Andreae en de kantonrechter, mr. W. E. van Vloten zagen zich dus gesteld voor een verkeerspuzzel, die de eerste met het wegenver keersreglement in de hand alleen maar kon oplossen met de opmer king: „Ook bepaalde gewoonten in het verkeer en bepaalde risi co's. die voertuigen U op de weg stéllen, leveren wel eens risico's op met minder prettige gevolgen". Vrachtautochauffeur M. had niet vol doende rechts gehouden in zijn wa-> gen: het kostte hem f 25.boete of 5 dagen hechtenis. Voor het feit, dat de handrem van zijn auto niet ge-, heel in orde was. vorderden officier en kantonrechter f 10,of twee dagen." De gevolgen van plotselinge reactie, die de bedrijfsrem van de auto had doen „doorslaan", lagen volgens getuige R. buiten de contro le. van de chauffeur, zodat de kanton rechter M. op dit punt ontsloeg van' rechtsvervolging. Vergissing Een andere verkeerszaak had zich in Bruinisse afgespeeld. Het kring- hoof d van de B.B. in Noord-Zeeland, J. R. de B. vergiste zich daar op 18 januari op de Steinstraat in de richting en wilde deze fout herstel len door achteruit te rijden en op-' nieuw rechts af te slaan, deBeatrix- straat in. De B. maakte deze- ma noeuvre juist, op het moment, dat achter zijn auto met een vrachtwa gen expediteur C. P. N. uit Katten- dijke naderde. Een aanrijding was het gevolg. „Er is hier over eri weer sprake van niet juist reageren", zo stelde de officier, die overigens liet uitkomen, dat De B. niet de enige schuldige aan het voorval was. De B. voerde aan, dat hij de noodzake lijkheid van het passeren van de vrachtauto niet dadelijk had inge zien. Met f 30,of zes dagen werd de overtreding gestraft. Even latei- kwam de tegenpartij indeze zaak N., verklaren, dat hij op dé Stein straat in Bruinisse wel eèn auto „ei genaardig geparkeerd" had zién staan, maar er niét op was voorbe reid, dat deze plotseling zou wegrij den. De officier voerde tegen N. aan, dat hij voorzichtiger had dienen te passeren en verklaarde N. strafbaar met' een boete van v 20,of 4 da- geh. De kantonrechter maakte er f .10,— of twee dagen van. i ïn Zonnemaire zijn portieken van winkelpanden en dergelijke niet bestemd' voor ruziënde, en herrie- schoppende samenscholingen van jongens. Dat werd J. P. uit deze plaats nog eens duidelijk verteld. "Op 17 december vorig jaar had hij óp de Dijk van Bonimenedc met enkèle'" andere knapen last be zorgd aan de bewoners: Om ervoor te zorgen,, dat F. in het vervolg deze bepaling van de alge mene politieverordening niet zal. ver geten kon hij met een boete van f 5,of 1 dag de kanton rechtszaal verlaten. HHSHB .4 dvertentie) RUYS TWEEDE SLACHTOFFER VAN POKKEN IN WALES In Zuid-Wales hebben de pokken gis teren een tweede slachtoffer geëist. In dit geval was het do arts, die een lijkschouwing had verricht op een vrouw, die de vorige week aan pok ken was overleden. Berlijnse scheidsmuur negatie menselijke rechten De internationale commissie van ju ristenheeft woensdag te Genève een rapport uitgegeven over de situ atie in Berlijn, waarin zij de com munistische scheidsmuur een nega tie noemt van de in de Oostduitse grondwet, vastgelegde basisnormen voor de vrijheid van de mens. In het verslag dat getiteld is: „De Berlijnse muur, .een tarting van de menselijke rechten", .stelt de com missie vast, dat de Oostduitse be windslieden .met de afsluiting van dé oostzone vooral het „Berlijnse gezin", hadden getroffen. Zesentwintig delen overste Pinto Luitenant-kolonel Pinto was de klei ne (van gestalte) Nederlandse con traspion in dienst van de geallieerden die in Londen beroemd werd vol gens, eigen zeggen van overste Pinto zou Eisenhower hem boven alle an dere spionnen .gewaardeerd, hebben. Overste ..Pinto is 'óók de niah die be- 'Wéérde dat de slag bij Arnehpv voor de Britse en Canadese pai-achutisteri óp; epn fiasco uitliep fopr verraad .Van een;.,Nederlander die 'de bijnaam „dé-gorilla" droeg. De KJt.Ö. wil over bét; leven van' overste Pinto die kortelings overleed een serie t.v.-spelen brengen:in 26 delen. Illllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllll PIS wereldconcern 1 ■f*i 9 76 -fabrieken L WémM ttircl 125,000'werknemers'1 brengt U tot in de kleinste details stijl, standing en comfort in Uw buishouding Ook met volautomatische wasmachines BOUW BRUG OVER MERWEDE KAN BEGINNEN De financiële moeilijkheden ten aan zien van de bouw van de verkeers- brug over de Merwede tussen Dor drecht en Papendrecht zijn opgelost, zodat binnenkort met het werk zal kunnen worden begonnen. Deze brug zal gebouwd worden in plaats van de brug. bij Baanhoek. De totale kosten zullen, met inbegrip van die voor liet; maken van opritten en het aanleggen van aansluitende wegen, bijna veer tien miljoen gulden bedragen. De brug over de Merwede zal straks een belangrijke schakel zijn - in de„ verbinding tussen de in het kader* van het Deltaplan geprojecteerde Zoomseweg en het centrum van het land. Daartoe is ook nog nodig een" vaste oeververbinding tussen het ei land van Dordt en de Hoeksehe Waard, waarvan een studiecommis sie' de mogelijkheden onderzoekt. Wagenbestuurder remde en rende voor redding De 35-jarige Engelse treinbestuur der Peter Kitson heeft dinsdagavond de sprint van zijn leven gemaakt om een 16-jarig meisje te redden. Toën hij in het schijnsel van de lcop- lichfen van zijn voortsnellende trein een menselijk 'lichaam op de rails zag liggen, zette hij onmiddellijk zijn remmen in werking, maar sprong bovendien uit zijn cabine en rende voor de trein uit. „Ik was bang dat mijn trein niet tijdig zou stilhouden", zei hij later, „het. enige wat ik kon doeri was vooruit te lopen". Kitson bracht het meisje te voet naar het volgende station. Rotterdamse vrouw was al twee weken dood De Rotterdamse politie heeft dins dagavond in een woning in de Al- bregt Engelmanstraat het stoffelijk overschot aangetroffen van de 73- jarlge weduwe A. J. Bloem-Veltliui- zen.- Zij moét al twee weken geleden zijn overleden, zonder dat iemand in haar naaste omgeving daar iets van wist. De buurtbewoners hadden- haar wel al enige tijd gemist, maar daar geen verdere aandacht aan. geschonken. Een van hen waarschuwde tenslotte toch de politie. LEZING DR. L. M. VAN DIS „Wij snellen erudiet analfabetisme tegemoet" Het aankomend geslacht ïs wellicht bezig het erudiete analfabetisme te gemoet te snellen. Dit zei dr. L. M. van Dis uit Zutphen in éeri referaat, dat hij hield tijdens de in Utrecht gehouden contactdag van het natio naal protestants centrum voor de geestelijke gezondheidszorg in Ne derland. Dr. Van Dis sprak over de middelbare schooljeugd in de school. Thema van deze contactdag was de j hedendaagse problematiek rond del middelbare schooljeugd. Dr. Van Dis zei, dat de massamédig beslag leggen op de jeugd, :ze óefé- nen een invloed uit, die onpersoon lijk is.- Dit beslag leggen is er de oorzaak van, dat bij' véél scholieren., de rust om geconcentreerd te' Ieren ontbrèekt. De uitvoerige informatie - buiten "de school om belemmert dg; zelfwerkzaamheid van dé leerlingen in de school. Hij sprak van eën alge- mene overlading van de scholier. Dr. Van Dis noemde het functiever lies van het gezin als een 'andere belangrijke factor, die invloed op het studerende kind heeft. Dit functieverlies wordt volgens hem, veroorzaakt door het feit-; dat de ouders dikwijls niet in staat zijn hun kinderen een normatief loven voor te leven, men schroomt een beperkt gezin te zijn met een eigen stijl. De stijl van de meeste gezinnen vertoont veel overeenkomst. Het eultuux'beeld is ook een factor van belang. Wij leven in een tijd van boeiende en beklemmende tegen stellingen. Ons comfortabel leven mist elke- primaire zekerheid. Het wordt beheerst door dé angst voor een volgende oorlog, die dat leven zal vernietigen,, aldus dr. Van Dis. Hij is'van oordeel, dat degenen, die bij hét. onderwijs van' dé middelbare schooljeugd zijn betrokken, veront rust dienen té zijn over de huidige .'situkeie, Er wordt, volgens hém, te 'véél aandacht, besteed aan secun daire „.kwesties. en men gaat teveel uit van tegenstellingendie irrele vant. zijn. Prof. dr. N. Beets uit Utrecht sprak over de middelbare school jeugd -.buiten gezin en. school, het zogenaamde derde milieu waar <lé jongere zich beweegt. Hy schonk allereerst aandacht aan het georganiseerde derde milieu, dat. door dé jeugdbeweging en joiïgerenéltlbs wordt gevormd. Hij. constateerde een ontwikkeling, die gaat in die-richting; 'waariii .liet licbainelijk-'dyhamiséhê een'bélang- rijke. rol speelt: Dè ..jeugd waardeert dit' ongeorganiseerdederde milieu .Yaak minder, dan de ouderen ver wachten. Prof: - Beets gelooft, 'dat veël jongeren een -hekel; h,ebbefi; aan een"'te sterk organiseren', waardoor het milieu in. hun ogen een te for- niCel karakter krijgt. Beste bron voor inlichtingen Een advocaat te Washington is tot de conclusie gekomen, dat men zich het beste tot de Rus sische ambassade kan wenden voor inlichtingen over de met veel geheimzinnigheid omge ven Amerikaanse geheime dienst, de C.I.A. Lytton Gibson verklaarde voor een commissie in het naburige Fairfax, die zich bezighoudt met de woningbouw, dat hij er achter had trachten te komen hoeveel personen werkzaam waren op het gebouw van de C.I.A., te Langley in de staat Virginia. Hij had deze inlichtingen nodig voor een woningbouwproject, dat hier zou worden uitgevoerd. Zijn verzoeken aan de C.I.A., liet congres en kranten, om cij fers beschikbaar te stellen, hadden geen resultaten opge leverd. „Opééns kreeg ik een ingeving en belde de Russische ambas sade op", aldus Gibson. „De tweede man die ik aan de lijn kreeg deelde mij mede, dat vol gens zijn inlichtingen ongeveer 3500 personen te Langley voor de C.I.A. werkten en dat'dit er uiteindelijk 11,000 zouden worden". lnilll!lll!!ll>llllllllllllll!lllllllllllllll[lil!illllllill>!i[lll!lllllllllS Geen deelnemer met alles goed in de sporttoto Geen enkele deelnemer aan de sport toto van zondag j.l. blijkt zich te heb ben gemeld voor de hoofdprijs van f 244.715,56. Dit bedrag wordt daar om gevoegd bij de reeds beschikbare 133.481,21 voor de negen gegadig den, die 12 uitslagen goed hadden voorspeld. Déze negen deelnemers zullen nu elk een bedrag' ontvangen van netto 35.718,53. De extra-prijs voor de gelijke spelen, ditmaal ver meerderd met de niet uitgekeerde prijs van veertien dagen geleden, be draagt 106.688,60. Zij zal worden verdeeld over 2669 inzendingen, zo dat elke deelnemer een bedrag zal ontvangen van 39.50. Leider Danaïden kan voorsprong vergroten In de derde klas Zuid-Holland van de K.N.K.B. komen Tjoba 1 en Phoe nix niet in het veld. Koploper Da naïden, kan zijn positie verbeteren door dit weekeinde van ALO te win nen. Ook de staartploegen Spartaan en Morskwarticr ontmoeten elkaar. De uitslag van deze ontmoeting zal wel niet ver van een puntenverdeling liggen. DKCVelox eindigt wel in een zege voor de thuisclub. Prognose: DanaïdenALO (1), MorskwartierSpartaan (3). DKC— Velox (1). JongOranje versloeg Luxemburg met 20 Het team van Jong Oranje, het Ne derlandse voetbalelftal samengesteld uit spelers beneden 23 jaar, heeft woensdagavond op 't Vitesse-terrein ïn Arnhem met'2-0 gewonnen van de Luxemburgse a-j>loëg. Bij de rust was de stand nog'gelijk: 0-0. De doel punten werden gescoord door rechts binnen Tlieunissen (D.O.S.) en links binnen Senders (Willem II). Het Nederlandse jeugdteam de ploegen van Nederland en Luxem burg (16-18 jaar) speelden een voor wedstrijd voor de ontmoeting Jong Oranje-Luxemburg a heeft de Lu xemburgse juniores volledig over speeld. De wedstrijd eindigde in een bijzonder gemakkelijke 6-0-zege voor het Oranjeteam. MICROKORFBALCOMPETIT1E Velocilas-W.I.K. III8-2 Doordat Velocitas de laatste wedstrijd in een overwinning omzette, heeft de ze ploeg uit Serooskerke beslag ge legd op het kampioenschap in groep m van de microkorfbalcompetitie van SDKB. Henk Geluk gaf de rood-wit- j ten de leiding: 10, waarna WIK de stand in evenwicht bracht: 11. Met twee treffers gaf mevrouw v. d. Wie- len-KIoet Velocitas een 31-voor- sprong. WIK bracht nog voor het verstrijken van de le helft de achter stand terug tot 32. Na de hervatting kon Velocitas spoe dig de zege veilig stellen. Mevrouw Zorge-Kloet bracht uit een doorloop bal de stand op 42, waarna J. Ge- leijnse met een byzoiider fraai schot er 52 van maakte. P. de Rijke maakte er 62 van. Ten slotte be paalde Henk Geluk met twee voltref fers de eindstand op 82. Burgh-Nieuwerkerk 9-2 Gelukte het de Nieuwerkerkers in de eerste ontmoeting tegen Burgh een puntenverdeling te bewerkstelligen, deze maal behaalde de club uit de Westhoek een overtuigende zege. Door Corrie .van Nieuwenhuize en Janny v. d. Have kwam Burgh op 2 0. Maarten Hanse bracht in de vol gende opstelling de stand op 30, waarna Wim van Dijke de rust liet ingaan met 31. In de tweede helft liep Burgh snel uit dank zij veel pro- duktiever spel. Rinus Kloet, Corrie v. Nieuwenhuize, Tonhy Floliil, Maarten Hanse en weer Corry v. Nieuwenhui ze brachten de stand op 81. Mevr. Dallebout-Zandijk scoorde voor Nieu- werkerk tegen: 82. Ten slotte bracht Rinus Kloet de eind stand op 92. W.I.K. II-Burgh II 3-1 Burgh H, dat tot nu toe al de wed strijden in winst had weten om te zetten, kreeg op verrassende wij ze een nederlaag te slikken van de enthousiast spelende WIK-reser- ves. Er werd in een snel tempo ge start waarbij beide verdedigingen al direct handelend moesten optre den. Door uitstekend verdedigen kreeg de anders zo gevaarlijke Burgh-aanval geen kans de WÏK- korf in gevaar te brengen. Toon Hart bracht WIK op 10, wel ke voorsprong Marijke de Jonge op voerde tot 2—0. Na de vakverwisse ling stelde Burgh alles in het werk om. de kansen te doen keven, maar verder dan een door Van Nieuwen- huizen gemaakte treffer kwam het niet: 21. WIK beet hierna nog eens extra op de tanden en toen Wim Ber- revoets er in slaagde de korf te door boren, stond de zege voor de club uit Kerkwerve vast. W.I.K. II-Noad 6-1 Met uitstekend samenspel en een gro te schotvaardigheid is WIK er in ge slaagd Noad op overtuigende wijze te kloppen. Met twee goede doelpunten van Toon Hart en Adrie Verhage kwam WIK op 2—0. In de volgende opstelling maakt Marijke de Joiige twee-treffers en bracht de stand daar mee op 40. Noad scoorde hierna te gen door Goudswaai'd 41. Aan de andere kant zorgde Adrie Verhage weef spoedig voor een voltreffer: 5 1. Uit een goed opgezette aanval bracht Marijke de Jonge de eindstand op 61. Noad-W.l.K. II 3-3 In de tweede ontmoeting' tegen WIK II tapte de club uit Dreisclior uit een ander vaatje. Driemaal liepen de blauw-witten »een achterstand op, maar evenzovele malen slaagde men er door moedig volhouden in deze weer ongedaan te maken. Nog voor de wedstrijd een minuut oud was, had Adrie "Verhage WIK al een 10-voor- sprong gegeven. Er volgde hierna een gelijk opgaande stryd met wisselende kansen voor beide korven, In de eerste helft kon geen van de aanvallen in de stand nog verande ring brengen. Na de hervatting slaag de Noad ér in de gelijkmaker te sco ren. Piet Ketting hielp WIK weer aan - een 21-voorsprong welke even later weer teniet werd gedaan 2-2. Toen Ria Goedegebuure de stand op 32 bracht, leek. het pleit beslist, maar kort voor het einde kon Noad toch nog naast WIK komen: 33. Onveranderd dividend kabelfabrieken Naar wij van de directie van de N.V. Nederlandsche Kabelfabrieken te Delft vernemen, zullen commissaris sen aan de in mei te houden alge mene vergadering van aandeelhou ders voorstellen het totale dividend over het boekjaar 1961 vast te stel len op 18 procent (onv.). De uitke ring op de winstbewijzen zal alsdan 255 bedragen 246). In januari werd op de aandelen reeds een inte rimdividend ad 6 procent betaalbaar Bod Vorstenlanden werd niet gestand gedaan Onder verwijzing naar haar bericht d.d. 12 februari 1962 en in het bijzon der naar het daarin gemaakt voorbe houd delen principalen mede, dat wel iswaar een aanzienlijk aantal aande len in de Vereenigde Vorstenlandsche Cultuur Maatschappij N.V. werden aangeboden, doch dat principalen het totaal daarvan niet voldoende achten om hun. bod ter zake gestand te doen. Waar zijn onze schepen? Van onze adverteerders Schoenenmagazijn Harthoorn belangrijk uitgebreid Schoenenmagazijn P. J. J. Harthoorn in de Lange Noordstraat te Middel burg heeft na een ingrijpende verbou wing een metamorfose ondergaan, die deze winkel bijzonder ten goede is ge komen. Het belangrijks te accent bij. deze verbouwing is gslegd op een uit breiding, waardoor de. verkoopruimte in deze zaak bijna verdubbeld i.4. Dat betekent voor ne'j personeel „gemak kelijker werken, terwijl de klanten vlotter .en rustiger geholpen "kunnen worden! De zaak is vérder in moderne tinten geschildei'd,' waarbij dit alles nog geaccentueerd wordt door een passende verlichting. In tegenstelling,'tot yodrhsén-;ls-y.de. etalage open gehouden, hetgeen even eens veel prettiger aandoet. Vari Looy, Piattner en Post leiden in Antwerpen De buit werd woensdagavond in de zesdaagse van Antwerpen broeder lijk tussen de beide Kikken ver deeld. Eik II (Van Loo.v) zegevierde in een afvalwedstrijd voor Terriizzi en Rik I (Van Steen bergen) toonde zich de sterkste in een race achter derny's, waarbij hij in een half uur 30,5 km aflegde. De tweede plaats op dit onderdeel was voor Arnold. Om half negen luidde* dc stand als volgt: 1. Van Looy—Post—Piattner (Bel- gië-Nederland-Zwitserland), 540 pun ten 2. BugdahlPfenningerAr nold Duitsland-Zwitserland-Austra- lië),.512 pnt.;-3. Van Steenbergen— Sevëreyns—Lykké (België-Eelgië- Denemarken), 509 pnt. Op 1 ronde: 4. Térruzzi-Faggin— De Paepe (Italië-ltalië-Bolgië):, 357 pnt.. Op 3 ronden: 5. DebakkerProost Raynai België-België-Fran krijk 328 pnt. Het Nederlandse drietal De Roo StolkerRentmeester was achtste' met .-tien ronden achterstand en' '147 .punten,, .Wim van Est en Plantaz, die met ,dë Belg Van Geneugden rijden, waren' negende op 11 ronden en met 137 punten. KAMPERDIJK 7 KRYPTOS-t 6 v Curacao MARNELLOYO G Sydney CALTEX MADRID i COMMANDER O «3 NEDERLANDEN 6 v PH I LI DORA DAHOMEYKUST paw AMSTELHOEK S 270 rr ARBNDSKERK 5S0 n Socotra ALPMAcce 6 v mono. ALKAIO 6 100 in on GAASTERLAND HECTOR STRAAT MOZAMBIQUE 7 J/jiCOB VEROLME 7 te Crls JAGERSFONTEIN 6 w Te MUNTTOREN 7 W1ARIEKERK G I STRAAT SOENOJ STRAAT RIG 6 t CALTEX van zamib: CARTAOO 6 A„t- .T^^N^^-EvHen.. NAGEKOMEN FAMILIEBERICHTEN Heden overleed onze zorgzame vrouw en moeder CHABLOTTA THOMMASSEN, echtgenote van P.HENDRIKSE in dc ouderdom van bijna 73 jaar. Uit aller naam: P. Hendi'iksc en kinderen. Vlissingen, 7 maart 1962. Nieuwstraat 24 (bov.). Enige en algemene kennisgeving. Heden ovei'leed zacht en kalm, mijn lieve tante JACOBA HENRIËTTE CORNELIA VERMANDE, in de oudefdom van bijna 97 jaar. Buren GId.) Q. A. J. Knobbout- Vermande. 's-Gravenhage. 6 maart 1962. Valkenboslaan 8. De teraardebestelling zal plaatshebben, vrij dag 9 maart om 3 uur, op de Ned. Hcrv. Be graafplaats „Rust oord" te Nijmegen. Heden overleed in Sint-Josephziekenhi na een kortstom ziekte, mijn inni; liefde en zorg: vrouw ADKIAANTJE MAATJE FONSE op de leeftijd van 70 jaar. Emilo Aspeslag'h Vlissingen, 7 maart 1962. Boulevard Bankerl 56. Dc overledene ligt op gebaard in de rouwka mer van liet Sint-Jo- séphziekenhuis. De begrafenis zal plaatshebben op zater dag 10 maart a.s. op de algemene begraaf plaats te Vlissingen. Vertrek Boulevard Bankert 56 om 12 uur. Heden overleed, na een kortstondige ziekte, onze geliefde zuster, schoonzuster en tante ADKIAANTJE MAATJE FONSE, echtgenote van EMILE ASPESLAGH O.- en West-Souburg: P. Marius Föttse. Riek E. C. Fonse- van Malsen. Tieneke, Dick, Wies. O.- en West-Souburg: Kanaalstraat 88.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 20