Operatie „Walrus" Patterson behield in Toronto bokstitel PILOOT STORM ontvoerd in de stratosfeer NIEUWE EERSTE NEDERLANDSCHE Waar zijn onze schepen? WOENSDAG 6 DECEMBER 1961 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 11 (Advertentie) N.E.N MCNEELY NEGEN MAAL NEER Wereldkampioen Floyd Patterson heeft zijn bokstitel opnieuw niet succes verdedigd. Nog geen vier ronden heeft de 24-jarige Tom McNeeley, Patter sons negende tegenstander in een gevecht met de wereldtitel als inzet, tegen de kampioen standhouden. Twee minuten en eenenvijftig seconden was de vierde ronde oud, toen inderdaad gebeurde, wat de toeschouwers al lang hadden zien aankomen McNeeley ging knock-out, na in totaal negenmaal neer te zijn geweest. Liston zegevierde ook De 26-jarige Patterson, die van zijn voorgaande 39 gevechten er 37 ge wonnen had, waarvan 28 door knock-out, had zijn titel behouden. Voor McNeeley was het de eerste maal, dat hij als professiónal een nederlaag leed. In zijn 23 voor gaande gevechten had hij steeds als overwinnaar de ring verlaten. Daarbij moet men echter in aan merking nemen, dat Floyd Patter son voor de „onbekende uit Bos ton," zoals McNeeley werd ge noemd, de eerste tegenstander van formaat was. Reeds in de eerste ronde bleek, dat het krachtsverschil tussen de twee boksers te groot was. Toen reeds ging McNeeley voor acht tellen neer, wat hem later nog achtmaal zou overko men (vijfmaal in de derde en driemaal in de vierde ronde). Patterson, wiens stoten veel harder en zuiverder wa ren, ging in de derde ronde even neer, maar was al op de been voordat de scheidsrechter met tellen kon begin nen. De publieke belangstelling voor het gevecht, dat in Toronto (Canada) werd gehouden, bleef onder de toch al niet hoog gespannen verwach tingen. Van de 12.000 plaatsen in de Maple Leaf Gardens waren er slechts 6000 bezet en dat in een stad, die 1.800.000 inwoners heeft. De toeschouwers kregen overigens voor hun geld twee topgevechten te zien, want als speciale attractie kon men voor de aanvang van het titelge vecht op vier reusachtige schermen een directe televisieuitzending van het duel tussen Sonny Liston en Albert Westphal volgen. Hoe weinig men in de kansen van McNeeley geloofde, blijkt uit een op merking, die werd geplaatst nadat Liston zyn tegenstander in de eerste ronde k.o. had geslagen „Als ze een man zoeken, die recht heeft op een titelgevecht, moeten ze Liston nu meteen hier naar toe halen." McNeeley bleek bij de weging voor het gevecht bijna 4 kg zwaarder te zijn dan Patterson (89,35 kg tegen 85,49 kg). Koeperman wint in strijd om damtitel De zestiende party van de tweekamp om het wereldkampioenschap dam men tussen titelhouder Tsjegolew (Rusland) en diens landgenoot Koe perman, dinsdag te Leningrad ge speeld, is door Koeperman gewon nen. Tsjegolew, die met wit speelde, capi tuleerde na 50 zetten. Koeperman had ook de eerste partij gewonnen en aangezien de overige tot dusver gespeelde partijen in re mise waren geëindigd, leidt de uit dager nu met 18-14 punten. VOLLEYBAL Uitslagen van de volleybalwedstrij den van de^afdeling Zuid-Beveland, gespeeld te Goes. DAMES: DW—EGVC 1—3, EGVC DW 3—0. HEREN: Bazo—EGVC II 1—3, As- tra II—EGVC I 0—3, EGVC II— EGVC I 1—3. In Hulst werden gespeeld de wed strijden Terhole IAstra I en Ter hole IIAstra I. De uitslagen zijn momenteel nog niet bekend. De wedstrijden Terhole IDAW 's- Gravenpolder en Terhole IIDAW 's-Gravenpolder zijn uitgesteld en worden gespeeld op 16 december a.s. Moeilijkheden voor de intertoto-competitie '62 Het ziet er voor de intertoto-compe titie 1962 niet gunstig uit. De voor naamste moeilijkheden voor het toer nooi worden gevormd door de eind ronden van het wereldkampioen schap, die in juni 1962 in Chili wor den gehouden. Een voorstel in ver band, hiermee, de wedstrijdenreeks in de eerste week van mei te laten be ginnen, bleek onuitvoerbaar omdat dan een groot aantal nationale com petities nog niet is afgelopen. Hoe wel er nog weinig concreets is be reikt, kan toch wel worden gezegd dat ten hoogste vijf landen aan het toernooi deelnemen, n.l. Zweden, West-Duitsland, Nederland, Oosten rijk en Zwitserland. Lo Brunt, de se cretaris-penningmeester van de K.N. V.B., heeft, evenals de Zwitserse af gevaardigde, een voorbehoud ge maakt. De deelneming van deze twee landen is dus nog niet geheel zeker. Indien het toernooi doorgang zal vin den zal het wat opzet betreft gelijk zijn aan de intertoto-competitie van dit jaar. De eerste ronde vergt dus weer zes weken. Als eerste speeldag is zondag 17 juni voorlopig aangewe zen. De vertegenwoordigers van de vijf voor 1962 geïnteresseerde landen zul len waarschijnlijk in januari nog maals bijeen komen. Aan het intertoto-toernool van dit jaar namen acht landen deel. Oost- Duitsland, Polen en Tsjecho-Slowa- kije, toen wel van de partij, zullen volgend seizoen ontbreken. KREEFT 4 tc Rotterdam STAD UTRECHT 4 v R'darn 11 AClLrt 4 V shcllhovcn n Ham- 4 120 m. n. 4 OuHunt r L»oo« GEESTAR 4 l (Dominica) CALTEX UTRECHT 4 290 mijl O. v. Mogadiscio CALTEX ARNHEM 4 25 mijt n. CALTEX DELFT 4 vi Bahrain n. CALTEX MAORIO 4 v. Rotterdam n. Sldon CALTEX ROTTERDAM 4 20 mijl OO&TKERK CASAMANi OAHOMEYKUUST 4 op rede Ldgot S mijl w. y. p. 4 Texel I.e. PHILIPPIA S te PRINS RILLEM II 4 SO fr X.Z.W. v. LiataBon l DORDRECHT S te S ESSO ROTTERDAM 4 OOO mijl o.x.o. v. Bermuda 1 200 mijl o. W0NO5080 S p. 4 Gibraltar 310 mijl n.o. v JOSEPH FRERING 4 150 ml i Las Pal mos LLOYO 4 90 m. W. TJIWANGI S ANNENKEKK d KOPIONELLA 4 KATELYSIA 4 4 125 m. W.x.l Trinidad te SKADI 4 w. Tarncuttn te Ceuta ENEGAL 4 150 m. x.w. v. Flnisterre 9IN0N 4 90 mijl n.i. v. Floret SOESTOIJK 130 mijl x.o. v. I BOEHMER 4 1963. Kapitein Solon keek zijn vriend van de Aarde een beetje glazig aan. „Wat bedoel je? Wat voor plan?" vroeg hij. „Luister, alle maal," riep piloot Storm zijn lotgenoten toe. „Wij moeten hier niet rustig blij ven zitten wachten op het noodlot, maar een werkelijk intensieve poging doen om onze vrijheid te herwinnen. Als we enige tijd onze ge dachten van het idee af brengen dat wij machteloze gevangenen zijn, dan kun nen we» daarna misschien een uitbreekpoging doen en zien wat er gebeurt." Er was een korte stilte, toen knikten enkelen van de Argol-bemanning begrijpend. „Deze verdoving, of wat het ook moge zijn dat ons zo vreemd beïnvloedt, weer houdt ons er eigenlijk van op normale wijze een ontsnappingspoging te wagen. Myn hoofd gonst en ook ik zou niets liever willen dan mij neerleggen en slapen. De Targani's weten dat zij deze macht over ons hebben; daarom ne men zij zo weinig voorzorgsmaatregelen en verwaardigen zich niet eens wapens bij zich te dragen. Maar wij moeten alleen dat gevoel van machteloosheid van ons afschudden en een gezamenlijke, grootse poging tot ontsnappen wagen!" Arends heftige woorden maakten diepe indruk op de anderen, die opeens weer een weinig hoop kregen. Hen aanziend, besefte onze piloot, hoe wankel die hoop In feite was. De kerels zagen er afgemat uit, want al die tijd dreunde het maar voort in hun oren en hersenen, als bij een zware koorts. En als zij al ontsnapten, hoe konden zij dan ooit de Ar- gol weer bereiken, dwars door het dichte woud, dat wemelde van de vijanden Conflict in handbalwereld Bestuursleden afdeling Zeeland willen aftreden In het conflict t lissen de afdeling Zeeland van de Ned. handbalbond en de gezamenlijke Walcherense hand balverenigingen doen zich nieuwe complicaties voor. De voorzitter, de heer J. A. Viergever en de secretariB, de heer A. Heyens van het bestuur van deze afdeling zijn voornemens hun functies neer te leggen. Het conflict is, zoals gemeld, ont staan doordat de Walcherse vereni gingen, die uitkomen in de districts klas hun thuiswedstrijden niet in Goes, maar in Middelburg wensen te spelen. De heer Viergever zal zijn werkzaamheden als voorzitter direct neerleggen, de heer Heyens zal de lopende zaken tot 1 januari 1962 af wikkelen. De heer Viergever was zes jaar voor zitter, de heer Heyens vervulde 14 jaar de functie van secretaris. Rentmeester en De Roo in commissie profrenners De plannen om te komen tot de op richting van een vereniging voor be roepsrenners en onafliankeujken heb ben vaste vormen aangenomen. Wim van Est, de initiatiefnemer, heeft te zamen met drie coureurs, Jo de Roo, Michel Stolker en Piet Rentmeester een commissie gevormd, die zich diepgaand heeft beziggehouden met de vele problemen, die de beroeps wie lersport tegenwoordig opwerpt. De commissie heeft besloten alle profs en onafhankelijken byeen te roepen voor een vergadering op 14 december in Breda. Men hoopt tot oprichting van de vereniging te kun nen overgaan. De behoefte van het zich verenigen wordt de laatste tijd steeds sterker gevoeld als gevolg van de groter ge worden invloed van de extra-sportie ve merken. De moeilijkheden, die tal van renners met het afsluiten van contracten hebben, maken een juri disch adviseur noodzakelijk en ook de steun van een medisch adviseur is volgens de commissie onmisbaar. Verder zijn er dan nog diverse alge mene wensen op sociaal terrein en de verzekering. Het voornaamste doel van de vereniging zal toch in elk ge val zijn de beroeps-wielersport op een hoger plan te brengen een en ander in nauwe samenwerking met de Ko ninklijke Nederlandse Wielren Unie. De vergadering van 14 december zal onder voorzitterschap staan van Wim van Est. KERKNIEUWS NED. HERV. KERK. Aangenomen naar Alkmaar A. v. d. Bovenkamp te Engwierum, die be dankte voor Vroomshoop; benoemd tot industriepredikant te Arnhem T. F. Warffemius te 's-Heer-Abtskerke. GER. KERKEN. Beroepen te Hoofddorp Z. C. Ver- sluljs te Schoonhoven; beroepen te Oosternijkerk C. van Noort, kandi daat te Rotterdam; bedankt voor Dokkum P. A. Bohlmeijer te Oost en West-Souburg; bedankt voor Drachten G. Heijerman te Nijverdal. GER. KERKEN VRIJGEMAAKT. Aangenomen naar Hattum R. Hou wen te Zuidhorn, die bedankte voor Grand Rapids. CHR. GER. KERKEN. Beroepen te Broek op Langedijk W. Steenbergen te Meppol. REMONSTRANTSE BROEDERSCHAP. Aangenomen naar Den Haag B. Nlj- holt, hervormd predikant te Tiel. GER. GEMEENTEN. Beroepen te Genemuiden P. v. d. Bijl te Barneveld die bedankte voor El- speet; bedankt voor Clifton U.S.A. A. Vergunst te Rotterdam. Adrie Lasterie Nederlands beste all-round zwemster De Naardense zwemster Adrie Las terie is Nederlands beste allround zwemster. Dit werd zondagmiddag uitgemaakt in het zwembad aan de Heiligeweg in Amsterdam. Adrie Lasterie Kwam tot een totaaltijd over vier nummers van 300,4 sec. Na haar volgden Marian Heemskerk (Robben) 303 sec, Tineke Lagerberg (Naarden) 311,5 sec. en Ada Kok (H.D.Z.) 321.5. Leo Horn voorgedragen als scheidsrechter voor Chili Leo Horn jr. uit Bentveld is als eni ge Nederlander voorgedragen als scheidsrechter voor het eindtoernooi om het wereldkampioenschap voet bal. dat in juni 1962 in Chili wordt gehouden. De scheidsrechterscom- missie van de F.I.F.A., waarvan ook de Nederlander K. L. van der Meer deel uitmaakt, heeft een lijst van 27 arbiters opgesteld. De mogelijkheid bestaat nog dat 't organisatiecomité volgende maand namen van deze lijst afvoert. Bij het toernooi om het wereldkam pioenschap 1958 in Zweden vertegen woordigde de heer J. Bronkhorst uit Velp Nederland bij de arbiters. Heden overleed plotse ling, tot onze diepe droefheid, onze gelief de man, vader, be- huwdvader en opa TH. VAN GEMERT op de leeftijd van bijna 72 jaar. Namens de familie, kinderen en klein- kinderen, C. van Gemert- Korsuïze Wolphaartsdijk, 5 december 1961, Papeweg. De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 8 december 1961 te 14 uur. Heden behaagde het de Here van ons weg tc nemen, zacht en kalm, onze geliefde man, vader, behuwd- en grootvader, de heer JACOBUS SLABBEKOORN, op de leeftijd van 60 jaar. Biezelinge: M. SlabbekoornMaat Vllssingen: M. J. Coppoolse-Slabbekoorn D. Coppoolse Yerseke: Th. J. M. SteketeeSlabbekoo::. P. Steketee Baarland: A. J. TraasSlabbekoorn C. J. Traas En kleinkinderen. J Biezelinge, 5 december 1961. Nieuwe Kerkstraat 41. De begrafenis zal D.V. plaatsvinden op 8 decem ber 1961. Vertrek van het sterfhuis om 14.00 uur. Geen bloemen. FEUILLETON 23 Binnen een paar seconden lagen we stil en dobberden zachtjes op het rimpelige water. Ik nam de kijker van Colin en bekeek aandachtig het strand van de drie eilanden. „Het beste kun je die nemen", zei Colin wijzend. „Als we dan weg wil len, helpt de wind ons een handje". Daar was ik het mee eens en gaf wat gas om de baai over tc taxiën naar het tegenover gelegen strand dat lag te schitteren binnen zijn om zoming van palmbomen en onwaar schijnlijk wit was. Colin klom naar buiten "op de voorkant om een oogje op de rotsen en zandbanken te hou den en hij ging op de boeg zitten, waardoor de neus van de Walrus die per in 'net water zonk. Zonder ongelukken bereikten we het strand en Colin sprong aan de wal, door het ondiepe water wadend. Ik zette de motor af en riep hem toe de Walrus net zover op het strand te trekken dat hij niet weg kon drijven. „Kom daarna aan boord om me te helpen". Mijn stem klonk onna tuurlijk luid in de stilte na het lawaai door JOHN JOiY van de motor. Verstijfd kwam ik uit m'n stoel over eind en draaide me om teneinde naar Caswell te kijken. Ik bemerkte dat ik licht beefde en ik voelde me weer erg misselijk. Terwijl ik me tussen de twee stoelen doorwrong klom Colin door het luik naar binnen. We keken op het lichaam van deze vreemde, stille man neer, die we nauwelijks hadden gekend, die maar heel even in ons leven was gekomen en die nu dood aan onze voeten lag. „Wat zullen we met hem doen?" vroeg Colin met een fluisterende stem die nauwelijks te horen was bo ven het geklots van het water Legen de romp. Ik knielde neer en voelde Caswells hart en pol3. Er was geen spoor van leven. Ik opende z'n oogleden die stijf samengeknepen waren alsof hij onder hevige pijnen gestorven was en de dode ogen staarden naar me op. „Hij is morsdood", zei ik, hoewel ik tevoren nooit een dode gezien had. „Wat zullen we doen?" vroeg Colin weer. Er waren honderden vragen die drin gend beantwoord moesten worden en de vraag wat er met Caswells lichaam gedaan moest worden, vond ik niet de belangrijkste. We konden het aan de wal begraven, of in de baai gooien, dat maakte niet veel uit. Het grote probleem was, te weten wet er verder gedaan moest worden en boveual moest ik mijn angst en verwarring voor Colin verbergen, die klaarblijkelijk door het gebeurde heel erg ontdaan was. Om tijd te winnen boog ik me weer over het lichaam van Caswell Ik vroeg me af, hoe je er absoluut zeker van kon zijn, dat een man dood was. Als hij bij toeval nog in leven was, maar zwaar gewond, moesten we hem dan naar de kruiser terugbren gen of hem opofferen terwille van de urgentie van de onderneming? Hij moest dood zijn. Een kogel was z'n rechterslaap binnengedrongen, was dwars door z'n hoofd gegaan en er aan de andere kant weer uitgeko men. Een andere had hem in de rug getroffen. Ik keek op naar de romp en zag vier of vijf gaten met scherpe pun tige randen in de stuurboordzijde juist achter de deur en aan bak boord zater overeenkomstige gaten vlak achter het tussenschot, waar mijn stoel tegen gemonteerd was. Er waren er een paar, die vlak bij m'n rug zaten. Ik vroeg me af of de ra dio nog wel in orde was. Ik had nog tijd nodig en ik wilde even alleen zijn om te denken, maar Colins ogen volgden al mijn bewe- Er was belangrijk werk te foen. „Trek je kleren uit", zei ik, „en ga het water in. Voel met je handen langs re romp of we nog ergens anders geraakt zijn, vooral onder de waterlijn. Ik kom zo bij je". Colin staarde me nog even aan, stond dan langzaam op en zich een wei nig bukkend in de lage cabine, be gon hij zijn kleren uit te trekken. „Kijk ook goed naai de bekleding van de roeren", riep ik hem toe, ter wijl hij zich over de zijkant in het water liet zakken. Zodra hij weg was, doorzocht ik Cas wells kleren, nam alles uit z'n zak ken en trok de etensrantsoenen los van waar hij ze had vastgenaaid.' Daarna stapelde ik zijn veldfles, pis tool, mes en munitie op de stoel waar hij op gezeten had en nam z'n horlo ge en een gouden ring, die hij aan zijn linkerhand droeg. Toen ging ik naar het luik omdat ik dacht dat ik moest overgeven. Colin stond bij de staart tot zijn mid del in het water. „Tot nu toe niets", riep hij toen hy me zag. „Alleen de vijf gaten bij de deur en nog twee in de stuurboordvleugel". Hij dook onder water en ik zag hem met z'n handen langs de romp tasten. Ik begon m'n kléren uit te trekken en een paai- minuten later voegde ik me bij hem. Samen gingen we het hele gedeelte onder water na, maar von den niets. Daarna klommen we op de boeg en keken de motor, de vleu gels en het. oppervlak van de roeren na. Alles was in orde en het was nu tijd geworden om beslissingen te nemen. Met Colin achter me liet ik me weer in het water zakken en waadde naar de kant. Het strand was ongeveer vijf meter breed, we staken dit over en stonden stil brj de eerste rand van palmbomen. Hoe diep denk je dat het zand gaat?" vroeg ik en we knielden samen neer en begonnen te graven. Na ongeveer twintig centimeter werd de grond te hard om met blote handen weg te krijgen. „Dit moet voldoende zijn", zei ik. „Waarom?" vroeg Colin. „We moeten hem begraven". „Hier?" „Ja". We keken elkaar zwijgend aan en gingen toen aan het werk. Weldra hadden we een ondiepe sleuf gegra ven van ongeveer twee meter lang en ik stond op, terwijl ik het zand van m'n handen sloeg. „Blijf even hier", zei ik. Haastig ging iknaar de Walrus terug en hees mezelf naar binnen. Ik moest weer even alleen zijn om me voor de 1 laatste maal ervan te overtuigen dat Caswell dood was. Ik luisterde naar zyn hart met myn hoofo dicht tegen z'n borst en voelde z(jn pols met de toppen van mijn vingers. Er kon geen twijfel bestaan, hij was dood. Ik ging naar het luik van de schut ter, aan het eind van de cabine en wenkte Colin, die door het water naar de romp kwam waden. „Neem z'n schouders", zei ik. Zo snel en voorzichtig mogelijk til den we hem uit het vliegtuig en droe gen hem naar het graï, waar we hem inlegden. We aarzelden nu bei den, ervan terugschrikkend, hem met zand te bedekken. „Moeten we niet iets zeggen?" vroeg Colin. „Niet eerder dan nadat we hem heb ben toegedekt", zei ik en we knielden Vlug neer en het zand byeen schra pend en opscheppend van het strand bedekten we Caswells lichaam zo goed we konden en maakten van het zand een zo net mogelijke hoop. Daarna gingen we onhandig elk aan een kant van het graf staan. Een ogenblik dacht Ik erover, een stuk drijfhout naast hem in de grond te steken en daar zijn herkenningsplaat je aan te hangen; maar ik "besloot dat niet te doen, toen ik bedacht dat geen enkele aanduiding waarschijn lijk de bedoeling van Pearson zou zijn. „Wat zullen we zeggen?" vroeg Co lin. „Weet jij iets van begrafenis- gebeden?" Ik schudde m(jn hoofd. „Laten we ieder voor onszelf wat zeggen," stelde ik voor en weer stonden we en kele ogenblikken onwennig stil. Ik probeerde aan Caswell te denken maar er was in myn gedachten alleen maar plaats voor angst en zorg over wat er nu gedaan moest worden, zo dat ik me omdraaide en over het strand vooruit liep naar de Walrus. (Wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 9