PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DODENCIJFER GESTEGEN TOT 284 Engeland en V.S. stellen Moskou ministerconferentie voor KJLM. stuurt DC-7 naar Anchorage Verkeerde beslissing krijgt financieel staartje voor gemeente Goes Vandaag... Schokkend 205e jaargang - no. 34 Dagblad, uitgave vau de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde «11 P. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteuren W. Leertouwer en G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week, 7,00 p. kw.; fr. p. p. 7,25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 9 febr. 1962 ADVERTENTIEPRIJS 71 cent per m.m. Minim, p. advertentie 4,— Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (maximum 8 regels) 25 cent per regel met een minimum van 1,25. „Brieven bu reau Tan dit blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C. Middelburg. Bureaus: Vüssingen Walstr. 58-60, tel. 2355 (b.g.g. red. 3508/3546, adv. 3647/3643; Middelburg, Markt 51, tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375); Goes Gr. Markt 2, teL 6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 5213). Oostburg, tel. 2393, Terneuzen, tel. 2116: Zierlkzee. red. tel 2425. adm. tel. 2094. DE MIJNRAMP IN SAARLAND MIJNRAMP NOG NIET ALLE SLACHTOFFERS GEVONDEN Om half twaalf gisteravond maakten de niijubouwautoriteï- üen in Saarbrücken bekend, dat de mijnramp te Völklingen tot dusver aan 284 mensen het le ven heeft gekost en dat er toen nog acht mijnwerkers werden vermist. Er waren tachtig ge wonden. Tachtig van de 480 mijnwerkers die op het ogenblik van de ontploffing in de mijn waren, hebben zich giste ren bij het bureau van de mijn ge meld en meegedeeld dat zij onge deerd uit de mijn zijn gekomen. Als mogelijke oorzaak van de ramp l noemde het hoofd van de mijnbouw- dienst van Saarland, Hugo, een plot- selinge sterke toevloed van gas. Deze mogelijkheid was aan het licht geko- I men bij een eerste onderzoek dat gis terochtend is gedaan. Als dit inder daad het geval is geweest, was één vonk genoeg om een ontploffing te - veroorzaken. De installatie, die het gas uit de mijn zuigt, was in de nacht vóór de ramp een uur lang* buiten werking geweest, maar op het ogenblik van de ontplof fing had de apparatuur al weer ze ven uur gewerkt. De Westduilse regering lieeft een miljoen mark ter beschikking ge steld van de nabestaanden van do omgekomen mijnwerkers. De paus heeft de apostolische nuntius iu Duitsland, aartsbisschop Corrado Ba- file, opgedragen de getroffen gezin nen te bezoeken. De nuntius moet de gezinnen een aanzienlijk bedrag ter hand stellen. (Op pagina 3 het relaas van een spe ciale verslaggever over öe ramp). Ob«r«teln WEST DUITSLAND 0Lcbacb 0?aarloul* Homburg Völklingen '^'.^SAARBRÜCKEN $f:Sarr«güê-.^X:¥v ïïm ne LUISENTHAL- MtJN ■FRANKRi'JM y&itc'hC Rechtstreeks beroep op Kroesjtsjew Nieuwe poging om verbod op kernproeven te verkrijgen De regeringen van het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hebben in een te Washington uitgegeven gemeenschap pelijke verklaring voorgesteld dat de Britse, de Amerikaanse en de Sowjetrtissische minister van buitenlandse zaken vóór veertien maart a.s. bijeen zullen komen, om te spreken over een verdrag tot het verbieden van liet nemen van proeven met kernwapens. B Groot is het leed van de s 5 aehterblijvenden aan de 3 5 hekken van de rampmijn E£ 5 te Völklingen in Saarland. 3 (A.N.P.-telefoto) 3 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiii Vice-premier van Tsjecho-SIowakije gearresteerd De Tsjechoslowaakse vice-pre mier Rudolf Barak is „wegens tegen de partij gerichte en on wettige activiteit" gearresteerd, zo heeft Radio-Praag gisteren bekendgemaakt. Barak is minis ter van binnenlandse zaken ge weest. Hij was lid van het po litieke partijbureau. liet centrale comité van de Tsjeclio- Slowaakse Communistische Partij heeft Barak niet alleen van „tegen de partij gerichte en onwettige acti viteit" beschuldigd, maar ook van machtsmisbruik in de tijd dat hij het ministerie van binnenlandse zaken leidde, van het verduisteren van staatsgelden en „andere grove schen dingen van het socialistische recht". Op grond daarvan is hij ontslagen als lid van het politieke bureau, als vice-premier, als voorzitter van de staatscommissie voor de nationale co mités en als parlementslid. Ook is hij uit de communistische partij gesto ten, aldus Radio-Praag. Worosjilou) kandidaat uoor Opperste Sowjet liet ziet ernaar uit dat de voormalige president van de Sowjet-Unie, Kli- inenti Worosjilow, zyn zetel in het Russische parlement zal behouden, ondanks het feit dat hij ernstig is ge laakt als lid van de zogenaamde „an ti-partij groep", zo is gisteren be richt. Het Russische persbureau „Tass" meldde dat fabrieksarbeiders in de districten Kirof, Kasjïra en Pervo- majslty, in dc nabijheid van Moskou, Worospilow kandidaat hadden ge steld voor dc Opperste Sowjet. Amerikaanse ondergrondse kernproef De Ver. Staten hebben donderdag op het proefterrein in de Nevada-woes- tijn een ondergrondse kernproef ge nomen. Het wapen dat tot ontplof fing werd gebracht was slechts van geringe kracht. Toch naar Biak via Tokio Om dienst van DC-8 over te nemen De K.L.M. heeft gisteren meegedeeld, dat zij voornemens was het K.L.M. DC-7C-vliegfcuig PH-DSL (gezag voerder Van Breemen) van Schiphol naar Anchorage 1e laten vertrekken om de lynvlucht te voltooien via To kio naar Biak, ten behoeve van de zich thans in Anchorage bevindende passagiers van - het DC-8-vliegtuïg dat aanvankelijk op deze lijndienst was ingezet. „Het is de bedoeling dat ongeveer j vijftig van het tachtigtal passagiers de reis per DC-7C van Anchorage uit I zullen voortzetten. De overige pas sagiers, voor wie in de kleinere DC-7C geen plaats is en voor zover j deze niet met een andere maat- j schappij hun bestemming hebben be- reikt, zullen hun reis kunnen vervol gen niet het DC-7C lijnvliegtuig dat volgens dienstregeling vrijdagavond a.s. van Schiphol via Anchorage en Tokio naar Biak zal vertrekken", al dus de K.L.M. Narigheid De Japanse minister van buiten landse zaken, Zenta.ro Kosaka, heeft gisteren, verklaard, dat de Nederlandse pogingen om militai ren via Tokio naar Nieuw-Guïnea te vervoeren, een „politieke na righeid" vormen. Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft meegedeeld dat het geen verzoek van Nederland se autoriteiten heeft ontvangen om op te treden in de kwestie van het K.L.M.-vliegtuig dat in Anchorage wordt opgehouden. De woordvoerder, Lincoln White, sprak persberichten tegen dat de V.S. toestemming gevraagd was om het vliegtuig zijn reis via Honoloeloe of Midway te laten vervolgen. Op veertien inaart beginnen te Ge neve de ontwapeningsbesprekingen, waaraan door de vertegenwoordigers van achttien landen zal worden deel genomen. In de verklaring wordt ook gezegd dat de drie regeringsleiders „zich rechtstreeks en persoonlijk met 't ver loop van het voorgestelde overleg be zig moeten houden". De president der Verenigde Staten en de minister-president van Groot- Brittannië hebben, aldus de te Washington uitgegeven verklaring, besloten de Sowjet-Russische eerste minister gezamenlijk het voorstel te doen voor een bijeenkomst der minis ters van buitenlandse zaken vóór het begin van het Geneefse ontwape- ningsoverleg. Zij hebben ook voorge steld dat de drie regeringsleiders zich, op daartoe geschikte tijdstippen en wanneer er vorderingen zijn ge maakt, persoonlijk met de voorgestel de onderhandelingen zullen inlaten. Kernproeven In de door het Witte Huis uitge geven verklaring wordt verder ge zegd dat besloten is dat „op ver schillende plaatsen" voorbereidin gen zullen worden getroffen voor het nemen van- proeven met kern wapens. Groot-Brittannië heeft, met het oog hierop, besloten de Verenigde Staten het Christmas- eiland in de Grote Oceaan voor kernwapenproeven ter beschik king te stellen. Hiertegenover zullen de Verenigde Staten het Engeland mogelijk maken in de komende weken in Nevada een ondergrondse kernwapenontploffing teweeg te brengen. Het gemeenschappelijke Brits-Ame rikaanse voorstel voor een bijeen komst der drie ministers van buiten landse zaken Is woensdag j.l. door de Britse en de Amerikaanse am bassadeur te Moskou, respectievelijk Roberts en Thompson, aan de Sowjet- Rnssische minister van buitenlandse zaken Gromyko voorgelegd. is het 350 jaar geleden, dat =j de Italiaanse barokschilder M van bijbelse en mythologische voorstellingen, Pietro P. Mola, s te Coldrerio bij Como werd geboren. Uit antenne van Radio- Hamburg gevallen Vijf arbeiders gedood Vijf arbeiders zijn donderdag dode lijk verongelukt, toen zij aan de top van de antenne van het radiostation Hamburg werkten. Door een niet op gehelderde oorzaak schoot het plat form waarop zij zich bevonden los en stortte met hen naar beneden. fëdhtlijh Het is een schokkend bericht, dat uit Saarland komt: een explosie in de mijn .Luisenthal heeft aan hónderden mijnwerkers het leven ge kost. Voor de hekken van de ramp mijn stonden in .de nacht van woens dag op donderdag een duizendtal ver wanten, angstig en wanhopig, niet wetende of hun familieleden waren omgekomen dan wel waren gered. Over het gehele gebied is thans de rouw afgekondigd en de minister president van het Saarland vatte in enkele sombere woorden de gevoe lens van velen in zijn land samen: „Dit is een ravenzwarte dag". Wij gebruikten hierboven het woord „schokkend". Dat wil zeggen, dat een ramp als deze niet aan ons voorbijgaat, maar ons als Nederlanders beroert, ons schokt. Zoals (in sterkere mate) het Neder landse volk werd geschokt door de treinramp van Harmeien, zo zelfs dat zonder aarzelen in die dagen de uit drukking „nationale ramp" werd ge bruikt. Niemand heeft dat toen als een overdreven aanduiding be schouwd, omdat dit treinongeval in derdaad werd gevoeld als een „on geluk dat het hele volk treft", zoals de definitie uit Van Dales woorden boek luidt. Wel is in die dagen de vraag gesteld, wé&rom het nieuws van Harmeien de gemiddelde Neder lander zo totaal heeft beziggehouden. En het antwoord is te vinden in de relatie tussen het ongeval en onszelf, tussen de ramp en het Nederlandse volk. Er was namelijk een zéér direc te relatie: ieder reist wel eens per trein en ieder weet zich bij het kennis nemen van het be wuste nieuws een mogelijk slaehtof- fer van zulk een ongeluk; voorts was hier sprake qua aantal slachtoffers en materiële om vang van een voor Nederland uitzon derlijk geval, de uitzondering die in gevallen als deze altijd belangstel ling verhevigt. En tenslotte eigen lijk had dit punt voorop moeten staan waren de slachtoffers leden van de eigen volksgemeenschap, mensen waarmee wij dagelijks verkeren. Door al deze factoren- samen werd de ramp in Harmeien voor iedere Nederlander wat men zou kunnen noemen „sub stantieel nieuws": wrj voelden er ons in elk opzicht bij betrokken en het was deze hevige relatie tussen vrijwel het gehele volk en het ongeval, die 'aanvaardbaar maakte dat van een „nationale ramp" werd gesproken. Terugkerendtot de ramp van Saarland zou men zich kunnen afvragen of óók hier sprake is van zulk een directe relatie. En hoe wel men moet toegeven, dat dc ge middelde Nederlander er verder van is verwijderd dan van het spoorweg ongeval te Harmeien, is een verbin ding niettemin aanwezig. De moder ne communicatiemiddelen laten na melijk steeds minder toe een relatie te ontkennen tussen rampen elders en onszelf. Beelden van dergelijke cata strofes worden immers onmiddellijk op het t.v.-scherm van miljoenen "huiskamers vertoond, terwijl de kran ten er uitgebreide reportages en fo to's over publiceren. En bij het ken nisnemen daarvan herkent men plot seling: de getroffenen daarginds zijn mensen als wy en het verdriet om een onverwacht omgekomen vader, zoon, is even hevig als in onze ge zinnen. Een ramp als die van de Luisen thal-mijn in Saarland raakt de Ne derlandse volksgemeenschap: zij her innert zich het recente ongeval van Harmeien, terwijl Zeeland op momen ten als deze het droeve jaar 1953 met zijn bijna tweeduizend doden niet kan vergeten. Het nieuws over Saarland is „substantieel nieuws", want het raakt ons direct: wij her kennen met een schok de medemens, de mens voor wie het leven in één slag is veranderd van een gelukkige dag in eén nacht vol smart en zorgen. Soebandrio „Overdracht geen voorwaarde" De Indonesische minister van buiten landse zaken, dr. Soebandrio, lieeft gisteren in Djakarta verklaard dat overdracht van liet bestuur over wes telijk Nieuw-Guïnea (aan Indonesië) geen voorwaarde is, maar slechts een doelstelling van eventueel te voeren onderhandelingen over de kwestie. „Het betekent niet dat indien wij instemmen met het voeren van on derhandelingen, de Nederlanders het bestuur morgen zullen moeten over dragen", verklaarde hij, „maar aan de onderhandelingen moet een doel worden gegeven, anders zijn zij zin loos". TE WIJTEN AAN VORIGE COLLEGE VAN B. EN W. Schadevergoeding voor vermindering waarde woningen in Roggeveenstraat Het ziet er naar uit, dat een bijna 2 jaar geleden genomen beslissing van het vorige college van b. en tv. van Goes een financieel staartje zal ltrijgen voor de gemeente. Elf bewoners van eigen huizen aan de Jac. Roggeveenstraat eisen schade vergoeding van de gemeente, omdat door de bouw van een bedrijfspand vóór hun woningen de waarde van hun huizen aanzienlijk zou zijn verminderd. In afwijking van het destijds geldende uitbreidingsplan en in strijd met de woningwet en de wederopbomvwet hebben b. en w. van Goes medio 1960 een bouwvergunning verleend voor de bouw van een bedrijfspand aan de Jac. Koggeveenstraat in Goes-West. De elf bewoners, die de Middelburgse advocaat en procureur lur. W. H. Vermaas als hun vertegenwoordiger laten optreden, betogen, dat de waarde van hun huizen met drie- tot vierduizend gulden is ver minderd. Hoewel Ged. Staten van Zeeland de bezwaren van de bewoners ongegrond hebben verklaard en de herziening van plan-west hebben goedgekeurd, worden de reclamanten niet geheel in het ongelijk gesteld.-Blijkens een schrijven van Ged. Staten, gedateerd 10 oktober 1961, hebben b. en w. van Goes in oktober jj. een bespreking gehad met Ged. Staten over de kwes tie van de waardevermindering van de huizen. De voorzitter van het col lege van b, en w. van Goes heeft toen de toezegging gedaan, dat zal worden bevorderd, dat de door de bewoners geleden schade door scheidsmannen zal worden vastge steld met een mogelijkheid van beroep op het college van Ged. Staten. Ged. Staten betogen in hun schrijven, dat gelet op deze toezegging een billijke schadeloosstelling is verzekerd. De reclamanten worden daarom volgens Ged. Staten niet onevenredig of on redelijk in hun belangen geschaad. De raadsman van de elf bewoners, mr. Vermaas uit Middelburg, vindt de toezegging van het college van b. en w. van Goes echter bijzonder vaag. „Mijn cliënten hebben niets aan woorden als „wij- zullen bevorderen", verklaarde hij. „Het gaat er om, wat de gemeenteraad uiteindelijk zal be slissen. Wij hebben alle mogelijke op lossingen voorgesteld, maar b. en w. van Goes zijn er niet op ingegaan", betoogde hij verder. De elf veclamanten zjjn bepaald niet tevreden over de huidige gang van zaken. Dit is dan ook de re den geweest, waarom zij een re kest aan de Kroon hebben ge stuurd, waarin verzocht wordt het besluit van Ged. Staten van 10 oktober 1961 te vernieti gen, voorts de bezwaren van ver zoekers alsnog gegrond te verkla ren en de goedkeuring op de her ziening van plan-west te weigeren. Naar oplossing Desgevraagd verklaarde ons wethou der drs. J. J. Dijkgraaf van Goes, dat het gemeentebestuur inderdaad naar een oplossing streeft van deze reeds enkele jaren slepende affaire. Hij gaf toe, dat het vorige college van b. en w. ten onrechte een bouw vergunning heeft afgegeven. „De gemeente heeft de morele plielit hier nu Iets aan te doen", merkte wethouder Dijkgraaf op. „In princi pe aanvaarden b. en. w. de eis tot schadevergoeding, maar het college heeft tot nu toe zijn standpunt nog niet definitief bepaald", voegde hij er aan toe. Drs. Dijkgraaf verwachtte dat deze aangelegenheid in de eerst volgende raadsvergadering ver moedelijk 21 februari aan de orde zal worden gesteld. Het leek aanvankelijk allemaal zo aardig voor de bewoners van de elf koophuizen aan de Roggeveenstraat. Op het vigerende uitbreidingsplan in onderdelen 1954 stond aangegeven, dat de strook grond tegenover de wo ningen bestemd zou worden als „open baar groen". Dit lokte de adspirant- kopers wel aan, met het gevolg, dat zij graag één van de woningen koch ten. Zij vestigden zich in 1957 in de nieuwgebouwde eengezinswoningen, die hen ongeveer 13.000 a 14.000 gul den hadden gekost. De vreugde van de bewoners was echter van korte duur. In april 1960 Zie slot pag. 2 kol. 3

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 1