PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT NIEUW-GUINEACONFLICT DRUK IN WASHINGTON BESPROKEN Geen verzoek tot bemiddeling door V.S. Salariëring overheid in ministerraad Gunstig jaar voor de Zeeuwse fruitteelt Vandaag... RUIMTEAAPJE NOG ZOEK 1 ZWIJGEND RAADSLID WAS I NOG NIET UITGESPROKEN J Voorbeeld Brigitte 204e jaargang - no. 301 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteuren W. Leertouwer en G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week, 7,00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE. GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 21 dec. '61 ADVERTENTIEPRIJS 27 cent per m.m. Mtnlm. p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 25 cent per regel met een minimum van 1.25. „Brieven bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 68-60, tel. 2355 (b.g.g. red. 3508/3546, adv. 3647/3643; Middelburg. Markt 51, tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375); Goes Gr. Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 5213). Oanburg, tel, 2395; Terneuren, tel. 2116; Zierikzee. red tel. 2425. adm tel. 2tr?4. BRIEVEN VAN SOEKARNO AAN VRIENDEN Vandaag zal het Amerikaanse vlieg- dekschip Essex" met zes torpedo- bootjagers de Nieuwe Waterweg op- stomen voor een operationeel bezoek van tien dagen aan Rotterdam. Foto-, de „Essex" met de zes torpedoboot- jagérs dicht bij de Doggersbank. Aan dek van het vliegdekschip wenst de bemanning Nederland een goede kerst". (Luchtfoto A.N.P „Wij blijven alles doen om de twee partijen samen te brengen voro een vreedzame schikking", zo is gisteren verklaard door Lincoln Wliite, de perschef van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken, betreffende liet geschil om Nederlands Nieuw-Guinea. White zei, dat Nederland noch Indonesië aan de Verenigde Staten had verzocht te bemiddelen. De aanwijzingen nemen echter toe dat een of andere vorm van Amerikaanse diplomatieke inmenging mogelijk is. Na een ontmoeting met de minister van buitenlandse zaken Deaii Rusk, vertelde Hubert Humphrey, assistent-leider van de demo cratische fractie in de senaat, aan de pers: „De Verenigde Staten dringen er op aan, dat overeenstemming zal worden bereikt via bemiddeling". De Nederlandse ambassadeur Van Roijen bracht een onaangekondigd bezoek aan Averell Harriman, as sistent-minister van buitenlandse za ken voor zaken die het verre oosten betreffen. Over het doel van dit be zoek is niets bekendgemaakt. Delen van Soekarno's brief van 17 december, die een dag later in Washington is afgegeven, zijn bekend geworden onafhankelijk van officiële bronnen. Hoewel Soekarno zei dat de stemming in Indonesië thans op het kookpunt was, vertelde hij ook aan Kennedy: „Ik hoop dat uw inspan ningen tot resultaat zullen hebben dat de Nederlandse overdracht van het bestuur aan Indonesië op een soepele wijze zal plaatshebben, zo dat een fysiek conflict onnodig zal worden". Brieven aan vrienden De Indonesische minister van buiten landse zaken, dr. Soebandrio, heeft woensdag tot verslaggevers gezegd, dat president Soekarno „brieven aan vrienden in Nederland heeft gestuurd in een laatste beroep voor een vreed zame regeling van de kwestie-Nieuw- Guinea door middel van bilaterale onderhandelingen". „De Indonesische regering is zich bewust van het feit dat onder het Nederlandse volk de wens leeft voor het zoeken naar een vreedzame rege ling met Indonesië", aldus Soeban drio. De waarnemend secretaris-generaal der Verenigde Naties, Thant, heeft op president Soekarno van Indonesië een beroep gedaan zich te onthouden van elke actie in de kwestie westelijk Nieuw-Guinea „die aanleiding zou kunnen geven tot een bedreiging van de vrede en veiligheid". Een soortgelijke mededeling richtte hij tot de Nederlandse premier prof. De Quay. De commandant der zeemacht in Ne derlands Nieuw-Guinea, schout-bij nacht L. Reeser, heeft bekendge maakt: „In afwachting van de toe spraak van president Soekarno werd een verhoogde paraatheid van de strijdkrachten ingesteld teneinde be ter op incidentele militaire acties te zijn voorbereid. Op grond van de in houd van deze toespraak is er thans geen reden deze mate van verhoogde paraatheid voort te zetten. Daarom is men thans geleidelijk teruggekeerd tot de reegis gedurende enige jaren bestaande waakzaamheid". Delegatie vertrok „Als de kwestie Nieuw-Guinea door een driehoeksgesprek tot een vreed zame oplossing zou kunnen worden gebracht, dan mag de Nieuw-Guinea- raad die mogelijkheid niet met een weigering bij voorbaat torpederen. Daarom heeft de delegatie uit de raad, die in Nederland overleg heeft gepleegd over de toepassing van het zelfbeschikkingsrecht, besloten zich tot een gesprek met Indonesië bereid te verklaren. Zij het onder zekere voorwaarden", zo deelde de delegatie uit de Nieuw-Guinearaad mede als toelichting op het communiqué dat zij gistermiddag bij het vertrek van haar leden van Schiphol aan de pers uitreikte. Met die voorwaarden wordt uiteraard gedoeld op het zelfbeschik kingsrecht. zo deelde de delegatie desgevraagd mede. Luns terug De Nederlandse minister van buiten landse zaken, mr. J. M. H. Luns, is woensdag per auto uit Brussel in Den Haag teruggekeerd. Zoals gemeld, waren het de ontwik kelingen in de kwestie Nieuw-Guinea die de minister hebben doen besluiten eerder dan aanvankelijk de bedoeling was naar Den Haag terug te gaan. Minister Luns nam deel aan de de batten die deze week in de E.E.G.- ministerraad worden gehouden. Hongarije breekt met Albanië Het Hongaarse persbureau meldt dat Hongarije de Albanese ambassadeur te Boedapest heeft aangezegd het land te verlaten. De Hongaarse am bassadeur in Tirana is teruggeroe pen. hoopt. prof. mr. C. P. M. Romtne, oud-lid van de Tweede Kamer, te Bloemendaal zijn 65ste verjaardag te gedenken. is het 200 jaar geleden, dat het kruitmagazijn tussen de Brus selse- en de Tongersepoort te Maastricht, waarin zesendertig- duizend pond kruit lag opgesla gen. door toedoen van Abraham van Sisteren en twee Schotse mi- lairen. die aldaar op wacht ston- .en, in de lucht vloog, waardoor Calvariënberg gedeeltelijk werd verwoest, de torens van St.-.Tan en St.-Servaas werden beschadigd en negentien personen om het le ven kwamen. Waarschijnlijk morgen Na kwestie Nieuw-Guinea De minister van binnenlandse zalmen zal niet zelfstandig een beslissing nemen inzake de ambtenarensalarissen. Hij zal deze kwestie deze week vrijdag in de ministerraad brengen, maar het is de vraag of de raad wel toekomt aan de behandeling van dit punt, omdat cr andere zeer belangrijke kwesties (Nieuw-Guinea) aan de orde komen. Dit verklaarde de heer G. Kenemans, hoofdbestuurslid van de centrale van rijkspersoneel, tijdens een gisteren in Utrecht gehouden vergadering van deze centrale. De heer Kenemans, die in de commis sie voor georganiseerd overleg het ambtenarencentrum, waarbij de cen trale van rijkspersoneel is aangeslo ten, vertegenwoordigt, zei, dat het ook mogelijk is dat de ministerraad de beslissing in deze zaak uitstelt tot half januari, om eerst eens te horen wat de Kamer zegt over de begroting voor binnenlandse zaken. Ten aanzien van de regerings voorstellen zei de heer Kenemans bijzonder tevreden te zijn over het feit, dat de regering de achter-: stand in de ambtenarensalarissen -. heeft erkend. De heer J. (J. Land man, Voorzitter van de centrale van rijkspersoneel, deelde deze mening. Een en ander houdt tevens een er kenning in van de door ons gepropa geerde koopkracht-theorie. zo zei hij. De voorstellen van regeringszijde ko men in belangrijke mate tegemoet aan hetgeen wij in deze als een ach terstand signaleerden. Wij zijn door de voorstellen verrast, maar wij heb ben er grote waardering voor, aldus de heer Landman. Hij verklaarde, dat reeds bij de eerste aanbieding van de voorstellen van dc regering bleek, dat de samenwerkende bonden van overheidspersoneel bezwaar had den tegen de voorstellen. Van welke achtergrond uit deze bezwaren waren gedeponeerd, was hem niet duidelijk. Meer dan ooit zullen zo verklaar de de heer Landman er van de zijde van de samenwerkende bonden aanvallen op ons worden gedaan. Van hun zijde werd voorgesteld, met name voor de laagstbezoldigden, ver der te gaan dan in het regeringsvoor stel, waaraan het Ambtenarencen trum zijn uiteindelijke goedkeuring heeft gegeven. De heer Landman ver wacht een felle aanval op de houding van het Ambtenarencentrum. Hij deed een beroep op de leden zich hierop voor te bereiden, zich te pant seren iu het besef te strijden voor een rechtvaardige zaak. Tenslotte wenste liij het personeel by de dienst belas tingen geluk niet de belangrijke ver beteringen, die voor dit personeel zijn tot stand gekomen. Het rhesus-aapje Seatbaek, dat met een Atlas-raket een ruimtereis van 27.000 kilometer heeft gemaakt, is zoek. Tot dusver Is het niet gelukt de cilinder waarin het aapje zich bevond, te bergen, doordat het radio baken van de cilinder bleef zwijgen. De Amerikaanse luchtmacht had uit instrumentaïlezingen opgemaakt dat de cilinder ongeveer een half uur na de lancering op Cape Canaveral was terecht gekomen in het doelgebied 8000 kilometer ten zuiden van deze in Florida gelegen kaap, maar tien uur na de landing, was nog geen spoor van de cilinder gevonden. Het speuren werd bemoeilijkt, doordat twee vliegtuigen die er aan deelna men. naar land moesten terugkeren doordat hun voorraad brandstof uit geput raakte. ^lll!llilllllll!ll!llll!}ll!l!lll!!!ll!l!lll!!!I!llllll)ll]llll[[!!i!llllll!ll!llllllllj|||llil!illl[|l!lt!ll!lllllltl!lll!l!llillllll!IIllllll!l!l]|||||l!l!llllltltlllllll!!ll!llllllii|{ Bij de behandeling van het hoofdstuk onderwijs tijdens de begro- tingsdebalten in de Amsterdamse gemeenteraad heeft zich gister- middag een incident voorgedaan. De heer J. ten Brink, de enige j= H vertegenwoordiger van het sociaal verbond en sportbelangen in de M -- raad, vroeg het woord en zei enige ogenblikken van de hem reste- H rende spreektijd te willen gebruiken om stilte ln acht te nemen g omdat „de sport in Amsterdam nog steeds onvoldoende aandacht M krijgt en omdat er nog geen enkele sporthal is gerealiseerd". De M H heer Ten Brink stond vervolgens op om met gebogen hoofd de stilte- ff periode „in te zetten". In de raad ontstond hierop een korte verwarring. Verschillende raadsleden vroegen zich af of zij ook moesten opstaan. De als voor- s zitter fungerende wethouder W. Steinmetz ontnam hierop de zwij- M gende heer Ten Brink het woord, waarop deze zijn stilzwijgen ver- M H brak en riep „maar ik ben nog niet uitgesproken". lllllllllllllllillllllllillllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliffl Appel- en perenoogst: ketting van kisten Amsterdam-Wenen De Zeeuwse appels, peren, bessen en andere smakelijke vruchten uit de hongerden hebben dit jaar f 24.000.000 in het laatje van de fruitkwe kers doen vloeien. Het jaar 1901 is dan ook voor de fruit teelt bijzonder gunstig te noemen. Met name de telers van appels en peren kregen hoge prijzen betaald voor hun produkten. Een uitzon dering daarop maakte echter het kieinfruit, dat over het geheel genomen teleurstellen de prijzen maakte. Kr zijn «lil jaar weer enorme hoe veelheden fruit aangevoerd op de .Zeeuwse veilingen, l iteen over- sichUtaat van de drie voornaam ste Zeeuwse fruitveilingen Goes, Kapelle en Krabbendyke, die te zamen 85 tot 90 van de totale oogst voor bun rekening namen blijkt, dat de totale fruitproduktie in 1961 rond 43 .miljoen kilogram bedroeg tegen 47 miljoen kg in 1960. De gelde lijke opbrengst steekt evenwel bijzonder gunstig af: f24.000.000 dit jaar en f 17.000.000 vorig jaar, een styging derhalve met 41 De hoeveelheid appelen beloopt ruim 24.000.000 kg en de peren brachten het tot ruim 13.000.000 kg. Om deze produkten op de vei ling te krijgen, waren niel minder dan 1.850.000 standaardfruitkistcn van 20 kg nodig. Naast elkaar staande zouden deze kisten een ononderbro ken ketting vormen tussen Amsterdam en Wenen! De Grote Markt in Goes zou veel en veel te klein zijn om deze en or; e stapel kisten ruimte te bieden. Men zou er een berg van kunnen maken, die 100 nieter lang is, 100. meter breed en 92 meter hoog. Om het in Deltaterminologie uit te drukkenrijkswaterstaat zou voldoende kisten hebben om een dijk te maken ter lengte van 9U km bij een breedte van 10 meter en een hoogte van eveneens 10 me ter..... Minder oogst Daarbij dient men te bedenken, dat de appel- en perenoogst dit jaar belangrijk minder is dan vo rig jaar. De 24.000.000 kg appe len brachten f 12.820 000 op. Hier bij is ook begrepen de hoeveelheid fruit, die momenteel nog in de koelhuizen ligt opgeslagen. De peren, oogst ruim 13.000.000 kg, brachten f 6.460.000 in het laatje. Opvallend is het, dat de peren een middenprijs opbrachten van f 0,49 en de appels van f 0,53. Dit komt slechts bij hoge uitzon dering voor, want de veilingklok wijst vrijwel altijd hogere bedra gen aan voor de peren dan voor de appels. Een en ander is thans aen gevolg van het feit, dat het percentage ruwe vruchten onder de peren vrij groot was, o.m. bij het hoofdras Conference. Daar door kwamen de peren als geheel aan een lagere waardering. De ruim anderhalf miljoen kg pruimen had een geldelijke op brengst van f 853.000, een voor de lelers van pruimen hoogst plezie rig resultaat. Zo langzamerhand heeft de teelt van zoete kersen vrywel geen be tekenis meer. Zure morellen zQn momenteel sterk in de running. Een bedrag van f 90.000 brachten de bijna 69.000 kg kersen en zure morellen op. De hogere midden- prijs (f 1,23 per kg) heeft de lage oogst niet volledig kunnen com penseren. Van de kleinfruitteelt gewassen neemt de aardbei een belangrijke plaats in. Dit. produkt gaf een bij zonder goede oogst vanruim 1.14-5.000 kg. De prijzen warén goed tot zeer goed, zodat het uit eindelijk resultaat voor de aard beienkwekers was: gezamenlijk een bedrag verdelen van ruim 1,4 miljoen gulden. De ruim 166.000 kg kruisbessen haalden een mid denprijs van 70 cent. Hoewel min- (Zie tiet peg. 2 kol. 2 falitlijh Brigitte Bardot heeft enige weken geleden een goede pers gehad toen zij spijkerhard weigerde een „aanslag" te voldoen van de O.A.S. in Frankrijk: een aanmaning om een flink bedrag te geven aan de kas van de rechts-illegalen. bij gebreke waarvan een bomaanslag niet tot de onmogelijkheden behoort. Dergelijke heffingen, in feite op chantage gebaseerd, komen in Ne derland gelukkig niet voor. maar toch doen zich af en toe wel eens verschijnselen voor, die in dc verste verte vaagjes op de aanslag-rege ling van de Franse O.A.S. lijken, met dien verstande dat het hier alles bin nen de perken van de wet blijft. Wij doelen namelijk op acties van bepaal de verenigingen, meestal gericht op middenstanders, acties waarmee men voor een omschreven doel geld bij een wil brengen. Daarvan zijn ons de laatste weken enkele voorbeelden ter ore gekomen, die naar onze over tuiging afgekeurd dienen te worden en derhalve in het openbaar moeten worden gesignaleerd. Er is een vereniging in een van de Zeeuwse steden, die voor de uitbreiding van haar werk de beschikking wil hebben over bepaalde werktuigen. Het is niet de eerste keer. dat deze instelling een beroep op de burgerij doet, maar ditmaal doet zij het voor het bewuste doel op een manier, waarop toch wel kri tiek moet worden uitgeoefend. Aan een aantal middenstandszaken werd een brief gezonden met het verzoek mee te werken aan de aanschaffing van de bewuste materialen, waar bij als tegenpres tatie de betrokken zakenman zijn naam aangebracht kan krijgen op het gewenste mate rieel. Bovendien werd een vage re clame-actie toegezegd, waarbij dan de naam van de zaak genoemd zou worden. Tot zover kan men er vrede mee hebben, maar die vrede ver dwijnt wanneer men kennis neemt van het slot van de brief: „Wij den ken aan een bedrag van honderd gul den en zullen U gaarne binnen enke le dagen bezoeken om uw beslissing te mogen vernemen". En wanneer men dan nog weet dat voor het aan gekondigde huisbezoek bij voorkeur klanten van de in het geding zijnde middenstander worden uitgekozen, dan kan men slechts met de groot ste moeite enige goede woorden vin den voor deze nobele verenigings mensen. Deze aangelegenheid staat overi gens niet alleen. Een perso neelsvereniging van een grote instelling in een Zeeuwse gemeente wendde dezer dagen zich tot enkele zaken, die als leveranciers van de bewuste instelling optreden, met het verzoek in de toekomst de leden van de vereniging als individuele kopers een flinke korting te verlenen. Al weer zo'n fraai geval, waarbij de binding tussen zaak en klant eenvou dig wordt misbruikt. Het is misschien wat fors om hier het woord „chan tage" te gebruiken, maar dat hier fatsoensnormen worden overtreden is buiten twijfel. Wij vernamen overi gens dat met name de Middelburgse Middenstandscentrale dit kwaad men sprak in dit verband ook over „bedelarij" rond verenigingsavonden voor verlotingen enz. de kop wil indrukken door de benoeming van een anonieme commissie, die over al dit sbort acties eerst een fiat moet uitspreken. Ontbreekt deze goedkeu ring, dan kan iedere middenstander met een gerust geweten weigeren ook maar iets te geven. Men hoopt daarmee paal en perk te stellen aan „aanslagen" zoals ze hier aan de orde zijn gesteld. Men begrijpe goed: wij hebben er geen behoefte aan een klaag lied aan te heffen over een al dan niet bestaande moeilijke situa tie bij de middenstand, maar wel menen wij dat er zo langzamerhand een mentaliteit ontstaat bij allerlei verenigingen in de geest van: „De middenstand kan dat best betalen". En wanneer men op basis van deze formule een binding tussen een afne mer en de bewuste zaak gebruikt om van de betrokken zakenman geld of goederen los te krijgen, zelfs met vermelding van een niet gering be drag, dan is het hek helemaal van de dam. De zakenlieden mogen in dit opzicht even zelfbewust zijn als Bri gitte Bardot: zij hebben in dat ge val een welgevormd voorbeeld voor ogen... Verenigde Naties vragen onderhandelingen tussen Frankrijk en Algerije De algemene vergadering van de V. X. lieeft woensdag zonder tegen stemmen een door 81 Afro-Aziatische landen ingediende resolutie aangeno men, waarin een beroep werd gedaan op de Franse en de voorlopige Alge rijnse regeringen om haar onderhan delingen te hervatten. Er waren 62 voorstemmers en 38 onthoudingen. De stemming over de resolutie werd niet voorafgegaan door een debat. De politieke commissie van de alge mene vergadering van de V.N. had de ontwerpresolutie dinsdag met 61 voorstemmen, geen tegenstemmen en 34 onthoudingen goedgekeurd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 1