Engelands nationale instituut begon als handelsonderneming Belgische partijen bepleiten eenheid BENEGAS BUTAAN „IN SCHADUW DER 1UZI'S" ROSSELLINI OP ZIJN BEST 'H oren, yen en..., schrijven 10 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WOENSDAG 6 DECEMBER 1961 nu ideale verplaatsbare warmte met de moderne INFRAROL plus zo'n handig 6 kg. Hesje BENEGAS BUTAAN. On middellijk gezellige en ge zonde warmte, (infrarood) overal waar u wenst. Veilig Gemakkelijkl (Voor de zo mer: 't 6 kg. Hesje pas klaar voor vacantie I) 60 uren behaaglijke warmfe voor f 5,60. 2400 DEPOTHOUDERS Dit jaar zal de actrice Anne Hey- wood in het Scala-theater in Londen de titelrol spelen in de pantomime „Peter Pan", tvelke hier ieder jaar in de weken rónd Kerstmis wordt ge speeld. Evenals haar voorgangsters moest ook zij haar haar offeren om de rol te kunnen vervullen. Foto: Haar krullen op haar hand mijmerde zij voor de spiegel van een Londense kapper over deze transfor matie, wélke haar charmes overigens onberoerd heeft gelaten. C.V.P. en B.S.P. verwerpen federalisme (Van onze Brusselse correspondent). Het gaat niet zo best in België. Terwijl Spaak de Kongolese problemen besprak met de Britse minister van buitenland se zaken, Lord Home, blijven er uit het hart van zwart Afri ka verontrustende berichten binnenkomen, die de toestand met de dag verwarder maken. De Belgen schijnen er sinter klaas door te zijn vergeten, want zowel de warenhuizen als de middenstanders beweren, dat de sint dit jaar maar heel karig was en ieder franksite driemaal omdraaide. Tot overmaat van ramp worden onze zuiderburen nog geconfronteerd met het wild gebrul om een federale staat. De kreten, aanvankelijk afkomstig uit het Waals sprekende deel, zijn nu reeds overgenomen door vele Vlamingen, zodat het inderdaad hoog tijd werd voor het congres van de katholieke C.V.P., sedert 1883 de grootste partij van België. De C.V.P. FILMS IN ZEELAND Johansson debuteert in oorlogsfilm Achter de titel „In de schaduw der nazi's" verbergt zich Ro berto Rossellini's meesterlijke verzetsfilm „II Generale Delia Rovere", een met artistieke vaardigheid verfilmde diep-men- selijke tragedie, die, hoewel van humor in déze film hoegenaamd geen sprake is, ergens de soort tragiek raakt, welke kenmer kend is voor de gevoeligste werkstukken van die andere filmkunstenaar Charlie Chaplin. „11 Generale Delta Rovere". Grand (Goes) is de historie van de geniale mislukkeling Bertone, een vage fi guur van klaarblijkelijke goede hui ze, door liet hazardspel aan lager wal gebracht. Hij vindt de meest gecom pliceerde mogelijkheden om aan (speel)-geld te komen en schuwt als alle verslaafden op de duur de meest gewetenloze praktijken niet. Wie zo in de ban is van het spel wordt vindingrijk. Bertone blijkt een acteur met grote capaciteiten en hij gebruikt ze in het grote drama van bet leven, zoals dat zich in de nazi- tijd in Italië afspeelt. Er vallen vele slachtoffers, maar hét slachtoffer Rossellini maakt dat ons duidelijk, zonder het er te dik op te leggen is Berone, een man van velt moge lijkheden, maar met een karakter dat hem op een beslissend moment in de steek heeft gelaten. Vittorio de Sl- ca en Hans Messemer spelen in deze Rossellini-film de hoofdrollen. „De "vijand kwam 's nachts", Al- hambra (Vlissingen) speelt in Ko rea en heeft naast de gewone con flicten en vriendschappen die zich In iedere soldatensam en leving aan het front, voordoen ook het ras senvraagstuk tot onderwerp. Wanneer een luitenant sneuvelt draagt hij het commando over zijn peleton over aan een negerser geant. Regisseur Hal Bartlett heeft zich aan de zijde der gemoedelijken geschaard door het vraagstuk snel op te lossen: in het vuur van de strijd blijken de grote capaciteiten van de negerser geant en wint de soldateske kame raadschap het van alle vooroordelen. Het probleem vervaagt op die ma nier met alle strijdrumoer in een happy end. De hoofdrollen worden gespeeld door de neger-acteur Sidney Poitier en de Zweedse bokser Inge- mar Johansson, wiens eerste filmrol dit is. Alan Ladd zien we als de ons- misbare kankerpit de „moeilijke jon gen" van het peleton. In Luxor (Vlissingen) wordt een western met Randolph Scott, Nan cy Gates en Claude Akins ver toond: De indiaanse vrouwenroof" een eerlijk produkt in het genre ridderlijke cowboyfilms enin kleuren. City (Middelburg) presenteert een muziekfilm, namelijk „Rose Marie, naar de gelijknamige operette over het weesmeisje, dat een opvoeding krijgt van de Canadese bereden poli tie, verliefd is op een pelsjager van het oog-om-oog, tand-om-tand-type en dit alles luide bezingt. In de hoofdrollen Ann Blyth. Howard Keel en Bert Lahr. In Electro (Middelburg) zien we Jane Mansfield als een vrouw, die achter een fraai uiterlijk een zeer slecht ka rakter verbergt. „Heerseres van de onderwereld" heet de rolprent en der halve Jane zien we verder Anthony Quavle (als ee-lijk weduwnaar in Janê's haast niet 'te vermijden strik ken verzeild rakend), Carl Mohner en Peter R ^ynolds. Grand (Goes) tenslotte, vertoont donderdag de Amerikaanse film „Ve nus in nerts", waarin Elizabeth Tay lor een meisje speelt, dat ten offer valt aan de liefde, waarbij, zoals de titel al doet vermoeden een bont mantel een voornaam stnk van de entourage vormt. heeft getracht in het tot rust ge keerde Oostende een akkoord te vin den Lussen de Vlaamse en Waalse vleugel. De tragiek van het ogen blik is hiermee wel duidelijk: dwars door de drie partijen, C.V.P., socia listen en liberalen loopt de federale draad, die heel binnenkort tot oor zaak kan hebben, dat het land nog moeilijker te besturen wordt. Tot overmaat van ramp is er de dreiging van een nieuwe twee spalt. Oud eerste-minister Eys- kens heeft tijdens een tafelrede in Leuven zijn partijgenoot en huidige eerste minister Lefèvre, voor de voeten geworpen, dat hij al met de socialisten aan het on derhandelen was om de regering over te nemen toen hij zelf nog aan het bewind was. Nu weet iedereen dat het tussen Eyskens en Lefèvre niet altijd koek en ei was, maar dat de tweespalt zo diep zou zitten is toch wel een onaangename verrassing. Inmiddels hebben de leiders van de Belgische Katholieke en van de So cialistische Partij het afgelopen weekeinde in redevoeringen de hand having van de eenheid van België verdedigd. De voorzitter van de Christelijke Volkspartij, P. van ,den Boeynants, verklaarde zondag in Oostende, dat de „C.V.P. een nationale partij is, die een verdeling van het land ver werpt". De voorzitter van de socialistische partij, L. Collard, betoogde het af gelopen weekeinde op een partijver gadering in de provincie Henegou wen dat „alleen de economische ex pansie van het ganse land een op lossing kan brengen voor de ge spannen verhoudingen tussen Walen en Vlamingen". Onzin Doelende op de eisen voor een fe deratief stelsel in België met een autonoom Wallonië, Vlaanderen en Brussel van de Waalse volks beweging, geleid door de socialis tische Luikse vakbondsleider A. Renard, zei Collard, dat het „on zin is te trachten oplossingen voor de Waalse moeilijkheden te vinden door een opstandige metho de". De moeilijkheden van onze zuider buren zijn daarmee niet opgelost. Antwerpen blijft steen en been kla gen over de concurrentie van Rot terdam. Tal van takken van indus trie hebben te lang te weinig ge ïnvesteerd en kunnen de wedloop niet bijhouden. De heersende werkloosheid (een goede honderdduizend) stuurt ai duizenden van onze zuiderburen naar Nederland, waar wel werk is te vinden. V oor stel De C.V.P. heeft thans wat het ta- lenproblecm betreft als basis voor een „nationale oplossing" voorge steld: 1. Het splitsen van het Belgische ministerie van onderwijs in een Vlaamse en een Waalse afdeling, ieder geleid door een zelfstandige minister. 2. Het voorschrijven van een twee derde meerderheid bij de stem ming in het parlèment over on derwerpen, die de Waals-Vlaam- se verhoudingen raken (de Waal se socialisten hebben een paritair samengestelde volksvertegenwoor diging geëist). 3. Decentralisatie van het bestuur door onder meer beslissingen over gemeentelijke kwesties provin ciaal af te doen. 4. Verplichte tweetaligheid van ho gere ambtenaren. 5. Doorvoering van de tweetaligheid in het bestuur van de Brusselse gemeentediensten. 6. Overheidsvoorschriften over het gebruik van de streektaal in par ticuliere bedrijven. Onteigeningsplan landgoed „Drakestein" De afdeling natuurbescherming van het departement van onderwijs, kun sten en wetenschappen lieeft geadvi seerd tot onteigening over te gaan van het landgoed Drakestein, dat zich uitstrekt over de gemeenten Baarn en De Bilt. Pogingen van de zyde van het departement om langs andere weg in het bezit te komen van bet landgoed hebben geen succes gehad. KWART EEUW B.B.C. Poging om scheuring te voorkomen Dit is de Amerikaanse gospelzan geres Odetta, die gaste ivas in het A.V.R.O.-televisieprogramma ,J\Iuziek-Mozdïek", dat maandag avond onder regie van Leen Timp werd gepresenteerd door Willem O'Duys. John Reith had touwtjes stevig in handen Nu de feestelijkheden ter ge legenheid van het zilveren ju bileum van de Televisie van de British Broadcasting Cor poration achter de rug zijn, mag er nog wel eens aan her innerd worden, hoe weinig het gescheeld heeft of, wat in de eerste jaren, tussen 1922 en 1926, zuiver een radio-han delsonderneming was, met alle bezwaren van dien, dank zij vooral één grote figuur uitgegroeid is tot een natio naal, ja men kan wel zeggen een internationaal instituut. Die handelsonderneming was de British Broadcasting Com pany en die grote figuur John Reith, de eerste „gene ral manager", Schot van ge boorte. Onder het beheer van J. C. W. Reith is die handels-onderneming uitgegroeid tot een nationaal in stituut, dat toch volledig onaf hankelijk zou zijn en blijven van de regering. Geen zuilen Als manager Reith in Nederland de ontwikkeling van de radio-uit zendingen in banden zou hebben gehad, dan zou het zuilen-systeem men moge dit nu toejuichen of afkeuren nooit een kans hebben gekregen. Ook in de Verenigde Staten is de groei van het radionet een heel andere geweest dan in Groot- Brittannië. In 1922 waren daar al niet minder dan 300 zendstations, die van overal in het land het pu bliek van muziek, en ontspanning, nieuws en kleinkunst voorzagen. In Engeland g^ng het precies die zelfde richting uit. Krante magnaten als Lord Beaverbrook ageerden heftig voor de opvat ting, ieder maar de vrijheid laten te „broadcasten". Op die manier hoopten zakenmensen en de kran ten hun eigen belangen het beste te dienen. De B.B.C. (Company) was in die beginjaren niet uit sluitend in de handen van John Reith. De industriëlen, die de op richting van de maatschappij mo gelijk maakten, hadden ook nog heel wat te zeggen. Voor de rest vertrouwden zij op hun „general manager", die er in slaagde, na de eerste vier jaren zijn eigen ideeën te hebben toegepast, eind 1926, de company, maar het leek van de ene dag op de andere, over te schakelen in een corporation. Al zijn tegenstanders, zoals het ministerie van posterijen, zaken mensen, politici en krantemag naten erkenden in hem de man, die de radio tot een belangrijk en nationaal bezit zcu kunnen ma ken. Volksopvoeding Reith hield er vele interessante opvattingen op na, waarvan de belangrijkste zeker was, dat de B.B.C. er niet in het byzonder voor moest dienen, de luisteraars op goedkope wijze alleen maar te amuseren. Hij zag in de nieuwe ontdekking een middel tot volks opvoeding, tot verbreding van de kennis van iedereen op elk gebied, dat kunst en vermaak niet zou moeten buitensluiten, maar die deze juist aan het publiek zou moeten brengen ter veredeling van zijn smaak. John Reith omschreef zijn voornaamste doelstelling aldus: „De draadloze alleen maar te exploiteren voor het vermaak zou een prostitueren zijn geweest van haar invloed en macht en een be lediging van het karakter en de intelligentie van het volk". Als tweede eis had hij het bezit van een monopolie, opdat het hele land gelijkelijk voorzien zou kun nen worden van goede uitzendin gen en zijn derde doel hield in. dat de financiële steun op brede basis zou zijn gevestigd. Het was hem daarom niet te doen om zo of zoveel regerings-subsidie, maar om een groot aandeel in de op brengst van het radio-luistergeld. Hoog peil Op die manier Is hy er in ge slaagd een peil van de uitzendin gen te bereiken, dat men hogere middenklasse zou kunnen noe men, terwijl de televisie soms wel eens de neiging heeft om af te zakken naar wat een „populair peil" zou kannen heten, waarbij de hoofdschotel wordt gevormd door praatjes, grappen, komedies en muziek en zang, die als „lol lig" worden bestempeld. RADIOEN T.V.-RUBRIEK A.V.R.O. WOEDEND OVER APELDOORNSE BRIEF Geen landdag in Berg en Bos (Van onze correspondent). Naar wij vernemen is het niet zeker dat de A.V.R.O. in 1962 we derom een grote land dag zal houden in Berg en Bos te Apeldoorn. De voorbereidingen voor de zesde A.V.R. O.-manifestatie in het natuurpark waren reeds begonnen, maar het bestuur van de om roeporganisatie heeft besloten die voorberei dingen voorlopig le staken om zich elders in het land te oriënte ren. Een definitieve be slissing is nog niet ge nomen. Oorzaak van deze nieu we situatie is een brief van het college van b. en w. van Apeldoorn aan de A.V.R.O., waar in voor een eventueel in 1962 te houden land dag bepaalde voor waarden worden ge steld. „Over nieuwe afspra ken" valt natuurlijk te praten", aldus verna men wij in A.V.R.O- kringen, „maar de bot te wijze waarop bet Apeldoorn's college van b. en w. meent ons te moeten behandelen is stijlloos. Na vyf jaar van goede samenwerking komt er plotseling een koele, zakelijke brief met de ede ij gaan denken over een mededeling dat als wij weer moi wy lochtei landdag in Berg Bos rekening moe ten houden met de vol- gende punten •ver de brief uit Apel doorn is men in krin gen van de A.V.R.O. zeer ontstemd geraakt. Over de nieuwe finan ciële regeling die wordt voorgesteld en die voor de A.V.R.O. minder voordelig uitvalt, kan natuurlijk gepraat wor den. Tot nu toe zijn de inkomsten voor Apel doorn op die dag onge veer 25.000,— „Er zou zelfs gesproken kunnen worden", zo stelt de A.V.R.O. „over een vroeger sluitings uur. Maar het feit dat Apeldoorn door een or ganisatie' als deze om roepvereniging waar mee de ervaring beeft het geleerd gedurende vijf jaar lang en op bijzonder prettige wijze kón wor den samengewerkt, een waarborgsom vraagt van 5000 voor even tuele vernielingen die voortvloeien uit orga- nisatiefouten dat is verregaand". Het illus treert, aldus A.VJl.O.'s commentaar verder, een groot gebrek aan vertrouwen en boven dien een gebrek aan elegance. De vernielin gen, zegt de A.V.R.O.. zijn elk jaar zeer ge ring. Toen vorig jaar op Hemelvaartsdag schade werd aange richt, ongeveer 250, is er niet eens over ge sproken. Het werd be taald. Nu komt men plotse ling met een waarborg som. Het bedrag doet er niets toe, maar het feit dat men dit durft te vragen en dan op deze wijze. VANDAAG T elevisie Variété-amusement ziet men zel den meer als zelfstandige eenheid op de planken. Variété-nummers vormen tegenwoordig veelal een klein onderdeel van andersoortige amusementsprogramma's. De meeste vindt men nog terug in het circus. Vandaar de naam „Piste" voor het variétéprogram ma dat de KRO de kijker gere geld voorzet en waarvan om half negen een nieuwe aflevering volgt. De Vlaamse televisie zendt om half negen het feuilleton „Schip per naast Mathilde" uit. Om tien over negen een programma over de industrialisatie langs het ka naal Gent-Terneuzen. Om tien over half tien een Spaans dans- programma, een tclerecording van de NTS. Radio In bet programma van Hilversum I zendt de VARA om tien voor negen het hoorspel „Dagje uit..." van Betty Robinson uit. Over de andere zender om tien over acht in de serie „Bij de gratie gods" een beeld van de kunst, het gees telijk leven en de algemene cul tuur uit de regeringsperiode van keizer koning Franz-Joseph van de Oostenrijks-Hongaarse monar chie. Advertentie J

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1961 | | pagina 12