„Havendorp zo snel mogelijk opheffen" WALCHEREN Agenda MARKTBERICHTEN HOOFD CHR. LANDBOUWSCHOOL 00STKAPELLE NAM AFSCHEID DONDERDAG 11 JANUARI 1962 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT CONCLUSIE IN SOCIOGRAFISCH RAPPORT: Intussen voorzieningen voor resterende duur EEN KLEIN LEGERTJE qnêteurs en enquêtrïces is in de laatste maanden in opdracht van de Commissie van Samen werking voor Maatschappelijk Werk in de gemeente Vlissingen op pad geweest in het Haven dorp voor de samenstelling van een sociografisch rapport over „Het Havendorp en zijn bewo ners". In een omvangrijk en ge ïllustreerd rapport komt de sa mensteller mr. J. L. Osterman, hoofdcommies bij de gemeente lijke dienst voor sociale zaken te Vlissingen, hierin tot de vol gende slotconclusies: „dat voor alles bij het gemeen tebestuur van Vlissingen op een zo spoedig mogelijke opheffing van het gehele noodwoningen complex „Het Havendorp" moet worden aangedrongen dat, zo deze opheffing niet op zeer korte termijn is te realise ren, hetgeen helaas gevreesd moet worden, de consequenties daarvan dienen te worden opge vangen in een aantal voorzienin gen, om het Havendorp voor de nog resterende duur nog zo woonbaar/lcefbaar mogelijk te houden". In dit verband worden genoemd maatregelen ten aanzien van de woongelegenheid, de vrijetijdsbeste ding en de maatschappelijke bege leiding in het Havendorp. 'Ten aan zien van de woongelegenheid dringt de samensteller van het rapport er op aan aan degenen, die in een rij van grotendeels leegstaande nood woningen wonen, zo spoedig moge lijk een andere huisvesting te ver lenen, zo mogelijk bij voorrang in overig-Vlissingcn, of. bij gebrek aan woonruimte daar, alsnog in het Havendorp, maar dan in een meer bewoond gedeelte, terwijl hierbij hulp van gemeentewege in de vorm van een financiële bijdrage moet worden geboden. Voorts 'wordt er de nadruk op gelegd de vuilnisbeltvorming aan de rand van het Havendorp tegen te gaan, door onder meer een beroep te doen op de medewerking van de bewoners liet Havendorp zo bewoon baar mogelijk te houden. Wat betreft de vrijetijdsbesteding wijst de sa mensteller op de noodzaak van het bouwen van een vrije speelplaats, wat hij in verband met het grote aantal jeugdigen in het Havendorp 39,8 onder 20 jaar) van eminent belang acht. Het ombouwen en in richten van enkele leegstaande wo ningen tot oen clubi of buurthuis wordt hierbij als tweede punt ge noemd. Bij het punt van de maat schappelijke begeleiding in het Havendorp wordt gepleit voor de aanstelling van een beroepskracht, belast met de taak om de maat schappelijke zijde van een toekom stige opheffing van het woonoord in goede banen te leiden en om „op- bouw"-werk te doen in het jeugd- en buurtwerk. de leefbaarheid van het Haven dorp op peil te houden c.q. weer op peil te brengen, tot de laatste bewoner verdwenen is. „Duidelijk is, dat de investering hiervoor, waarbij niet alleen in het materiële vlak gedacht wordt, kost baarder en duurzamer zal moeten zijn, naar gelang de tijd, dat het Havendorp nog aanblijft. Vóór alles is een streefdatum nodig, binnen welke ernstig getracht zal moeten worden het beoogde doel, de ophef fing, te realiseren, terwijl in die overgangstijd bepaalde maatregelen in het Havendorp getroffen zullen dienen te worden ter voorkoming van een ondêrgrenssituatie." Tot slot Sn dit lijvige rapport een aantal wensen van Havendorpbe woners naar voren gebracht. Een badhuis, een clubhuis, waar televisie- uitzendingen voor de jeugd worden gegeven, meer belangstelling van overig-Vlissingen, een betere bus verbinding, een duidelijker preven tief toezicht van de zijde van de overheid op de naleving van orde- voorschriften en een goed sociaal verantwoord saneringsbeléid zijn wensen, die hierbij naar voren ko men. De omslag en illustraties van het rapport werden verzorgd door A. S. Th. Piiil te Vlissingen, terwijl de foto's van A. van Wyngen zijn. Défilé bij overdracht van kazernegebouw Middelburg Zoals bekend wordt op 26 januari aanstaande het nieuwe gebouw van de generaal-inajoor Berghuyskazerne te Middelburg overgedragen. Dit evenement zal aan de inwoners van de Zeeuwse hoofdstad niet onopge merkt voorbijgaan. 's Morgens om elf uur zal de direc teur van gebouwen, werken en ter reinen, generaal-majoor Stoorvogel het gebouw officieel overdragen aan de inspecteur van de militaire admi nistratie, brigadegeneraal J. Brou wer. Verwacht wordt, dat hierbij ook de bevelhebber van de landstrijd krachten, generaal G. J. Lefèvre de Montigny, aanwezig zal zijn. Om twaalf uur volgt dan een défilé van de COAK-troepen op de Markt. Aan dit défilé wordt medewerking verleend door de Koninklijke Militai re Kapel. Daarna wordt op het ka zerneplein een ceremoniële vlagge- parade gehouden. Het ligt in de bedoeling, dat het pu bliek in de gelegenheid wordt ge steld het nieuw gebouw op zater dag 27 januari tussen 10 en 12 uur 's morgens te bezichtigen. „Structuurdag" in Goes Op woensdag 24 januari a.s. wordt te Goes een ..Structuurdag" gehou den, waarop een zestal sprekers de problemen en mogelijkheden rond de structuur van de grond aan de orde zullen stellen. Deze „structuurdag" wordt georganiseerd door de Vereni gingen voor Bedrijfsvoorlichting voor Walcheren, Noord-Beveland, Oost- Zuid-Beveland en West-Zuid-Beve land, alsmede de Bedrijfsstudiegroe- pen op Schouwen-Duiveland en Tho- lcn. MIDDELBURG Niet a-sociaal In een uitvoerige beschouwing zegt mr. Osterman, dat het Havendorp in zijn huidige staat zeker niet aso ciaal genoemd kan worden in die zin, dat bijvoorbeeld kenmerken als wanbewoning, kinuef verwaarlozing, chaotische toestanden in de huishou ding, criminaliteit, een afwijkend normenpatroon ten opzichte van al gemeen aanvaarde principes in de samenleving, voor het Havendorp symptomatisch zouden zijn en daar als sociaal verschijnsel het samen- leringsgedrag zouden typeren. Wel wijst hij op een verschuiving in de sociale geledingen van het Haven dorp sinds de jaren 19501952. Door het wegtrekken van deels kwalitatief superieure gezinnen tegenover een vestiging van deels maatschappelijk zwakkere gezin nen onstond en ontstaat nog een labielere structuur, waarin het evenwicht gemakkelijker verbro ken raakt en een afglijden naar asociaal gedrag minder weer stand ontmoet. „Er zijn duidelijk waarneembare tekenen van so ciaal verval." Om dit verder tegen te gaan. zegt mr. Osterman. het van bijzonder belang te achten Middelburg City: No love lor Johnnie, 20 uur, 18 jaar. Electro: De onschul dige verrader. 19.30 uur, 14 jaar. Van Bentliem en Jutting. Expositie Rei- mond Kimpe. 9—18 uur. Suisse: Tuin bouw en Plantkunde. 20 uur. Vlissingen Alhambra: De groie Caruso. 20 uur. a.l. Luxor: Opstand der legioe nen. 20 uur. 14 jaar. Goes Grand: Aida. 2U uur. a.l. Stad huis: installatie burgemeester mr. G. F. Ai Huber. 14 uur. gevolgd om 15 uur door receptie in hotel „De Ko renbeurs". Bergen op Zoom: Roxy: Hei komplot 20.30 uur, 14 Jaar, Luxor: De Beierse operette, 20 uur. Hulst Bioscoopgebouw: De kanonnen van Navnrone, 20 uur, 14 jaar. Ooslburg Lftdeltheater: De kanonnen van Nantrone. 20 uur, 14 jaar. Zlerlkree Kamp Zeikepolder: Beroo- penten toonstelling arbeidsbureau, rondleidingen. 19.30 en 20.30 uur. Rob Geraerds bracht Camera Obscura weer tot leven Er zijn slechts weinig Nederlanders, die ïiog nooit gehoord hebben van figuren als de norse, neef Nurks, Keesje het diakenhuismannetje, de familie Stastok en de familie Kegge, allen personen uit Hildebrands klas siek geworden werk, de „Camera Obscura". Voor een uitverkocht Citytheater in Middelburg bracht Rob Geraerds deze lersonen woensdagavond weer tot even. Het grote succes dat hij nog geen twee weken geleden in Middel- mrg had met „Scrooge en Marley" heeft hy met zijn sublieme vertolking van de „Camera Obscura" zeker ge prolongeerd. De Camera Obscura van Hiidebrand (pseudoniem van Nicolaas Beets) is een schets van het leven in het begin van de negentiende eeuw, de Bieder- myertijd. Rob Geraerds bewerkte het boek voor solotoneel. Hij vatte het samen in twaalf taferelen en vermeed daarbij de uitwijdingen en uitgebreide omschrijvingen. Daardoor zal de be werking van Geraerds voor het grootste deel van het publiek aan trekkelijker zijn dan het boek zelf, omdat de bewerking meer de geest van deze tijd benaderd. Het essentiële van dé Camera Obscu ra, de lichte spot met de gezapige burgerlijkheid van die tijd en de scherpe tekening van de diverse per sonen, gaat in deze bewei'king echter niet teloor. Scherp en zonder overdrijving cre- eerde de toneelspeler Geraerds deze figuren. Hij was de punctuele oom Stastok („Ik ben een man van de klok"), de dweperige tante Stastok, de parvenu Kegge, de verwijfde Van der Hoogen en vele anderen. Op zjjn best was hy tijdens de spel- momènten, waarop hij zich tegelii' moest inleven in vijf of zes personen. Dan kroop hij pijlsnel in de huid van een andere figuur en zodanig, dat men werkelijk de indruk kreeg, dat er meerdere personen op het toneel stonden. Dit alles werd met piano muziek omlijst door Mariele Meyer. De avond werd georganiseerd door de directie van het Cilytheater, in samenwerking met de S.P.V. Voorlichtingsavond B.B. De afdeling Middelburg van Bescher ming Bevolking houdt maandag 22 januari des avonds om 8 uur in res taurant Wöhler een voorlichtings avond over individuele zelfbescher ming tegen „fall-out" voor het per soneel van de bedrijfszelfbescher- mingsorganisaties. Busjescollecte De busjescollecte ten bate van de Stichting „Kinderzorg" te Middel burg heeft het laatste kwartaal van 1961 opgebracht de som van f 84.36. De gehele som over genoemd jaar bedraagt f 258.38. VEERE P.v.d.A. stelde groslijst voor raadsverkiezing vast Do P.v.d.A. afdeling Vlissingen heeft in de vergadering van woensdag avond de groslyst voor de komende raadsverkiezing samengesteld. Het raadslid D. J. Romeijn komt niet meer op deze kandidatenlijst voor. De lijst ziet er als volgt uit: 1. Ch. J. Gillissen-Versehage, 2. F. G. Smit, 3. E. de Priester, 4. Sj. Jou- stra, 5. J. J. Kentpe, 6. J. Hekhuis, 7. G. Geldof, 8 C. H. L. Spithout-Nae- rebout, 9. C. C. Verhen], 10. G. H. van Nijf, 11. J. M. van Belsen, 12. G. van Oorschot, 13. J. J. Steurrijs, 14. F. D. Verhey, 15. L. J. Geldof, 16. J. L. C. van Putten-van Thiel, 17. J. I. v. d. Heuvel, 18. J. A. Roose, 19. J. G. Dobbelaar, 20. H. Stroo, 21. J. W. P. Broeit, 22. R. Eijgelaar, 23. L. Millonaar. De groslijst voor de kandidaatstel ling voor de provinciale staten werd in deze vergadering eveneens bespro ken. Om praktische redenen werd besloten niet in te gaan op een ver zoek van de afdeling Vlissingen van do K.V.P. om door enkele kandidaat stelling te komen tot slechts een raadsverkiezing. Zoals bekend moe ten wanneer de herindeling van de gemeenten op Walcheren een feit wordt, nieuwe raden gekozen wor den. Tevens werd de beschrijvings brief behandeld voor de gewestelij ke vergadering, die op 27 januari in „De Gouden Poorte" te Middelburg zal worden gehouden. Tot afgevaar digde naar deze bijeenkomst werd de heer E. de Priester benoemd. De voorzitter van de afdeling, de heer M. J. van Popering, gaf in zijn ope ningswoord een overzicht van de ge beurtenissen uit het afgelopen jaar. Verder memoreerde hij het Sloeplan en besprak de herindeling op Wal cheren. De heer Van Poelje deelde mede. dat het ledental van de afde ling is gestegen. Inleiding voor K.A.B.-afdeling In het Ariënsgebouw te Vlissingen heeft de districtsbestuurder van de K.A.B., de heer L. A. Weeber, woensdagavond voor de afdeling Vlissingen van de K.A.B. een uit eenzetting gegeven aan de hand van Voorwedstrijden biljart nationaal 3e klas kader Voor de nationale titelstrijd 3e klas kader zijn in Goes provinciale voor- wedstijrden gehouden. De uitslag luid de: 1 R. C. L. Claeijssens uit Oost burg 177 beurten, 1411 caramboles, 7,97 gemiddeld, 8 punten, 55 hoogste serie; 2 J. v. d. Guchte uit Driewegen, 177, 1425, 8.00, 7, 66; 3 P. Verhage uit Middelburg, 185, 1365, 7,37. 7, 46; 4 P. Vijverberg uit Ouwerkerk, 174, 1348, 7,74, 4, 48; 5 L. Canters uit Zie- rikzee 211, 1185, 5,61, 4, 41. Eindstrijd kampioenschap biljart in Middelburg In het „Wapen van Zeeland" in de Gravenstraat te Middelburg begint zaterdag a.s. de eindstrijd om het kampioenschap le Idas libre biljarten van het district Walcheren en Zuid- Beveland. De Middelburger Jan Leijnse van de organiserende vereni ging K.O.T. verdedigt zijn titel. Zijn tegenstanders zijn: zijn clubgenoot J. van Iren, J. Rombout (A.B.C.-Axel), P. Groothardt (P.O.P.-Axel), J. Net (De Hoek-Middelburg), W. F. L. Korff (G.E.G.-Souburg), P. Doene en C. de Jonge (beiden D.O.S.-Ovèzan- de). De wedstrijden worden zaterdag en zondag a.s. gespeeld en voorts op woensdag 17 en zaterdag 20 januari. Bijeenkomst Nederlands Instituut voor Efficiency Woensdagmiddag hield de afdeling Zeeland van het Nederlands Instituut voor Efficiency een bijeenkomst in het Scheldekwartier te Vlissingen. Na het welkomstwoord van de voor zitter, de heer G. N. van Ginkel, werden enkele huishoudelijke zaken afgehandeld. Daarna hield drs. B. de Vries, adviseur voor de kledingindus trie, een interessante causerie over het onderwerp „Personeelsbeleid voor vrouwelijke arbeidskrachten". Uit voerig zette spreker de problemen waarvoor men zich voornamelijk in de confectie-industrie geplaatst ziet, uiteen. Na een korte pauze beant woordde spreker verscheidene vragen die hem naar aanleiding van zijn causerie werden gesteld. VISMIJN CO LIJN SP LAAT. 10 januari. Exportgarnalen 1148 kg. 3.31— 3.00. Schar 120 kg. Bot 130 kg. Wijting 23 kg. Sprot 1990 kg. Kabeljauw 70 kg. Wulk 1 kg. Ongesorteerde vis 33 kg. VEILING BERGEN OP ZOOM. 10 Jan. Prei 11—56. Spruiten 20—87. Sav. kool 11—18. Rode kool 0—14. Witte kool 5—8. Waspeen 14—52. Witlof 58—90. Kro ten 12—16. Breekpeen 5—16. Uien 6—12. Boerenkool 4—13. Glasandijvie 7495. Glassla 14—19. Goudrenet 53—62. Golden Delicious 41— 81. Winston 4473. Jonathan 41—72. Com- tesse 22—64. Saint Remy 43—49. VEILING TERNELZEN. 10 januari. Sla II 14001550. C2 6031. Knolselderij A2 15—18. C2 8—11. Selderij 25—63. Savooiekool 2 18—35. Witte kool 10—18. Boerenkool 18—25 Breekpeen 2- 20. Waspeen 10—32. Prei A2 37—56, 2B 26—52. Spruiten A2 48—56. B2 58—60. afw. 30, geschoond 88. Uien 1 23, 2 10—18. Wit lof A2 70—76, BI 71—75, B2 65>—69. afW. 50—63. Appelen. Golden Delicious 1 80 85- 75 88—89. 70 89—90. 65 73-^84, 60 62- 2 80 83—87, 75 84—85, 70 85—87, 65 74—75, 60 57—59, 2D 46—50, 3 grof 64—67, 3 fijn 3045, kroet 4046. Jonathan 1 80 68. 73 77—78, 70 75—76. 65 70—71, 60 64—65, 2 73 67—70, 70 68—71. 65 64—68, 60 58- 2D 47, 3 grof 54—61. 3 tljn 46-48. kroet 44—45. Goudrenet 1 85 71—72, 75 73—74, 65 70—71, 2 85 69—70. 75 71—72. 65 70—71, 2D 55, 3 grof 68—70. 3 fijn 60—61, kroet 51—55. Winston 1 63 76, 55 60, 2 65 55 51. 3 grof 45, fijn 32, kfoet 36. Zoete Ermgaard kroet 31. Peren. Doyenne de Cornice 1 75-85 112, 65-75 107, 2 75-85 100, 65-75 74, 2D 60. 3 grof 70, 3 fijn 38. Saint Remy 3 grof 50, 3 fijn 47, kroet 37—40. Conference 1 35 69—72. 2 65 79—80, 55 65—66. Pondspe ren kroet 36. George Wildeman kroet 33. de vraag „Is de K.A.B. in deze tijd wel actief genoeg?". Hierbij besprak de heer Weeber de nationale taak van de K.A.B., waarbij hij allereerst de loonpolitiek aanroerde. Op duide lijke wijze zette de districtsbestuur der de gang van zaken hieromtrent uiteen en legde er de nadruk op, dat de loonpolitiek een kwestie van re geringsbeleid is geworden. Spreker zei grote waardering te hebben voor het feit, dat sinds de tijd, dat de huidige regering aan het bewind kwam, ondanks loonsverhogingen, het prijspeil niet is gestegen. De heer Weeber zei met genoegen te con stateren, dat de winstdelingssyste- men steeds meer worden toegepast en ging uitgebreid in op de mede zeggenschap van de'"werknemers in het bedrijf. Iets, waarvoor de werk nemers thans, volgens zijn zeggen, bij gebrek aan voldoende kader nog niet rijp zijn. Tot slot besprak de heer Weeber de sociale voorzienin gen en de bemoeiingen van de K.A.B. met deze materie. Na afloop bestond gelegenheid vragen te stellen. WESTKAPELLE Collectes In de N.-h.-kerk te Westkapelle had de collecte voor Kerk en Wereld een opbrengst van f 229,39, de oudejaars- collecte bracht f 422,42 op. Burgerlijke stand ARNEMüIDEN. Bevallen: N. de NooijerMeulmeester, d. J. Schroeversvan Beizen, d. C. R. de Ridder—Mannï, d. N. Meulmeester—van Dalen, z. Getrouwd: P. van Belzen, 24 j.. en A. C. de Kam, 23 J. J. J. Becks, 26 j. en G. n Belzen, 19 j. J. Wisse, 23 j. en H. Meedendorp, 21 j. Overleden: N. van Dalen, 78 j. e. v. J. van Belzen. J. Odding, 62 j„ e. v. I. van Belzen. VLISSINGEN. Bevallen: W. Zweedijk—Passenler. z. J. Verspoor—Schipper, 7. J. Filiusde Nooijer. z. J. P. Davidse—Landman, d. J. C. v. d. Poelv. d. Voorde, d. J. MeermanMesu, z. C. LangendonkJas- perse, z. J. C. D. de Nooijer—de Ruijter, z. J. W NotenboomKroon, d. G. van der Lingen—Bosschaart, z. Ondertrouwd: E. Engel, 20 j. en C. C. B. van Leeuwen, 19 j. P. J. M. Koster, 23 j. en J. Blokzijl, 21 J. H F. Stapel, 32 j. en J. van der Meule, 22 j. P. Vader, 24 J. en J. Minnebreuker, 21 J. W. H. van der Linden, 29 j. en P. Wijkhuisen, 19 j. Getrouwd: S. G. Adema 22 j. en L. J. Dingemanse 21 j. Overleden: J. van Berkéi, 76 J., e. v. A Riedstra. C. van de Vrle, 88 j., wed. P. L. Neïjts. B. de Nooijer. 6G j. W. H. Waltz, S7 J.. wed. T. J. U. Auer. W. van de Gruijter, 67 j.. wedn. v. S. Huiszoon. P. C. de Vrie. 80 j„ e. v. E. A. Fagg A. C. Jansens. 65 j.. e. v. J. J. C. Roest. Ruiteravond Dc landelijke rijvereniging „Veerse- Dijktuiters" houdt vrijdagavond in het verenigingsgebouw te Veere een ruiteravond. Op het programma staah onder meer een toneelstuk en de verloting van een ponyveulen. Loop der bevolking SINT-LAURENS. Hel zielental van de gemeente Sinl-Laurens nam in het afgelopen jaar loe met 40. Op 31 december 1960 bedroeg het aantal ingezetenen 1571 (799 mannen en 772 vrouwen). Dit aantal vermeerderde door geboorte met 48 (31 mannen en 17 vrouwen) en door vestiging mét 77 (37 mannen en 40 vrouwen); het verminderde door overlijden met 12 (6 mannen en 6 vrouwen) en door vertrek met 73 (35 mannen en 38 vrouwen). Op 31 december 1961 bedroeg hot inwoner tal dus 1611 (826 mannen en 785 vrouwen). Er werden 12 huwelijken voltrokken, er werden geen echt scheidingen ingeschreven. DE HEER M. A. VAN STRIEN Installatie van nieuwe directeur, de heer R. Struyk Het hoofd der christelijke lagere landbouwschool te Oostkapelle, de lieer 31. A. van Strien, heeft woens dagmiddag in het verenigingsgebouw te Oostkapelle afscheid genomen van 7,yn school. Een groot aantal autori teiten, waaronder burgemeester F. C'. Sprcitger, de voorzitter en secretaris van de Zeeuwse C.B.T.B. de heren J. v. d. Bos eu mr. S. Sijbrattdij, inge nieur Bollen, inspecteur van het land bouwonderwijs in het vijfde ressort, de commissie van toezicht alsmede de leerlingen der school en vele ouders, waren by dit afscheid aanwe zig. Dc voorzitter van het schoolbestuur, de heer J. Wattel, opende dc bij eenkomst en dankte de heer Van Strien in hartelijke bewoordingen voor alles wat hij voor de school ge durende ruim 5 jaar heeft verricht. „Gelukkig", aldus de voorzitter, „gaat U voor het landbouwonderwijs op Walcheren niet verloren. Er wacht U nu een nieuwe taak als le raar aan de christelijke middelbare landbouwschool te Middelburg". De inspecteur, ingenieur Bollen merkte in zijn toespraak onder meer op, dat de heer Van Strien een zeer moeilij ke periode in Oostkapelle heeft mee gemaakt gezien do vele moeilijkhe den betreffende de bouw van oen nieuwe school". U heeft zich. „aldus de inspecteur „uitstekend van uw taak gekweten": Namens het perso neel der school sprak de heer P. Cor- nelissi» woorden van waardering. Hij bood het scheidende hoofd een boe kebon aan. Namens de leerlingen sprak Joop Melse, die een schemer lamp rA/erhandigde. Jan van de Put te uit de eerste klas overhandigde een fraaie plant voor mevrouw Van Strien, die helaas deze middag niet aanwezig kon zijn. Burgemeester Sprenger nam afscheid van de heer Van Strien namens de commissie van toezicht en de heer J. Aarnoudse vèrtolkte de dank der ouders. Na de pauze dankte de heer'Van Strien voor de véle woorden van waarde ring en de aangeboden geschenken. „Ik htl) slechts mijn plicht gedaan", aldus de heer Van Strien. Hij wekte alle leerlingen op steeds te arbeiden met de geschonken talenten. Installatie Vervolgens ging de provinciale voor zitter der C.B.T.B.. de heer J. v. d. Bus over tot installatie van «le nieu we directeur der school, de heer R .Struyk. Hy wenste deze Gods zegen toe by de hein wachteude taak. Een taak, die ook niet gemakkelijk zal zijn, aldus de provinciale voorzitter. De nieuwe directeur, die afkomstig is van Terschelling, vertelde in korte trekken wat er allemaal toe leidde, dat hy nu in Oostkapelle benoemd is. Ook hy deed een beroep op allen tot. een eensgezinde samenwerking en niet in het minst met betrekking tot d«* niemvhouwplanneii van de school, die men spoedig wil realise ren. Scheepvaartberichten Gepasseerd van Antwèrpen 8 Jan.: Mér- wede van Rotterdam. Caland van Gdy- Sloterdijk van New York. Zosma van Las Palmas. Argo van Amsterdam Ternèuzèn. Roepat van zee. Simons- kerk van Rotterdam. Gaasterdijb van Rotterdam. 9 jan.: Mussilloyd van Rot terdam. Juliana van Arkow naar Terneu- zen. Oranjefonteïn naar Southampton. Castor van Izmir. Comerounkust van Ta- koradi. Pacific van Nantes. Gepasseerd naar Antwerpen 8 jan.: Ga zelle naar Queensborough. Veritas naar zee. Tasmania naar zee Deo Duce naar Rouen van Antwerpen. Alphacca naar Rotterdam. Sulvretta naar zee. A ver dijk naar Amsterdam. Osiris naar Fort de France. Sandènburgh naar zee. Andijk Rotterdam. Boezemsingèl naar New Ross van Gent. 9 jan.: Patricia naar Gal- ■ay. Roebiah naar Amsterdam. Jacob Oorburg naar Amsterdam. Irene naar Rotterdam. IJsel naar Londen. Garout naar Amsterdam. Meidoorn naar zee Zonnekerk naar Rotterdam. Vlissingen gepasseerd naar Antwerpen op 9-1: Diligentia van Rotterdam, Vréde van Londen. Archimedes van Bremen, Molen- kerk van Chittagonic. Kielörecht van Bombay, Attis var. Ponce (Gent), Teunika van zee (Terneuzen), Carmen van Lon den, Maluca van Great Yarmouth, Rozen- burgh van Rotterdam, Erasmus van Ham burg: op 10-1: Adine van Oporto, Necton van Felictone, Plancius van Londen Gent, Eems van Mantyluoto. Egbert Wagenborg van Finland. Vlissingen gepasseerd van Antwerpen op 9-1: Josef Swenden naar Cork, Tjoba naar Londen, Mado TI naar Plymouth (Terneuzen), Sloterdijk naar Rotterdam. Zosma naar Rotterdam. Martinistad naar Rotterdam, Julia Anna naar Rotterdam. Woltersum naar Le Havre, Setas naar zee. Zuidpool naar zee (Breskens): op 10-1: Hathor naar Rotterdam. Scheldestroom naar Dundalk. VEILING Z.-H. EILANDEN. 9 januarii Aardappelen 1215. Andijvie I 124—130. 2 107—115. Spruiten IA 47—63, 2A 29—44, IB 52. ID 38—48. aanvoer 37.000 kg. Witlof IA 87—100. 2A 67-90. IB 77- 84, 2B 73—83, aanvoer 35.000 kg. Kroten 14 —25. Rode kool 8—18. Gele kool 13—25. Groene koöl 1335. Boefenkool 8—29. Sel derij 10—27. Peterselie 13—19. Uien 17— 32, geschoond 23—33. Waspeen 2A 37. Gr. peen 16—27. Sjalotten 60. Prei 2A 41—50. Veldsla 1 280—290. Golden Delicious IA 8490, 1B 7383, IC 65—73, 2A 74—83. 2B 71—75, 2C 64—65. Jonathan IA 63-82. 1B 61-31. IC 59—70, 2A 70—76, 2B 64—63. 2C 50—59. Goudre net IA 77—80. 1B 75—76. IC 66—70, 2A 66—75, 2B 61—70, 2C 50—66. Winston IA 78—85, 2A 62—63. St. Remy IA 53—54, 1B 52—94. IC 50—52. VEILING GOE9. 10 januari. Groènten. Pet stuk: Knolsel derij 6—9. Per kg: Knolselderij 14—16. Witlof Al 85—94, A2 7r'—80, B2 49—75. Spruiten A2 21—36. B2 10—24. afw. 16—27. Andijvie 2 8998, afw. 46 Prei Al 2228. A2 1824. Groene sav. kool 25—28. Rode kool 6—13. Wittè kóól 10 Boerenkool 4— 11. Gele sav. kool 1619. Uien 1124. stek 6. Peen stek 5. Veldsla 77. Blntjés afw. 4. VEILING KAPELLF. RIEZEMNGE. 10 januari. Golden Delicious 1 80-85 86 87, 75-80 86—93, 70-75 88—93. 65-70 76—82, 60-65 68—73. 2 89-90 83. 811-85 81—88. 75-80 81—88. 70-75 79—87. 65-70 69—78. 60-65 53— 68, 2D 45—60. grof 57—71, fijn 39—52. Jonathan 1 75-80 72—75, 70-75 75—76, 65-70 71, 2 80-35 64—70, 15-80 67—72, 70-75 68— 74, -65-70 63—69, 60-65 50—62, 2D 43—40, grof 50—57, fijn 42—48. Goudrenet 1 85-95 73—76, 75-85 72—78, 65-75 66—69, 2 85-95 71—73. 75-85 71—77, 65-75 65—68, 2D 56— 58. grof 61—65, fijn 50—5b. Winston 1 75- 80 74, 70-75 78. 65-70 79. 60-65 64, 55-60 50, 2 75 en op 66. 65-75 62—69. 55-65 45—53. 2D 42, grof 46-53. fijn 40—43. Zoete Erm gaard 2D 41—42, grof 49—53. fijn 35—42. kroet 21—25. Appelen rotvlek 17—35. kroetappelen 41. Conference 1 65-75 83, 55-69 75,70—76.10, 2 65-75 80. 55-65 63.50— 66,70. 3 grof 4554, fijn 45. St. Remy 2 75-85 45-46, 65-75 44—46. 2D 38—42, grof 40—43, fijn 3740. Brederocle 2 80 43, 70-80 47, 60-70 43. grof 40. fijn 35—36. Comtesse de Paris 2 65-75 3435, 55-65 2528, 2D 22—23, fijn 18. Klelpeer 2 60-70 42—53, 50-60 38, 2D 25. grof 40. fijn 20—23. kroet 9. Gieser Wildeman 1 60-70 65, 2 60-70 71. 50-60 55, 2D 42. grof 58—60. Aardappelen 2 6',47. Groenten. Spruiten 25—50. Sav. kool 13— 16. Rode kool 12. Boerenkool 713. Witlof 91. Bloemkool 16. Prei 25—40. Uièn 13. EIERVEILING BERGEN OP ZOOM. Eiernoteringen van de Coöp. Wouwse Melkinrichting Bergen op Zoom. Ingaan de donderdag 11 Januari 1962. Prijsklas 0 16 cent. Idem 1 15 cent. Idem !'tó cent, Idem 3 12 cent, idem 4 11 cent. Van onze adverteerders Verbouwd Concertgebouw wordt zaterdag heropend Hel Concertgebouw in Missingen zal zaterdagavond bij de heropening een geheel ander aanzien hebben dan tot nu toe. Ongeveer veertien dagen ge leden Is men begonnen met een ver bouwing, die een modernisering en een uitbreiding van de ruimte beoog de. In de toueelzaal is een geheel nieuwe dansvloer gelegd. Het plafond is geschilderd in de kleuren groen en wit, een combinatie die het bijzonder goed doet. De bar achter in ilè zaal is verdwenen, waardoor een vergro ting van de vloeroppervlakte is ver kregen. De muur met de foyer is over ver scheidene meters doorgebroken. To neelzaal en foyer worden nu ge scheiden door grote harmonikadeu- ren. Op eenvoudige wjjze kan door dit systeem de rufmte van de grote zaal worden vergroot door de. deuren open te schuiven. Ook in de foyer is een dansvloer gelegd. Het plafond Is in dezelfde kleuren geschilderd als in de toneelzaal. De muren zijn gedeel telijk betimmerd en voor een deel be plakt met graslinnen. Tn deze foyer staan twee bars, eveneens beplakt met graslinnen. Verder is er naast de garderobe een modern ingerichte snackbar. Ter gelegenheid van de hcropenlrtg zal zaterdagavond een cèbaretpro- gramma worden gébracht. KERNFYSICUS LANDAU ERNSTIG GEWOND Op de beste artsen in de Sowjet- Unie is een beroep gedaan het leven te helpen redden van de wereldberoemde Russische pro fessor in de natuurkunde, Lev D. Landau, zo is gisteren in Moskou bekendgemaakt. De 53-jarige Landau werd zondag avond gewond bij een verkeersonge luk. Een woordvoerder van de Russi sche academie der wetenschappen zei gisteren dat de fysicus, die tengevol ge van het ongeluk bewusteloos was reraakt, nog steeds niet was bijge- :omen. Hij zei voorts dat de toestand van Laudau zeer ernstig was. Sir John Cockroft, een lid van de Britse Royal Society, heeft medicij nen voor Landau gestuurd. De Rus sische academie der wetenschappen heeft verder Oostduitse en Tsjechi sche medische hulp ingeroepen. BELGISCH VELDWACHTER DOODT DE VRIEND VAN ZIJN DOCHTER Dc 64=jarigc veldwachter van de Belgische gemeente Ottergem heeft in de nacht van dinsdag op woens dag de vriend van zijn dochter In het gemeentehuis met zijn dienstrevolver neergeschoten. De dader, Frans Melekebecke, meldde zich onmiddel lijk bij de gemeentesecretaris, waar na hij door de rijkswacht werd gear resteerd. Het slachtoffer, de 34-jarlge Felix de Bolle gescheiden van zijn echt genote en vader van twee kinderen was reeds enige tijd met de doch ter van de veldwachter bevriend. Een nog niet opgehelderde vraag is, wat beide mannen op hot nachtelijk uur in hei gemeentehuis van Otter gem had gebracht De veldwachter is opgesloten ln de gevangenis van Dendermonde. Albert Heijn investeert in „supermarkets" Ter gelegenheid van het feit dat het kruideniersbedrijf van Albert Heyn N/V. dit jaar zijn 75-jarig bestaan viert heeft de raad van bestuur ln een bespreking met de pers meegedeeld, dat de coiieernoinzetten in 1961 be hoorlijk zyn gestegen ten opzichte van I960. De bedrijfsleiding hoopt op een stij ging met hetzelfde percentage in 1962. De komende nieuwe investerin gen zullen voornamelijk liggen op het gebied van de bouw van super markets die. volgens de raad van be stuur, in een groeiende behoefte voorzien. De laatste zes jaren heeft het bedrijf een grote groei ondergaan en zijn de cijfers ongeveer verdub beld. Men hoopt, als alles goed gaat, op wederom een verdubbeling voor het volgende zesjarige tijdvak. Aan hei einde van deze maand zal zoals destijds meegedeeld, de uitgif te van klantenobligaties en spaar- obligaties tijdelijk worden stopgezet Dl zes jaren tijds (in 1955 werd met de uitgifte begonnen) heeft de onder neming globaal voor een bedrag van f 32 miljoen van deze obligaties uit gegeven.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 11