Luitenant „bewerkte" soldaat met sigaret Mogelijk in voorjaar 1962 begin afdamming haven van Stavenisse Verrassend nieuw vertrouwen in de bijbel over gehele wereld TWEE JONGENS BIJ ONGEVAL TE HELMOND OMGEKOMEN WOENSDAG 6 DECEMBER 1961 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 1 DE ASSEMBLEE IN NEW-DELHI Jonge kerken hebben dringend christelijke lectuur nodig (Door ds. G. P. Klijn) Iemand, die in Nederland een bijbel ln zijn kast heeft staan en daar nu en dan, misschien ietwat steels, in leest, behoeft zich beslist niet meer als een zonderling te beschouwen, die zich aan voorbije houvasten op de been tracht te houden. Hij is integendeel de stille re presentant van een groeiend legioen dat over de hele wereld een nieuw vertrouwen in de bijbel"-te winnen. Dat was, in andere woorden uitge drukt, de kern van eenonthullend betoog, dat voor het forum der ker ken in New Delhi werd gehouden door ds. Edwin H. Robbertson, de studiesecretaris van de Verenigde bijbelgenootschappen op een avond, die was gewijd aan de plaats en betekenis van de bijbel in de wereld van nu en voor mensen van 1962. Er is overal een nieuwe openheid voor de boodschap van de bijbel te constateren, wel niet zo spectacu lair, dat men van een vloedgolf kan spreken, maar niettemin on miskenbaar en wereldwijd. In de meest uiteenlopende landen en kerken ontstaat een nieuwe ma nier van omgaan met de bijbel, voor het eerst in de geschiedenis van de kerk op oecumenische ba sis. Grieks en rooms Verrassend is daarbij, dat deze nieuwe belangstelling voor de bijbel geen speciaal pro testants verschijnsel is. Ook de Grieks-orthodoxe kerk bijvoor beeld heeft de centrale plaats van de bijbel in het leven der kerk weer ontdekt, evenals diverse andere kerken van die structuur. Niet alleen in Nederland, maar in lal van andere landen begint ook de Rooms-Katholieke Kerk het le zen van de bijbel bij haar leden te bepleiten. Het ziet er naar uit, dat de tijden voorbij zijn, waarin de bijbel als een protestants boek werd bestempeld door andere ker ken. Intussen ïs het ook niet alles goud wat hier blinkt. Er is, zei ds. Ro bertson, ook een minderheid met de bijbel aan het werk, die gevaar loopt, zich door haar bijbelkennis een geestelijke meerderwaardig heid aan te meten en'zich in een piëtistisch isolement niet het boekje in een hoekje terug te trekken. Wie specialist wordt in de bijbel, gaat in een geestelijke woestijn ten gronde. Keerzijde Wie zich, nu na deze verheu gende mededelingen verge noegd in de vrome handen wrijft, moet noodzakelijk even verder luisteren naar de woorden van de aartsbisschop van York, dr. F. D. Coggan. Zeker, zei hij, do bijbel is in 1165 ver schillende talen voorhanden in on geveer 95 procent van de wereld talen. Maar dat is allerminst een reden om op de christelijke lau weren te rusten. Want: In vele van deze 1165 talen zijn alleen maar gedeelten van de bij bel vertaald; Er zijn nog' meer dan 1000 ta len, onderling zeer verschillend, waarin nog helemaal niets van de bijbel is verschenen. Een heleboel destijds versche nen vertalingen hebben terwille van de duidelijkheid en nauwkeu righeid een sterke revisie nodig. Kan de christenheid deze taak aan? Met die van de stijgende vraag naar bijbels vanuit de groeiende belangstelling bovenge noemd? De cijfers zijn niet be moedigend. De christenheid neemt bij de toeneming van de wereldbe volking af in percentage. (1950: 33 procent, 1960: 31 procent, schatting voor het jaar 2000: 20 procent. Lezenlezenmaar wat B ovendien: er is een Ieeswoe- de onder vroeger analfebeti- sche volken uitgebroken, die als een bosbrand om zich heen grijpt. In Afrika kunnen nu nog 100 miljoen mensen niet lezen, De blonde Deense filmster Vivi Bach heeft op het Weerise stadhuis haar jawoord gegeven aan de Weense stu dent Heinz Sebeckdie tevens als manager voor zijn vrouw optreedt. maar over tien jaar zullen daar van 17 miljoen de kunst wel mach tig zijn. Wie zal hun wat te lezen geveii Communistische propa ganda wordt nu reeds in ongelofe lijke hoeveelheden deze landen in gepompt. Wat wordt hun van el ders voorgezet? „Schmutz- und Schundlitteratur?". Of de blijde boodschap van het evangelie? Niet alleen in de vorm van bijbels maar in allerlei christelijke lec tuur. Ziedaar één 'van de grootste uitdagingen van deze tijd voor de huidige christenheid. Het was weer zo'n avond, zoals er hier al meer zyn geweest, waarop goedbedoelende kerkmensen; se rieus hun eigen kerkelijke proble men van thuis meedragende, de ogen worden geopend voor een panorama vol wereldvragen en perspectieven. Zij kunnen straks thuis vertellen, dat hun kerk er tot nog toe een assepoester of al thans een onderbetaald dienst meisje op nahoudt in haar bijbel genootschap, dat te weinig geld en te weinig mensen heeft. Vergeleken bijvoorbeeld met wat de kerk voor medische zending uitgeeft. Maar minstens zo hard zijn de middelen nodig voor de geestelijke gezondheid van de vol ken, die de kerken met hun hulp willen dienen. Spits vooruitzien D Coggan besloot zijn rede met een spitse vraag. Hij zag,, waarschijnlijk terecht, aankomen, dat er in de toe komst nog veel meer blanke zen dingswerkers uit hun gebieden, moeten worden teruggetrokken. Zou misschien God de kerk oproe pen om, voor 't zover is, een mas sa christelijke lectuur gereed te maken, waarmee wij dan die jon ge kerken en volken daarginds kunnen helpen? De schuwe man in Nederland met zijn aarzelende greep naar de bij bel af en toe, mag daar gerust eens over meedenken. Jarige prof. Oud kreeg stapels gelukwensen De flat van de familie prof. mr. P. J. Oud aan het Willemsplein in Rotter dam ïs dinsdag letterlijk opgevuld met bloemen, telegrammen en felici tatiebrieven. Dit alles ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de libe rale parlementariër, oud-burgemees ter van Rotterdam en buitengewoon hoogleraar aan de Nederlandse eco nomische hogeschool. „Ik ben zeer onder de indruk van al deze belangstelling", zo vertelde prof. Oud. „Neen, ik heb nog geen tijd gehad om alle telegrammen open te maken en alle brieven te lezen, maar ik heb wel gezien dat prof. De Quay, minister Luns en het college van b. en w. van Rotterdam me niet hebben vergeten". FRONTALE BOTSING MET AUTO Automobilist slipte en verongelukte -Tussen Aarle-Rixtel .en Helmond.is gistermiddag om één uur een vracht auto op drie jongens, die langs de Zuid-Willemsvaart fietsten, ingere den. Twee jongens zijn bij dit onge val om liet leven gekomen, de derde werd licht gewond. Een personenauto, komende uit de richting Aarle Rixtel wilde een uit de tegenovergestelde richting komende vrachtauto passeren. Déze vrachtwa gen moest voor drie fietsende jon gens zover uitwijken, dat de perso- Kogel in auto van Colombo gevonden De Amsterdamse politie heeft dins dag nogmaals een nader onderzoek ingesteld in de Alfa Romeo van de sedert 12 november j.l. te Amster dam vermiste Italiaanse vertegen woordiger Bruno Colombo. Hierbij werd in de rechterportierstyl achter de bekleding een kogel aangetroffen van liet kaliber 7,65 mm, dat is een pïstoolkaliber. Dit onderzoek, dat op het hoofdbureau van politie werd verricht, geschiedde door technici van de politie op aanwijzing van de recherche. In de auto werd, toen men deze op 27 november in Den Haag op het Lange Voorhout terugvond, een put in het dak geconstateerd. Commissaris P. A. Jong van de Am sterdamse centrale recherche deelde gisteravond mede, dat de politie aan neemt, dat de nu gevonden kogel ook de „dodende" kogel is geweest. Deze heeft ook de put in het dak- gedeelte bij de voorruit veroorzaakt. Daar ook hebben de daders het zeil doek van de binnenbekleding stuk gesneden om naar het projectiel te zoeken. De recherche kwam reeds kort na het terugvinden van de wa gen tot de overtuiging dat een schot op het hoofd van het slachtoffer is afgevuurd. nenauto aan de verkeerde kant van de vrachtwagen passeerde. Daardoor ontstond een frontale botsing tussen de drie fietsende jongens en de per sonenauto. Twee van de jongens kwa men in het kanaal langs de weg te recht/ Ze zijn verdronken. Het zijn de dertienjarige Martien van Sinte uit-Beek en Donk en der dertienjari ge Jos van Duppen uit Aarle-Rixtel. De derde jongen, Eddy Oosthoek werd licht ge\vond. Hij kon na in het ziekenhuis behandeld te zijn naar huis terugkeren. De bestuur der van de personenauto moest met een shock naar het ziekenhuis in Helmond worden overgebracht. In Elden, op de rijksweg Arnhem- Nijmegen, is gistermorgen een ver keersongeval met dodelijke afloop ge beurd, waarbij de 43-jarige T. J. P. Snijders uit Vught om het leven is gekomen. De heer Snijders slipte bij een snel heid van 120 kilometer met zijn per sonenauto in de flauwe bocht voor het Eldendse viaduct. De wagen schoot door de middenberm op de an dere weghelft en werd daar aangere den door een jeep van de dienst van openbare werken van de gemeente Nijmegen. Bij deze botsing werd de heer Snijders op slag gedood. De auto werd totaal vernield. Woerdense ontsporing MAAND VOORWAARDELIJK VOOR N.S.-MACHINIST De rechtbank In Utrecht veroordeel de gistermorgen de 44-Jarlge N.S.- machinist G. de G. uit Rotterdam tot een voorwaardelijke hechtenisstraf van een maand, met een proeftijd van een jaar en een boete van 100 sub sidiair tien dagen hechtenis. De machinist bestuurde op 21 novem ber van het vorig jaar een trein, die met Engelse verlofgangers op weg was naar Hoek van Holland. Bij Woerden reed de trein met een snel heid van ongeveer 85 kilometer per uur over een pas verlegde wissel, ter wijl ter plaatse slechts een shelheid van veertig kilometer per uur was toegestaan. De trein ontspoorde, hier bij werden een Brits militair en een Duitse ober-kelner gedood. De recht bank achtte de schuld van de machi nist het veroorzaken van het on geluk bewezen. Er werden tien personen gewond. Tegen De G. was een maand onvoorwaardelijke hech tenisstraf geëist. Gunstige resultaten Van der Heem verwacht Het bestuur van Van der Heem N.V. deelt mede dat de resultaten over de eerste tien maanden van 1961 bevredigend zyn. Tenzij zich onvoorziene omstandig heden voordoen, zal naar het zich laat aanzien het jaar 1961 onder de financieel gunstige jaren van de ven nootschap kunnen worden gerang schikt, aldus het bestuur. Maandagavond is de nieuwe wereld kampioen judo, Anton Geesinkin zijn woonplaats Utrecht op enthou siaste wijze gehuldigd in verband met zijn grootse prestatie in Parijs. Foto: op het Utrechtse stadhuis hing de in jodo-pak gestoken burgemees ter jhr. mr. C. J. A. de Ranitz, zelf bruine-bander, de nieuwe wereld kampioen namens de gemeente een grote krans om. Gewezen dienstplichtigen procederen tegen staat De voorzitter van de stichting „De Nederlandse Soldaat" en de „Bond i' Mobilisatieslachtoffers en van hunne nabestaanden", de heer P. de Boer uit Drachten, heeft een brief geschreven aan de leden van de Tweede Kamer. In deze brief zegt de heer De Boer, dat zeven gewezen Nederlandse dienstplichtigen voorne mens zijn tegen de staat der Neder landen een civiel proces aanhangig te maken. De staat zou daarbij gedagvaard worden wegens het plegen van een onrechtmatige daad. De zeven man nen zouden gezond in militaire dienst zijn gekomen en goedgekeurd zijn. Daarna zouden zij door in diensttijd ontstane gebreken ongeschikt gewor den zijn. Hoewel 100 procent invalide zouden zij op advies van de militair geneeskundige dienst voor het toe kennen van een schadeloosstelling (militair invaliditeitspensioen) niet in aanmerking zijn gekomen. Hun ge breken zouden volgens de militair ge neeskundige dienst namelijk van en dogeen constitutionele- of degenera- tieve aard zijn. De heer De Boer heeft zoals bekend reeds een proces tegen de staat aangespannen om van de rechtbank in Den Haag een uit spraak te verkrijgen, waarbij het mi nisterie van defensie verplicht wordt alle militaire rapporten over dienst- "htigen die menen recht te heb- op schadevergoeding, op eerste aanvraag aan hun gemachtigden te verstrekken, daar deze anders hun aanspraken niet genoeg kunnen mo tiveren. Het ministerie staat op het standpunt dat deze rapporten onder het medisch beroepsgeheim vallen. Het verstrekt dan ook slechts uittreksels uit de rapporten. ADVOCAAT: „GEEN SADISME" Zes weken gevangenis geëist voor „realistisch krijgsgevangenenverhoor" Voor het Hoog Militair Gerechtsho! te Den Haag heeft gistermorgen de beroeps eerste-luitenant van de Kon. Landmacht C. F. M. in hoger beroep terechtgestaan. De luitenant, zoon van een luitenant-generaal, was door de krijgsraad te velde te HoUandia op 20 september 1961 tot een maand gevangenisstraf voorwaardelijk met een proeftijd van een jaar veroor deeld, omdat hij zou hebben toege staan dat men aan een „krjjgsgevan- genverhoor" tijdens een velddienst oefening door middel van een bran dende sigaret een „realistisch tintje" zou hebben verleend. De luitenant gelastte deze oefening op 28 juli 1961 in de kampong Boetie in de omgeving van Merauke. Groep jes soldaten moesten patrouille lopen en daarbij door een cordon zien te breken. De dienstplichtig soldaat G. van H, slaagde daar niet in. Hij werd gevangengenomen. In een pauze zou een sergeant, de dienstplichtige F. R., koffie hebben gebracht, en toen hij Van H. zag hebben uitgeroepen: „Ha, een gevangene. Geef hem maar vijf minuten aan mij, dan praat hy wel". Volgens getuigenverklaringen zou hij Van H. eerst zand in het gezicht heb ben geworpen. Luitenant M. zou toen voorgesteld hebben „het eens in zyn oor te gieten". Ook zou enige malen een bajonet langs het hoofd van de op de grond liggende Van H. ge- grooid zijn. Tenslotte zou de soldaat die eerst nog „meespeelde" driemaal een brandende sigaret op zijn ont- VERGADERING WATERSCHAP THOLEN Personeelsgebrek oorzaak dat begroting niet gereed is MOGELIJK ral volgend voorjaar begonnen kunnen worden met de aanleg van de dam, die de haven van Stavenisse moet af sluiten. Er komt nu tekening in het bestek voor het waterschap Tliolen. Alleen over de concessie heeft men nog geen zekerheid van de Kroon gekregen. Dit was wel de voornaamste medede ling, die dinsdagmiddag in de algemene vergadering van het waterschap Tholen gehouden in het „Holland Huis" te Sclierpe- nisse werd gedaan. Djjkgraaf H. van Gorsel kon in zyn openingswoord verder mededelen, dat de dybverbetering te Stavenisse thans is opgeleverd. En wel tot volle te vredenheid. Tevreden kon men ook zyn over de onderhoudswerken aan de waterleiding gedurende het afgelopen seizoen. Zij zijn bijzonder vlot ver lopen. Hetzelfde was het geval met de buitengewone, werken. Ook die werden zonder stagnatie en in de gestelde tijd uitgevoerd. Een excuus moest de dijkgraaf ma ken voor het feit, dat in deze alge mene vergadering de begroting nog niet kon worden aangeboden. Perso neelstekort was daarvan de reden. Daarom werd een nieuwe ambtenaar uit Zaltbommel aangetrokken. Be gin volgend jaar krijgt de water schapsvergadering de begroting voor het dienstjaar 1962 voorgelegd. In een vlot tempo werd daarna een korte agenda afgewerkt. De hoofdin gelanden verklaarden zich zonder uitvoerige discussie akkoord met de plannen van het dagelijks bestuur. Voorwaarden Alleen bij liet voorstel om aan de gemeente Sint-Maartensdijk een per ceel grond te verkopen voor de bouw van een rioolwaterzuiveringsinstalla tie werden enkele aantekeningen ge maakt. Het dagelijks bestuur had voorge steld dit perceel-O, 17 ha groot en gelegen aan de provinciale weg Sint- MaartensdijkStavenisse te verko pen op de voorwaarden zoals deze door het voormalige waterschap Sint-Maartensdijk waren gesteld. Irt M. A. Geuze had bezwaar tegen deze gang van zaken. Hij zag liever dat het stuk grond werd verkocht onder voorwaarde, dat nog regelen kunnen worden gesteld omtrent de lozing van deze voor Sint-Maartensdijk zo vitale installatie. Deze suggestie werd door de vergadering overgeno men, waarna men besloot voor een bedrag van 1275,tot verkoop over te gaan. Met 5 personen werd een overeen komst aangegaan inzake het onder houd van sloten in verband met het aanbrengen van een beplanting, in afwijking van de vastgestelde gren zen. Het ging hier met name om de uitbreiding in de aanplant van boom gaarden. Voor het jaar 1962 werd een rekening-courantovereenkomst aangegaan met één of meer bankin stellingen tot een maximaal krediet van 300.000.tegen een maximum debet-rente van 4% pet. Aan de heer Joh. van Dalen te Tho len werd een pachtverminderïng ver leend voor een perceel zeedijk. Het college was van mening, dat de jaar lijkse pachtsom van 300,voor bijna 4 hectare aan de hoge kant is. Aangezien de meeste percelen zee dijk tegen een bedrag van 40, per hectare per jaar worden ver pacht, werd besloten in het onder havige geval -»en vermindering over het pachtjaar 1960-1961 toe te staan tot een bedrag van 150. De begro- blote arm zijn gedrukt. Dit werd hem te gortig en hij zou hebben gezegd, „dat hij dit geen geen werk vond". Pesterijen De drie afdrukken ter grootte van een dubbeltje waren voor hem ech ter geen aanleiding om een beklag in te dienen. Dat deed de militaire arts die hem behandelde. De sergeant werd krijgstuchtelijk gestraft met tien dagen streng arrest. De luite nant ontkende echter bij de „behan deling" met de sigaret aanwezig te zyn geweest. „Een hoogst onbehoorlijk spel van pesterijen en geen reële nabootsing van een krijgsgevangenverhoor". meende de advocaat-fiscaal. Hy eiste zes weken gevangenisstraf onvoor waardelijk. De raadsman verklaarde dat er spra ke was van overdrijving. Volgens de conventie mag het niet, meende hy, maar in de praktijk gebeurt het nu eenmaal. Hjj achtte het „grensgebied van de mishandeling" echter niet overschreden. Van sadisme Is ook niets gebleken, aldus pleiter. Hy wees voorts op tegenstrijdigheden die in de verklaringen voorkomen, en op het feit dat de tenlastelegging niet juist zon zyn. Hy vroeg vrijspraak. Het hof zal 19 december zijn sen tentie uitspreken. Dit jaar waarschijnlijk geen ruimtevlucht Volgens een zegsman die is verbon den aan het Amerikaanse mercury- project, in het kader waarvan men hoopt nog voor het einde van dit jaar rnimteman-in-spé overste Glenn driemaal rond de aarde te kunnen laten cirkelen, zyn er bij controles van diens ruimtevaartuig bepaalde technische moeilijkheden aan het licht gekomen, waardoor de kans op een-start In het jaar 1961 aan een uiterst dim draadje is komen te hau- gen. Glenn bevindt zich sedert vrijdag op de basis Cape Canaveral, waar hij zich voorbereidt op de sprong in het heelal. Hoewel een zegsman van de N.A.S. A. te Washington meedeelde dat Amerika's eerste bemande ruimte- vlucht rond de aarde waarschijnlijk „na kerstfeest" zou plaatshebben, was het merendeel van de aan het Mercury-project verbonden technici en wetenschapslieden van mening dat men het beter op januari 1962 kon houden. Nieuwe salarisregeling bedrijfsverenigingen Het college van rijksbemiddelaars heeft de salarisvoorstellen voor het personeel werkzaam bij de bedrijfs verenigingen, de sociale fondsen en het. G.A.K. goedgekeurd niet terug werkende kracht tot 1 juli 1961. Werkgevers en werknemers waren overeenkomen de nieuwe salarisrege lingen met terugwerkende kracht tot 1 januari 1961 te doen gelden. Het college van ryksbemiddelaars heeft dit voorstel evenwel niet aanvaard. De Stichting van den Arbeid en de sociale verzekeringsraad (in dit geval een medebeslissende instantie) had den geadviseerd de voorstellen goed te keuren met terugwerkende kracht tot 1 juli 1961. De drie samenwerkende bonden van werknemers hadden nog voorgesteld een extra uitkering over 1960 en 1961 toe te staan als hét college aan 1 juli 1961 mocht vasthouden. Ook de werk jevers waren hiertoe bereid, maar iet college van ryksbemiddelaars be schikte ook over dit voorstel afwij zend. De bonden zullen op korte ter- ting voor het dienstjaar 1959 werd mijn alsnog stappen ondernemen om tenslotte nog op enkele pnnten ge- een compensatie goedgekeurd te krij- wyzigd. 1 gen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 7