MARINEMAN P.Z.C. modern beroep: Prijs ƒ17,50 Ontworsteld AUTOBUSCHAUFFEURS er is een driekwartmaat nodig om een wals te componeren... ||B het pakje van I" 20sigaretten PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WOENSDAG 6 DECEMBER 1961 Alom in de boekhandel verkrijgbaar. Uitgave Firma G. W. den Boer - Middelburg Afzonderlijke vertalingen van de tekst in Frans, Engels of Duits worden desverlangd bijgeleverd voor 2,50 per exemplaar, verpakkingshuls voor verzending over de gehele wereld voor 0.25. Uniek fotowerk over Nederlands boeiendste provincie ZEELAND. Samenstelling en tekst G. A. de Kok en drs. M. C. Verburg Foto's Wim Riemens Cor van Weele e.a. Wat zeggen anderen over „Ontworsteld land" Zeeland bleef tot nu toe .achter in de rij van streken of provincies en ook enkele grote steden die hun schoonheid-en speciale .karakter in een fotoboek lieten vereeuwigen. Dat is een mode tegenwoordig; de' mens is meer visueel ingesteld en kan een toerist een-beter souvenir1 meenemen dan een boek waarin hij'keer'óp keek, zo vaak hij wil, de mooie momen ten van kennismaking herbeleven kan En wie, zoals wij vorig jaar het Zeeuwse eilandenrijk als een uniek recreatieoord hebben leren ontdekken, intens genoten hebben van de zalige rust, die in vele door de overvolle buitenwereld nog onontdekte Zeeuwse gebieden nog heerst, wie de weidse vergezichten over de zee op zich heeft laten inwerken en clan ook nog het stoere eilandenvolk heeft leren waarderen, hij zal met vreugde de ver schijning begroeten van „Ontworsteld Land", het eerste ;,beeldboek" over Zeeland, een uitgave die dit prachtig stukje Nederland alle recht do'ét wedervaren. De Tijd-Maasbode. NOORD-ZIJID-HOLLANDSCHF VERVOER MAATSCHAPPIJ N.V. Wegens de uitbreiding van onze slads-|cn buitenlijnen vragen wij' met als standplaats Haarlem, Lolden of 's-Gravenhage, minimum leeftijd 21 jaar. en PERSONEEL TER OPLEIDING TOT AUTOBUSCHAUFFEUR rijbewijzen niet vereist opleiding geschiedt in ons bedrijf, leeftijd 2132 jaar. Wij bieden U vast en verantwoordelijk werk 9 een goed loon voor een 45-urige werkweek met afzonderlijke tóeslagen voor late en vroege dien sten. Tevens een extra toeslag voor een chauifeurs- diploma, bij de studie waarvoor wij U helpen; een waarderingsprenue, waarvan de hoogte afhangt van uw prestatie; zeer goede sociale voorzieningen vrije dienstkleding en gunstige vrijvervoer- regeling; kost- 'en reïsgeldvergoedïng hulp bij huïsvestingsinoeilijkhederi. Vul onderstaande bon in en'U ontvangt alle inlichtingen over onze loon- en arbeidsvoorwaarden. In gesloten enveloppe zenden aan N'.Z.H.V.M. n.v., afd. Personeelszaken Leidsevaart 396 te Haarlem Naam leeftijd jaar Adres woonplaats wenst nadere inlichtingen/of een oproep. Zaterdag 9 december hopen onze geliefde ouders en grootouders 4c A. J. DAVIDSE en P. E. DAVIDSE— KLERCQ, 4= hun 25-jarig huwelijk te hei-denken. He Dat' ze nog lang ge- spaard mogen blijven is de wens van hun He dankbare kinderen en kleinkind, He 4: P. J. Douw Davidse T. Douw He Agnes M. J. Davidse H= E. A. Davidse— Huser H: Receptie van 4 tot 5 uur, Wagenaarstr. 12, 4e Middelburg. Bijna 2000 jonge mannen Werden vorig jaar beroeps schepeling bij de Koninklijke Marine. Geen wonder, want de Marine van vandaag is jong, modern, vooruitstrevend. Haar schepen en vliegtuigen zijn uitgerust met de nieuw ste apparatuur en de fijnste instrumenten. Haar organisatie - ook in internationaal verband - beantwoordt geheel^aan de eisen van deze tijd. Daarom: wie vooruit wil, is bij de Marine beter af'1 J. B. VAN VERRE- HANGARD, MIDDELBURG, VERHUISD van Dam 1 naar Nadorstweg 18, tel. 2660, met Ingang van 6 dee. 1061. Vrienden' treffen elkaar In lunchroom ..ATLANTA". Pri ma consumpties. Gezellige- sfeer. Walstr 33, Vllssingen. Ruime keuze dia-artikelen, projectors, tilmspoelen, statie ven bij Foto IES LAMAIN, L. Noordstraat 27, Middelburg. Sleutels. Wij maken alles op sleutclgebied. DE VRIES. Lan- igeviele 6.7, Middelburg. Dames ook uw kousenreparatie wordt bjj'ons prima verzorgd. Zend tijdig uw kerst- en nieuwjaarswensen naar het bui tenland. Wij hebben hierin een ruime keuze vanaf 15 cent. Kerst- en Nieuwjaarskaarte.n vanaf 2 cent. „DE MAGNEET", Vlasifiarlcl, Middelburg. De krant kunt U niet missen. Geen dag I Gazelle, Juncker en Raleigh- fietsen. Autopedsen driewie lers. RIJWIEL CENTRALE. VliBsingén. Koper verchroomde waterke tels, metalen strijktafels, brood trommels, bakovens, B.K.- emaill. F. J VAN AARTSEN. Pottenmarkt, Middelburg. Mét Gévnert een koffer vol fotovreugde. 2 zwart.-wlt, films en een kleurenfilm samen f 5,25. Foto IES LAMAIN, L. Noord*!,ra at 37, Middelburg. Bontmantels vanaf t 5 p. mnd. of f 2 p. w. Met garantie. 3 rijksgediplomeerdc adviseurs. De grootste en goedkoopste bontzaak van Nederland. DE BONTkONING, de zaak van vertrouwen, Hoogstraat 97, Rotterdam. Grote keuze kinderkleding, wintcrmanteltjes en jasjes, ter- lenka en draion rokjes, lange broeken, maillots en alles.voor radig voor de baby enz. Mej. POPPE, Gravehstr. 86, Middel - 1 burg. het heerlijk aroma te verschaffen zo zeer gewaardeerd door de echte kenner. L. GELDOF en L. GELDOF— WONDERGEM, zeggen alle vrienden en kennissen hartelijk dank voor de vele belangstelling voor en bij hun huwelijk ondervónden. Serooskerke (W.), Lepelstraat 19. en DEN BOER levert 't drukwerk! écht Zeeuivs Wat de Koninklijke Marine U biedt: ccn uitzonderlijk ruime keuze uit interessante beroepen een grondige cn uitgebreide opleiding prettig afwisselend werk, waarbij U ook nog eens wat van de wereld ziet een ruim salaris met vaste jaarlijkse verhogingen en unieke sociale voorzieningen eerlijke promotiekansen een attractieve vakantie van maar liefst 28 dagen perjaar De Koninklijke Marine een veelzijdig bedrijf, thuis op alle wereldzeeën, varend en vliegend. Aanvangssalaris f198.- per maand; maximum als adjudant-onderofficier f 721.- per maand. WAT U WORDEN KUNT: Met Lager Ondemjs: 1. Personeel van de dpkdienst. Lnig technisch inzicht met een vooropleiding van 1 of 2 jaar LTS of ULO strekt tot aanbe veling; 2. Marinier; 3. Magazijnbeheerder; 4. Vlicgtuigmaker-magazijn- beheerder; 5. Viiegtuigraakcr-bcklcdcr- parachutepakker; 6. Hofmeester; 7. Kok; 8. Ziekenverpleger {nfin. leeftijd 18 9. Bottelier; 10. Kleermaker;} diplomavakscliool 11. Barbier; lof gelijk tc stellen 12. Schoen maker; 13. Wasser; 14. Chauffeur; 15. Tamboer; 16. Pijper; Met LTS: FIJNMETA ALBEWERKEN 17. Geschutmaker; 18. Torpedomaker; META ALBEWERKEN 1.9. Machinist; 20. Vliegluigmaker-algcmecu; 21. Vliegtuigmaker- .metaalbewerker; FXEKTROT ECHNÏEK 22. Wapenclektronicamonteur 23. ElcktromontèurO 24. Radio-radarmonteut*) 25. VJiegtuigmaker- clektromonteur*) 26. Vliegtuigmakcr-xadioradar- monteux*) AUTOHERSTELLEN: 27. Automonteur; Voor dc met* gemerkte dienstvakken kan men ook in aanmerking komen met een ULO-oplciding of met enige jaren HBS. Met ULO of enige jaren HBS: 28. Telegrafist; 29. Seiner; 30. Godeur-tclexist'; 31. Schrijver; 32. Vlicgtuigmaker-fotograaf; 33. Vliegdienst-wcerkundige; 34. Vliegvcrkeersleidcr; 35. Marinier van de verbindings dienst. ZEND DEZE BON AAN I Het Hoofd Marinewervïng, Bezuïdenhoutseweg 123, Den Haag, of ga eens praten op een van onderstaande Wervingsbureaus. NAAMLEEFTIJDI I STRAAT- PLAATS I verzoekt toezending inlichtingenboekje. Z1SÏAI& Goes. Gemeentehuis, elke donderdag van 15.30—16.UU uur. Temeuzen, Gemeentehuis le én 3e vrydag .van de maand van Middelburg. Stadhuis. Lange Noordstraat l,-elite donder- 13.00—14.30 uur Zierikzee, Gemeentehuis, 2e vrijdag van öe dag van 12.30-r-14.00 uur. maand van 12.0014.00 uur en te 's-Gravenhage, Hoold Mari newerving, Bezuïdenhoutseweg 123. maar... er zijn heel wat meer fijne tabakssoorten nodig om aan het mengsel yan de sigaret ST MICHEL uit de fijnste tabakken geboren

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 4