PROVINCIALE ZEEUWSE COUBANT NEDERLAND ZOU VAN EISEN AFZIEN Den Haag zwijgt over Nieuw-Guineapolitiek Britse vloot paraat in omgeving Koeweit Ontwerp bijdragewet Deltawerken verlaat spoedig departement w Vandaag... Leuterpraat Brug 204e jaargang - no. 305 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteuren W. Leertouwer en G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week, 7,00 p. kw.; fr. p. p. 7,25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 28 dec. '61 ADVERTENTIEPRIJS 27 cent per rnjn. Mlnlra. p. advertentie Ing. mededelingen driemaal tarief. Kielna advertenties (max. 8 regels) 25 cent per regel met een minimum van 1.25. JBrleven bureau van dit blad" 23 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.O. Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2355 (b.g.g. red 3508/3546, adv. 3647/3843; Middelburg. Markt 51. tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375); Goes Gr. Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 5213). Oostburg, tel 2395. Terneusen, tel. 2116; Ziertkzee. red tel 2425. adm tel 2094. VOLGENS BERICHTEN UIT WASHINGTON (Van onze Haagse redactie)' Volgens berichten uit Washington heeft Nederland zijn eisen in de kwestie-Nieuw-Guinea ook die van zelfbeschikking voor de Papoea's laten vallen. Washington zou hiermee zijn in stemming hebben betuigd. Volgens welingelichte zegslieden zou minister Luns evenwel onverkort aan zijn standpunt zelfbeschikkingsrecht voor de Papoea's, zowel intern als extern trouw zijn gebleven, maar de reactie van de woordvoerder van het departement van bui tenlandse zaken daarentegen roept hierover weer de nodige twijfel op. Op de berichten uit Washington wenste de woord voerder van buitenlandse zaken gisteravond namelijk geen commentaar te geven. RUIMTE VOOR DEELNAME DERDE PARTNER AAN GESPREK Grote omzet in schaatsen Bij een sportzaak i» Amsterdam stonden de ijsliefhebbers woensdag in de rij teneinde schaatsen te kunnen bemachtigen. Door de vorstperiode is er plotseling een enorme vraag naar deze artikelen. Volgens politieke waarnemers wijst deze weigering van commentaar er op dat de Nederlandse regering zo veel mogelijk ruimte wil houden, voor het doen deelnemen van een „derde partij" aan de hopelijk tot stand te brengen besprekingen met Indonesië. Vaagheid over het al of niet hand haven van de zelfbeschikkingsrecht- voorwaarde en over de betekenis die Nederland aan het begrip zelfbeschik king hecht, past volgens deze zegs lieden geheel in het kader van de internationale oriëntatie, waarmee Nederlandse diplomaten zich op het ogenblik druk bezighouden. KONINKLIJKE FAMILIE NAAR OOSTENRIJK De koninklijke familie is gistermiddag in twee Friendships van het. vliegveld Soesterberg voor de wintervakantie vertrokken naar Lech in Oostenrijk. Zjj hoopl daar op 7 januari in de strikte beslotenheid van het gezin de dag van het zilveren huwelijksfeest te herdenken. Zoals bekend, vindt de viering van het zilveren huwelijksfeest officieel in aansluiting aan de verjaardag van de koningin plaats. De koninklijke familie zal het zeer op prijs stellen, indien op de intimiteit en de rust waarin zij de dag zelf wil her denken generlei inbreuk wordt ge maakt, zoals bijvoorbeeld door het zenden van telegrammen, brieven, bloemen en dergelijke. Voor de gelukwensen die de koningin en de prins thans reeds ontvangen, hopen zij na de officiële viering te be danken. te zamen met de felicitaties, die hun dan nog zullen bereiken. België verlaagt disconto Het officiële Belgische disconto is gisteren verlaagd van 4', tot 4VJ procent. Het nieuwe tarief geldt met ingang van vandaag. De rentevoet is op 24 augustus ver laagd van vijf tot vier-driekwart pro cent. De nieuwe maatregel werd al enige tijd verwacht. In vakkringen had men er al zijn verwondering over uitgesproken dat de jongste verla ging nog niet een feit geworden was. aangezien het algemeen gevoelen heerste dat de geldmiddelen op de Belgische kapitaalmarkt ruim wa- De Birmaanse premier Oe Noe is in Egypte uangelcomen voor een offici eel bezoek van rijf dagen. Op het vliegveld van Cairo waren premier Oe Noe CbnksJ, en president Nasser. jowl fiMiwsAi Bemiddeling Blijkens een bericht van het Ame rikaanse persbureau „United Press International" zou van Ne derlandse zijde nog geen verzoek zijn gedaan aan de regering van de Verenigde Staten om als derde partij in het gesprek met Indone sië op te treden. Ontkend werd daarentegen niet dat aan de Verenigde Staten is verzocht te bemiddelen in het tot stand doen komen van het gesprek. Dit te realiseren heeft de V.S.-regering zich tot taak gesteld en volgens diplomatieke kringen in Washing ton wordt deze taak nu verge makkelijkt door het feit dat Ne derland zijn zelfbeschikkingsrecht- voorwaarde heeft laten vallen. Vaagheid Parlementaire kringen in Den Haag noemen de huidige situatie er een van „onbehaaglijke vaag heid". Verwacht wordt dan ook dat in de vaste commissie voor buitenlandse'zaken van de Tweede Kamer, die vandaag in de loop van de ochtend bijeen komt, wel de nodige aandrang om meer dui delijkheid op minister Luns zal worden uitgeoefend. Debat l)e politieke partyen zijn, zo is ons van verschillende politieke zijden meegedeeld, afhanbelyk van de in formaties in de commissievergade ring. Aan de hand daarvan zullen zij hun standpunt kunnen bepalen ten aanzien van de politiek, die de rege ring thans voert en zullen zy kunnen vaststellen of het nuttig is, het debat over Nïeuw-Guinea in de Tweede Ka mer op 2 januari te houden of dit uit te stellen. i is het tien jaar geleden, B dat het Amerikaanse vracht- schip „Flying Enterprise" van H de Isbrandtsen Line tijdens zware stormen in het westelijk ee deel van het Kanaal slagzij 4 maakte, waardoor het schip p tenslotte op 10 januari d.a.v. zonk. Ondanks de helfdhaftige p reddingspogingen van de Deen- p se. tot Amerikaan genaturali- seerde gezagvoerder kapitein Kurt Carlsen, die tot het laat- ste moment op zijn schip bleef. Het Italiaanse bergingsvaar- p tuig „Rostro" haalde in 1953 p p een deel van de lading, be- staande uit zirconium, ijzer, s Volkswagens, koffie en post- p p zakken met grote sommen p p gelds, uit zee op. il!lllll!l!!!lll!limi!!lllinillllllllllllllll!llllllllinillllllllllllllll!llllllll Na dreigende taal van Kassem Troepen naar Midden-Oosten vertrokken Engeland heelt gisteren zijn vloot- en luchtmacht in het Mid den-Oosten in verscherpte staat van paraatheid moeten brengen, omdat aanwijzigingen waren ontvangen dat een gespannen toestand tot uitbarsting dreigde te komen. Zes schepen van de koninklijke ma rine, waaronder een vliegdekschip, waren bij de manoeuvre betrokken. In een duistere mededeling van het ministerie van defensie in Londen stond, dat de toestand geen verdere maatregelen „in dit stadium behoef de. en dat genoeg was gedaan om de staat van paraatheid van het com mando in het Midden-Oosten zodanig op te voeren, dat aan een noodtoe stand het hoofd kon worden geboden. Het Britse ministerie van buitenland se zaken hield zich bestudeerd stil over de ongewone militaire activiteit, maar deze houdt vermoedelijk ver band met nieuwe bedreigingen van de zijde van Irak aan het adres van het oliestaatje Koeweit. Op de vooravond van Kerstmis heeft de sterke man van Irak, generaal Karem Kassim opnieuw dreigende taal laten horen, en ge zegd dat zijn troepen „delen van ons land" zouden gaan „bevrijden" die „van ons afgenomen zijn". De vlooteenheden die in beweging ge komen zijn, vermoedelijk in de rich ting van Aden aan de Perzische Golf, bestaan uit het vliegdeksclpp Centaur van 22.000 ton en een be manning en militair personeel van tussen de 1300 en 1400 man, de fre gatten Plymouth en Loch Alvie van 2150 en 1575 ton, het landingsschip Striker van 2140 ton en twee hulp schepen. Honderdzeventig man van de R-A.F. en dertig technici van het leger zijn vanuit Engeland met on bekende bestemming vertrokken. Men meent te weten dat Engeland de Verenigde Staten op de hoogte houdt van de genomen en nog te nemen stappen. 0 Drie jongelieden, twee Duitsers en een Zwitser, zijn door een Oostberlijnse recht bank tot gevangenisstraffen variërend van twee jaar en negen maanden tot vier jaar veroordeeld omdat zij hadden getracht Oostduitsers naar West-Berlijn te smokkelen, met behulp van Zwitserse passen. De activiteit der beklaagden werd slavenhandel genoemd. Ijlllllllllllllllllpijlllllllilll Empire State Building levert 65 miljoen op j 1 NEW YORKS hoogste wolken- krabber, het „Empire State §2 Building", is van eigenaar ver- m wisseld na een gecompliceerde H transactie. 5= De verkoop van het reusachti- ge gebouw aan een speciaal syndicaat, voor het lieve be- s drag van 65 miljoen dollar, hield een groep zakenlieden urenlang bezig. Zij hielden §5 zich bezig met liet tekenen van -T- cheques en andere papieren en schoven die door naar anderen die aan een grote ovale tafel §f op de 24ste verdieping van de m „Prudential Plaza Building" te Newark waren gezeten. De Chicagose bankier, kolonel Henry J. Crown, het hoofd van het syndicaat dat het 102 ver- diepingen hoge gebouw als eigendom had, zei dat hij het niet had willen verkopen. H Harry B. Helmsley, de voor- naamste makelaar in de ge- compliceerde transactie, inde M §r een commissie van ongeveer 500.000 dollar voor zijn aandeel in de onderhandelingen. s 111)11 Jongen door ijs gezakt en verdronken Op het Zuïdlaardermeer bij Hooge- zand zijn gistermiddag twee jongens die daar aan het schaatsen waren, door het ijs gezakt. Omstanders wis ten hen op het droge te halen, maar één van hen, de tienjarige J. Buis kool uit Sappemeer, die onder het ijs was geraakt, bleek al te zijn overle den. Wachten blijft op „schaderegeling" VOOR ZEELAND belangrijke zaken worden ook ditmaal weer aangesneden in de memorie van antwoord op de begroting van verkeer en waterstaat voor 1962. Daarbij springen met name de volgende opmerkingen van minister drs. H. A. Kort hals naar voren: 0 Over de technische opzet van liet plan voor een brug over de Oosterschelde is thans ©v©Efi«ssteoii3aiïi«; bereikt* Spoe dig kan nu het standpunt, dat de regering inneemt ten aan zien van dit plan, tegemoet wor den gezien. 0 Ondanks „Zeeuwse tegen argumenten" handhaaft de minister het standpunt, dat de Oosterschelde in hel kader der Deltawerken als laatste der zeearmen zal worden afge sloten. 0 Het ontwerp bijdragenwet Deltawerken zal binnenkort het departement kannen verla ten. De „schaderegeling", die door artikel 8 van de Deltawet- wordt geëist». noemt ds wlnifttes echter „zo gecompliceerd", dat onmogelijk kan worden aange geven wanneer het desbetref fende wetsontwerp kan worden ingediend. 0 Mede door verbetering van het kanaal Terneuzen-Gent en de uitvoering van het Sloe- plan wordt de havenaccommo datie in het Westerscheldebek- ken ten opzichte van de haven activiteit van dien aard, dat liet niet juist lijkt nu reeds beslis singen over de verdere projec ten van het Kreekrakplan te nemen. 0 Over de toekomstige be heersvorm van het haven en indnstriegebied in het Zuïd- Sloe kan nu het overleg zo ver gevorderd is een begïn- standjjuni worden gevormd» Oosterscheliebrug Het overleg tussen de verschillende instanties over de plannen van het provinciaal bestuur van Zeeland voor een brug over de Oosterschelde heeft zeer veel tijd gevergd. De aard, het te verwachten gebruik en de fin an - ciële opzet van het project maakten dit begrijpelijk, aldus de minister, die echter verwacht, dat het regerings standpunt nu spoedig tegemoet kan worden gezien. Oorspronkelijk wierp de technische opzet van het plan wel bedenkingen op, maar hierover is thans overeenstemïng verkregen. „De financiële opzet vereist nog wel enige aandacht", zo merkte de minister op. Hij noemt deze op zet „in hoge maté afhankelijk van de omvang van het verkeer over deze brug en van de hoogte van de te heffen tol". Voor de periode van 1964 tot 1978 (het jaar waarin de afsluiting van de Oosterschelde gereed zal komen) Is deze brug inderdaad van belang voor de verbinding van Midden-Zeeland (Zie tlat 5 hol. Ij Minister Korthals is in zijn gis teren verschenen memorie van antwoord ingegaan op een pu- blikatie in onze krant van 2 septem ber j.l. over de volgorde van de af sluiting zeegaten. Wij hebben destijds de vraag gesteld of het wel logisch is te beginnen met de afsluiting van het Brouwershavense Gat, terwijl vrijwel alle voordelen en het gaat om geen gering aantal van het Deltaplan eerder zouden zijn gereali seerd wanneer eerst de Oosterschelde zou worden afgesloten. Rijkswater staat geeft er echter de voorkeur aan om het Brouwershavense Gat als nummer één onderhanden te nemen, omdat men van klein naar groot wil werken. Wij hebben toen echter be toogd, dat dit ervaringselement slechts één van de vele argumenten is, die in deze delta-discussie worden gebruikt en dat op zijn minst van rijkswaterstaat mag worden ver wacht, dat deze dienst uitvoerig uit eenzet wéérom aan de ervaring prio riteit moet worden verleend. Dit was ook daarom nodig, omdat aanvanke lijk de zeer deskundige Deltacommis sie het ervaringsargument kennelijk niet zo belangrijk vond en dus advi seerde eerst de Oosterschelde af te sluiten. Pas later is deze commissie naar uit de stukken bleek schoorvoetend omgegaan. Daarbij deed zich overigens nog weer een mysterieuze zaak voor: vóórdat het eindverslag in druk verscheen, werd uit de oorspronkelijke versie in een passage, die op de volgorde van de af sluiting betrekking had, een woord geschrapt, name lijk „vermoedelijk" In het gelichtdruk- te eindrapport, dat bij verschillende rijkswaterstaats diensten heeft gecirculeerd, stond (en staat) het er nog in, doch bij het drukken op de pers is het kennelijk in de Landsdrukkerij zoek geraakt. Men zou haast concluderen, dat men de aarzeling van de Deltacommissie op dit essentiële punt maar liever wil verdoezelen. Minister Korthals is nu op deze kwestie van de volgorde in gegaan, maar helaas: men wordt er niet veel wijzer van. aar het in deze kwestie om gaat is: waarom krijgt dat er varingselement prioriteit boven vele andere gewichtige zaken? En wat zegt nu de minister? „Alleen bij het werken van klein naar groot kunnen voldoende gegevens worden verzameld, die nodig zijn voor de af sluiting van de Oosterschelde". Dat Is echter gelet op de aarzeling van de Deltacommissie een onbevredi gend antwoord. Het is bovendien een gemakkelijk antwoord, want het maakt alle discussie overbodig: het ervaringselement is het belangrijkste. Punt. Iedereen, kamerlid of gewoon burger, moet dat nu maar gelovig aanvaar den. We beginnen te begrijpen, waarom destijds excellentie Algera bij de behandeling van de Deltawet in de Tweede Kamer zo categorisch heeft geweigerd de vaststelling van de tracés van de afsluitdammen bij wet te doen geschieden. Dat kon wel bij K.B. gebeuren. De minister heeft toen zijn zin gekregen en de gevolgen zijn duidelijk: discussie niet gewenst, et ervaringselement is dus het belangrijkste. Het zij zo. Maar wij hebben toen de vraag gesteld: ftttitlijn H is in dit verband een secundaire dam wellicht een oplossing? Nee, zegt de minister nu, een dergelijke dam brengt geen geringere problemen met zich mee. Ook op dit punt moet de leek deemoedig het hoofd buigen, maar het moet ons van het hart dat deze deemoed wordt overheerst door een knagende twijfel. Wij hebben na melijk op dit stuk van zaken van héél deskundige zijde wel eens totaal an dere opvattingen horen verkondigen. Maar die zullen inmiddels wel inge slikt zijn, net als dat woordje „ver moedelijk" in het eindrapport van de Deltacommissie. Trouwens, wat wil len wij, wat wil de kamer met deze lekenpraat? Dergelijk geleuter hoort immers niet thuis in de Technocra tie der Nederlanden. Minister Korthals gaat in zijn memorie ook in op de Ooster schelde. Hij doet daarbij vrijwel dezelfde mededelingen als vorige week de commissaris der koningin in de Staten van Zeeland. Toch is er een belangrijk verschil: de commis saris sprak vanuit een positieve ge zindheid, in de geest van: „Eindelijk gaat men in Den Haag eens iets aan onze brug doen". De minister daar entegen zo menen we te moeten concluderen spreekt vanuit een heel andere sfeer. Wat moeten die Zeeuwen eigenlijk met een brug, die nog geen twintig jaar waarde zai hebben, schijnt hij te denken. Want in antwoord op een vraag van één der kamerleden over de hoge inves teringen (ca. dertig miljoen) nodig voor verbeteringen aan het veer De Val-Kats in het geval dat er geen brug zou komen, zegt de bewinds man: „De vraag rijst of de capaciteit van dit veer voor die betrekkelijk korte periode niet met een belangrijk lager bedrag kan worden opgevoerd". Misschien zijn we een beetje voor ingenomen. maar als we het goed zien. dan is het maar goed dat minis ter Korthals het niet alleen voor het zeggen heeft als er een beslissing ge nomen moet worden over de brug. Wat die vooringenomenheid betreft: die is niet helemaal vanzelf gekomen. Men denke maar eens aan Kruinin- gen-Perkpolder, aan de Bijdragenwet aan de vervanging van de wet op de Calamiteuze polders. Dat zijn geen zaken, die om het voorzichtig te zeggen van een leien dakje lopen. Ze schuiven zo'n beetje van heel «troef aefalt^MB

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 1