PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT SLACHTOFFERS TREINRAMP HERDACHT Nieuw-Guinea-macht wordt niet versterkt Realisering Vlissings plan Paauwenburg kan lijdensweg worden... Aantal doden tot 91 opgelopen Muur INTERKERKELIJKE GEBEDSSAMENKOMST IN UTRECHTSE DOMKERK Spoorwegongevallenraad volgende week bijeen Va ndaag... KONINGIN JULIANA ONDERBRAK VAKANTIE Rijksgoedkeuringen komen niet los.... 205e jaargang - no. 8 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: P. van de Velde en P. B. don Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteuren: W. Leertouwer cn G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week, 7,00 p. kw.j fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 10 jan. 1962 ADVERTENTIEPRIJS 27 cent p«r m.m. Minlm. p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (mat 8 regels) 25 cent per regel met een minimum van 1.25. „Brieven bureau van dit blad' 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.O.. Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. I tel 2355 (b.g.g. red 3508/3516, adv. S647/3643; Middelburg, Markt 51. tel. 3811 (b.g.g. red. 2078/3169. adv 2375); Goes Gr. Markt 2. tel. 6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 5213). Oostburg. tel. 7295. Ter neuzen, tel. 2116. Zierlkzee. red tel 2425. adm tel 2094. Duizenden bezochten bijeenkomsten in Utrecht Dinsdagochtend was het bergings- en opruimingswerk op het baanvak bij Harmeien, zover gevorderd, dat de rails vrij waren. Aan de kant staan de vernielde rijtuigen nog op transport te wachten, op de achter grond wordt aan de bovenleiding ge werkt. In de loop van de dag werd het treinverkeer hervat. Enkele duizenden hebben gisteravond in Utrecht in sobere bijeenkomsten de 91 doden van de treinramp bij Harmeien herdacht. Zij hebben, ieder op zijn eigen manier, gebeden voor en gédacht aan hen, die op de vroege maandagochtend door de dood werden overvallen. Onder hen waren ministers, bisschop pen, burgemeesters en militaire autoriteiten, maar ook gewone mensen die de behoefte gevoelden, te getuigen van hun diep medeleven. In Utrecht, waar de Spoorwegen gevestigd zijn en in de Buurt kerk de doden liggen opgebaard, werden de slachtoffers in drie bijeenkomsten herdacht. Ia dc Domkerk woonden bijna vijf tienhonderd mensen een interkerke lijke gebedssamenkomst bij. Velen moesten genoegen nemen met een staanplaats. Hare majesteit de ko ningin liet zich vertegenwoordigden door haar kamerheer in buitenge wone dienst, J. II. E. baron van Na- geil. Minister drs. H. A. Korthals was er namens de regering, terwijl de directeur van de Nederlandsehe Spoorwegen drs. D. J. Wansink, eveneens aanwezig was. Daarnaast waren er tal van burgerlijke en mi litaire autoriteiten. Massaal klonk in deze kerk liet ge bed. Men smeekte om troost voor de nabestaanden, om bijstand voor de gewonden, maar ook voor de ont snapten, die naar ziel en geest ge kwetst zijn. Men bad voor hen, die dagelijks aan de gevaren van het snelverkeer blootstaan en in het bijzonder voor de machinisten. Uit honderden kelen klonk ten slotte het zesde vers van Psalm 48: „Want deze God is onze God, Hij is ons deel, ons zalig lot. door tgd noch eeuwig heid te scheiden: ter dood toe zal' Hij ons geleiden". R.-k. plechtigheid Zelfs tot buiten op de straat stonden zij die in de rooms-katho- lieke St.-Willibrordkerk een plech tige mis van requiem bijwoon den. Een plechtigheid, waarbij on der meer aanwezig waren kardi naal B. J. Alfrink, minister M, A. M. Klompé, de president van de Nederlandsehe Spoorwegen, ir. J. Lohman, de president van de raad van commissarissen van de N.S., prof. dr. ir. H. C. J. Gelis- sen, alsook de burgemeester van Harmeien, drs. Jos. G. C. J. Tim mermans. Het was een indrukwekkend gebeu ren, dat geaccentueerd werd door de requiemgezangen van het parochiële koor. De mis werd opgedragen door de pastoor van de parochie; H. Th. Mets. Ongeveer honderd personen woonden een herdenkingsplechtigheid bij, die het Humanistisch Verbond in het Erasmushuis organiseerde. Onder hen bevonden zich mr. P. R. Leopold, secretaris van de N.V. Nederlandsehe Spoorwegen en de heren B. J. Max en Th. O. W. Polet, hoofdbestuurs leden van het Humanistisch Ver bond. Prof. dr. J. C. Brandt Corstius, hoogleraar aan de rijksuniversiteit in Utrecht, sprak een 'korte herden- kingsrede ïut. De procureur-generaal, tevens voor zitter van de spoorwegongevallen raad, mr. H. R. de Zaaijer heeft me degedeeld dat de spoorwegongeval lenraad volgende week reeds bijeen zal komen in verband met de trein ramp bij Harmeien. Men zal zich dan beraden over de verdere stappen die moeten worden ondernomen. Mr. De Zaaijer zei dat men de zaak zoveel mogelijk zal be spoedigen. Hij verwacht dat vrij snel begonnen kan wórden met het open baar onderzoek. Den Haag verklaart Achter reis van Karei Doorman schuilt niets (Van onze Haagse redactie). De woordvoerder van liet minis terie van defensie heeft giste ren met grote nadruk verklaard, dat de sterkte van de Neder landse strijdkrachten op Nieuw- Guinea volgens de huidige plannen niet zal worden opge voerd. Een maritieme zegsman deelde voorts met klem mee, dat het thans beslist niet in de bedoeling ligt het vlieg kampschip „Karei Doorman" naar de wateren rond Nieuw-Guinea te zenden. De woordvoerder van het ministerie van defensie zei desge vraagd over het vliegkampschip: „Er is mij niets bekend over een wijzi ging in het reeds een jaar geleden opgestelde vaarplan van de Doorman naar de Caraïbische eilanden". Of er spoedig of na enige tijd een wijziging) in de militaire plannen voor Nieuw- Guinea zal komen, kon men in de fensiekringen niet voorzien. Door bevoegde marine-functiona rissen in Hollandia is onlangs meegedeeld „dat de Nederlandse strijdkrachten worden aangepast aan de noodzaak van het mo ment". Over dit antwoord is in Den Haag de nodige verwondering gerezen. Men heeft derhalve nu uitdrukke lijk meegedeeld, dat er geen plan nen voor versterking zijn. Dat er zeer recent een groter aantal luchtmachtofficieren, dan gebruike lijk naai* Nieuw-Guinea is gegaan, heeft met opvoeren van de sterkte niets te maken. Men gaf toe dat het aantal Hawker-Hunterstraaljagers in Biak, dat geruime tijd 12 bedroeg, met „enkele" was uitgebreid. „Dit was echter niets nieuws, het wat de uitvoering van een reeds lang be staand schema. Defensiekringen ontkennen overigens ijiet dat er uitgebreide plannen zijn gemaakt in verband met eventuele ontwikkelingen in Nieuw-Guinea. Maar, het is geen gewoonte om op deze plannen vooruit te lopen en bo vendien zou het politiek even onge wenst zyn als het verhogen van de sterkte van de strijdkrachten in het omstreden gebied op dit moment, zo gaf men te kennen. Elders in deze krant is een uit voerige beschouwing van een onzer redacteuren opgenomen over een zaak, die in Goes sterk de aandacht heeft getrokken: de keuze van een spoorwegtracé naar een industrieterrein. Over deze kwestie heeft onlangs de raad een besluit genomen en het gevolg daarvan is geweest, dat er nogal wat oppositie tegen deze beslissing ontstond. In on ze hierboven genoemde beschouwing is de voorgeschiedenis van het be wuste project uiteengezet en wordt tevens getracht de vraag te beant woorden waarom de raad een tracé koos, waarover eigenlijk niemand geestdriftig was. Voor zover het ons mogelijk is geweest kennis te nemen van de achtergronden van deze aan gelegenheid, moet het antwoord lui den: de raad handelde uit tijdnood, omdat hij bevreesd was door uitstel een zeer belangrijke rijkssubsidie voor het bewuste werk te verspelen. Indien dit antwoord juist blijkt, dan moet toch worden erkend dat oppositie tegen het raadsbesluit begrijpelijk is. Immers, bij het zoeken naar een oplossing voor de inderdaad véle problemen rond het bewuste spoorwegtracé heeft men zich uit sluitend laten leiden door overwe gingen van financiële zekerheid cn snelle uitvoering. Uiterst gewichtige zaken, toegegeven, maar niet de eni ge factoren die tot een v/ijs beleid voeren. Er moet in kwesties als deze toch ook rekening mee worden ge houden, dat het stadsbeeld niet te veel in verdrukking komt en dat niet alléén het liniaal kan worden ge hanteerd. Nederland heeft al genoeg steden, die planologisch allerminst fraai zijn omdat men destijds bij in dustrievestiging uitsluitend over wegingen van eco nomie een rol liet spelen. Het gevolg daarvan is, dat nien nu alsnog moet proberen mis lukte stedebouwkundige oplossingen uit dat verleden recht te trekken: men denke in dit verband bijvoor beeld aan het centrum van een stad als Eindhoven. Ter vermijding van dergelijke misstanden zijn er welis waar in onze tijd allerlei voorschrif ten gecreëerd en diensten opgericht, maar toch blijkt het mogelijk concep ties voor te stellen en ze zelfs aanvaard te krijgen waartegen veel is in te brengen. En men vraagt zich in dit geval af: was deze snelle beslissing van de Goese raad nu heus w Zou het niet beter zjjn ge weest, wanneer dit college zijn defi nitief besluit zou hebben opgeschort tot precies bekend was wat het mi nisterie van economische zaken pre cies denkt over een eventueel uitstel voor de uitwerking van een ander, acceptabeler tracé? Want het zou wel eens kunnen, dat Goes in de toe komst' spijt krijgt als haren op de hoofden van de raadsleden, dat het thans gekozen tracé werd aanvaard. Een tracé, dat een muur kan wor den in Goes-Noord. ftantllln ...is het 100 jaar geleden, dat de Amerikaan Samuel Colt, die als vijftienjarige scheeps jongen de eerste bruikbare re volver uitvond, te Hartford overleed. In lange rijen staan in dc Buurtkerk de kisten met de stoffelijke over schotten van dc slachtoffers van de treinramp opgesteld. Onder de kisten liggen wit-linnen zakken, waarin de bezittingen, welke op de stoffelijke overschotten gevonden werden, zijn opgeborgen. Koningin Juliana is gisteravond op de vliegbasis Soesterberg aangeko men on vandaar naar Paleis Soest- dijk vertrokken. De vorstin lieeft in verblind met de treinramp baar va kantie in Lech (Oostenrijk) onder broken. Terstond na terugkeer in paleis Soestdijk heeft zij zich op <le hoogte gesteld van het laatste nieuws omtrent de treinramp. Prinses Wilhelmina heeft de directie, van de Nederlandsehe Spoorwegen een telegram gezonden. Bij de aanvang van do Tweede-Ka merzitting gistermiddag sprak de voorzitter, dr. Kortenhorst een korte "••■denkingsrede uit. De minister president prof. De Quay sloot zich namens de regering bij deze woorden aan. Daarna werd een ogenblik stilte in acht genomen. Ook uit het buiten land wérden bewijzen van deelne ming" ontvangen, o.m. van het Bel gisch vorstenpaar en.van de paus. Wordt het een lijdensweg DE REALISERING van liet plan Paauwenburg de nieuwe Vlissingse woonwijk op hel grondgebied van Kou- dekerke dreigt een lange, lange lijdensweg te worden. Natuurlijk: belangstelling is er genoeg! Een vloedgolf van gegadigden voor de bouw grond heeft zich al gemeld. Zo is de bouwgrond voor de 52 bungalows, die in het plan- eerste-iase kunnen worden gebouwd, reeds volledig aan de man gebracht. En omdat de grond in dit plan-eerste- fase vrijwel volledig bouw rijp is gemaakt, zou men zeg gen: en nu maar aan de slag! Zo eenvoudig is het echter beslist niet. Want voor ieder huis, dat gebouwd wordt, moet een rijksgoedkeuring komen. En het rijksgoedkeu- ringsbeleid werkt voor de re alisering van het plan Paau wenburg bijzonder belem merend. In dit plan kunnen 2100 woningen gebouwd wor den, maar voor welgeteld één bungalow is een rijksgoed keuring ontvangen In het plan-eerste-fase (het zuide- lïjkste deel van het gehele plan Paauwenburg) is de grond dus reeds vrijwel geheel bouwrijp ge maakt. „We zijn in ieder géval zo ver, dat als er gebouwd mag wor den. we onmiddellijk aan cie slag kunnen", vertelde ons de heer D. Stam, directeui van gemeentewer ken in Vlissingen. De riolering is reeds aangebracht en nu is men begonnen aan de wegenaanleg en bestrating. Voor dit volkomen nieuwe rioleringsstelsel wordt ten noorden van Lammerenburjj een pompstation gebouwd. Bovendien zal er een niéuw pompstation bij de watertoren in Vlissingen ko men. Dank zij liet nog beschikbaar zijn van een woningcontingent liit I96J zullen dit jaar toch wonin gen gereedkomen in het plan Paauwenburg. De woningbouw vereniging „Goed Wonen" is na melijk begonnen met de bouw van 84 flatwoningen. Ongetwijfeld zul len ze eenzaam ten westen van Lammerenburg staan, want voor ile rest is er zoals gezegd nog maar één rjjksgi'edkeurjng. Voor de gemeente Vlissingen is dit ongetwijfeld een wrange si tuatie. Want animo om te bouwen is er voldoende! Niet alleen is er reeds grond uitgegeven voor 52 bungalows, bovendien is er ook voor ruim 100 eengezinswonin gen al grond aan de man ge bracht. Deze belangstelling komt niet aleen van individuele particu lieren, maar ook van bedrijven en instellingen, die voor hun perso neel of hun leden willen bouwen. Zo is er voor flatbouw, maar ook voor de bouw van eengezinswo ningen gjrote belangstelling ge toond van de zijde van grote pen sioenfondsen, beleggingsmaat schappijen enzovoort. Deze laatste instellingen wensen echter pas te (Zie slot pag. 2 kol. 4) MillilllllllllllllllllilllllllllllillillllllliiwH I VERKLARING I DIRECTIE N.S. 1 De directie van de Neder- j landsche Spoorwegen heeft §f gisteren de volgende ver- 1 1 klaring afgelegd: g 1 Een bezinning op de dag van §f gisteren, die het ergste spoor- wegongeluk bracht, dat het be- s drijf ooit trof, doet ons in de eerste plaats eerbiedig hen ge- denken, die in deze ramp hun ee leven verloren. Daarbij willen wij tevens uiting geven aan i ons diep medeleven met allen, die hierdoor direct of indirect in hun persoonlijk leven wer- If den getroffen. Moge hun de innerlijke kracht gegeven worden om dit leed l| te verwerken. Ook gaan onze f| meelevende gedachten uit naar e hen, die gewond werden. Wij p j wensen hen alle sterkte toe. m Dank, zeer grote dank, brengten m H wij aan allen, die spontaan hulp boden onder onbeschrijfelijk M moeilijke omstandigheden. In H een opsomming van alle open- bare instanties, particulieren, H bedrijven, instellingen en per- p sonen die zich aan de zijde van jp ons personeel schaarden om s I hulp te verlenen, zouden wij l§ I op dit moment waarin wij j§ I nog leven onder de verdovende uitwerking van de slag mo- i gelijk te kort schieten, ff Daarom volstaan wij thans met ff deze dank aan allen voor de hulp aan de getroffenen, voor ff de geestelijke bijstand, voor de ff verzorging en de communica- H tie, kortom voor alles wat bij- H droeg om de nood te lenigen en H het reddingswerk mogelijk te maken. Voor het medeleven, dat ook s s naar ons bedrijf uitging en dat H ons in velerlei vorm gewerd. zijn wij erkentelijk. Het "zal ons 1 steun geven bij de voortzetting I M van onze taak. jliifliiiiiiuiiiiiiiuiiiiiilliiiiiiiniiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiifiiiiiiiiI Ken Oostberlijnse kleermaker is tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld we gens zijn „fascistische houding"'. Zijn vrouw, die hem daarin zou hebben ge steund, kreeg een straf van een jaar. De kleermaker was destijds in West-Berlijn werkzaam, doch weigerde na de sluiting van de sectorgrens in Oost-Berlijn aan het werk te gaan.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 1