ZWARE STORMEN IN WEST-EUROPA: VELE SCHEPEN IN NOOD PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Zoeken vermisten Stientje Mensinga gisteravond gestaakt Water beukt tegen Overijselse dijken Voor bouw Oosterscheldebrugf 1,2 miljoen aan risico-reserve UITGEBRAND, VERLATEN SCHIP GEVONDEN Vandaag... STUURMAN GEERT KIEWIET UIT VLISSINGEN OMGEKOMEN ROOD-CHINA DREIGT INDIA Veel duurder Blijft urgent Afscheids symfonie Paukeslag Terwijl nog' heviger de storm woedde dan de dag te voren, is dinsdag met alle beschikbare schepen mi vliegtuigen, zover de weersomstandigheden het toelieten, gezocht naar de twaalf ver misten van de scheepsramp met de Nederlandse kustvaarder Stientje Mensinga. Nadat het schip, zoals bekend, was vastge lopen, kwam de Duitse kustvaarder Maria Schulte te hulp. Drie leden van de Duitse bemanning spoelden bij stortzeeën over boord. Vijf man, die met een sloep op weg waren gegaan om bemanningsleden van de Nederlandse coaster op te halen, keer den niet op het schip terug. Nadat zij vier Nederlanders hadden gered, is de sloep omgeslagen, daarmee steeg het aantal ver misten tot twaalf. De zeesleepboot Noordzee meldde gister middag dat men op de plaats waar Stientje Mensinga moest liggen, geen spoor van een schip heeft gevonden, zodat men aanneemt dat het is gezonken. Dit is de ,sStientje Mensinga,"wel ke maandag voor de Ierse westkust op de rotsen is gelopen en definitief als verloren moet worden beschouwd. Een helikopter haalt hier juist een opvarende (pijl) van boord. MINISTER LUNS LICHTTE KAMERCOMMISSIE IN Een woordvoerder van liet ministerie van buitenlandse zaken heeft dins dag meegedeeld dat de minister van buitenlandse zaken, mr. J. M. A. H. Luns, dinsdagochtend de commissie voor buitenlandse zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft ingelicht over het verloop van debehandeling van de Nederlandse voorstellen inzake Nederlands Nïeuw- Guinea in de Verenigde Naties. De minister heeft er daarbij medede ling van gedaan dat de regering een uiteenzetting ter zake zal geven in een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer, welke brief onder werp kan worden van een latere be raadslaging. Dit schrijven kan tegen het einde van deze week worden tegemoetge- zien, aldus de woordvoerder. Omgekomen zijn waarschijnlijk ka pitein J. Mink en de beide machinis ten S. Meibos en B. van Rijn. Reuter meldde gisteravond, dat de stoffelijke overschotten van zeven vermisten aan de Ierse kust zijn gevonden, na dat het zware weer aan het opspo ringswerk een einde had gemaakt. Inmiddels had men ook de omgesla gen sloep gevonden. Relaas van kapitein Gisteravond is de „Maria Schulte" in de haven van Sligo in noordwestier- land binnengelopen. Kapitein Johannes Okens vertelde daar aan journalisten over het lot van de negen zeelui, die by de red dingsactie zyn omgekomen. De „Ma ria Schulte" had eerst een poging on dernomen de op de rotsen gelopen Nederlandse coaster „Stientje Men singa" op sleeptouw te nemen. „Het was echter niet mogelijk een lijn aan boord te krijgen, omdat er aan boord van het Hollandse schip niet voldoende mensen waren om een lijn te bevestigen. Op dat moment waren aan boord van de „Stientje Mensinga" slechts de kapitein en drie leden van de bemanning. Do vier mannen aan boord van het Hollandse schip gaven de pogingen op om onze lijn te grijpen. In plaats daarvan zet ten zij een kleine rubberboot uit". De Duitsers hebben toen direct een reddingboot met vijf man te water laten gaan. Onder leiding van de tweede officier Guenter Welsch wis ten zij met veel moeite de Nederlan ders te bereiken. „Zy namen de vier man die in de rubberboot zaten, in' hun redding boot. Door de storm er was op dat (Zie slot pag. 3 kol. 1) viert Finland zijn onafhan- 5 kelijkheidsdag 1917)2 is het 40 jaar geleden, dat 5 de stichtingsakte van de Ierse 2 Vrijstaat werd ondertekend. Gisteravond omstreeks zes uur werd de familie van Geert J. Kiewiet aan de Irislaan te Vlissingen ervan op de hoogte gesteld dat de heer Kiewiet, stuurman op de Stientje Mensinga, die bij Ierland schipbreuk leed, was omgekomen. Er heerst grote verslagenheid in het gezin, temeer daar de echtgenote van de 27-jarige heer Kiewiet van Portugese afkomst is en moeilijk Nederlands spreekt. De heer Kiewiet was in Appingedam geboren. Hij was vader van 'n kind van ongeveer 1 jaar. De rampzalige mededeling bereikte de familie vanuit Ierland, omdat in Dublin ook de rederij A. L. Ooster huis is gevestigd. Minister Cals uit ziekenhuis De minister vau onderwijs, kunsten en wetenschappen, mr. J. M. L. Th. Cals, heeft bet rooms-katholieke zie kenhuis in Den Haag, waarin hij vier weken geleden werd opgenomen, ver iaten. Hij is voor verder herstel naar Lim burg vertrokken. Premier Nehroe van India heeft dins dag het parlement meegedeeld dat China heeft gedreigd troepen te zen den over de McMahon-lijn naar het noordoostelijke grensgebied van In dia. Nehroe zei dat een Chinese nota was ontvangen, waarin wordt gezinspeeld op een dergelijke actie wanneer de „militaire activiteiten" van India voortduren. De 140 km lange McMahon-lijn is als demarcatielijn tussen India en Tibet in 1914 vastgesteld. China weigert deze lijn 'als grens te beschouwen. TOESTAND ROND DE VECHT KRITIEK Wegen en weilanden op de Veluwe staan blank De toestand rond de Vecht In de ge meente Gramsbergen was gisteravond nog steeds kritiek. De gehele dag is gewerkt aan versterking van de dij ken en het aanleggen van verste vigen bestaande uit zandzakken. De Overyselse boeren werden daarbij terzijde gestaan door hun Duitse collega's, die vrezen dat, wanneer de Vechtdyken breken, het water zal terugstromen naar hun landerijen. Hoewel de toestand aan de weste lijke oever ook zeer kritiek is, schuilt het grootste gevaar aan de oostelij ke zijde. Breekt daar namelijk de waterkering, dan zal Coevordeu voor een deel blank komen te staan. Trou wens ook Gramsbergen, dat laag is gelegen, zal gaan onderlopen. Gisteravond was de waterstand van december verleden jaar reeds bereikt en er wordt gevrees<j dat het water nog meer zal stijgen. Een groot na deel is verder de sterke westenwind, die onophoudelijk het water tegen de zandbarricade iaat beuken. Gisteren rond het donker worden is tussen de sluis de Haandrik en de Duitse grens het meest kri tieke punt in de Vechtverbinding een verlichting aangebracht, zodat de dijkwachten direct kun nen ingrijpen, wanneer het water een bres slaat in de nooddijken. Ook Gelderland Opnieuw heeft de Gelderse vallei in erge mate van wateroverlast te kam pen. Leek het er eergisteren op dat de vallei woensdagmorgen weer geheel droog zou zijn, in de vorige nacht meette de technische dienst van het waterschap van de Barneveldse beek 31 millimeter neerslag. Daardoor zijn opnieuw beken buiten hun oevers ge treden en landerijen onder water ge lopen. In Kootwijkerbroek staan vele wegen en weilanden blank, evenals rondom Barneveld, Voorthuizen, Ach terveld en Stoutenburg, Hoevelaken, Zwartebroek en Terschuur. In de omgeving van Gramsbergen in hetnoordoosten van Overijsel bij de Duitse grens worden grote hoe veelheden overtollig water aange voerd uit het stroomgebied van de rivier De Vecht in Duitsland. Vele polders lopen vol water. Nederlandse en Duitse dijkwachten zijn in vol maakte eendracht bezig met het op trekken van dijkjes uit zandzakken om nag droge gebieden voor over stroming te vrijwaren. Foto: een overzicht Van het aanleg gen van een nooddijkje tussen een natte en een nog vrijwel droge polder bij Gramsbergen. Raming tolopbrengsten 85,627 miljoen gulden IN HUN BEGELEIDINGS- BRIEF bij de provinciale be groting voor 1962 verklaren Ged. Staten van Zeeland dat hoewel de regering nog steeds geen definitieve beslis sing genomen heeft de bouw van de Oosterschelde- brug van urgente betekenis blijft. Gedeputeerden noemen de uitvoering van dit plan voor Zeeland een belang van de eerste orde en nu reeds willen zij beginnen met de vorming van een risicoreserve die op 1,2 miljoen gulden ge raamd wordt. In 1962, 1963 en 1964 willen Ged. Staten elk jaar een bedrag van 250.000 gulden reserveren, voorts willen zij er een reser ve van 200.000 gulden van de noordelijke veren er voor be stemmen, alsmede enkele pos ten, onder meer uit de op brengst van de te verkopen „Zandkreek" 37.500) en „Zuidvliet" 7500). Bij de begeleidingsbrief heb ben Gedeputeerden een ex ploitatieoverzicht gegeven van de Oosterscheldebrug, waaruit blijkt, dat aan tolgel den per auto gemiddeld een bedrag van 3.20 gerekend zal worden. In totaal hebben Ged. Staten de tolopbreng sten begroot op 85.627 mil joen gulden, waarvan 58.777 miljoen gulden van het auto verkeer moet komen. Over de bouw van de Ooster scheldebrug' delen Gedeputeerden echter mee, dat de deskundigen van het rijk en van het ETI voor Zeeland niet tot overeenstemming zijn gekomen over de te verwach ten verkeersstroom. Het college wil nu in elk geval voorkomen, dat dit verschil in inzicht de uit voering van de plannen nog lan ger zal stagneren. Aan de hand van de verwachtingen, die het rijk heeft van het autoverkeer over de brug, concluderen Ged. Staten dat brugbouw minder financiële zorgen zal brengen dan een con tinuering van de veerverbïnding. „De op gang komende ontwikke ling van industrie en recreatie moet geen jaren meer worden beknot door een verkeersbarrière, die na voltooiing van de Greve- lingendam en de Karingvlietbrug bovendien de oriëntatie van Schouwen-Dniveland hoe langer hoe meer naar het noorden zal dringen", aldus betogen Ged. Sta ten. Zij wyzen er voorts op, dat z\J begin september, weer de In stemming van de minister over de plannen gevraagd hebben, na dat rijkswaterstaat het onderzoek beëindigd had. Er wordt interde partementaal overleg gevoerd, maar een beslissing is nog niet afgekomen, noch zyn Ged. Staten uitgenodigd om een toelichting te geven. Wanneer volgens het college zelfs het tempo van de uitvoering der Deltawerken nog zou worden versneld en met de voltooiing van de buitenwaterkering over de Oosterschelde dus een geringer aantal jaren zou zijn gemoeid dan aanvankelijk werd verondersteld, blijft de brugverbinding tussen Noord- en Midden-Zeeland van urgente betekenis. (Zie slot pag2 kol2) baar. Het afkomen van de toestem ming aan "net provinciaal bestuur om met de bouw van de brug te begin nen 20u een forse paukeslag beteke nen aan het slot van een goed-klin- kende afscheidssymfonie. Bij het lezen van de begeleidings brief bij de provinciale begroting- voor 1962 moesten wij denken aan Haydns Afscheidssymfonie. Niet omdat deze brief van Gedeputeerde Staten zulk een muzikaal stuk vormt, maar door het verhaal dat aan Haydns compositie is verbonden. De musici van vorst Estherhazy mochten niet met verlof naar huis, aldus dit verhaal, en daarom com poneerde kapelmeester Haydn een stuk, waarmee hij de vorst wilde vermurwen: de orkestleden beëindig den dit werk niet gezamenlijk, maar achter elkaar, waarbij ieder orkestlid als zijn beurt was gekomen opstond, de kaars aan zijn lessenaar doofde en verdween. Op de duur bleef alleen de dirigent eenzaam overDe be geleidingsbrief van Ged. Staten nu is ook een soort afscheidssymfonie: vier orkestleden spelen voor het laatst hun partij mee en zij maken zich langzamerhand gereed hun kaars aan de Gedeputeerdenlessenaar te doven om tijdens de winterzitting te verdwijnen uit de concertzaal van de Staten. Vier van de acht slechts blijven op hun plaats, de dirigent, vermoedelijk twee leden en voorts de zakelyk leider van het orkest, als men tenminste de griffier met zulk een functionaris mag vergelijken. Het verhaal gaat, dat destijds Haydns werkgever, vorst Esterhazv. tot tranen toe was geroerd toen hij de orkestleden zo één voor één in het schemerduister van de zaal zag heengaan. De Zeeuwse luisteraar is weliswaar niet tot tranen toe bewo gen over het ver trek van het gede puteerden-ensem ble, maar wel voelt men weemoed en spijt. Wee moed omdat het zittende college een vertrouwde en geziene groep vormde, spijt omdat met de vier een stuk ervaring en kunde heengaan. Genoeg daarover echter, althans op dit ogenblik. Want de zake lijke inhoud van de begrotings- brief wijst er op, dat men in het college van Gedeputeerde Staten nog geenszins de kaarsen dooft, maar dat de leden veel meer op Olympische lopers gelijken, die hun fakkel moe ten doorgeven. Met dit beeld willen wij overigens onze beeldspraak snel beëindigen, want het zal het voor stellingsvermogen van menigeen ver te boven gaan de vier scheidende en niet meër zo heel jeugdige leden van het college als praktiserende at leten door de arena te zien snellen, de fakkel hooggeheven. Geen verdere beeldspraak dus. Het is in ieder ge val duidelijk deze nieuwe begro- tingsbrief is er een voorbeeld van dat het huidige college aan ae nieuwe groep belangrijk werk zal overdragen, werk dat men kan sa menvatten onder het begrip: Zee- lands ontwikkeling. Zeelands ontwikkeling. Het is een woord, dat de laatste jaren bij voortduring is gevallen in de dis cussies in de Staten. Vaak in kriti sche zin: men was wel eens geprik keld, omdat men meende dat er te weinig gebeurde. Maar men moet er kennen dat het betoog van Gedepu teerden: „Wacht af, wij zijn op onze hoede en wij werken er hard aan om het tij te keren" achteraf niet zon der zin is geweest. Er is een duide lijke ommekeer ten goede gekomen: de infrastructuur is en wordt op spectaculaire wijze verbeterd; het Sloeplan is géén fata morgana meer. maar realiteit want dit havenplan wordt thans uitgevoerd; en voorts staan er grote plannen op stapel, zo als voor een brug over de Ooster schelde. Inderdaad, de lijn zo komt het althans de toeschouwer van vandaag voor is omgebogen. Die verandering uit te buiten en daaruit het volle profijt te trekken zal de taak van het nieuwe college worden, dat in de zomer van volgend jaar moet aantreden. Op enkele punten uit de begro- tingsbrief hopen wij nog nader in te gaan, maar wel willen wij er vandaag één aan de orde stellen, namelijk het brugplan. Uit de redac tie van de begrotingsbrief kan men concluderen dat dit plan thans het kabinet is genaderd en dat dus een beslissing aanstaande is. Het voor stel van Ged. Staten tot stichten van een risicofonds met het oog op de exploitatie kan men nu tegen deze achtergrond op twee manieren inter preteren: het voorstel kan er op wijzen, dat het college optimistisch is gestemd ten aanzien van de uit slag van het regeringsoverleg, het is echter ook mogelijk, dat het voorstel moet dienen om een kabinetsbeslis sing ten gunste te beïnvloeden; men wil in dat geval nog eens onder strepen dat het gehele project voor het provinciaal bestuur bittere ernst is. Helaas is op dit ogenblik echter nog slechts één ding duidelijk: de regering heeft nog géén beslissing' genomen en tot zolang hangt het hele gigantische project alle voor stellen en vroegere besluiten ten spijt in de lucht. Het is te hopen, dat met name de komende memorie van antwoord van minister Korthals ten langen leste enig positief bericht over de uitvoeringskansen van de brug zal bevatten. Een besluit daar over is toch niet zo heel moeilijk te nemen: er zijn immers met de bouw van de brug geen rijksgel den ge moeid. er zijn aannemers voorhan den en rijkswaterstaat zo blijkt uit deze provinciale begroting acht het project technisch uitvoer- 204e jaargang - no. 288 Dagblad, ultgavi- van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directio: F »an de Velde en F. B. den Boer Adjunct: VV. de Pagter, Hoofdredacteuren: W. Leertouwer en Q. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week, 7,00 p. kw.; fr. p. p. t 7,25 per kw Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 6 dec. 1961 ADVERTENTIEPRIJS 27 cent per m.m. Minimi p. advertentie G-. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max 8 regels) 25 cent per regel met een minimum van U5 „Brieven bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro no 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureaus. Vlissingen Walstr 68-60. tel 2355 (b.g.g eed 36U8/3546 adv 3647/3643, Middelburg, Markt 51. tel 3841 (b.g.g red 2078/3169 adv 2375). GoosGr Markt2. uel 6140 (b.g.g red 7853. adv 5213) Oostburg. -el 2395Teineuzen, tel 2U6. Zlerikzee red tel 2425 adm tel 2094

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 1