PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT F.L.N. EIST ACTIES TEGEN OAS. Van Zeeuws contingent van 700 woningen 377 voor „algemeen" Vrijlating gevraagd van Ben Bella c.s. „Frida Blokzijl" bij Ierse kust in nood Vandaag... FILMACTEUR WEIGERT OSCAR Volgende week interpellatie lonen Loon 205e jaargang - no. 57 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en P. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteuren W. Leertouwer en G. A de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week, 7.00 p. kw.. fr. p. p. 7,25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE. VLISSINGSE. GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 8 maart '62 ADVERTENTIEPRIJS 27 cent per m.m. Minim, p. advertentie 4,— Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties vmasimum 8 regels) 25 cent per regel met een minimum van 1,25. ..Brieven bu reau van dit blad" 25 cent meer. Giro no. 259300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60 tel. 2355 (b.g.g. red. 3508/3546. adv. 3647/3643Middelburg, Markt 51. tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169. adv. 2375); s Gr Markt 2. tel. 6140 (b.g.g. red. 7853. adv. 5213). Oostburg. tel. 2395. Ter neuzen, tel 2116; Zierikzee. red. tel 3425 adm. tel. 2094. Laatste besprekingen in Evian begonnen De Algerijnse rebellenleiders hebben gisteren van de Fransen plechtige beloften geëist, dat Frankrijk een grote actie zal be ginnen tegen de Europese terroristen in Algerije, als de O.A.S. pogingen gaat ondernemen om de wapenstilstandsovereenkomst te saboteren. Volgens Algerijnse zegslieden was dit de belangrijkste eis die de Algerijnen hadden ingediend bij de laatste fase van de onder handelingen in Evian. De Franse en de Algerijnse onderhandelaars ontmoetten elkaar gisteren bij een bespreking die twee en een half uur duurde. De onderhandelingen worden gevoerd in het grote hotel Du Pare aan het Meer van Genève. Zij willen dat de door Frankrijk toe gezegde strijdmacht van 40.000 man vergroot wordt. Bovendien willen zij dat deze macht onder commando komt van de Algerijns-Europese „tussenregering". Zoals de plannen nu zijn, zai dit leger onder Frans commando komen. Zij willen voorts een uitvoerende macht in het leven doen roepen. Zij willen alle gevangen F.U.N.-rebellen in vrijheid gesteld zien, alsmede vice- premier Mohammed Ben Bella. Zij willen tribunalen doen instellen be staande uit Europese en islamitische rechters, om recht tc spreken in de „tussenperiode". Gesprek in diepste geheim Omdat aan beide zijden de over tuiging bestond, dat de kwestie van de Algerijnse strijd bijzon der precair was, werd afgespro ken de onderhandelingen in het diepste geheim te doen houden. Gisteren bevestigden Algerijnse zegs lieden, dat de rebellendelegatie geen pogingen zou doen om aan de be staande afspraken wijzigingen aan te brengen. De Franse regering had reeds laten weten niet akkoord te zullen gaan met pogingen aan de bestaande over eenkomsten te tornen. De Algerijnen, die zelf reeds ga ranties gegeven hebben inzake de veiligheid van de 1.100.000 Euro peanen in het land, eisen echter, dat de Franse regering garanties geeft inzake de bestrijding van de O.A.S. De Algerijnse rebellen willen nog be paalde punten naar hun wensen ge regeld zien: ...is het 25 jaar geleden, dat de bekende Nederlandse dlch- g= ter, criticus en litei'air-histori- s cus prof. dr. Albert Verwey, oud-hoogleraar te Leiden, te H§ g Noordwijk overleed. lillllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll De Engelse zanger en filmster Franlcie Vaughan is woensdagmid dag op Schiphol aangekomen. Zater dagavond zal hij in een programma van Teddy en Henk Scholten op de Nederlandse t.v.-schermen verschij nen. Foto: Natuurlijk ontbraken bij de aankomst op de luchthaven de tulpen niet. Gisteren zijn in Evian de slotbe- sprekingen begonnen tussen een delegatie van de nationale raad van de republiek Algerije en. Frankrijk. Deze foto, gemaakt op het Fiumièmo-vliegveld van Rome, toont, de Algerijnse vice- premier Belleacem Krim (rechts) en zijn minister van voorlichting, Mohammed Yazid, tijdens een kort oponthoud op weg naar Ge nève. De Algerijnse delegatie zal in Genève haar intrek nemen en dagelijks tijdens' de besprekingen naar Evian reizen. Coaster drijft naar rotsen Bemanning heeft schip verlaten De ruim dertig jaar oude Nederland se kustvaarder „Frida Blokzijl" is gisteren opnieuw in moeilijkheden geraakt op de Ierse Zee. Het Schot se kustradiostation Port Patrick Ra dio ontving om een uur bericht dat het-249 brt. metende schip naar de kust afdreef en' om sleepboolassisten- tie verzocht. De „Frida Blokzijl" is het eigendom van de Rotterdamse rederij Muller en Reitsma, maar vaart in time-char ter voor een Engelse maatschappij regelmatig tussen Dublin, c.q. Belfast in Ierland en Run com bij Liverpool. Het schip kwam op 15 januari j.l. in het nieuws, toen het eveneens in moeilijkheden leek. Het liep toen ge lukkig allemaal goed af. Het schip was gisteravond laat vol gens de berichten van het Schotse radiostation nog maar op driekwart mijl van de rotskust van Kearney verwijderd, terwijl er nog steeds geen sleepboot was gearriveerd. Ka pitein J. Blokzijl (45) uit Vlaardin- gen afkomstig, maar woonachtig in Engeland, was toen reeds door een reddingboot van boord gehaald, na dat hij eerst geweigerd had zijn schip te verlaten. De bemanning was reeds eerder van boord gehaald. De opvarenden zijn in Portavogia aan land gezet. Verhoging melkprijs in West-Nederland De minister van economische zaken heeft, in overeenstemming met zijn ambtgenoot van landbouw en visse rij, zijn goedkeuring gehecht aan een prijsverhoging voor gestandaardi seerde melk en karnemelk gedurende het tweede halfjaar 1962. De prijzen in de niet-gerationaliseor- de (de niet-gesaneerde) gebieden in West-Nederland worden per 1 juli met 1 cent verhoogd. Overigens blij ven de prijzen in het gehele land na 30 juni en voor de duur van dit jaar ongewijzigd op het huidige peil. Overstromingen in Zuid-Engeland /n Cornwall, het uiterste zuidwesten van Engeland, zijn ongeveer 200 ge zinnen in de plaatsen Penzance en Xewlyn door een overstroming ge troffen. De zeewering, die eerder op de dag was bezweken, en tijdens de eb gro tendeels werd hersteld, is gister avond bij vloed opnieuw vernield. De Amernkaanse filmacteur George C. Scott heeft laten bljjken dat hij geen prijs stelt op e<en onderschei ding van de Academy of Motion Pic tures Arts and Sciences omdat hij onderscheidingen „tc commercieel" vindt. Hot is voor de eerste maal dat een acteur te kennen gaf geen prijs te stellen op de anders altijd zo felbe geerde Oscar. (Van onze parlementaire redacteur) De Tweede Kamer heeft gisteren aan de heer Roemers van de P.v.d.A. ver lof verleend de minister van sociale zaken en volksgezondheid dr. Veld kamp, over de loonpolitieke situatie in Nederland in het algemeen en de jongste aanwijzing van de minister in het bijzonder te interpelleren. De interpellatie zal niet vóór volgende week woensdag worden gehouden. K.A.B. wacht interpellatie af Het verbondsbestuur van de Katho- lieker Arbeiders Beweging heeft zich in zijn gisteren te Utrecht ge houden vergadering uitvoerig bezig gehouden met de situatie die thans is ontstaan op het terrein van de loonpolitiek. Het betreurt, dat het akkoord van Oud-Wassenaar blijk baar niet in volledige overeenstem ming is uit te voeren. Het verbondsbestuur onderschrijft volledig de reeds op 5 maart jJ. door de verbondsvoorzitter, de heer J. A. Middelhuis aan het A.N.P. afgelegde verklaring. Het bestuur staat op het standpunt, dat de algemene aanwij zing van de regering opgevolgd dient te worden. De vertegenwoordigers van de K.A.B. in dc Stichting van de Arbeid kregen van het verbondsbe stuur vrijheid van handelen om te trachten alsnog een crisis in de Stichting van de Arbeid en een breuk in de samenwerking van de vakcen trales te voorkomen. Alvorens zich verder uit te spreken wenst het verbondsbestuur van de K.A.B. de uitslag van de interpella tie Roemers in de Tweede Kamer af te wachten. Stichting van de Arbeid vanavond bijeen Op verzoek van het Christelijk Na tionaal Vakverbond zal de Stichting- van de Arbeid zich beraden over de situatie, welke is ontstaan na het de zer dagen genomen besluit der rege ring niet betrekking tot de uitleg van de loonformule iu het z.g. ak koord van Oud-Wassenaar. Deze bij eenkomst van de Stichting zal van avond gehouden worden in het ge bouw van de Soc. Economische Raad. OORLOG IN KONGO OM J ZWEMMENDE SOLDAAT.... Een hoge functionaris van de V.N., die juist in Leopoldstad was teruggekeerd van een bezoek aan Noord-Katanga, heeft giste- ren verteld hoe de slag om Kam\na is ontstaan: een naakte soldaat was de aanleiding. Een patrouille van negen Ghanese V.N.-soldaten was op mars langs een rivier. Er zwom een poedelnaakte man in, die op het zien van de negen blauwhelmen een kreet slaakte en na aan de kant gekrabbeld te zijn een formidabele en luidruchtige sprint maakte naar een kazerne waar Kongolezen gelegerd waren, De zwemmer liet uniform en wapen liggen. Hij maakte groot alarm in de kazerne en in een oogwenk spuwden de Kongolezen vuur uit alles wat ze hadden, inbegrepen een groep mortieren. =j De V.N.-soldaten in de basis van de V.N.-troepen beantwoordden het H vuur, om de patrouille van negen dekking te geven op de terug- tocht. De 1600 man V.N.-troepen in Kamina werden in paraatheid gebracht en vliegtuigen van de V.N. werden naar Kamina gediri- geerd. Een V.N.-straaljager werd getroffen door een geweerkogel. Gedurende anderhalf uur schoten de beide kampen duizenden kogels §1 op elkaar af in een oorverdovende barrage. Toen de kruitdamp was g= opgetrokken bleek dat er niemand geraakt was Tillllllllllllllllllllll][ll[|[lllll!ll[lllllllllllllllllllll|j|||||||||lllllllllllll]|||!lllllll|[|lllllllllll![I!ll!lllll![|i||!|||||||||||||j|||||j||!||[|l[|j|[][||^ ZONDER TOEWIJZING BLIJVEN 32 GEMEENTEN Voor vervanging krotten 100, en voor noodwoningen 223 huizen beschikbaar Ged. Staten van Zeeland hebben het aan deze provincie toegewe zen woningwetwoniiigeneontin- gent voor 1962 verdeeld. Zoals bekend betreft het een totaal van zevenhonderd woningen, waarvan op aanwijzing van de minister van volkshuisvesting en bouwnijverheid 223 wonin gen moeten worden toegewezen ter vervanging van noodwonin gen, terwijl honderd woningen zijn bestemd voor de vervan ging van krotwoningen. Voor het voldoen aan de algemene woningbehoefte in Zeeland zijn dus 377 woningen beschikbaar, die worden verdeeld over 48 ge meenten. In totaal worden 32 Zeeuwse gemeenten niet bij deze verdeling van het contin gent 1962 betrokken. De alge mene verdeling in de grootste steden is: Vlissingen 58, Ter- neuzen 50, Zïerikzee 35, Goes 34 en Middelburg 28. Bij dc verdeling van «lit aantal van 377 woningen zijn in aanmerking ge nomen de economische (en iu liet bij zonder de industriële) behoefte, het woningtekort in het algemeen en het bevolkingsverloop in de onderschei dene gemeenten. Een bijzondere moeilijkheid deed zich voor als ge volg van de acute behoefte aan wo ningen hij de N.V. Smit en Bolnes te Zierikzee. Ged. Staten zijn van oor- deel, uat liet belang van industrieves tiging in Zeeland het noodzakelijk maakt aan deze behoefte tegemoet te komen. Het voor vervanging van noodwo ningen bestemde aantal van 223 wo ningen is verdeeld naar rato van het in de gemeente nog bewoonde aantal noodwoningen. Daarbij is mede aan dacht geschonken aan de toestand, waarin die noodwoningen verkeren. De toewijzing van het aantal van 300 woningen ter vervanging van krotwoningen is geschied op grond van gegevens, verstrekt door de provinciale directie voor de volks huisvesting. Algemeen De verdeling van het algemene wo- ningóontingent 1962 (377 wouiugen) ziet er als volgt uit: Aremuiden 4. Biggelcerke 1, Koude- kerke 4, Middelburg 28, Nieuw- en St.rJoosland 2, Oost- en West-Sou burg 7, Vlissingen 58. Sint-Annaland 4, Sint-Maartensdijk 6, Oud-Vosse- meer 3, Poortvliet 3, Tliolen 4. Seher- penissc 2. Borssele 2. Goes 34 (met inbegrip van 7 woningen, die eind 1961 moesten worden teruggeno- (Zie slot pag. 2 kol. 2) Het ziet er naar uit, dat aan een welhaast zeventienjarige perio de van betrekkelijke „loonvre- de" in Nederland een einde zal ko men. Men heeft ons in het buitenland wel benijd om die loonvrede. Hon derdduizenden arbeidsdagen gingen en gaan in België, Frankrijk, Enge land enz. jaarlijks door stakingen en loonconflicten verloren en daar tegenover kon Nederland stellen, dat men hier elkaar aan de conferentie tafel vrijwel altijd wist te vinden en dat de produktie niet door conflicten werd gedrukt. Er moet wel even bij gezegd worden, dat enkele jaren geleden een duide lijk gevoel van on behagen bestond bij vele Nederlanders, die het directe voorwerp waren van de Nederlandse loonpolitiek. Zij voelden zich ten ach ter gesteld. De regering heeft toen het systeem van de algemene loon- ronden afgeschaft en daarvoor in de plaats een systeem ingevoerd, dat zij „vrijere loonvorming" noemde. Wer kelijk vrij was die loonvorming niet, maar onder dat systeem konden toch «Ie lonen aanmerkelijk verhoogd wor den binnen bepaalde door de rege ring vastgestelde grenzen. Daar naast werd gepoogd de prijzen in de hand te houden en algemeen wordt beweerd, dat onze minister van eco nomische zaken geslaagd zou zijn in een harmonisatie van lonen en prij zen. Het uiteindelijke resultaat van de overheidsactiviteiten op loon- en prijsgebied is echter geweest, dat Nederland sedert het einde van de oorlog lagere lonen heeft dan de ons omringende landen en dat het ook een iets lager prijsniveau heeft. Moeten we daarmee gelukkig zijn? Het antwoord kan alleen maar ont kennend luiden, want in Nederland is de welvaart minder dan in de ons omringende landen en zoiets maakt niet gelukkig. Enkele dagen geleden werd dat nog eens gezegd door een directeur van een groot bedrijf, die wist dat zijn uitspraken afgedrukt zouden worden in het orgaan (De Onderneming) van een werkgeversorganisatie. Hij stelde vast, dat er in Nederland nog lang geen echte welvaart was en hij" ging voort: „Als ik hoor zeggen dat er welvaart is onder de Neder landse arbeiders dan protesteer ik... het woord welvaart voor de arbeider mag niet gebruikt worden". Deze directeur verklaarde voorts: „Ik maak nrij zorgen over de onder betaling van de gesalarieerden in het Nederlandse bedrijfsleven, en in andere beroepen. Wij kunnen ons hoe langer hoe minder veroorloven in dit opzicht op een eiland te leven. Neem bijvoorbeeld een Nederlands elektrotechnisch ingenieur. Hem kan ik het niet kwalijk nemen als hij naar Zwitserland gaat. Even logisch is het dat vele arbeiders over de grenzen naar werk zoeken". Merkwaardig in tegenstelling tot deze zorg over „onderbetaling" staat de zorg, die nog niet zo lang geleden de Nederlandse rege ring drukte toen ze aandrong op ma tiging van de loonsverhogingen. Er is toen in „Oud Wassenaar" een over eenkomst gesloten, waarbij werkge vers- en werknemersorganisaties eni ge matiging van de loonsverhogingen aan de regering toezegden. Aan die overeenkomst is zowel door een der werkgeversorganisaties als door een der grote vakcentrales ech ter een andere uitleg gegeven dan-de regering wenste en nu is er dan een crisis. De samenwerking tussen werkne mers en werkgevers heeft een knauw gekregen en het loonbeleid van de regering zal doorgevoerd moeten worden dwars tegen het inzicht van een deel der werltnemers en werk gevers in. De regering moet straks aankomen met uitvoerige betogen, waarin verfijnde economische prog noses, beschouwingen over de pro- duktiviteit en over het evenwicht tussen lonen en prijzen zijn verwerkt. Zij zal dan tegenover zich mensen vinden, die weinig gevoelig zijn voor deze theoretische economie en die in de praktijk weten, dat er allerlei loonsverhogingen in zwarte en grijze vormen mogelijk zijn geweest zonder dat het spook van de werkeloosheid, van de bestedingsbeperking of van de prijs-spiraal en de inflatie om de hoek verscheen. Zij zal mensen tegenover zich vin den, die helemaal niet zo ernstig verontrust zijn over een beetje prijs stijging en een fikse loonstijging, en die zich er bovendien nog over ver heugen, dat er verschuivingen zijn in ons bedrijfsleven die niet door loon- belemmeringen te stuiten zijn. In de praktijk komt het conflict voorlopig daarop neer. dat een aantal nieuwe collectieve arbeids overeenkomsten niet zal worden goedgekeurd, omdat daarin voor 1962 loonsverhogingen zouden worden toe gestaan, die uit de „produktiviteit" van 1963 moeten komen. Hoewel wij geen nauwkeurige cijfers hebben over de geldbedragen waarom het hier gaat kan het vrijwel niet anders of die sommen zijn nauwelijks van enige betekenis tegenover de totale jaar lijkse loonsommen in Nederland. We mogen wel zeggen, dat een theore tisch conflict heeft geleid tot het ein de van de loonvrede in Nederland. Zo ziet liét er althans naar uit, tenzij er toch weer een nieuw compromis uit de bus komt en daar is men bij bet loonbeleid wel heel sterk in

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 1