PROVIHCIALE ZEEUWSE COURANT VOORWAARDEN FRANS-ALGERIJNSE VREDE BEKEND Aalmoezenier woedend op journalisten Cursisten van regionale werkplaats naar industrie op Schouwen Alarmerend aantal aanslagen in Algiers MIJNRAMP IN ZUIDSLA VIË 54 DODEN Vand aag, Drijfijs hindert scheepvaart Honderdtachtig graden w 205e jaargang - no. 50 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteuren W. Leertouwer en G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week, 7,00 p. kw.; fr. p. p. 7,25 per bw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE. VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 28 febr. '62 ADVERTENTIEPRIJS 27 cent per m.m. Minim, p. advertentie 4,— Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties «.maximum 8 regels) 25 cent per regel met een minimum van 1,25. „Brieven bu reau van dit blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2355 (b.g.g. red. 3508/3546, adv. 3647/3643; Middelburg, Markt 51, tel. 3841(b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375); Goes Gr. Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 5213). Oostburg, tel. 2395, Ter neuzen, tel. 2116; Zierikzee. red. tel. 2425, adm. tel. 2094. FRANSE KABINET AKKOORD Na de gevechten in de wijk Bab el Oued in Algiers zijn de Fran se veiligheidstroepen versterkt. Lange colonnes militaire voer tuigen trekken door de straten. Keuters correspondent in Parijs meldde vannacht: dinsdagavond is mij van de hoogste Franse regeringszijde bevestigd, dat de volgende punten de voornaamste voorwaarden bevatten van de tot nu toe geheim gebleven overeenkomst, die door vertegen woordigers der Franse regering en van de „voorlopige Alge rijnse regering" is gesloten. Dit akkoord is reeds door het Franse kabinet goedgekeurd. Het zogenaamde parlement der Algerijnse opstandelingen beraadslaagt er nog over, doch deze bespreking zal waarschijnlijk woensdag worden beëindigd. De voorwaarden zijn: Elke Franse kolonist in Algerije zal zijn Franse nationaliteit geduren de drie jaar na de zelfbeschikkings- stennning behouden. Daarna zal hjj moeten kiezen tussen het Franse staatsburgerschap of de Algerijnse nationaliteit. Elke Europeaan in Al gerije, die de Algerijnse nationaliteit zou verkiezen, zal zijn gehele leven zijn Franse staatsburgerschap weer kunnen terug krijgen door rut Alge rije te vertrekken en zich in Fran krijk te vestigen. Uitdrukkelijk is bepaald dat de in Algerije wonende joden ouder dc Europeanen zullen worden inbegrepen. Grondbezitters en eigenaren van andere eigendommen in Algerije krij gen waarborgen tegen onteigening zonder behoorlijke schadeloosstelling. Indien een toekomstige Algerijnse regering tot de een of andere vorm van nationalisering van het grondbe zit zou besluiten, zal de schadever goeding voor de eigenaars door een gemengde Frans-Algerijnse commis sie worden vastgesteld. De Franse kolonisten zullen liet recht hebben de opbrengst van de verkoop van hun eigendommen in Algerije naar Frankrijk over te ma ken. De Franse scholen en het Franse onderwijs in Algerije worden gehand haafd. Alle officiële stukken zullen in het Frans en in het Arabisch wor den gesteld. Algerije zal deel uitmaken van de zone van de Franse frank. Dc olievelden van de Sahara zul len het eigendom norden van een gemengde Frans-Algerijnse maat schappij, en wel op basis van gelijke verdeling. De Franse belangen zullen voorrang genieten op de gebieden van opsporingswerkzaamheden en exploitatie. Alarmerend Dinsdag zijn in Algerijnse steden vijf tien personen bij aanslagen om het leven gekomen, terwijl er minstens dertig werden gewond. Hiermede is het aantal sinds zaterdagochtend ge vallen doden tot 118 gestegen. In Pa- rijse kringen acht men dit grote Zuidslavië heeft dinsdag de groot ste mijnramp uit zjjn geschiedenis meldt het persbureau beleefd, z« Tanjoeng. In de Baoovici-mijn nabij Toezla deed zich een ontploffing voor toen zich 180 man ondergronds bevonden. In de loop van de avond waren red dingsploegen er in geslaagd 80 van hen te redden; 54 doden zijn reeds geborgen. PRINCIPIEEL AKKOORD C.A.O. BOUWBEDRIJF Dc werkgeversorganisaties in de Raad van Bestuur Bouwbedrijf en de werknemersorganisaties, samenwer kend in de Centrale Commissie Bouw nijverheid, zyn gistermorgen bijeen geweest ter bespreking van de ge schilpunten, welke tot nu toe de slui ting van een landelijke collectieve ar beidsovereenkomst in liet bouwbedrijf iu de weg stond. Over de inhoud van de C.A.O. is naar de Algemene Ned. Bouwbedrijfsbond mededeelt, in principe overeenstem ming' verkregen. Partijen vertrouwen op korte termijn de eindredactie van de C.A.O. gereed tc hebben, zodat deze bij het college van rijksbemidde laars ter goedkeuring kan worden in gediend. Onder deze omstandigheden kan de C.A.O. niet ingaan op 1 maart 1962. maar gevraagd zal worden de C.A.O. goed te keuren met terugwer kende kracht. Intussen zullen dc werknemersbonden nog overleg ple gen met hun bondsinstanties. aantal aanslagen alarmerend. Pre mier Debré heeft de Franse opper bevelhebber in Algerije, generaal Charles Milleret, opgedragen in de eerste plaats en met gebruikmaking van alle hem ten dienste staande middelen, de O.A.S.-commandogroe- pen, die zich met terroristische aan slagen bezig houden, te vernietigen. Ontsnapt De Spaanse regering heeft dinsdag te Madrid bekendgemaakt, dat een van de vier rechtse extremisten die na de generaaiopstand vorig jaar in Algiers naar Spanje zijn gevlucht, uit zjjn verplichte ballingsoord op de Canarische eilanden is ontsnapt. is het 40 jaar geleden, dat het uit 1914 daterende Engelse protectoraat over Egypte werd opgeheven en Egypte als on afhankelijke staat werd er kend. Turkije bevestigde deze onafhankelijkheid in 1923 bij het verdrag van Lausanne. VWvVVWVX'VWA'VVVVVVVVV De voortdurende oostenwind heeft gevroren schotsen hinderlijk voor het veel drijfijs bijeengebracht op de scheepvaartverkeer. Een sleep ploe- westelijke oever van het IJsélmeer. tert moeizaam door het dichte ijs In het bijzonder voor Durgerdam en van het buiten IJ. Amsterdam is de ijslaag van aaneen- SOLDAAT LINDEMAN VERTROK TOCH „Ze moesten die persmensen een kogel door de kop jagen" Dinsdagavond is van Schiphol een dertigtal Nederlandse militairen naar Nieuw-Guinea vertrokken, onder wie de 20-jarige soldaat Guus Lindeman, wiens vader het geding tegen de staat der Nederlanden aanspande omdat hij er bezwaar tegen had, dat zijn zoon als „burger" naar Nieuw- Guinea zou reizen. De aanwezige mi litaire autoriteiten stonden de jonge man toe, dat hij in het vertrekres- tanrant van de Ica-hal een „perscon ferentie" gaf. De hoofdvlootaalmoezenier, mgr. J. F. M. de Sain, zorgde daarbij" voor een incident door te proberen soldaat Lindeman te overschreeuwen en zich met een stapel puzzelblaadjes in de hand een weg te forceren langs fo tografen en verslaggevers, die bij het tafeltje van Lindeman zaten. Flauwe kul De geestelijke bemerkte daarbij niet, dat hij verward raakte in een elek trische kabel van de televisie. Hij drukte de toch wel verbouwereerde Lindeman een stapel van de blaadjes in de handen en bleef voortdurend luid roepen: „Wat een flauwe kol. Wat een onzin. Die jongen is alleen maar even ziek geweest. Flauwe kul. Hier lees maar denksport jongen. Dat is beter dan die onzin. Ze moes ten al die persmensen een kogel door de kop jagen. Ze zijn hier gek ge worden". Ijlings kwam nu een kapitein van de landmacht naar Lindeman toe en nam de 20-jarige soldaat met zich mee en de rust werd enigszins her steld. Mgr. de Sain, daartoe uitgeno digd door enkele militaire functiona rissen, dan wel ambtenaren van het ministerie, nam verderop plaats aan een tafeltje en in een andere hoek van het restaurant werd de verstoor de persconferentie voortgezet. Principe „Het was een principieel proces", verklaarde Lindeman, „en ik stel er grote prijs op te verklaren, dat het nooit de bedoeling is geweest, dat ik me aan uitzending naar Nieuw-Guinea zou onttrekken. Het ging er alleen maar om op welke manier ik de reis zou ma ken". „Of ik het proces nu won of ver loor, ik zou toch als eerste naar Nieuw-Guinea zijn gestuurd en dat heeft nog in geen enkele krant ge staan. Het ging alleen om het prin cipe. Nadat in het proces een uitspraak was gedaan, kreeg Lindeman jr aan zegging, dat hij naar Biak zou moe ten vertrekken, maai* anderhalve week geleden werd hij daags voor zrjn vertrek in een militair hospitaal te Amsterdam opgenomen. Zo kwam (Zie slot pag. 3 kol. 5) Marinehelikopter bij noodlanding verongelukt Dinsdagmiddag omstreeks 4 uur heeft een helikopter van het type Sikorsky 55 van de marinelucht vaartdienst op 2 mijl ten noorden van de vuurtoren te Xoordwijk op het strand een noodlanding moeten ma ken. Hierbij werd het toestel ernstig be schadigd. Van de vier inzittenden werden slechts de vlieger, de luite nant ter zee van vakdiensten der tweede klasse G. C. P. Christ en de korporaal vliegtuigmaker algemeen P. C. M. Bergman licht gewond. Zij zijn in de ziekenboeg van het mari nevliegkamp Valkenburg opgenomen. Belangrijk percentage afkomstig van omscholing Bergen op Zoom IN BERGEN OP ZOOM staan ze aan de draaibanken trekker-chauffeur J. den Haan (45) uit Haamstede en landbouwersknecht C. J. van Dongen (38) uit Dreischor. En in de dieselmotorenfa- briek Smit en Bolnes N.V. te Zierikzee is hun plaats al gereserveerd. Met dertien andere ongeschoolden van Schouwen-Duiveland stappen zij iedere morgen in de bus om aan dc Edisonlaan in Bergen op Zoom binnen te gaan in een gebouw, dat op een groot bord wordt aange kondigd als „Regionale Werk plaats voor Vakopleiding van Volwassenen. Sinds de werving voor deze scho ling, omscholing en herscholing van mannen, die hun vak beter willen leren of een aiuler vak wil len aanleren op Schouwen-Duivc- land een jaar of vijf geleden ge organiseerd werd aangepakt, heeft het eiland ongeveer 75 ar beidskrachten teruggekregen als vakbekwame mannen, die zich in 16 tot 58 weken tijds een beroep eigen maakten, waarin toekomst zit. Landarbeiders werden machine bankwerkers, los werklieden kun dige metselaars, vaak door werk loosheid getroffen huisvaders lie ten zich omvormen tot werkne mers, die nu kapitale machines in fabrieken naar hun hand zetten. De nieuwe motorenfabriek, die op het industrieterrein van Zierikzee op toeren begint te komen, heeft tot op heden meer dan twintig man of veertig procent van haar totale personeel aangetrokken van wat in de wandeling wordt aan geduid als de R.W.P. Een belang rijk aandeel van Schouwse indus trie-interesse onder de bevolking wordt dus via deze scholingscur sussen in daden omgezet. „We richten ons zuiver naar de be hoefte in de bedrijven", zo vertel de ons de heer J. v. d. Werf, direc teur van de Bergen op Zoomse R.W.P. „Is er op een gegeven moment in een bepaalde tak van beroep een grote vraag, dan heb ben wij onmiddellijk een cursus. Wat de mensen moeten weten Niet te veel en niet te weinig. Hun kennis, liand- en vakvaar digheid moet zijn afgestemd op het bedrijfsleven. Na hun oplei ding voelen de mannen zich niet meer zo hopeloos verdwaald..." Geen reserve meer Vuur het arbeidspotentieel, dat Schouwen-Duiveland zijn toekom stige industrieën moet kunnen aanbieden, is de Bergen op Zoom se regionale werkplaats dus van essentieel belang. Stonden de fa brikanten mogelijk aanvankelijk wat gereserveerd tegenover een aanbod van deze kant steeds meer slaat deze neiging om in een enthousiasme en tevredenheid over het werk, dat door deze kort tevoren nog volkomen ongeschool de arbeiders wordt afgeleverd. Machine-, constructie-, onder- houds- en grofbankwerkers, draai ers, lassers, metselaars, timmer lieden, betontimmerlieden, steen zetters, rijswerkers en automon teurs verlaten de werkplaats of een dépendance daarvan, nadat ze in een periode, die uiteenloopt van vier maanden tot meer dan een jaar zijn „klaargestoomd". En dat (Zie slot pas 2 kot 5) doeling is geweest dat een dergelijke brief (namelijk die met „meerder heidsmotivering") in de pers zou be landen". Vandaar ook de vraag: „Hoe komt dat in vredesnaam naar bui len?" Al met al is het met die Haar- lemmerliede-camouflage niet erg best gegaanm Het is interessant nog eens na te gaan hoe vorige week in de Tweede Kamer bij de behande ling van Binnenlandse Zaken is ge discussieerd over de jongste ontwik kelingen rond de grenswijzigingen op Walcheren, waarbij het met name ging over Oost- en West-Souburg. Zoals men weet had de minister (na overleg met Gedeputeerde Staten) aanvankelijk het plan deze gemeente op te heffen, maar van dit voor nemen kwam hij terug kort voordat het definitieve wetsontwerp bij de Kamer zou worden ingediend. Aan Gedeputeerden van Zeeland deelde hij toen mede, dat zakelijke overwe gingen hem tot wijziging van zijn standpunt hadden bewogen, aan wel ke motivering hij nog toevoegde, dat voor het oorspronkelijke ontwerp een, sterke weerstand in de Staten-Gene- raal moest worden verwacht. Toen dit naar buiten bekend werd, stelde de heer Scheps van de P.v.d.A. on middellijk de vraag hoe de minister al bij voorbaat kon weten dat er voor het ontwerp geen meerderheid te vinden zou zijn: de Kamer had immers nog geen gelegenheid gehad zich daarover uit te spreken. Bij de jongste debatten over deze kwestie nu heeft een frac tiegenoot van de heer Scheps, het kamerlid Verhoef, vastgesteld, dat de minister destijds verkeerd had gehandeld: uitsluitend eigen overwegingen hadden bij hem mogen gelden en niet een eventueel nog niet vaststaand oordeel van de Kamer. at heeft de minister nu daar op gezegd? Hij begon met te verklaren: een eventuele me ning van de Kamer heeft mij ten dele geleid. Met andere woorden: „Ik heb wel degelijk rekening ge houden met een te verwachten meer derheid in de Kamer". Een zin later evenwel zwakte hij dit standpunt af. want zo zei de bewindsman „nadat ik Gedeputeerde Staten za kelijk de argumentatie had opge somd, heb ik een brief geschreven aan het college, dat ik bovendien van gedachte was, dat het parlement op de opheffing van Souburg wel geen prijs zou stellen". In deze woor den is het standpunt van het parle ment veelmeer een ondergeschikt punt geworden in des ministers argu mentatie. Een zin later is het nóg fraaier: naar hem ter ore was geko men had een aantal kamerleden bij een bezoek aan Walcheren zich vrij definitief uitgelaten over hun stand punt in deze kwestie, maar „daarvan heb ik mij niets aangetrokken. Ik heb gemeend een algemene lijn te moeten volgen". Samenvattend kan men zeggen, dat de minister in nog geen minuut honderdtachtig graden om zijn as is gedraaid: eerst was een eventueel kamerstandpunt ten dele een overweging, vervolgens een nevenargument, en tensldtte: „Ik heb mij er niets van aangetrokken Wanneer men van dit betoog kennis neemt, heeft men neiging te vragen: lioe is het nu, excellentie? Wij hebben daarom nog eens na gezocht wat de minister des tijds oktober van het vorige jaar aan de heer Scheps heeft geantwoord. Toen heeft hij betoogd, dat bij „verschillende plaatselijke deelnemers aan de besprekingen (met de kamerleden) de indruk is geves tigd, dat in de Tweede Kamer geen meerderheid voor het oorspronkelijke voorstel zou worden gevonden". Aan de. motivering aan Gedeputeerde Sta ten van Zeeland had de bewindsman „mede op grond daarvan in een later schrijven o.m. toegevoegd, dat ver wacht moest worden dat venvezen- lijking van het oorspronkelijke plan (ook) in de Staten-Generaal op ster ke weerstand van verschillende zijden zou stuiten". Dit is dunkt ons nogal duidelijk. De minister was bang, dat de zaak niet haalbaar was in de Kamer en veranderde (mede) daar om van mening, voordat hij het be wuste ontwerp aanhangig 'had ge maakt. Om dit te camoufleren heeft hij zich in zijn jongste antwoord aan de Kamer honderdtachtig graden ge draaid. n dit beeld past tevens het feit, dat de bewindsman tijdens de jongste debatten er tevens zijn on genoegen over liet blijken, dat ka merleden reeds tot bepaalde uitspra ken waren gekomen voordat het on derhavige wetsontwerp was inge diend. Wij meenden overigens, dat een dergelijke gang van zaken niet helemaal vreemd was: hoe vaak ge- beuvt het niet, dat kamerleden uit spraken doen over een voorontwerp van wet, dat in de publiciteit is gekomen. Waarom zou dat niet mo gen? Het vergemakkelijkt in zeker opzicht zelfs de. taak van de minis ter: hij weet dan dat zijn argumen tatie logisch en overtuigend moet zijn. Wanneer hij echter bij voorbaat meent, dat de mening van de Kamer vastligt en wanneer hij zich dan daardoor laat leiden, is het eind zoek. Dan behoeft om een voor beeld van ee.n ander departement te noemen 'staatssecretaris Schol ten niets te verwachten van het de bat rond zijn televisienota: dc „kop pen" zijn nu al te tellen. Nee, de jongste uitlatingen van de minister waren niet erg gelukkig. Hij heeft willen verhullen, dat hij het echec van Haarlemmerliede niet opnieuw heeft willen lijden. Vandaar, dat hij nu opmerkte dat het „nooit dc be-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 1