PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VANDAAG BESLISSING IN CONFLICT OVER DE LOONPOLITIEK „Loonopstapjes" over 1962 bedreigd Vliegtuig stortte in moeras: 95 doden Kon. Mij „De Schelde" bereikte lager resultaat over 1961 MINISTER LUNS NAAR AMERIKA Aanvulling 205e jaargang - no. 52 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteuren W. Leertouwer en G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week, 7.00 p. kw.; fr. p. p. 725 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 2 maart 1962 ADVERTENTIEPRIJS 27 cent per m.m Mi'nlm. p. advertentie ƒ4.— Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties t maximum 8 regels) 25 cent per regel met een minimum van 125- ..Brieven bu reau van dit blad" 25 cent meer. Giro no. 350300 P.Z.C. Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2355 (b.g.g. red. 3508/3546, adv. 3647/3643; Middelburg, Markt 51, tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv.2375); Goes Gr. Markt 2. tel. 6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 5213). Oostburg. tel. 2395. Ter neuzen, tel 2116. Zierikzee. red. tel 2425 adm. tel. 2094. STICHTING VAN DE ARBEID VERDEELD (Van onze Haagse redactie) De ministerraad zal vandaag beslissen over het conflict dat in Stichting van de Arbeid is ontstaan over de toepassing van het Ioonakkoord, dat in november van het vorig jaar op Oud-Was senaar werd gesloten teneinde te komen tot een matiging van de loonsverhogingen in de nieuwe C.A.O.'s Het overleg, dat- donderdag op liet- ministerie van sociale zaken en volksgezond heid plaatshad tussen een regeringsdelegatie en het bestuur van de Stichting van de Arbeid, heeft niet tot overeenstemming geleid. Vanmiddag om half vijf zal de regering haar beslissing meedelen aan de looncommissie van de stichting. De kans be staat, dat de regering zal besluiten tot liet uitvaardigen van een algemene aanwijzing aan liet college van rijksbemiddelaars, waarin haar uitleg van het Ioonakkoord bindend wordt opgelegd. Slag om de arm Hoewel de leden van de Stichting van de Arbeid na afloop van de be spreking van donderdagmiddag, die duurde van half drie tot ruim zes uur, tegenover de journalisten er geen twijfel over lieten bestaan, dat een bindende aanwijzing zal volgen, liield de staatssecretaris van sociale zaken en volksgezondheid, de heer B. Roolvink, nog een slag om de arm. Toen bij het ministerie verliet, zei de beer Roolvink, dat het nog de vraag is of de regering tot een bin dende algemene aanwijzing zal over gaan. De staatssecretaris achtte het moge lijk, dat als vanmiddag het stand punt van de regering is medegedeeld, vanuit de stichting de vraag zal ko men of het wel nodig is, dat het re geringsbesluit in een algemene aan wijzing moet worden gegoten. Mis schien is voor de stichting een onder linge afspraak wel voldoende ter uit voering van het regeringsstandpunt. „Honderdmaal liever geef ik geen algemene aanwijzing", aldus de heer Roolvink. „Opstapjes" Tijdens het donderdag gevoerde over leg, bleek, dat het standpunt van het Centraal Sociaal Werkgeversverbond en dat van bet socialistische N.V.V., zij het met enkele nuanceverschil- Vlak vóór zijn vertrek naar de Ver enigde Stalen heeft de minister van buitenlandse zaken, mr. J. M. A. H. Luns, gistermiddag op Schiphol aan een groep journalisten medegedeeld, dat zijn reis naar Washington reeds twee a drie weken geleden was vast gesteld. „Die reis houdt natuurlijk verband met de geringe bereidheid die de In donesiërs voor een open gesprek over Nieuw-Guinea vertonen", zo zei hjj. „De Amerikaanse regering is in zo een gesprek zeer geïnteresseerd. De Nederlandse regering heeft met veel voldoening kennis genomen van de pogingen, die de broer van de Amerikaanse president in Djakarta in deze richting heeft ondernomen", aldus de minister. len, nog steeds met elkaar overeen stemmen, nl. dat C.A.O.'s, die door lopen tot in 1963, voor 1962 het matigingsjaar een tweede loons verhoging (opstapje) mogen inhou den, waarbij rekening wordt gehou den met de te verwachten produkti- viteitsstijging in de maanden van 1963, waarvoor de C.A.O. geldt. Deze opstapjes zijn volgens C.S.W.V. en N.V.V. niet in strijd met het Ioonak koord van „Oud-Wassenaar". De andere werkgeversverbonden en de confessionele vakcentralen daar entegen zijn van oordeel, dat „op stapjes" in 1962 wel in strijd zijn met het akkoord van „Oud-Wassenaar", omdat een stuk produktiviteitsruimte van 1963 in 1962 wordt gebruikt voor loonsverhoging. Geen verantwoordelijkheid De. vertegenwoordigers van het N.V.V. hebben tijdens, het overleg van donderdag élke verantwoordelijk heid voor de te nemen regeringsbe slissing van de hand gewezen. Het N.V.V. aanvaardt dan ook niet de consequenties. De heren Roemers en Van Tilburg, resp. voorzitter en se cretaris van het N.V.V. verklaarden, dat bij het Ioonakkoord van Oud- Wassenaar is afgesproken, dat de overige spelregels zouden worden ge handhaafd. De heer Roolvink baseert, zich thans, aldus de heer Van Tilburg, op spelregel vier van de algemene aanwijzing van 1959 waarin wordt gezegd, dat het college van rijks- bemiddelaars bij de beoordeling van de C.A.O.'s de voorkeur zal geven aan contracten, waarin wordt voorzien in opeenvolgende verbeteringen van de lonen of an dere arbeidsvoorwaarden, die zijn Foto: de minister doorstond het sper vuur van vragen, zoals gewoonlijk, met grote hoffelijkheid. Prinses Irene verstuikte enkel niet naar Wenen (Van onze Haagse redactie) Prinses Irene kon gisteravond niet aanwezig zijn bij het traditionele operabal in de Weense staatsopera. In Sankt Anton, waar de prinses, samen met prinses Beatrix, de wintersport beoefent, heeft zij gisteren haar enkel verstuikt en zich zodanig bezeerd, dat zij enkele dagen moet rusten. Prinses Margriet, die in Montpellier studeert, is reeds in Wenen aangekomen voor dit feest en prinses Beatrix zal er eveneens aan deelnemen. afgestemd op de in de bedrijfstak op jaarbasis te verwachten ont wikkeling van de produktiviteit. „Groot-metaal" De heer Van Tilburg verklaarde, dat de interpretatie van „spelregel vier" van de aanwijzing van 1959 nooit in discussie is geweest. Als men nu twijfelt aan „spelregel vier", hoe is het dan mogelijk, dat de C.A.O. voor de groot-metaal, die is gebaseerd op deze spelregel, destijds door het col lege van rijksbemiddelaars is goed gekeurd, zo vroeg de heer Van Til burg zich af. De regering heeft don derdagmiddag verschillende moge lijkheden voor een oplossing op tafel gelegd, zo verklaarde de heer Roe mers op zijn beurt. Maar hiervan was geen enkele voor het N.V.V. aanvaardbaar. Volgens de heer Roemers was de Ioonformule van Oud-Wassenaar niet aan de orde geweest. In een verklaring van het bestuur van het Centraal Sociaal Werkgevers Verbond wordt betreurd, dat geen overenstemming is bereikt over het matigingsbeleid. Verder wordt ge zegd, dat „de aangekondigde alge mene aanwijzing aan het college van rijksbemiddelaars, naar liet verbond wel moet aannemen, voor de bestaan de moeilijkheden geen oplossing zal kunnen bieden". Op een desbetreffende vraag hebben verschillende leden van de Stichting van de Arbeid gezegd niet te gelo ven, dat het conflict in de stichting zal leiden tot een zodanige breuk, dat de stichting zelf zal verdwijnen. lllllllllilllllllllUIUlUniljUllllllllllllllllllllllUIIIIIIllllUUIIIIIIIlUJI De getroffen inwoners van Hamburg kunnen, waar het 3 3 water weg is, hun huizen weer 3 betrekken. In de straten doen militairen 3 en personeel van de reiniging p 3 niets anders dan puin ruimen. KORT NA START TE NEW YORK Brandweer kon niets meer uitrichten Een straalvliegtuig van de Amerikaanse luchtvaartmaat schappij American Airlines is onmiddellijk na de start van het vliegveld Idlewild te New York, met bestemming Los Angeles, neergestort in het moeras langs een inham van de Atlantische Oceaan. Het toestel explodeerde en vloog in brand en alle 95 in zittenden kwamen om. Het was de grootste ramp uit de ge schiedenis van de Amerikaanse bur gerluchtvaart en de vreugde werd er door getemperd in een stad die zich juist opmaakte om een glorieus wel kom te bereiden aan de Amerikaanse ruimtevaarder John Glenn, die een uur na het ongeluk landde op een ander New Yorks vliegveld. Een der slachtoffers was W. Alton Jones, oliemagnaat en miljonair, die op weg was naar ex-president Eisen hower in Palm Springs in Califor- nië. Zij waren grote vrienden en wa ren voornemens volgende week sa men te vissen in de Golf van Cali- fornië. Eisenhower werd onmiddel lijk ingelicht. Jones was een hoge functionaris van Cities Service Oil Co. en Richfield Oil Corporation, en directeur van Chrysler Corporation. Het vliegtuig. Astrojetvlucht no. 1 van de American Airways, een. non- stopvlucht naar Los Angeles voor de boeg, maakte bij helder weer een routine-opstijging. Toen een hoogte van ongeveer driehonderd meter was bereikt aan het eind van baan 31, begon het toestel te schommelen, smakte neer, sloeg over de kop en ontplofte volgens de woorden van een politieman „in duizend stuk ken". Op slag gedood Hoewel de brandweer snel met veel materiaal ter plaatse was, vergde de blussing een half uur. Vervolgens werd door honderden mensen koorts- V.S.-kernproeven in dampkring President Kennedy zal binnenkort het besluit van de V.S. bekendmaken om de kernproeven in de dampkring te hervatten, aldus is in gezaghebben de kringen in Washington te kennen gegeven. De V.S. zouden niet van plan zijn „superbommen" te laten ontploffen, maar alleen kernladingen van raket ten, zoals de Polaris, willen beproe ven. achtig gewerkt om de lichamen te bergen voor het moeras door het getij werd blank gezet. Kennelijk waren alle slachtoffers op slag dood. Gezagvoerder James H. Heist, 58 jaar, die sedert 1940 acht miljoen kilometer bij de American Airlines heeft gevlogen, heeft geen tijd gehad voor een noodsein. Zeventien der slachtoffers hadden oorspronkelijk geboekt op een toe stel van de United Airlines, doch lieten zich overboeken op de luxe- vlucht met de Astrojet, toen de vlucht van United Airlines kwam te vervallen. Helikopters en boten van de kust wacht waren enkele minuten na het ongeluk al ter plaatse. Zij konden geen teken van leven rapporteren. JAARVERSLAG VERSCHENEN Balanspositie is sterk en het dividend blijft gelijk aan 1960 Bedrijfsbezetting goed Het jaarverslag 1961 van de Kon. Mij. De Schelde te Vlissin gen is gisteren verschenen. Uit het verslag, dat op 19 maart a.s. in de vergadering van aan deelhouders zal worden bespro ken, blijkt: dat gedurende 1961 alle bedrijfsafdelingen over het algemeen goed bezet zijn geweest, dat de winst over 1961 belangrijk minder is dan die over het voorafgaan de jaar, dat de balanspositie krachtig is en dat voor gesteld wordt over 1961 dezelfde dividenden uit te keren als over 1960, dat een redelijke bedrijfs bezetting tot ultimo 1963 is gewaarborgd. Uitkering Directie en commissarissen van „De Schelde" stellen aan de aandeelhou ders voor over 1961 hetzelfde divi dend uit te keren als over 1960, na melijk 12 (voor de aandelen in de N.V. Nationaal Bezit 12%%) op de gewone aandelen en voorts 5% op de preferenteaandelen Volgens het Reglement Winstuitde ling zal dan aan het personeel een winstuitkering van 5% toegekend worden, die bij 10 tot 20 dienstjaren stijgt tot 5,5%, bij 20 tot dertig dienstjaren tot 6%. bij dertig of meer dienstjaren tot 6,5 De uitkering aan aandeelhouders en tantièmisten te zamen beloopt ruim een miljoen gulden en de uitkering aan het personeel bedraagt éven eens ruim en miljoen gulden. Afgeleverd In het jaar 1961 werden 4 motor- vrachtschepen te water gelaten. De volgende grote opdrachten werden in het verslagjaar voltooid: 3 motor vrachtschepen. 1 complete scheeps machine-installatie, 1 Schelde-Sulzer dieselmotor, 7 scheepstandwielkas- ten, 1 lichtmetalen gevel en diverse scheepsreparatics. Investeringen Aan vernieuwingen en moderniserin gen kwam in 1961 gereed voor een bedrag van rond 2.330.000. Het to taalbedrag der lopende bestellingen voor investeringsdoeleinden bedroeg voor het bedrijf te Vlissingen per ultimo 1961 vond 700.000. De tot dusver geplaatste bestellingen voor de nieuwe werf in het Zuid-Sloe die primair wordt ingericht voor het repareren van schepen, vergen een bedrag van rond 32,3 miljoen. Per ultimo 1961 was voor deze werken uitgegeven 1.765.000. De grondwer ken, waaronder de bouwput voor het tweelingdok, zijn in een vergevorderd stadium gekomen. Voor deze bouw put en de werkhaven vond geduren de 1961 een grondverzet plaats' van rond 1.000.000 m3. Met de voorbe- (Zie slot pag. 2 kol. 4) Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben gisteren een aanvulling verstrekt op pun memorandum van 27 augustus 1960 inzake de „ver schrijvingen" in Goes. Het is een betrekkelijk kort stuk, dat vijf pun ten telt en dat op pagina twee van ons blad in zijn geheel is opgeno men. Wat nu is het belangrijkste element van dit stuk? Na zorgvul dige bestudering en vergelijking met het aanvankelijke memorandum kun nen wij slechts tot één conclusie komen, namelijk dat Gedeputeerde Staten nog eens nadrukkelijk ver klaren dat „noch de gemeenteraad, noch het college van burgemeester en wethouders iets hebben geweten of hebben kunnen weten van ver schrijvingen, waarbij met valse of gefingeerde rekeningen werd ge werkt". Met ande re woorden: het toenmalige Goese college heeft ten aanzien van ver schrijvingen geen valsheid in geschrifte gepleegd. Ged. Staten verklaren dat overigens niet voor de eerste keer, want in de Statenzitting van 1 augustus 1961 werd reeds een soortgelijke medede ling gedaan, nadat óók in een sta- tenstuk (namelijk over de provin ciale verschrijvingen) eenzelfde ver klaring was afgelegd. Dit verklaar de namelijk het college van G.S. op 25 juli 1961 in statenstuk nr. 22b: „Ter voorkoming van elk misverstand willen wij vastleggen, dat ons in be stuurlijk opzicht aan het betrokken college (b. en w. van Goes) gericht verwijt volstrekt niet mag worden gelezen in die zin, dat dit kennis zou hebben gedragen van contacten met aannemers of leveranciers, waarvan in ons memorandum s ftanth ï|H Waarna in de Statenzitting mr. A. J. van der Weel namens het gehele college letterlijk het volgende zei: „Het college van Gedeputeerde Staten is eenstemmig van oordeel, dat het toenmalige college van b. en w. van Goes niet het verwijt treft dat het wist van contacten met aannemers of leveranciers, op de wijze als in het memorandum genoemd. Ter nadere verduidelijking wil ik daaraan toevoe gen, dat daarmee inderdaad is gedoeld op verschrijvingen, betrekking heb bende op valse of gefingeerde reke ningen". Dit dus wordt nog eens nadrukke lijk herhaald in de thans verschenen aanvulling op het memorandum. Daarmee wordt nogmaals het toen malige college van b. en w. ontlast van beschuldigingen of zelfs maar vermoeden van beschuldigingen van valsheid in geschrifte. Het is goed daarop nadrukkelijk de aandacht te vestigen: Ged. Staten hebben dit thans tot driemaal toe verklaard. Wat de andere punten van de aan vulling betreft: zij bevatten geen nieuwe gezichtspunten, hoogstens een wat verfijnde formu lering van wat reeds eerder in het oorspronkelijke stuk was opgemerkt. Het eerste punt stelt vast. dat het memorandum werd geschreven om de staatsrechtelijke verantwóórde lijkheden vast te stellen, hetgeen in het oorspronkelijke stuk ook staat vermeld. Het tweede zegt nog eens nadrukkelijk dat het voormalige col lege van b. en w. zich bij de uitoe fening van hun ambt hebben laten leiden door het belang van Goes en dat het daarbij vele positieve resul taten op legale wijze heeft bereikt: een standpunt dat nooit is bestreden en onder meer ook in onze kolommen nadrukkelijk is verdedigd. Punt drie concludeert, dat de in Goes scheef ge groeide verhoudingen van jaren her dateren en niet alleen voor de ver antwoording komen van het voor malige college: ook dat vindt men in het eerste memorandum terug. Daar staat namelijk, dat het systeem van verschrijvingen „zeker ook niet eerst uit de latere tijd stamt". Het laatste punt van de aanvulling ten slotte stelt vast, dat voor een deel van de verschrijvingen ook de raad kennis heeft gedragen of had kun nen dragen. En dat kan men in het oorspronkelijke stuk eveneens terug vinden, namelijk in de volgende be woordingen: „De methode van ver schrijvingen werd op zichzelf in de raad niet principieel verwerpelijk ge oordeeld en werd zelfs aanbevolen". Nogmaals: de kern van de aanvul ling is de (reeds bekende) verklaring, dat het toenmalige college van b. en w. geen valsheid in geschrifte heeft gepleegd. Geen nieuws dus. Slechts op één aspect willen wij nog de aan dacht vestigen, namelijk dat deze aanvulling in feite nog eens onder streept dat de zaak Goes uit twee delen bestond, namelijk eerst en voor al de gezagscrisis, waaruit het om streden raadsrapport resulteerde; daarna (ten gevolge van een daarop door G.S. ingesteld onderzoek) de kwestie van de verschrijvingen. Deze laatste zaak wij hebben het bij herhaling betoogd was een afzon derlijke aangelegenheid, die later ech ter naar buiten de essentie is gaan uitmaken van de „zaak-Goes". Ten onrechte overigens. De jongste aan vulling van het memorandum gaat echter (evenals het oorspronkelijke stuk) uitsluitend over die verschrij vingen. Maar in wezen is daarover thans niets nieüws gezegd. De Deense studente Rente Arnstrup is door de Oostduitse politie vrijgelaten. Zij was aangehouden omdat zij in gezelschap was van een Westberlijncr, die door de Oostdüits'ers werd .gezocht.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 1